Czech thematic wordlists with equivalents in English, Polish and some Slovak

langsites.com - Brian Huebner -conference interpreter AIIC
Acronyms and Abreviations Leisure Adverbs Art Automobile Travel by plane The Human Body Agriculture Birds Architecture Art Automobiles Chemistry In the City Clothes Conjunction Directions Natural Disasters Ecology The Economy Education Electrical Appliances Energy Expressions Family Flowers Beverages Leisure Government Grammar Health Hello Goodbye History Holidays In Your House Work Language Legal Terms In Our Lifetimes Math Media Military Money Music Nationalities Nature Ships Pronouns People Politics Law Enforcement Immigration and Asylum Talking Logical Thought and Reasoning Time Travel Weather Yes and No Verbs

Acronyms and abbreviations

etc. a tak dále (atd) i tak dalej (itd)
CIS Commonwealth of Independant States SNS Společenství nezanislých statů
COMECON RVHP -Rada vzajemné hospodářské pomoci
FRG - Federal Republic of Germany SRN - Spolková republika Německo
IATA International Air Transport Association Mezinárodní letecká asociace
ICAO International Civil Aviation Organisation Mezinárodní organizace pro civilní letectví
ICAO International Civil Aviation Organisation Mezinárodní organizace pro civilní letectví
ICFTU Mezinárodní konfederace svobodných odberů
ILO International Labor Organisation MOP Mezinárodní organizace práce
IMF International Monetary Fund MMF Mezinárodní měnový fond
OCSE KBSE Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
PLO Palestinian Liberation Organisation Palestinská osvobozenecká organizace
UN OSN Organizace spojených národů NZ - Narody Zjednoczony ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych
UNESCO Organizace pro výživu a z mědělství
USSR Union of Sovier Socialist Republics Svaz sovětských socialistických republik
World Bank Světová Banka
WTO Světová zdravotnická organizace Światowa Organizacja Handlu

KSČM Komunistická strana Čecha a Moravy

ODS Občanská demokratická strana

Leisure

crossword puzzle (do a -) luštit / vyluštit křížouku
crosswords křížovka
crosswords (do -) luštění křížovek
dance tancovat / zatancovat
DIY domáci kutění
do crosswords luštění křížovek
entertaiment, gala podník impreza podujatie, akcia
entertain, have a party pohoštění (dělat -)
entertainment zábava rozrywka zábava
escape, getaway útěk ucieczka útek
fall asleep usnout usnąć, zasnąć
fish v rybařit łowić ryby
fishing lovryb
game hra gra hra
get the shopping done nakoupit zrobić zakupy
go by foot, walk jít pěšky
go fishing chytat ryby
hobby koniček
hunt polować lovit
hunting lov (zvěře)
hunting polowanie lov
I do the dishes myju nádobi
I'm going for a walk. procházku (jdu na -)
ice skate v bruslit / zabraslit si
Lets go shopping. Jdeme nakupovat. Idziemy po zakupy.
paint (picture) malovat / namalot obraz
playing cards hrací karty karty do gry
reception recepce recepcja recepcia
recording nahrávka nagranie
rest, sleep spánek odpoczynek
sunbathe opalovat se / opálit se
swim plavat / zaplavat pływać
symposium sympozium
task úkol zadanie úloha
ticket vstupenka bilet wstępu
tidy up uklidit / uklízet posprzątać upravať
turn off the light zhasínat světlo gasić światło /zgasić
visit návštěva wizyta
walk, stroll procházka spacer prechádzka
Where shall we go today Kam dnes půjdeme Dokąd dziś pójdziemy
work out, stengthen posilovat

Adjectives

alone sám sam -a
ambiguous dvojsmyslný dwuznaczny dvojzmyselný
another jiný inny iný
appropriate, specific správný właściwy správny
awkward, thorny ožehavý
biased, prejudice, disposed towards přepojatý przychylny
bitter hořký gorzki horký
bright světlý jasny
broken rozbitý złamany, rozbity, zepsuty
calm, peaceful klidný spokojny pokojný
certain jistý, určitý pewny istý, spoľatilivý?
coastal pobřežní przybrzeżny pobrežný
cold studený, chladný zimny studený
colorful, gaudy pestrý
commercial obchodní
common, joint společný wspólny spoločný
common, ordinary obecný pospolity bežný
commonplace, colloquial běžný, obecný, hovorový potoczny bežný
comparable srovnatelný porównywalny
complicated složitý, komplikovaný złożony, skomplikowany komplíkovaný
constant, lasting trvonlivý trwały trvalý
constant, uninterrupted neustálý ciągły nepreržitý, stály
contemporary současný współczesny
cool chladno chłodno
correct správný poprawny správny, korektný
credible věrohidný wiarygodny hodnoverný, dôveryhodny
damaged poškozen
dead mrtvý martwy
decisive rozhodující
decisive, crucial rozhodný przełomowy prelomový
deep hluboký głęboki hlboký
deliberate schvalý
derivative, seconary opětný powtórny opätovný
deserving, stately důstojný godny hodný
desirable žadoucí
different jinak inaczej ináč, inak(šie)
discarded vyřazený
divided rozdělený
dry suchý suchy
dusty rašný, zaprašený zakurzony
edible jedlý jadalny
elusive nepolapitelný
elusive nepolapitelný
embarrassing, awkward, painful trapný
empty prázdný pusty
equivalent rovnocenný równoważny
exceptional výjimečný wyjątkowy výnimočny
exceptional, extraordinary mimořádný
exhausted vyčerpaný wyczerpany
far daleký, vzdálenost daleki d'aleký
fast rychlý szybki rýchly
fatal osudný śmiertelny
fit, efficient schopný
flexible ohebný, pružný giętki ohybný, pružný
foreign cizí cudzy, obcy cudzí
foreign zahranični, cizí zagraniczny zahraničný
forged, counterfeit padělaný podrobiony
fragile křehký (křehčî), chabý kruchy krehký
free, slow svobodý wolny slobodný, voľný, pomalý
front, foremost přední przedni predný
full plný pełny
funny vtipný dowcipny vtipný
general všeobecný ogólny všeobecný
grumpy nevrlý gderliwy
hard tvrdý twardy
heartfelt, cordial srdečný serdeczny srdečný
heavy tĕžký ciężki
hungry hladový, lačný głodny hladný
important důležitý ważny dôležitý
inclined náchylny skłonny sklonný, náklonny
inconspicuous nenápadný, nepatrný niepozorny
independant nezávislý
indirect nepřímý pośredny nepriamy
individual, separate jednotlivý poszczególny jednotlivý
inestimable, priceless vzácný bezcenny
influential vlivný wpływowy vplyvný
interesting zajímavý interesujący
international mezinárodní międzynarodowy medzinárodný
laborious, inconvenient obtížný uciążliwy únavný, obťažný
last poslední ostatni posledný
left levý lewy ľavý
light lehký lekki ľahký
lighter n. zapalovač zapalniczka
line busy, full obsazeno zajęte
linked (to) zapojený
literal doslovný dosłowny doslovný
lively, brisk čilý rześki svieži, rezký
long dlouhý długi dlhý
lost ztracený zagubiony
loud, audible hlasitý głośny hlučný, chýmy, slávny
magical magický magniczny magický
manly, virile, masculine mužský męski mužský, chlapský
manual ruční ręczny ručný
material, objective věcný rzeczowny vecny
mature, ripe, adult zralý dojrzały
midieval středovĕký średniowieczny
mild, moderate mírný
misleading zavádějící
moist, damp vlhký wilgotny vlhký
mutual vzájemný wzajemny vzájomný
naked naze nago
national narodní narodowy národný
natural, unaffected přirožený
necessary nutný konieczny, niezbędny nutný, nevyhutný
necessary potřebný, nutný potrzebny potrebný
new nový nowy nový
next příšti, další następny
nice, pretty hezký ładny pekný
obedient, submission poslušný posłuszny poslušný
open otevřený otwarty otverený
opposite, reverse opačný
orderly, systematic pořádny porządny ríbezľa
ordinary, average obyčejný
other druhý drugi, inny
out of date propadlý
own (one's -) vlastní własny vlastný
painful bolestný bolesny bolestný, bolestivý
past, previous, last minulý ubiegły minulý
permeable promokavý przemakalny premokavý
personal, private osobní osobisty osobný
petrified zkamenělý (also by fear) osłupieny
populous lidnatý
post-nuptial svatební poślubny svadobný
powerful, mighty silný, mohutný potężny, silny mohutný
prepared, ready připravený
profitable, worthwhile rentabilní opłacalny výnosný
progressive pokrokový postępowy pokropový
provident, far-sighted opatrný przezorny prozretel´ný
ready hotový gotowy
rear, behind zadní tylny
regular, normal, steady pravidelný regularny pravidelný
retaliatory odvetný
rich bohatý bogaty bohatý
ridiculous směšné śmieszny
routine, ordinary běžný
rural selský
seasonal, occaisional sezónní sezonowy sezónny
sensational senzační sensacyjny sensačný
serious vážný poważny seriózny
shaky, wobbly kolísavý chwiejny kolísavý
short krátký krótki krátki
shorter kratší krótszy
sick nemocný chory chorý
similar podobný podobny podobný
smooth, even hladký gładki hladký
soporific uspávací nasenny uspávací
straight, direct přímý, prostý prosty priamy, rovný
straight, direct, fairly přímo, rovně wprost priamo, rovno
strange divný, zvláštní dziwny
strenuous namáhavý
strident, shrill pronikavý, strašný przeraźliwy desný
strong pevný, silný, mocný mocny, silny silný
subsidiary vedlejší, duhořadý zależny
sufficient, enough dostatečný wystarczający postačujúci
superfluous zbytečný
supple, springy prnžný prężny pružný
surprising překvapující surprising
sworn přísežný przysięgły prísažný, porotca
tall, high vysoký wysoki vysoký
technical, professional odborný
temporary, interim, provisional zatímní tymczasowy dočasný
thick, dense hustý gęsty hustý
thin tenký cienki
thin, watery, loose řídký, vzácný rzadki zriedkavý
thorough důkladný
tight, narrow těsný ciasny tesný
tolerable, bearable snesitelný
transitional přechodný, zatímní przejściowy prechodný
transparent průhledný przeroczysty
transversal, cross, thwart příčný poprzeczny priečny
uncertain nejistý niepewny
undeniable nepopíratelný niezaprzeczalny
underground podzemní
unfavorable nepříznivý, nevýhodný nieprzychylny
unimportant,trivial neplatný nieważny
universal, general všeobecný powszechny všeobecný
unnecessary, superfluous zbytečný niepotrzebny
urgent nutný
useful užitečný użyteczny užitočný
warm teplý ciepły
weak slabý słaby slabý
wet mokrý, vlhko mokry
whole, all celý cały
wild divoký dziki
wonderful nádherný wspaniały skvelý
wonderful zázračný, podivuhodný cudowny zázračný, nádherný
work, labo(u)r adj pracovní roboczy pracovný
worse adj horší gorszy horší
young mladý młody mladý
ambitious ctižádostivý (ambiciózní) ambitny
bashful, shy ostýchavý wstydliwy
bold smělý śmiały
brave statečný
brawny svalnatý mięsisty
broad-shouldered ramenatý barczysty plecnatý
concious při smyslech
convinced přesvědčený
corpulent otylý, tělnatý, korpulentní brzuchaty
courteous zdořilý
crippled ochromený
decent, respectable slušný, vhodny przyzwoity slušný, čestný
desperate zoufałý rozpaczliwy
eloquent výmluvný wymowny
enthusiastc (about sth) nadšený + instr
experienced zkušený doświadczony
fat tlustý gruby tučný
forgetful zapomnětlivý zapominalski
friendly přátelský przyjaźny priatel´ský
frugal šetrný oszczędny
hard-core, dyed-in-the-wool, perverse zarytý
healthy zdravý zdrowy
interesting, curious zvědavý ciekawy, ciejawski zvedavý, zaujímavý
lazy lenivý, líný leniwy lenivý
lean, lank štihlý zbiedzony
muscular svalnatý mięśniowy
nasty protivný
nervous nervozní zdenerwowany
obese obézní otyły
obnoxious protivný
proud pyšný dumny pyšný, hrdy
reliable spolehlivý
responsible zodpovědný
searching, curious zvídavý
selfish sobecký egoistyczny, samolubny sebecký
skinny, weakly, sickly tenký, vyhublý chuderlawy
sleepy, drowsy ospalý ospały
slender štíhlý smukły, wysmukły
small-minded úzkoprsý, malicherný młostkowy
sober, down-to-earth střízlivý
staunch přesvědčený
strict přísný
stubborn tvrdohlavý,paličatý
stubborn, obstinate tvrdošíjný uparty tvrdohlavý
stupid hloupý, blbý głupy hlúpy
superstitious pověrčivý przesądny
sweaty zpocený spocony
talented nadaný
thin hubený
timid plachý
tough, coarse drsný
unruly, unmanageable rozpustilý krnąbrny
valiant chrabrý bitny
vicious, mean krutý wredny
horticuluralist šlectitel rostlin

Adverbs

almost téměř prawie
anyway stejně
as a consequence následkem
back zpět, zpátky wstecz nazad, späť
badly, poorly špatně źle zle
barely, scarcely, hardly ledva, sotva zaledwie sotva, ledva
better adv lépe lepiej lepšie, radšej
by chance náhodnou? przypadkiem náhodnou
clearly, noticeably zřejmě
completely, entirely zcela
completely, thoroughly, fairly docela
definitely, for sure určite na pewno naisto, iste, určite
easily lehce, snadno łatwo ľahko
enough dost dość, dosyść
exactly přešně dokładnie
exceptionally výjimečně wyjątkowo, nadzwyczajnie
far daleko daleko
fast rychle szybko
fortunately šťastně szczęśliwie
further dál(e) dalej
hardly sotva zaledwie
immediately hned natychmiast ihneď
in public veřejně verejne
in vain marně, nadarmo
lightly / hard lehce / těžce
likewise nápodobně nazwajem
more vice bardziej viac
most likely nejspíš
much, a lot hodnĕ dużo mnoho, skoro, veľa
necesssarily nutně koniecznie nutne, nevyhutne
obviously pochopitelně
on business služebně służbowo
on purpose úmyslně naumyślnie
only jediný jedyny jediný
only jen, jenom tylko len, iba
predominantly převažně
quietly, at ease klidně spokojnie
rashly, unadvisedly ukvapeně pochopnie prenáhlenie
rather, first spíše
really skutečně
secretly skrytě
secretly, stealthily tajemně, tajně potajemnie potajomky
separately, apart zvlaště osobno
simply prostě po prostu
sincerely upřímně serdecznie
slowly pomalu powoli pomaly
snail's pace (at a -) hledmýždím tempem
somehow nějak jakoś
sometime nĕkdy kiedyś
suddenly náhle, najednou nagle
suspiciously podezřelé
thoroughly důkladně
timidly plaše
together spolu, zároven', celkem razem spolu
too příliš zbyt
ultimately, at the end of the day na konci na końcu
upright, perpendicularly svisle pionowo vislo
very velmi, velice bardzo veľmi
warm teplo ciepło
well dobře dobrze dobre

Air travel

charter flight charterový let
density of air traffic hustota letového provozu
helicopter vrtulník
propellor plane vrtulové letadlo
range (flight) dolet
supersonic plane nadzvukové letadlo

Agriculture

agricultural zemědělský rolny, rolniczy poľnohospodársky
animal husbandry živočišná výroba
artificial fertilizer hnojivo umělé
breeder šlechtitel zvířat
breeder šlectitel zvířat
farm farma
farmer rolník rolnik poľnohospodár
farmer rolník
farmer, landlord farmář
flax len len
greenhouse, hothouse skleník cieplarnia, szklarnia
harvest time žně, čas žní
manure hnojivo
orchard sad sad
pest -s skůdce -ci
plant, vegetable rostlina roślina rastlina
sickle srp sierp
sowing serba siew sejba
straw sláma
artificial insemination umělé oplodnění sztuczne unasiennianie
axe sekera siekiera sekera
breed, stock plemeno
cattle hovězí dobytek
cattle breeding chov skotu
cattle for slaughter jateční dobytek
cereal crops (growing) obilnářství
cowshed kravín obora
dairy cow dojnice
drainage meliorace
eggs laid snůška vajec
fallow land pole ležící ladem
fallow land úhor
fertilizing hnojení
fodder krmení
growing vegetables pěstování zeleniny
harvest grain sklízet obilí
hop growing chmelařství
horned cattle skot
irrigation zavlažování
livestock základní stádo
livestock breeder chovatel dobytka
milk a cow dojit kravu
milking dojení mléka
pasture land pastva
planting sadba
poor crop neúroda
poultry farm drůbežárna
sow grain zasít obilí
sowing setba
veterinary zvěrolékař
crop pests polní škůdci
pests škodlivý hmyz

Art

act (during the first -) dějství (v prvním -)
actor, actress herec, herečka
amateur theater ochotnické divadlo
art connoisseur znalec umění
art exhibition výstava umění
Art Nouveau secese
artist umělec
arts and crafts rukodělné umění
background základ, pozadí tło pozadie
bohemian lifestyle, life of an artist bohém
creation, work tvorba
creative artist výtvarník
drawing kresba rysunek
engraving rytina
exhibition výstava wystawa
fine arts krásné umění
forgery of a painting padělek obrazu
genre umělecký žánr
handicrafts výtvarná řemesla
nude painting akt
oper air theater přírodní divadlo
painting malba malarstwo, obraz
painting, housepainting malířství malarstwo maliarstvo
performance (on stage) představení)
performing artist umělec výkonny
performing artist výkonný umělec
play (theater) činohra
portrait, likeness portrét portret portrét
producer producent
shoot a film natáčet film
stained glass window vitráž
statue, sculpture socha rzeźba rezba, socha
still life zátiší
water colo(u)r akvarel
wood carving dřevořezbárství
work (of art) dílo umělecké dzieło dielo
creative tvořivý

Automobiles

accelerator pedál, akcelerator, plynový pedál, plyn pedał gazu, przyśpiesznik
accident příhoda, neštěsti, nehoda wypadek nehoda
blinker blikač migacz
bonnet, hood kapota maska silnika
bonnet, hood (US) kapota
brake brzda
brake v. brzdit hamować brzdiť
brakes brzda hamulec
breakdown, car trouble porucha awaria porucha, havaria
bumper nárazník zderzak
bumper nárazník
car horn houkačka klakson
car wash mytí aut
carburetor karburátor gaźnik
chassis karosérie karoseria, nadwozie
child's seat dětská autosedačka
clutch spojka sprzęgło
combustion engine spalovací motor
congestion, traffic jam, bottlenect dopravní zácpa
container kontejner
curve zatáčka
dashboard palubní deska
dashboard přístrojová deska tablica rozdzielcza, deska rozdzielca
detour objížďka objazd
detour objížďka
diesel nafta napędowy (olej -)
diesel (fuel) motorová nafta
drive, propulsion, gear pohon
driver, chauffeur řidič, šofer kierowca
driver's license řidický (oprávnění) průkaz prawo jazdy
dump truck, tipper lorry sklápěč
engine motor silnik modrina
exhaust výfuk wydmuch
exhaust (pipe) výfuk wydech, (rura wydechowa)
fasten seatbelt připoutat se
fender (wing UK) blatník
fender, mudguard blatník błotnik
footbrake nožní brzda hamulec nożny
four-wheeled vehicle dvoustopé vozidlo
fuel topivo opał kurivo
full coverage insurance (Vollkasko) plná havarijní pojistka
garage, mechanic dílna, opravna
gas pump benzínové čerpadlo
gas station benzínova pumpa, stanice stacja benzynowa
gas tank benzinová nádrž
gear stick řádicí páka
Glatteis náledí
hand brake ruční brzda hamulec ręczny
heavy-goods vehicles těžké nákladní vozidlo pojazdy ciężarowe
highway (US), motorway (UK) dálnice autostrada, szosa
hitchhike stopovat, ezdit (auto)stopem podróżować autostopem
hitchhiker stopař autostopowicz
honk troubit trąbić
horn houkačka
horn (car) klakson
horsepower koňská síla (HP) koń mechaniczny
ignition key klič zapalovaní klucz do zapłonu
internal combustion engine spalovací motor silniki spalinowe
intersection, crossroads křižovatka cest
jack zvedák lewarek
jalopy kraksna, stará rachotina gruchot
jeep, off-road vehiicle terenní automobil
lane (highway) jízdní pruh
lead-free petrol (gasoline) bezolovnatý benzin benzyna bezołowiowa
lead-free/leaded petrol (gasoline US) benzina naturálna / s olovem
license plate poznávací značka
license plate statní poznávací
loading/unloading nakládka/vykládka
lorry, truck nákladák ciężarówka
lorry, truck nákladní automobil
milestone kilometrovník
motorcycle motocykl
motorhome, camper van obytný automobil
muffler tlumič (výfuku) tłumik wydechowy
numberplate státní poznávací značka tablica rejestracyjna
one-way jednosměrný jednokierunkowy
one-way street jednosměrná ulice
overtake, pass předjet wyprzedzenie
overtaking, passing (another car) předjíždění
parking lot (US), car park (UK) parkoviště parking
parking lot, car park (UK) parkoviště
pedestrian chodec
pedestrian crossing přechod pro chodce
petrol (UK), gasoline (US) benzín benzyna benzin
piston píst tłok
puncture, flat tire defekt przebicie
radiator (car) chladič chłodnica
rear-view mirror zpětné zrcadlo lusterko wsteczne
rear-view mirror zpětné zrcadlo
removal van stěhovací vůz wóz meblowy
rest area (on the side of the highway) opočivadlo
road accident autonehoda wypadek drogowy
road sign dopravní značka
road sign silniční ukazatel, směrouka
road tax silniční daň
roadmap automapa atlas samochodowy
roof rack střešní nosič
roundabout kruhový objezd rondo
run someone over přejet koho przejechać kogoś
rush hour špička
seatbelt bezpečnostní pás pas bezpieczeństwa
second-hand, used (car) ojetý
shock absorber nárazník amortyzator
shoulder (road) krajnice pobocze
silencer, muffler tlumič tłumik dźwięków
skid (go into a -) smyk (dostat -) ślizg
spare parts náhradní díly części zapasowe, zamienne
spare tire (tyre) rezervní kolo koło zapasowe
spark plug zapalovací svíčka świeca zapłonowa
start the engine nastartovat motor
steering wheel volant koło kierownicy, kierownica
tire (US), tyre (UK) pneumatika opona pneumatika
toll mýto, mýtné
tow (away) odtáhnout odholować
traffic jam zácpa
traffic lights semafor światła ruchu drogowego
traffic regulations přepravní řád przepisy ruchu drogowego
truck (US), lorry (UK) náklaďak cieżarówka
truck body korba vozidla
truck driver (long-distance) dálkový řidič
turn right zahnete do prava
turn signal blinker, směrovník
turn signal, indicator blinker, směrovník kierunkowaskaz
two-wheeled vehicle jednostopé vozidle
vehicle vozidlo pojazd
windscreen přední sklo
windshield přední sklo szyba przednia
windshield wiper stěrač wycieraczka
Yield Right of Way Dej přednost v jízdě Ustąp Pierwszeństwa Przejazdu
get in the car nastupovat, nastoupit do auta
get out of the car vystupovat, vzstoupit z auta
lifeguard plavčik / plavčice ratownik
inner tube, air chambre duše dętka duša
kickstand stojánek, stojan stopka (roweru)
scooter koloběžka

Birds

bird pták ptak vták
eagle orel orzeł orol
falcon, hawk jestřáb jastrząb
gull, seagull racek mewa, rybitwa, czajka čajka
lark, skylark skřivánek skowronek škovránok
owl, "nightowl" sova sowa sova
partridge koroptev kuropatwa
pheasant bażant bažant
pigeon, dove holub gołąb, gołąbek, gołębica holub
sparrow vrabec wróbel vrabec
stork čáp bocian bocian
swan čáp łabędZ2

The Human Body

forearm předlotka
freckle (d) piha (pihovatý)
red hair zrzavé vlasy
straight hair rovné vlasy
tanned skin opálená pleť
braided opletený spleciony
sweat v potit se pocić się potiť sa
beneficiaries příjemci beneficienci
budgetary means rozpočtove zdroje zasoby budżetowe
predvolanie pozvání wezwanie výzva
tent stan namiot
thermos termoska termos termoska
bishop (chess) střelec
bench lavičko ( na lavičce)
building stavba
cobblestones (cats' heads) kočiči hlavy
crowd dav tłum dav
line (US), queue (UK) fronta kolejka rad, fronta
passer-by kolemjdouvící
playground hřiště
sewage system kanalizace
street lamp lucerna
swing, seesaw houpačka huśtawka hojdačka
tourist attraction pamětihodnost
English (coll) anglina=angličtina
computer počítač komputer počítač
data security zabezpečení údajů
keyboard klávesnice klawiatura
keyboard klávesnice
password heslo hasło heslo
PDA kapesní počítač
personal data osobní údaje dane osobiste
reset button nulovací tlačítko

Conjunctions

also též też tiež, aj, ako aj
as well rovněž, také również tiež, i, aj
because poněvadž ponieważ pretože
because, for totiž bowiem
but ale, avšak ale ale, avšak
especially, in particular zvlašť zwłaszcza
for neboť
for (because) neb bo lebo, bo, alebo
furthermore kromě toho ponadto okrem toho
furthermore navíc
if (future) kdýž
if (future) pokud
in that case v tom případě w takim razie
or nebo lub
so, consequently tedy więc teda
that že że že
therefore proto przez to
unless ledaže

Crime

accessory, accomplice spoluviník współwinny
accuse, suspect obvinit posądzić obviniť
alarm system poplašne zařízení
alleged údajný rzekomy, domniemany
arrest zatčení
arrest warrant zatykač nakaz aresztowania
arson žhářství podpalenie
arsonist žhář
attempted kidnapping pokus o únos
behind bars za mřížemi za kratkami
breathalyser balónek, analyzátor dechu alkomat
bribe úplatek łapówka úplatok
bribery podplacení
bullet kula kulka
burglar lupič włamywacz vlamač
commit a crime spáchat zločin
condemnation odsouzení potępienie potopa
confession (make a -) doznání (učinit -)
conspiracy zločinné spolčení
corruption úplatnost
corruption of minors zneužití nezletilých
crime zločin zbrodnia zločin
crime (rate) zločinnost
crime against humanity zločin proti lidkosti
criminal adj zločinecký przestępczy zločinný
criminal n zločinec zbrodniarz zločinec
criminal record trestní rejestřík
criminal underworld zločinecké podsvětí
deprivation of freedom obnětí svobody
deprive sb of his freedom zbavit někoho svobody
detention zadržení
drugs omamný jed narkotyki
extradition vydání ekstradycja, wydanie
fine n pokuta grzywna, mandat
fined (be -) pokutován (být -)
firearm střelná zbraň broń palna
forensic medicine soudní lékařství
fraud, deceit podvod oszustwo podvod
gun puška strzelba
hijack, kidnap únos
hold-up přepadení
house search domovní prohlídka
impose a fine uložit pokutu
inquiry, investigation vyšetřování
interrogation of the accused výslech obžalovaného
kidnapper únosce porywacz
law and order právo a pořádek
law enforcement vymahatelnost práva
law-abiding dodržování zákona
life-long doživotní
minor offence, infraction přestupek
misappropriation zpronevěra
murder, assasination vražda morderstwo vražda
murderer(s) vrah-vrazi morderca vrah
offence přečin
offence přestupek
perpetrator pachatel
phone-tapping odposlouchárání
pickpocket kapesní zloděj kieszonkowiec
policeman policajt policjant policajt
prior offender recidivista
prison, jail (US), gaol (UK) vězeňí więzienie väzeňie
prison, jail (US), gaol (UK) žalář
prisoner, convict vězeň, trestanec więzień väzeň
proof, evidence důkaz, průkaz dowód dôkaz, prukaz
public prosecutor, district attorney státní zástupce
punishment trest kara trest, pokuta
ransom výkup okup výkupné
rape znasilnění, násilí gwałt násilie
release from custody propuštění z vazby
robbery loupež rozbój lúpež
shoot střílet strzelać
smuggling, contraband pašeractví przemyt pašeractvo
steal krást kraść kradnúť
sue žalovat /zea-
tear gas slzný plyn gas łzawiący
theft krádež kradzież krádež
thief zloděj złodziej
torture, torment muka, mučení tortura muka, trýzeň
unlawfully neprávem
victim, casuality obět ofiara
violence, force násilí przemoc násilie
vzít právo do vlastních rukou take the law in one's own hands
wanted (person) hledaný, vyhľadávaný poszukiwany vyhľadávaný
war criminal valečný zločinec
white collar crime úřednická kriminalita
witness svědek -kyně świadek
forge a check padělat šek
counterfeit money falšovat peníze
forgery padělek
detained person zadržená osoba
escape from prison uprchnout z vězení
female prisoner vězeńkyně
jail break útěk z vězení
penal system vězeńství
prison cell vězeńská cela
prison guard vězeńský dozorce
put sb in prison zabásnout někoho
release from prison propuštění z vězení
serve time odpykat si trest
misappropriate zpronevěrit peníze
rape v znásilnit
forgery padělek
statue, sculpture socha posąg socha
customs office celní úřad
quantitative restrictiond kvantivativní omezení
towards, at k + dat

Directions

across the street naproti
city map plán mĕsta plan miasta
Cross the bridge/square/street Přejděte přes most/naměstí/ulici
direction smĕr kierunek
please help me pomozte mi, prosím vás proszę mi pomóc
South jih południe
southern jižní południowy
straight ahead (go -) rovně (jděte -)
there tam tam tam
this way tudy tędy
to the left doleva w lewo
Western západní zachodni západný
You can't miss it. Nemůžete to minout.

Drafting

abbreviation, acronym zkratka skrót
amendment opravná zkouška poprawka oprava
annex, attachment příloha załącznik príloha
comma, point čárka przecinek čiarn?
conclusion závěr wnioski záver
document doklad
extract (document) výpis
hook sign (čžš) háček
length mark (Czech diacritical) čárka
letter (alphabet) písmeno litera
opening, preliminary úvod
paragraph, subparagraph odstavec, paragraf akapit
parentheses (in -) závorce (v -)
proverb přísloví przysłowie príslovie
pursuant to Article 5(4) v souladu s čl. 5 odst. 4 zgodnie z art. 5 ust. 4
rapporteur zpravodej sprawodawca spravodajca
redraft předělat
scope oblast působnosti zakres
spelling pravopis pisownia, ortografia pravopis
the ° over a Czech ů kroužek °
underline! podtrhněte!
wording dikce
wording, text znění

Beverages

aftertaste pachuť
alcohol alkohol alkohol alkohol, lieh
black coffee černa kava
bottle láhev butelka
brewery pivovar browar
Budweiser Budvar
clink glasses ťuknout
coffee with cream vídeňská káva
coffee with milk bíla kava / kava s mlékem
dark beer, stout černé pivo
drunk(en) opilý pijany opitý
filtered coffee káva překapávaná
grapefruit juice grapefruitový džus sok grejpfutowy
have a drink, wash down popit popić popiť, zapiť
herbal tea bylinkový čaj herbata ziołowa
juice džus
mineral water mineralní voda
on tap, draft, draught (UK) čepovaný beczkowy
orange juice pomerančový džus sok pomarańczowy
Pilsner Urquell Plzeňský prazdroj
pineapple juice ananasový džus sok ananasowy
sober střízlivý trzeźwy triezvy
thirsty žíznivý

najezen (být -) najedzonym (być -)

Ecology

acid rain kyselý déšť
air pollution znečištění ovzduší
atmosphere ovzduší
carbon dioxide oxid uhličitý
carbon monoxide oxid uhelnatý
chemical chemická látka
chemicals chemikálie
contaminate zamořit
contaminated area zamořené území
contamination of the soil kontaminace půdy
crop spraying chemický postřik
ecosystem ekosystém
emission of pollutants emise škodlivin
environmental protection ochrana životního postředí
environmental science životní postředí sozologia
environmentally-friendly śetrný k životnímu postř.
environmentally-friendly životnímu prostředí příznivý
exhaust fumes výfukové plyny
fallout spad
GMO genetický modifikovaná plodina
greenhouse effect skleníkový efekt
greenhouse gas skleníkový plyn gazy ciepliarne
hazardous waste škodlivý odpad
hole in the ozone layer ozonová díra
household waste domovní odpad
landfill skládka odpadků
natural disaster živelní pohroma
nature reserve, preservation zachování přírody
No Dumping Zakázané skládka
non-polluting neznečišťující
ozone layer ozonová vrstva
pesticide pesticid
poisonous, toxic jedovatý
pollutant, contaminant škodlivina
pollute znečistit
polluter znečišťovatel
pollution zamoření
radiation (solar -) záření (sluneční -)
radioactive waste radioaktivní odpad
radioactivity ozáření radioaktivní
recyclable recyklovatelný
recycled paper recyklovaný papír
recycling recyklace odzysk
recycling of waste zpracování odpadu
renewable ressources obnovitelné zdroje
rubbish smetí
scrap material odpadové suroviny
scrap metal kovový odpad
scrap paper starý papír
scrap yard vrakoviště
sewage splašky
sort waste tříchit odpad
sort waste třídit odpad
sorted waste tříděný odpad
sustainable development udržitelný vývoj staly rozwój
toxic jedovatý
toxic fumes jedovaté výpary
waste disposal likvidace odpadu usuwanie odpadków
waste incineration plant spalovna odpadů
waste water plýtvat vodu
waste water plant čistírna odpadních vod
wasting raw material plýtvání surovninami
water pollution znečištění vodstva
water treatment plant čistírna odpadních vod
nuclear power plant elektrárná atomová
radioactivity, irradiation ozáření (radioaktivní -)

Economy

(profit) margin marže, ziskové rozpětí marża
(public) accountant účetní rachmistrz
accident insurance pojištění proti úrazům
accountant, bookkeeper účetní księgowy, kontroler
accounting, bookkeeping účetnictví księgowość, rachunkowość účtovníctwo
acquisition opatření nabycie
added value přidaná hodnota
additional charge přirážka doliczenie
advance předem (platba _) akonto
advance (payment in _) předem (platba _)
advance payment na dobírku, dobírková zásilka zaliczka
advertising reklama
advertising, promotion propagacie
agriculture zemědělství rolnictwo pol'nohospodárstvo
aid in kind naturálie pomóc w naturze
all-in celkový ogółem
all-in price paušalní cena łączna
amount (money) častka suma, kwota
application form formulář žádosti formularz wniosku, złoszeniowy
arrears nedoplatek
assembly line výrobní linka
assembly line production pásová výroba
ATM peněžní automat bankomat
auction, bidding aukce, dražba licytacja
auctioneer dražitel, -ka licytator
auditor, chartered accountant revizor rewident, kontroler księgowy
backdate antedatovat antydatować
balance of payments platební bilance bilans płatniczy
bank transfer převod (bankovní _)
bankrupt bankrotář bankrut
bankruptcy, insolvency bankrot, úpadek, konkurs upadłość
barter barterový obchod wymienny (handel _)
bill of exchange směnka
bill of lading konosament konosament
bill of sale dodací list, kupní smlouva akt kupna-spredaży
birth-rate, population growth porodnost przyrost naturalny
blank check bianko šek czek in blanco
board of directors správní rada rada dyrektorów
boom, prosperity konjunktura
branch, sector odvětví
bulk commodity hromadná komoditá
bulk purchasing nákup ve velkém
bullion zlaté pruty, cihly kruszec
business podnikání
businessman obchodník przedsiębiorca
buying / selling rate nákupní / prodejní kurz
buying / selling rate nákupní / prodejní kurz
capital goods investiční statky dobra kapitałowe
cash on delivery dobírka, zaliczenie (za -m)
chain (stores) řetězec
claim pohledávka
claim pohledávka
co-operative družstevní spółdzielnia
commodity, merchandise zboží towar tovar
company's good name; reputation dobrá porěst
compete soutěžit
competitive advantage konkurenční výhoda
competitiveness konkurenceschopnost
competitor soutěžitel
compound interest úrok z úroku
construction stavebnictví budowla
consumer spotřebitel spożywca
consumer spotřebitel
consumer goods spotřební zboží
consumer society spotřební společnost
consumption spotřeba spożycie
contacts styky
contacts styky
contract, aggreement, pact smlouva umowa dohoda
contractor podnikatel, dodavatel, stavitel kontrahent
corporate merger spojení podniků
cost-effective rentabilný opłacalny
credit econ
currency fluctuation kolísání kurz
current account běžný účet bieżący (rachunek _), kontrokorent
customer zákazník
customer base zákaznictvo
customers zákazníci
cyclical fluctuation cyklický výkyv
debt dluh dług dlh, dlžoba
debtor dlužník
default of payment odklad platby
demand poptávka popyt dopyt
devaluation of a currency devaluace měny
devalue devalvovat
developing country země rozvojová
discount rabat bonifikata, disagio
distillery, spirits industry lihovarnictví
division of labo(u)r dělba práce
domestic market tuzemský trh
domestic market tuzemský trh
door-to-door selling podomní obchod
door-to-door selling podomní obchod
down payment finanční záloha
down payment, installment splátka, finanční záloha rata splátka
downward trend sestupný trend
earnings, revenue, income výdělek
economic decline hospodářský útlum
economic recession recese hospodářská
economics ekonomika
economist národohospodář
economy hospodářství gospodarka hospodárstvo
entrepreneur(s) podnikatel(é) przedsiębiorca
estimate odhad (ceny) wycena
excess supply převis nabídky
expenditure výdaje
expense, outlay výdaj, výloha wydatek
exposed (to,risk) vystavený narażonym (być _ na ryzyko)
expropriation vyvlastnění
expropriation vyvlastnění
fair veletrh
famine hladomor
fine, penalty pokuta grzywna
fluctuating market kolísavý trh
founder zřizovatel
free market economy tržní ekonomika (volná)
free trade volný obchod
free trade area pásmo volného obchodu obszar wolnocłowy
GDP HDP hrubý domácí produkt
GDP Gross Domestic Product HDP produkt hrubý domácí
general assembly valná hromada společnosti
GNP HNP hrubý národní produkt PNB - produkt narodowy brutto
guarantee, security záruka poręka ručenie
guarantor, security ručitel poręczyciel ručiteľ
headquarters ústředí
hire purchase nákup na splátky
import restriction omezení dovozu
import restriction omezení dovozu
import, deliver dovoz przywóz, import dovoz
income příjem
independant audit nezávislý audit
index ukazatel
index ukazatel
industrialist průmyslník
industry průmysl przemysł priemysel
inflation inflace inflacja inflácia
insolvency insolvence, platební neschopnost niewyplacalnosc
installment,advance payment záloha zaliczka záloha
installments (payment in _) splátky (platba na _)
interest úrok
interest úrok(y) odsetki (od) úroky
investment investice
joint venture společný podník
labor-intensive pracný, namáhavý pracochłonny
labor-saving usnadňující práci pracooszczędny
leaflet distribution letáková reklama
legal tender zákonný platební prostředek
letter of credit akreditiv akredytywa
life assurance životní pojištění ubezpieczenie (asekuracja)na życie
loss of earnings ztráta výdělku
mail order business zásilkový obchod
management board představenstvo
margin (profit), markup přirážka
market odbytiště
market odbytiště
market economy tržní hospodářství
market share podíl na trhu
market value tržní hodnota
mass production hromaná výroba
maturity splatnost
means of payment platidlo
meet the costs hradit výdaje
merge fúzovat
merger fúze
metallurgy hutní průmysl
misleading advertising klamavá reklama
misleading advertising zavádějící reklama
multinational nadnárodní společnost
negotiable obchodovatelný
partner, associate společník
payment order platební rozkaz
per capita income příjem na hlavu
price tag cenovka
private enterprise soukromé podnikání
private owner záhumenek
production, output výroba
protectionist ochránářský
provision of a service poskytnutí služby
purchaser, customer odběratel
purchasing power koupěschopnost
rate of employment zaměstnanost
rate of interest úroková míra
real estate, property nemavitostí
recession hospodářský útlum
recession recese
recipient příjemce
recipient příjemce
refund v vrátit
reject product zmetek
repair work opravárenství
representative, agent zástupce przedstawiciel zástupca
retail maloobchod
return on an investment návratnost investic
revenue přijmy dochód
sales promotion podpora prodeje
sample (goods) vzorek
secondary industry , manufacturing zpracovatelský průmysl
service provider podskytovatel služeb
shoemaking obuvnictví
short-term loan krátkodobá půjčka
SME's MSP malé a středné podniky
sold-out vyprodané
subject to interest podléjající zúročení
subsidy dotace
sum, amount částka
supervision, care, servicing dohled dogląd
supply nabídka
tertiary sector terciární sféra
Third World country země třetého světa
trader, tradesman živnostník
treasury pokladna
turnover obrat
underdeveloped zaostalá země gospodarczo zacofany
undertaking, firm podnik przedsiębiorstwo podnik
upward trend vzestupný trend
yield výnos
invoice účet rachunek faktura
bad check, rubber check nekrytý šek
bank account bankovní účet
bank employee bankovní zaměstnamec
bank statement bankovní výpis
bank statement bankovní výpis
bank statement výpis z účtu wyciąg z konta bankowago
bank transfer převod (bankovní _)
banker bankéř
banker bankéř
bearer (of a check) doručitel okaziciel
bearer of a check doručitel šeku
blank check bianco šek
cancel a check zrušit šek
check card šekový průkaz
compound interest úrok z úroku odsetki składanie, procent składalny
credit úvěr
creditor věřitel wierzyciel
due, outstanding náležitý należny
endorse a check indosovat, parafovat indosować czek
forfeit of security přijít o zálohu przepadek kaucji
frozen account zmrazený účet
interest (yield - ) úrok (přinášet -y)
interest-free bezúročný
interest-free bezúročný
loan půjčka
loan půjčka
overdrawn přečerpaný
rate of interest úroková míra
short-term loan krátkodobá půjčka
traveler's check cestovní šek
balanced budget vyrovnaný rozpočet
assets (and liabilities) aktiva a pasíva, bilanční účty aktywa (i pasywa)
balance (budget) bilance, zůstatek część pozostała
budget budžet, rozpočet budżet rozpočet
budget deficit deficit rozpočtu
budget deficit rozpočtový schodek
budget surplus rozpočtový přebytek
budgetary deficit rozpočtový schodek deficyt budżetowy
budgetary surplus rozpočtový přebytek
current account běžná platba rachunek bieżący
current expenditure běžný výdaj wydatki bieżące
draw up a budget sestavit rozpočet
earmark vyčlenit z rozpočtu
expenditure for vývaj na
frozen assets zablokovaná aktiva aktywa zamrożone
liabilities pasiva pasywa
liabilities, indebtedness dluh dług, zadłużenie zadlženie
liquid assets likvidní majetek aktywa plynna
transfer a budget item to another heading přesun položky do jiné rozpočtové kapitoly
unfair competition nekalá soutěž
bonded warehouse celní skladiště magazyn celny
customs duty clo cło clo
export vývoz eksport, wywóz
descendant potomek
inherit sth zdědit něco
inheritance pozůstalost
last will závěť
last will and testament poslední pořízení ostatnia wola
leave sth to sb in ones' will odkázat někomu něco v závětí
survivor pozůstalý
arrears nedoplatek zaległości nedoplatok
bank rate diskontní sazba stopa dyskontowa
bond dluhopis obligacja
broker burzovní makléř
bull market se vzestupnou tendencí hossa
commodity exchange zbožová burza
common stock kmenové akcie, obyčejná akcie akcje zwykle
convertible bond směnitelná obligace
deferred shares nepreferované akcie akcje odroczone
dividend dividend
emission of government bonds emise státních dluhopisů
fixed asset investment věčný vklad
fluctuation výkyv
futures časový obchod
going price on the exchange burzovní kotace
going rate kurz (běžný _)
government bond státní dluhopis
government securities státní cenné papíry
interest rate úroková míra, sazba stopa procentowa
precious metals drahé kovy
real estate investment vklad nemovitosti
return on an investment návratnost investic
security, stock, bond cenný papír papier wartościowy
share, stock akcie
shareholder, stockholder akcionář udziałowiec, akcionariusz
stock exchange burza (na burze) giełda burza
subject to interest podléjající zúročení
contribution (to a policy) příspěvek
damages (insurance) náhrada škody
deductible item odečitatelná položka
insurance policy (comprehensive -) pojistka (souhrná -)
insurance premium pojistné
insurance sector pojišťovnictví
insurance settlement payment plnění z pojistky
insurer pojistitel
policy-holder pojistník
reinsurance company zajišťovna
uninsured nepojištěný
convertible currency směnitelný wymienialna (waluta _)
currency fluctuation kolísání kurz
devaluation of a currency devaluace měny
devalue devalvovat
devalued currency znehodnocená měna
fluctuations in the exchange rate kurzové výkyvy
hard currency tvrdá měna waluta wymienialna
legal tender zákonný platební prostředek
monetary měnový walutowy
deduct from tax odepsat z daní
deductions odpis daně potrącenie od podatków
double taxation dvojí zdanění
evade tax zkrátit daň
excise tax daně spotřební akcyza
file a tax return podat daňové přiznání
income tax daň ze mzdy
income tax důchodová daň, daň z přijmu
levy a tax vyměřit daň
luxury tax daň z přepychu
minimum standard rate minimální základní sazba minimalna stawka standardowa
property tax majetková daň
real estate tax daň z obratu
tax allowance srážka daně
tax allowance srážka daně
tax burden daňové zatížení
tax exemption osvobození od daně
tax rate daňová sazba, míra z danění
tax rate míra zdanění
tax refund vrácení daně
tax-deductible item daňová odčitatelna
tax-free nepodléhající dani
taxable podléhající clu
taxable zdanitelný
taxation zdanění
taxpayer daňový poplatník
taxpayer plátce daně
VAT DPH daň z přidané hodnoty
write off as a business expense zařadit do nákladových položek
balance of payments platební bilance bilans płatniczy
balance of trade obchodní bilance bilans handlowy
comprative advantage komparativní výhoda
dumping price dumpingová cena
export duty vývozní clo
free trade area pásmo volného obchodu strefa wolnego handlu
import duty dovozní clo cło wwozowe
import quota importní kvota kontyngent importowe
most-favo(u)red nation clause doložka nejvyššich výhod
provision of services poskyování služeb świadczenie usług
supply of goods dodání zboží dostawa towarów
wholesale price velkoobchodní cena cena hurtowa

Education

apprentice učňovský terminator, uczen
attendance record studentský výkaz
competion, exam soutěž
education vzdělání, výchova wykształcenie vzdelanie
enrollment zápis (na vysokou školu)
exam (pass/fail an -) zkouška (složit -u/propadnout -u)
grade, mark (get good grades) známka (mít dobré známky)
graduate absolvent absolwent
graduate absolvovat školu, promovat (gen) ukończyć studia
graduate v promovat (z + gen)
graduation promoce
illiterate person analfabet analfabeta
lector odborný asistent
lecture (atttend a -) přednáška (chodit na -y)
lecture in sth přednášet něco
lecture room posluchárna
lecture, exposition přednáška wykład prednáška
lesson hodina, lekce lekcja
literacy gramotnost
PhD doktorand
physical education tělesná výchova
principal (school) ředitel školy
principal's office ředitelna
pupil žák
report card vysvědčení (školní -)
research assistant aspirant
satisfactory (grade) uspokojivý
scholarship, grant stipendium
school (elementary, high school, university) škola (základní, střední, vysoká)
senior lecturer docent -ka
staff room sborovna
take high school exam maturovat
teaching výuka
tutor doučovat
university degree akademicka hodnost

Electrical appliances

camera fotoaparát aparat fotograficzny
electrical socket zásuvka gniazdko wtyczkowe, elektryczne zástrčka
electricity proud prąd elekrina
FM VKV velmikrátké vlny
plug zástrčka wtyczka zástrčka
power plant elektrárna
short-circuit zkrat, kraťas krótkie spięcie
voltage napětí napięcie (prądu)

Disasters

early warning system system včasného varování
earthquake zemětřesení
extinguish, put out a fire hasit požar
firefighter hasič
flood(ing) povodeň, zátopa
natural disaster přirodní katastrofa
rescue záchrana
rescue worker záchranář
tornado, windstorm větrná smršť

Energy

diesel oil motorová nafta
fuel palivo, topivo paliwo palivo
heating oil topený olej
hydroelectric power plant vodní elektrárná
mineral oil ropa
natural gas zemní plyn
propane propan
broadcast (live -) přenos (přímý -)
curtain opona
dancer tanečník, tanečnice
mass media sdělovací postředky
organiser pořadatel
poster plakát
screenplay scénář
stage jeviště, scéna

EU

ACP AKT
Advocate-General generální advokát rzecznik generalny
application (of legislation) provádění stosowanie (ustawy)
approximation sblížení zbliżenie
CAP SZP společná zemědělská politika wspólna polityka rolna
CFSP SZBP Společná zahraniční a bezpečnostní politika WPZiB Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
Charter of Basic Rights and Freedoms Listina základních práv a svobod
co-decision spolurozhodování współdecydowanie
cohesion fund Fond související
cohesion fund kohezní fond
cohesion policy politika soudržnosti
common position společný postoj wspólne stanowisko
communication sdělení (Komise) komunikat
COREPER Výbor Stálých Zástupců Komitet Stałych Przedstawicieli
Council Rada Rada
Council of Europe Rada Evropy Rada Europy
Court of Auditors Účetní dvůr Trybunał Obrachunkowy
Court of Justice Soudní dvůr Trybunał Sprawiedliwość
directive směrnice dyrektywa
EAGGF EZOZF Evropský zemědělského orientační a záruční fond Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development Evropská banka pro obnovu a rozvoj EBOR - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
ECSC ESUO Evropské společenství uhlí a oceli
EEA - European Economic Area Evropský hospodářský prostor EOG - Europejski Obszar Gospodarczy
EESC EHSV Evropský hospodářský a sociální výbor EKES
EFTA European Free Trade Area ESVO Evropské sdružení volného obchodu
entry into force vstup v platnost, počátek platnosti wejście w życie
EPP Evropská lidová strana
ERDF European Regional Development Fund EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj
ESDP EBOP Evropská bezpečnostní a obranná politika
European Council Evropská rada Rada Europejska
European Economic Area EHP-Evropský hospodářský prostor Europejsli Obszar Gospodarczy
export refund vývozní náhrada doplaty do eksportu, refundacja wywozowa
freedom of movement (capital, goods, services, persons) volný pohyb (kapitalů, zboží, služeb, osob
High Authority Vysoký úřad
implementing provisions prováděcí ustanovení przepisy wykonawcze
knowledge-based society společnost založené na znalostech
legal basis právní základ podstawa prawna
lifelong learning celoživotní vz ělávání kształcenie ustawicze
member-state členský stát państwo członkowskie
MEP europoslanec
Official Journal Úřední věstník Dziennik Urzędowy
OLAF EuropeanAnti-Fraud Offiice OLAF-Evropský úřad pro boj proti podvodům Europejskie Biuro Zwalczania Oszust
Ombudsman ombudsman Rzecznik Praw Obywatelskich
own resources vlastní zdroje środki własne, właściwe dochody
production quotas produkční kvóty kwoty produkcyjne
recommendation doporučení zalecenie
regulation, decree, ordinance nařízení rozporządzenie
review přehled przegląd
rules of origin pravidla původu reguły pochodzenia
SEA Jednotý evropský akt JAE Jednolity Akt Europejski
social cohesion sociální soudržnost spójność
TEN's, Trans-European Networks Transevropská siť siece transeuropejskie
transition period přechodné období przejściowy (okres _)
Treaty of Accession smlouva o přistoupení traktat zjednoczeniowy
Treaty of Rome Římská smlouva Traktat Rzymski
unit of account zúčtovací jednotka jednostka rozrachunkowa
White Paper Bílá Kniha Biala Ksiega
tax warehouse sklad s daňovým dozorem sklad podatkowy
article článek artikuł
Chapter Kapitola Rozdział
conclusion, proposal návrh wniosek návrh, závor
explanatory memorandum důvodová zpráva uzasadnienie
Having regard to s ohledem na uwzględniając
country of destination země určení
country of origin země původu
amicable sttlement of disputes smírná řešení sporů polubowe rozstrzyganie sporów
scope oblast působnosti zakres stosowania
transposition provedení transpozycja
sitting, meeting schůze posiedzenie zasadanie, schôdza

Expressions

Nothing to worry about. žadný strach. Nie ma obawy.
Above all nade všechno Nade wszystko
all dressed up (be _) být jako ze škatulky
all well that end's well dobrý konec všechno spraví
as far as I know pokud vím
as is generally known je známo wiadomo je známe
back (be-) být zpátky być z powrotem
be in cahoots (pull on the same rope) táhnout za jeden provaz
beat around the bush chodit jako kočka okolo horké kaše obwijać coś w bawełnę
by tooth and nail zuby nehty
dirt cheap za babku
for example třeba na przykład
for the fun of it z legrace
from the frying pan into the fire přijít z deště pod okap
fussy as a cat (about food) mlsný jako kocour
good luck (break your neck) zlom vaz!
guard (be one one's -) střechu (být u -)
He has bats in his belfry Kape mu na maják
helm (be at the _) kormidlo (být u -a)
imagine that - představ si, že
in a nutshell v kostce
in any case v každém případě w każdym razie
Its all Greek to me. španělská vesnice czeski film
kick the bucket natáhnout bačkory (lay out one's slippers)
Kill two birds with one stone. zabit dvě mouchy jednou ranou
let's say řekněme powiedzmy
like it or not chtě nechtě
march (on the march towards pochod (na -u dò)
never mind nevadí mniejsza z tym
not worth it to nestojí za to nie warto
pull sb's leg tahat za nohu
put the cart before the horse zapřahat koně za vůz
quiet before the storm Ticho před bouřkou Cisza przed burzą
reinvent the wheel obevovat/objevit Ameriku
safe and sound živ a zdrav cało i zdrowo (wrócić)
so to speak tak řikajíc
Speak your native tongue. Mluv jak ti huba norostla.
stop it! Nech, nechte toho! Przestań!
that's why proto dlatego
Thats just like her! To je celá ona!
The hell with work! Damn it! Do prdle práce
Theres no point to nemá smysl to nie ma sensu
Time flies. Čas běží. Czas goni.
What's the point of this? Má tohle smysl?
whatever it costs stůj co stůj
when hell freezes over až pokuctou hrábě (when rats blossom)
worth it (it is -) stojí na to (něco dělat)
make a fool of sb blamovat
favo(u)ritism, patronage protekce
my advice /she loves má rada / má ráda moja rada / ona lubi
weight / hesitates váha / váhá waga / waha się
hay seno siano seno
tractor traktor ciągnik traktor
blockbuster trhák
L'année dernière à Marienbad Loni v Marienbadu

Fish

anchovy sardel(ka) sardela, anchois
carp kapr karp kapor
catfish sumec sum
cod treska dorsz treska
eel úhoř węgorz
herring sleď śledź
mackerel makrela makrela makrela
pike, perch štika szczupak
salmon losos łosoś
shrimp krevetki krewetki
trout pstruh pstrąg
aquaculture chov ryb
bait návadna przynęta
bottom trawl vlečná sit' (pro lov na dně) włok denny vlečná siet' na dne
freshwater fish sladkovodní ryba
pelagic trawl pelagická vlečná sit' włok pelagiczny pelgická vlečná siet'

Flowers

bloom kvést / vykvést
bulb (tulip) cibulka cebulka
carnation hvozdík goździk
chrysanthemum chryzantéma chrzantema
cornflower chrpa chaber
dahlia jiřina georgina
dandelion pampeliška, smetánka mniszek lekarski
flower květ, kvĕtina, kytka kwiat kvet
geranium pelargonie, muškát pelargonia
gladiola mečík, gladiola mieczyk
lilac šeřík bez (bzu bzy)
lily of the valley konvalinka konwalia
marigold měsíček aksamitka

Government

administrative order úřední příkaz
administrative procedure úřední postup
alderman městský radní radny miejski
appoint sb jmenovat někoho
appoint sb to a post dosadit někoho do funkce
assistant secretary tajemník ministra
assumption of office nástup do úřadu objęcie urzędu
authorisation povolení zezwolenie
authority úřední moc
ballot box volební urna urna wyborcza
commune obec gmina obec
complaint, grievance uřední stížnost
constitution ústava konstytucja
constitutional monarchy konstituční monarchie monarchia konstytucyjna
county okres hrabstwo
decree, edict výnos
delegation of power přenos kompetencí
executive assembly, council grémium
executive committee výkonný výbor komitet wykonawczy
executive power, the executive výkonná (exekutivní) moc władza wykonawcza
fiscal stamp kolek
form a government sestavit vládu
higher authorities nadřízený úřad
hold a post zastávat funkci
honorary čestný honorowy
House of Representatives Poslanecká sněmovna
impact assessment posuzování vlivů ocena wpływ
inauguration uvedení do úřadu
institution ústav
interim government prozatímní vláda
joint committee smíšený výbor
law, act zákon ustawa zákon
legislative power zákonodárná moc
legislative process zákonodárství
legislator zákonodárce utawodawca
local government samospráva
monitoring dohled monitoring
national anthem státní hymna
national territory území státu
oath přísaha
official certificate úřední osvědčení
proportional přiměřený propoporcjonalny
public veřejní
puppet government loutková vláda
red tape úřední šiml
register (births, marriages and deaths) matrika
resign from a post, step own odstoupit (odstoupení) z funkce
rule of law pravní stát
rule of law vláda zákona praworzadnosc
rule, regulation předpis, nařízení, recept przepis recept, návod
senate senát senat senát
Senate Senát
spokesman mluvčí rzecznik
stamp (official) razítko
state of emergency stav ohrožení stan wyjątkowy
summons úřední předvolání
supervisory body dozorčí organ organ nadzoru
surveys průzumy sondaże
swearing in přísaha, uvést v úřád pod přísahou
term of office funkční období mandat
the legislature zákonodárný sbor władza ustawodawcza
unconstitutional odporující ústavy
govern, rule vladnout

Grammar

accusative akuzativ biernik
case (grammar) pád
consonants souhlásky
dot, full stop, period tečka kropka bodka
future tense (in the -) budoucím čase (v -)
grammar mluvnice (gramatika) gramatyka
infinitive infinitiv bezokolicznik
instrumental (in the -) v instrumentalu
locative (case) lokál
noun podstatné jméno rzeczownik podstatnémeno
past tense (in the -) minulém čase (v -)
possessive přivlastňovací dzierżawczy
pronouns zájmera
proper noun vla tní jméno imioma wlasne
sentence, clause věta zdanie
spelling rules pravopisná pravidla
vowels samohlásky

Health

aspirin acylpirin aspiryna
bandage, dressing obvaz opatrunek obväz
bandaid náplast
carbonic water (spa water) uhličitá voda
bleed krvácet
breathe dýchat
catch a cold nachladit se, nastydnout se
prescribe předepsat przepisać
undergo treatment léčit se
vomit zvracet wymiotować z-
cold rýma katar nádcha
cold n rýma, nachlazení przeziębienie, katar prehľadnutie
come down with sth onemocnět
digest trávit / strávit
disease nemoc choroba
dizziness závrať
doctor lékař lekarz lekár
dog bite pokousání psem
excess body weight nadváha nadwaga
eyedrops oční kapky krople do oczu
faint slábnout mdleć omdlievať
far-sighted dalekozraký
fever horečka gorączka horúčka
flu chřipka grypa chrípka
get fat ztloustnout
goosebumps, goosepimples husí kůže gęsia skórka
heal léčit se leczyć się liečiť sa
insomnia nespavost, bezesnost bezsenność
laxative projímadlo środek przeczyszczający
lose weight ubírat /ubrat na váze
lose weight zhubnout
medical check-up lékařská prohlídka
medicinal herb léčivá bylina
medicine lék lekarstwo liek
mineral salts vřídelní sůl
natural medicine přírodní léčitelství
night pharmacy lékárna s noční sluzbou
obese obézní otyły
obesity otylost otyłość
pain bolest ból
patient pacient -ka pacjent patient
pharmacist, chemist (UK) lékárník
pharmacy (at the _) lékařna (v lékařnĕ) apteka (w aptece)
pill pilulka pigułka
pregnant v jiném stavu
prescription recept
prescription only jen(om) na předpis tylko na receptę
problems breathing dýchací potíže
put on weight přibírat / přibrat na váze
scar jizna blizna
short-sighted kratkozraký krótkowzroczny
stung by bees (be -) pobodán včelami (být -)
suffer from (a disease) trpět čím
sweat n pot pot pot
symptom, sign projev przejaw prejav
tooth filling plobování zubu
urine moč mocz
wound rána rana rana
wounded zraněný ranny ranený
get fat tloustnout tyć tučnieť
lose weight hubenět chudnąć chudnúť

Hello Goodbye

Bon voyage! Šťastnou cestu!
Come in! Pojď dál!
Come in. račte dál proszę wejść
dear! miláčku kochanie!
Do you have plans for tomorrow? Máš už na zítrek něco v plánu?
farewell, sendoff rozloučení pożegnanie rozlúčka
Finally we meet. Konečnĕ jsme se sešli. Wreszcie się spotkaliśmy.
Good afternoon. Dobre odpoledne! Dzień dobry (po południu)
good day dobrý den dzień dobry dobrý deň
Good day Dzień dobry! Dobrý den!
Good evening Dobrý večer! Dobry wieczor!
Good morning Dobré rano! Dobré jítro! Dzień dobry! (rano)
good night dobrou noc dobranoc dobrú noc
Good-bye Na shledanou! Do widzenia!
Good-bye (on the phone) Na slyšenou! Do usłyszenia! (przez telefon)
Good-bye then Sbohem! żegnaj!
Goodnight Dobrou noc! Dobranoc!
Great, thanks. Dĕkuji, výbornĕ. Dziękuję, doskonale.
greet pozdravovat pozdrowić
Greetings Ahoj! Serwus!
Have a pleasant stay. Přeji vám příjemny pobyt. życie państwu przyjemnego pobytu.
Hi (also 'Bye) Nazdar! Cześć!
How are you doing? Jak se máš? Jak się masz?
How are you doing? (formal) Jak se máte? Jak się pan miewa?
How is your wife doing? Jak se daří vaší ženĕ? Jak się czuje pańska żona?
I can't complain Nemůžu si naříkat. Nie mogę narzekać.
introduce sb seznamovat / seznámit
meet (with) scházet se / sejít se + instr
Pleased to meet you. Tĕší mĕ, že vás vidím. Miło mi, że pana spotykam.
say "ty" tykat si tykać
Say hello to... Pozdravuj...
See you Mĕj (Mĕjte) se dobře! Na razie!
See you soon Brzy na vidĕnou! Do szybkiego zobaczenia!
See you soon! Brzy nashledanou! Do zobaczenia wkrótce!
See you tomortow Zítra na shledanou! Do jutra!
So so. Jakž takž. Jako tako.
Take off your coat. Odlož si.
what's new? co nového?
When can we meet again? Kdy se zase uvidíme? Kiedy się znowu zobaczymy?
Have a good time Dobře se bavte! Bawcie się dobrze!
Have a good trip št'astnou cestu! Szczęśliwej podróży!
Have a nice time! Měj se hezky!
Have fun Příjemnou zábavu! Przyjemnej zabawy!
I hope we meet again soon. Doufám, že se brzy zase uvidíme. Mam nadzieję, że wkrótce znowu się zobaczymy.
I'll be right back. Hned jsem zpátky. Zaraz wrócę.
part with , say goodbye loučit se / rozloučit
say goodbye to sth dát sbohem żegnać
Say hello to your wife for me. Pozdrawujte manželku. Prozdrowienia dla żony.
Shame you can't stay longer. škoda, že nemůžete ještĕ zůstat. Szkoda, że pan(i) nie może jeszcze zostać.
Take care! Měj se!, Dej / Dávej na sebe pozor! trzymaj się!
Thanks for coming. Dĕkujeme za návstĕvu. Dziękujemy za wizytę.
Thanks for the lovely evening. Dĕkuji za milý večer. Dziękuję za miły wieczór.
Unfortunately I have to say goodbye. Bohužel, musím se rozloucit. niestety, muszę się pożegnać.
until next time tak zatím na razie
When will we meet again? Kdy se vas uvidíme? Kiedy się znowu zobaczymy?
When will we see you again Kdy ás zase uvidíme Kiedy pana znowu zobaczymy

History

after WWII po druhé světové válce
decline, fall pokles
Iron Curtain železná opona
League of Nations Společnost národů Liga Narodów
lore pranostika
Marshall Plan (the -) Marshallův plan
Middle Ages (in the -) Středověku (u -)
post-war poválečný powojenny povojnový
Prague Spring Pražské jaro
the sixties Šedesátá léta
the velvet revolution sametová revoluce aksamitna rewolucja

Holidays

All the best (Happy birthday) Všechno nejlepší k narozeninám! Wszystkiego najlepszego!
anniversary výročí rocznica výročie
at Easter o Velikonocích
bank holiday podniková dovolená
Best wishes! Mějte se dobře! Wsystkiego dobrego!
Boxers Day (Dec 26th) Štěpán
Christmas (at _) Vánoce (o Vánocích Boże Narodzenie Božie narodenie, Vianoce
Christmas Day Boží hod
Christmas eve Štědrý večer
Christmas tree vánoční stromek (stromèček) choinka vianočný stromček
Easter adj velikonočni wielkanocny
Happy holidays Veselé svátky! Wesołych świąt!
Happy New Year śt'astný Nový rok! Szczęśliwego Nowego Roku!
holiday svátek święto
Merry Christmas Vesele vánoce! Wesołych świąt Bożego Narodzenia!
New Years Eve štědrý večer Wigilia štedrý večer
present dárek prezent darček

At the Hotel

accomodation ubytování nocleg, pomieszczenie
bellboy vrátný portier, odZ2wierny
chambermaid pokojská pokojówka
for a week na týden
for two days na dva dny
for two persons dvoulůžkový
full board, half board plná penze, polopenze
full-board s plnou penzí
half-board s polopenzí
hotel lobby hotelová hala hol hotelowy
I'm leaving tonight. odjízdím dnes večer
pack (bags) balít/ sbalit pakować
Please wake me at - o'clock in the morning. Ráno mě prosím vzbuďte v - hodin.
Prepare the bill for me please. Připravte mi prosím účet.
room for one night pokoj na jednu noc
safe sejf sejf
there's no (hot) water ne teče (teplá) voda
with a bathtub s koupelnou
with a shower se sprchou
with a single bed jednolůžkový

Insect

ant mravenec mrówka
anthill mraveniště mrowisko
bee včela pszczoła
butterfly motýl motyl
cockroach šváb karaluch šváb
flea blecha pchła bicha
fly n moucha mucha mucha
hornet sršeň szerszeń
mosquito komár komar komár
moth můra ćma nočný motýľ
moth můra mół
diplomatic corps diplomatický sbor
dove of peace mírová holubice
fail to comply with the conditions of a treaty nedodržet smouvu
interfere in another country's internal affairs uměšování do unitřních záležitosti jiné z mě
mediation mediace mediacja
military attaché vojenský přidělenec
Nobel Peace Prize Nobelova cena míru
non-agression treaty pakt o neútočení
policy of aggression politika dobyvačná
policy of deterrence zastrašování (politika -)
right of veto právo veta
sign a treaty uzavřít pakt
appointment, date rande, schůzka randka rande
author původce
brand (name) výrobní značka
brand-name, trademark značka, obchodní známka nazwa firmowa
copyright autorské právo prawa autorskie
copyright violation porušení autorského práva
counterfeit padělat dílo
illegal copy napodobenina
imitate, copy a work of art napodobit dílo
industrial espionage průmyslová špionáž
intellectual property duševní vlastnictví
patent patent
patent holder majitel patentu
patent law patentové právo
Patent Office patentový úřad
patent v patentovat
royalty, user's fee odměna za užití díla
trade secret tajemství výrobní
trademark obchodní značka
trademarks ochranné známky
violate a copyright ohrozit (porušit) autorské právo
work of art dílo umělecké

Working Conditions

absenteeism pracovní absence
administrative staff úřednictvo
bonus prémie
break (work) přestavka
child benefit přídávky na děti
child care péce o dítě
collective bargaining kolektivní vyjednávání
collective redundancy kolektivní propouštění
compensation, pay odměnovaní
contribution to social security platba na sociální zabezpečení
disability pension invalidní důchod
disablement invalidita
draw a pension pobírat důchod
duty, call služba dyżur služba
early retirement předčasný důchod
employee zaměstnanec pracobiorca
employer zaměstnavatel pracodawca
employment office pracovní úřad
equal treatment at the workplace rovné zacházení (v praci)
factory, business továrna, závod fabryka, zakład továreň, fabryka
fire sb, lay sb off propustit z práce
free-lance na volné noze
golden handshake zlatý padák
hand in one's notice výpověď (podat -) wymówienie (składać _)
hand in ones resignation podat demisi
health insurance zdravotní pojištění
holiday dovolená urlop dovolenka
holidays, vacation prázdniny wakacje rázdniný
independent profession, selfemployed svobodné povolání
job-seeker uchazeč o zaměstnání
maternity benefits mateřské dávky
office hours (after -) úřední doba (po úřední době)
old-age pension starobní důchod
overtime přesčas nadgodziny
overtime přesčasová práce
overtime pay příplatek za práci přesčas
paid leave placené volno
part-time worker na částečný úrazek
pay, salary plat
pension, retirement důchod renta penzia, dôchodok
recipient příjemce
resign odstupovat, odstoupit (z funkce)
retirement age důchodový věk
right to information právo na informace
scab stávkokaz
seasonal work příležitostná práce
severance pay odstupné
sickness benefit nemocenské dávky
social benefits sociální dávka
strike stávkovat strajkować /za
strike (be on -) stávka (být ve stávce)
striker stávkující
take-home pay, net wages čistá mzda
trade unionist odborář
Trade Unions /Organized Labor odbory
union demands odborářské požadavky
wildcat strike divoká stávka
work práce f. praca práca
work as a freelancer být na volné noze
worker pracovník
working hours pracovní čas
workload pracovní úrazek
workplace pracoviště
workshop dílna warsztat dielňa
workshop provozovna

Languages

Bulgarian language bulharský
Chinese language čínština
Czech language čeština język czeski
Danish language dánština
Do any of you speak Polish? Mluví nĕkdo z vás polsky? Czy ktoś z państwa mówi po polsku?
Do you speak Polish? Mluvíte polsky? Czy pan mówi po polsku?
Do you understand me? Rozumíte mí? Czy pan mnie rozumie?
Do you understand? Rozumíte? Czy pan rozumie?
English language angličtina
French (language) francouzština język francuski
German language němčina
Greek language řečtina
How do you pronounce that? Jak se to vyslovuje Jak się to wymawia
How do you say in Czech? Jak se řekne česky...? Jak się powie po czesku...?
How do you say that in German? Jak je to nĕmecky Jak to jest po niemiecku
How do you write that? Jak se to píše Jak się to pisze
How is this pronounced Jak se to vyslovuje? Jak się to wymawia?
I don't speak Czech well, but I understand a lot. Mluvím česky špatnĕ, ale hodnĕ rozumím. Mówię źle po czesku, ale rozumiem dużo.
I don't speak Czech. Neumím česky Nie mowię po czesku.
I don't understand what it's about. Nerozumím, oč tady jde. Nie rozumiem, o co tutaj chodzi.
I don't understand you. Nerozumím vám. Nie rozumiem pana (pani)
I translate from Czech into Polish. Překládám z češtiny do polštiny. Tłumaczę z czeskiego na polski.
I understand almost eveything. Rozumím skoro všemu. Rozumiem prawie wszystko.
I understand you. Rozumím vám. Rozumiem pana.
I understand, but can't speak Polis. Umím polsky jen pasívnĕ. Znam język polski tylko biernie.
in Czech v češtině po czesku
language jazyk język jazyk
make oneself understood domluvit se / dorozumět se
native tongue (in one's -) v mateřském jazyce
Norwegian language norština język norweski
Please repeat that again. Opakujte mi to, prosím vás. Proszę mi to jeszcze raz powtórzyć.
Please speak slowly Mluv -te, prosím, pomalu. Mów, -cie, proszę, powoli.
Please speak slowly (loud, distinctly) Mluvte, prosím vás, pomalu (nahlas, zřetelnĕ) Proszę mówić powoli (głośno, wyraźnie)
Please speak slowly. Mluvte, prosím vás, pomalu. Proszę mówić powoli.
Polish language polština język polski
Portuguese language portugalština
pronounce vyslovit wymówìć
pronunciation výslovnost wymowa výslovnost
repeat it, say it again zapokapuj(te) to ještě jednou
Romanian language rumunština
Russian language ruština
Slovak, Slovakian language slovenština
Spanish language španělština
speak more slowly mluv trochu pomaleji
speak up mluv trochu hlasitěji
spell hláskovat
Swedish language švédština
translation překlad tłumaczenie, przekład
Turkish language turečtina
Vietnamese language vietnamština
What does the word...mean? Co znamená slovo? Co znaczy słowo...?
What languages do you speak Jakými jazyky mluvíte? Jakimi językami pan mówi?
You're speaking too fast. Mluvíte příluiš rychle. Mówi pan za szybko.

Legal terms

abolish, repeal a law zruitšit zákon
abuse zneužití
according to the law dle zákona
accused obžalovany oskarżony obvinený
act of God vyšší moc wypadek losowy
adapting přizpůsobení +instrum
affidavit místopřísežné prohlášení
against the law proti zákona
agreement (trade -) dohoda (obchodní -)
alimony (pay -), maintenance alimenty (platit -) alimenty pl
All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.
appeal (lodge an -) odvolání (podat -)
arrest warrant odůvodněný příkaz soudce k zatčení
assessor, expert witness znalec biegły
ban zákaz zakaz zákaz
Basic Law (the -) základní zákon
become effective nabýt právní moci
become law stát se zákonem
bill předloha zákona
breach of law zásah do práva
burden of proof důkazní břemeno
certified by a notary public notářsky ověřený
circumvent the law obejít zákon
civil law civilní právo
civil law občanská práva prawa cywilna
claim for damages nárok na náhradu škody
claim, grievance nárok pretensja nárok, ponosa
code of law zákoník
come into force vstoupit v platnosti
compensation odškodnění
compensation, damages, severance-pay odškodné odszodowanie odškodné
compensation, settlement vyrovnání
complaint, grievance stížnost skarga
confidentiality mlčenlivost
confidentiality povinnost utajení poufność
consent souhlas zgoda
constitutionality ústavnost
contracting partners smluvní strany
custody vězení, vazba śledczy (areszt -)
data protection ochrana (osobních) dat ochrona danych
defense, plea obhajoba
enforce, uphold a law prosadit zákon
enter into force vstoupit v platnost
entitled (be - to sth) právo (mít na něco -)
entitled person oprávněná osoba
executive power výkonná (moc -)
extension (of law) prodloužení przedłużenie
forbidden zakázaný zakazany zakázaný
fundamental rights základní prava
grant an exception udělit výjimku
informed consent informovaný souhlas świadoma zgoda
infringement porušení
interpret the law vykládat zákon
judge soudce, rozhodčí sędzia sudca
judgement, verdict, sentence rozsudek wyrok rozsudok
Judiciary soudnictví
law firm advokátní kancelář
lawyer, attorney advokát
legal legální legalny legalný, zákonný
legal právní prawny
legal age (being of -) zletilost pełnoletność
legal liability (for) odpovědnost zákonna (za)
legal measure zákonné opatření
legal opinion právní názor
legal services právní služby
legal validity platnost zákona
legal, lawful povolený
legally binding pravně závazný
legally binding pravomocný
legally protected, patented zákonem chráněný
legally valid právoplatný
legislator zákonodárce
legitimate claim to sth právní nárok na něco
liability ručení
loophole mezera v zákoně
malicious intent zlý umysl
negligence spoluzavinění
notary's office notářství
null and void pravně neplatný od samého počátku
offender, culprit pachatel
own account na vlastní účet
power of attorney (grant -) plnou moc (udělit -)
privacy nedotknutelnost
prosecutor, plaintiff žalobce oskarżyciel žalobca
reconcilation proceedinga smírčí řízení
regulation, rule předpis przepis
remedy náprava škody
responsibility, liability odpovědnost
right of petition petiční pravo
right to an attorney právo na obhájce
right to compensation for damages právo na náhradu škody způsobené
right to trial, due process právo na soudní projednání
rule of law pravní stat
rule, regulation předpis
separation of powers dělba moci
settle a complaint vyřídit stížnost
statute of limitations promlčení lhůta przedawnienia premlčanie
sue (for) žalovat za
summons, citation žaloba pozew návrh, žaloba
sworn translation ověřený úřední překlad
sworn translation ověřený úřední překlad
unfair competition nekalá soutěž
valid, in force platný
violation porušení
violation, offense překročení
voluntary dobrovolný
ombudsman veřejný ochránce práv
deadline stanovená lhůta
expiration of a trial period uplynutí lhůty
extension of a deadline prodloužení lhůty
probation, trial period zkušební lhůta
accused (the -) obžalovaný obwiniony
admissibility of evidence přípustnost důkazů dopuszczalność dowodów
aggravating circumstances přitěžující okolnost
appelate court, court of appeal odvolací soud
assigned attorney obhájce ex offo
circumstantial evidence nepřímy důkaz
convicted person odsouzený
court of arbitration rozhodči soud
court of first instance soud první instance
court ruling soudní usnesení
court settlement soudní narovnání
defender, counsel for the defense obhájce
disciplinary panel kárný senát
execution of a sentence výkon trestu
false accusation křivé obvinění
false statement nepravdivé tvrzení
fine (impose a -) pokuta (uložit -u)
giving of evidence dokazování
gown of a judge talář (soudcouský)
injunction soudní zákaz
jurisdiction právní přislušnost
jurisdiction právní přislušnost
jurisdiction soudní pravomoc
jury soudní porota
jury member porotce
lawsuit právní spor
lawsuit právní spor
legal obstruction, objection zákonná překážka
lenient sentence mírný rozsudek
lenient sentence mírný rozsudek
mitigating circumstances polehčující okolnost
objection (court) unést -u proti)
out-of-court settlement mimosoudní vyrovnání
pardoning of punishment prominutí trestu
plaintiff navrhovatel
plaintiff žalobce
plead guilty přiznat vinu
presumption of innocence presumpce neviny
prosecution trestní stíhání
protective custody ochranná vazba
public prosecutor prokurator ka
public prosecutors státní zastupitelství
reopening of court proceedings obnova soudního řízení
sentence to 5 years imprisonment odsoudit do vězení na 5 let
severe, harsh sentence přîšný rozsudek
severe, harsh sentence přîšný rozsudek
supreme court nejvyšší soud
suspect podezřelá osoba
suspended sentence podmíněný (rozsudek)
suspended sentence podmíněný (rozsudek)
testify in court vypovědět (vypovídat) před soudem
The Court is in session. Tribunál zasedá.
trial soudní proces
verdict, sentence soudní výrok
foreclosure prekluze
copyright autorské právo
arbitrate rozhodovat

Life and Death

baby miminko
bachelor jinoch, mládenec, svobodný kawaler
birth certificate rodný list, křestní list akt urodzenia, metryka urodzenia
birthday narozeniny urodziny
born, née rozený, rozená
child-bearing porodní porowody pôrodný
childhood dětství dzieciństwo detstvo
children děti dzieci
death smrt f. śmierć
die umírat / umřít, zemřít
die umřít umrzeć zomrieť
funeral pohřeb pogrzeb
give birth to rodit rodzić rodiť
grave hrob grób hrob
job práce
life život życie život
move (house) stěhovat (se) / přestěhovat (se)
pass away zahynout opuścić ziemski padół
pension důchod (v důchodu)
pensioner, retired person důchodce emeryt dôchodca, penzista
pregnancy těhotenství ciąża
retired (be -) důchodu (být v -)
retirement důchod
retirement důchod, penze emerytura dôchodok, penzia
youth mládež młodzież
adultery nevěra
ask for sb's hand in marriage požádat o ruku (někoho)
break up with sb rozejít se s někým
bride nevěsta
bridegroom ženich
divorce rodokmen rodowód rodokmeň
divorce v rozvádet se / rozvést se (s někým)
enter into marriage uzavřit manželství
get divorced rozvést se
get engaged zasnoubit se (s nekým)
get married vzít se
go out with sb chodit s někým
honeymoon líbánky
honeymoon (go on a -) svatební cesto (jet na -)
jealous (be - of sb) žárlit (na někoho)
kiss one another líbat se (s někým)
lovers milenci
marry oženit se ożenić się
marry (for a man) ženit se / oženit se s nekým
marry (for a woman) vdávat se, vdát se za někoho
newlyweds novomanželé
pregnant těhotná
unfaithful nevěrný
unfaithful (be - to sb) nevěrný (být - + dat niewierny
wedding (have a -) svatbu (mít -) ślub, wesele svadba
get engaged zasnubovat se / zasnoubit se s
get married uzavírat sňatek brać ślub sobašiť sa
date (have a -) rande (mít -)
kiss n. políbek pocałunek bozk
kiss v. políbit pocałować pobozkať

At the Post Office

address adresa adres adresa
at the post office na poštĕ na poczcie
by airmail letecky pocztą lotniczą
envelope obálka koperta
Fill out this form. Vyplňte tenle blanket. Proszę wypełnić ten blanket.
postcard dopisnice kartka pocztowa
Some postcards please. Dejte mi nĕkolik pohledů. Proszę o kilka widokówek.

Math and Science

average průměr średnia
circle okruh koło
equation rovnání, rovnice równanie rovnica
fraction, fragment úlomek, zlomek ułamek úlomok
horizontal vodorovný poziomy vodorovný
inclined, slanted kosý skośny šikmý
level, plane plocha, úroveň poziom úroveň
plane, level rovina równia rovina
rectangle okdélnik prostokąt obdižnik
slope, bend úklon skłon predklon
straight, right, upright rovně, přímo prosto
triangle trojúhelník trójkąt trojuholník
length délka długość dľžka
litre, liter litr litr
measure měření pomiar meranie
surface, area povrch, plocha powierzchnia povrch, plocha
ten grams dekagram deko
basic research základní výzkum
development (product) vývoj
invention, discovery vynález
inventor vynálezec
laboratory laboratoř laboratorium
R+D výzkum a vývoj
researcher výzkumník
scientific experiment vědecký pokus
discoverer objevitel
discovery objev
flame plamen płomień plameň
gas plyn gaz plyn
geography zeměpis geografia
liquid tekutina, kapalina płyn tekutina
natural scientist přírodovědec
pressure nátlak presja nátlak
pressure tlak ciśnienie tlak
reseacher badatel
research výzkum
scientific přírodovědný
scientific discovery vědecký objev
steam para para para
theory and practice teorie a praxe
advert (full page) inzerát (celestránkový)
leaflet, flyer leták
mass media masové sdělovací prostředky
news zpráva wiadomość správa
radio/TV program pořad audycja
rerun opakováni powtórka opakovanie
station identification, jingle znělka
turn on the radio zapnout radio wlączýć radio

Metals

blast furnace vysoká pec wielki piec, piec hutnicy
coal uhel, uhlí
copper měď miedź
gold zlato złoto zlato
ironworks huť huta huta
mine důl kopalnia baňa
non-ferrous metals barevné kovy?
rust rez rdza hrdza
silver stříbro srebro
steel ocel stal, stalowy
zink zinek cynk
ferrous metals industry železářství

Immigration and Asylum

asylum-seeker azylant
asylum-seeker žadatel o azyl
border police pohraniční policie
deny entry odepření vstupu na území státu
emigrant vystěhovalec
expulsion vyhoštění ze země
ID osobní průkaz
immigration přistěhovalectví
immigration authorities přistěhovalecký úřad
immigration officer imigrační úředník
long-term residence permit povolení k trvlému pobytu
multiple-entry visa vícenásobné vstupní vízum
multiple-entry visa vízum vícenásobné vstupní
passport control pasová kontrola
permanent stay trvalý pobyt
political asylum (grant/apply for -) politický azyl (poskytnout/požádat o -)
refugee běženec
refugee uprchlík, utečenec uchodźca vyhanec, exulant
refugee camp uprchlický tábor
repatriation repatriace
right of asylum azylové pravo
smuggler (persons) převaděč
travel document cestovní doklad
visa requirement vízová povinnost
visa-free travel bezvizový styk
work permit pracovní povolení
ammunition amunicja munice
arms trade zbrojářství
battle bitva, boj bitwa
cannon dělo armata
conqueror dobyvatel
conqueror dobyvatel
defeat poražka porażka porážka
deserter zběh dezerter, uciekinier
ethnic cleansing etnická čistka
genocide genocida
line of demarcation demarkační linie
machine gun strojní puška karabin maszynowy guľomet
navy válečné lod'stvo
order, command rozkaz rozkaz rozkaz
rifle puška karabin puška
trench okop, zákop okop
truce, armistice příměří rozejm prímerie
weapon, arm zbraň broń zbraň

Money

ATM, 'hole in the wall' bankomat
auction dražba przetarg dražba
bank banka bank banka
bank account bankovní konto
bank window, box-office, desk pokladna kasa pokladňa
banknote, bill bankovka bilet bankowy, banknot
bill účet rachunek
bill, banknote bankovka
buy kupovat / koupit kupować / kupić
buy kupować nakupovat
cash hotovost gotówka hotovosť
cashiers' window, box-office pokladna
change drobné drobne
change (not have _) nazpět (nemít _)
change machine mĕnič mincí automat do wymiany monet
a lot hodnĕ dużo
change, remainder zbytek reszta zvyšok
cheap levný tani
cheap (That's _) levné (To je _) tanie (To jest _)
check šek czek
coin mince moneta minca
company podník spółka
complaint reklamace
copper coin měděná mince
cost stát kosztować
credit card uvěrova karta karta kreditowa
currency měna waluta
currency exchange office směnárna
currency exchange office směnárna
custumer zákazník
debt dluh
dirt cheap za babku tani jak borszcz
exchange euros for crowns vyměnit si euro na korony
exchange rate kurs kurs waluty
exchange, change vyměnit, směnit wymienić
expense, expenditure vydání wydatek výdavok?
expensive drahý drogi
for free, free of charge zadarmo, zdarma za darmo
foreign currency valuta
heir dědic spadkobierca dedič
how much does it cost kolik platím ile płacę
I don't have change. Nemám nazpátek Nie mam reszty.
I don't have enough money. Nestačí mi peníze. Nie starczy mi pieniędzy
insurance pojištění ubezpieczenie poistenie
invoice složenka
Keep it (the change) Nechte si to.
loan půjčka pożyczka
money peníze pieniądze
open a bank account zřídit si konto otworzyć konto
order objednat zamówić
own vlastnit posiadać
owner majitel, vlastník właściciel majiteľ, vlastník
pay by credit card plat kreditní kartou płacić kartą kredtową
payer plátce
payer plátce
payment platba wpłata
payment platba
payment platba
price cena cena cena
price per day / per week poplatek za den za týden
price-list ceník cennik cenník
rebate sleva zniżka
rental půjčovna wypożyczalnia požičovňa
salesperson sprzedawca, sprzedawczyni prodavač -ka
save (money) spořit oszczędzać
shop n prodejna
shop v nakupovat
shopkeeper obchodník handlarz obchodník
silver coin stříbrná mince
small change drobné
sold out wyprzedany vyprodáno
stall stánek stragan
tax daň podatek daň
taxpayer daňový poplatník podatnik daňovník
trade, shop obchod handel obchod
wage mzda
wealth bohaství bogactwo bohastvo
borrow money from sb vypůjčit si peníze u někoho

Music

aria operní arie
auditorium hlediště
bagpipes dudácká muzika
brass instruments plechové nástroje=žestě
charity concert benefiční koncert
choir singing zpěv sborový
choir-master sbormistr
compose skládat hudební dílo
composer skladatel
composition (musical) skladba
conductor (orchestra) (conducted by) dirigent (pod vedením -a)
disc, record, slab, plate deska płyta platňa
dulcimer music cimbálová muzika
ensemble soubor
group, band skupina zespół
guitar kytara gitara gitara
guitar (play the -) kytara (hrat na kytaru)
guitar-player kytarista gitarzysta gitarista
music hudba muzyka
music lover nadšenec
musical instrument instrument muzyczny hudební nástroj
musician hudebník -nice
opera singer operní pěvec /pěvkyně
overture předehra
percussion instruments bicí nastroje
piano klavír fortepian
pop music zábavná hudba muzyka rozrywkowa
printed music muzikálie
recital sólový koncert
record płyta (muzyka) deska
singer zpĕvák, zpĕvačka śpiewak, śpiewaczka
song píšnička piosenka pesnička
song zpěv śpiew
sound track zvukový záznam
string instruments (strings) smyčové nástroje
talent nadání
trumpet (play the -) trubka (hrát na trubku)
violin housle pl skrzypce pl.
woodwind instruments dřevěné nástroje
access dostup dostęp prístup
affliction postižení
agitation, fuss rozruch
aim, objective účel, cíl cel
apology omluva przeproszenie
appearance, pretense zdaní pozór zdanie
ash popel, prach popiół popol
attention pozornost baczność
bad luck smůla pech smola
beauty krása uroda krása
beginning, start začátek początek začiatok
behavio(u)r chování zachowanie
bell zvon dzwon zvon
blunder přehmat
box krabice f.
bundle, wad, file svazek plik zväzok
camp tábor obóz
cause, reason důvod powód dôvod, žalobca
center, middle střed środek
chain řetěz, řetízek łancuch reťaz
chance, fortune případ, náhoda przypadek náhoda
change změna zmiana
change, transformation proměna
characteristic vlasnost cecha
charge, explosion nálož
chase, pursuit stihání pościg stíhanie
choice volba, výběr wybór výmol
circumstances podrobnosti przesłanki
class třída klasa trieda
coincidence, chance náhoda
commotion, agitation vzrušení poruszenie rozruch
comparison srovnání porównanie porovnanie
conciousness plné vědomí, rozvaha przytomność plné vedomie, duchaprítomnost´
condition, proviso podmínka warunek podmienka
confusion, disorder zmatek
connection přípoj
connection spojenie połączenie
consequence, result důsledek
consequences následky skutki
contents obsah treść obsah
custom, habit zvyk obyczaj, zwyczaj
delivery doručení
depth hlubina głębokość hľbka
descent původ
description popis opis opis
devil ďábel diabeł
difficulty, trouble nesnáz, potíž, obtíž
discovery objev
distance vzdálenost
distance, interval odstup odstęp odstup
ditch, trench, trough rov rów priekopa
dragon drak smok
dream snění marzenie sen
dream, sleep sen, spánek sen sen, spánok
duel souboj
education vzdělávání
effort námaha, úsilí wysiłek námaha
effort, endeavor snaha
end konec koniec koniec
event událost wydarzenie udalosť
exception výjimka wyjątek vynimka
excuse, pretext záminka pretekst zámienka
expulsion vyhnání
failure, lapse selhání
favo(u)r služba przysługa úsluha
find, discovery nález
fire, conflagration požar pożar požiar
flag vlajka flaga
flying saucer letající talíř latający talerz
freedom, liberty svoboda wolność sloboda
friendship prátelství przyjaźń priatel´stvo
gap mezera
ghost strašidlo widmo
goods, merchandise výsledek dorobek majetok
groove, channel rovina rówina rovino?
group skupina grupa skupina
harass, pester pronásledovaní prześladowanie prenasledovanie
hole díra dziura diera
hurry, haste pospěch pośpiech zhon
identity, sameness totožnost
importance, concern váha waga váha
influence vliv wpływ
ingredient součast składnik zbierka
insult úražka
interruption, break přerušení, přestavka przerwa prestávka
invention vynález odkrycie, wynalazek
invitation pozvání zaproszenie
joke 2 sranda żart
kind, sort druh gatunek akosť, druh
knot, gnarl, knag suk sęk hrča
lack, deficiency nedostatek brak nedostatok, chyba, defekt
lead olovo ołów olova
leap skok skok skok
lubricant, grease mazadlo smar mazívo?
magnet magnet magnes magnet
man(kind) člověk człowiek človek
message vzkaz wiadomość
minority menšina mniejszość
mistake chyba, omyl błąd, pomyłka chyba, omyl
mixture, blend směs mieszanka zmes
needle jehla igła ihla
object předmět, věc przedmiot predmet
obstacle, difficulty potíž
opportunity příležitost okazja
order pořádek porządek poriadny
origin původ pochodzenie pôvod
pack, gang, kennel smečka sfora svorka, banda
package balík, balíček paczka balík
panic, stampede poplach popłoch poplach
part část część časť, diel
participation, involvement účast udział účasť
passage přechod, průchod przejście priechod
permission, leave, consent dovolení pozwolenie povolenie
picture fotka zdjęcie
piece, bit, morsel kousek kawałek kúsok
piece, stunt kawałek kousek
principle princip zasada princíp
progress postup postęp pokrok
progression, procedure postup
prosperity, affluence blahobyt dobrobyt
pump čerpadlo pompa čerpadlo
race, breed rasa rasa rasa
ray, beam paprsek promień lúč
reaction reakce reakcja reakcia
reality skutečnost rzeczywistość skutočnosť
recommendation doporučení polecenie odporúčunie, prikaz
rejection zámítnout
renaissance, regeneration obroda
request, demand žádost
requirement požadavek
requirement požadavek
reservation, proviso výhrada
resistance, defiance odpor, vzdor opór odpor, vzdor
rest odpočinek wypoczynek oddych
result, outcome výsledek wynik, rezultat výsledok
rope, string provaz
scream, cry křik krzyk krik
search, quest hledaní, patraní poszukiwanie vyhľadávanie
seat, abode sídlo, sídliště siedziba sídlo
seat, backside sedadlo, sedátko, zadek siedzenie sedadlo, zadok
separation rozluka separacja separácia
session zasedaní sesja zasadanie
shell, crust skořápka skorupa škrupina
shortcoming, fault závada usterka
sight, look pohled spojrzenie pohľad
sign značka znak
situation situace sytuacja
snag háček
solution rozvázání rozwiązanie riešenie
source zdroj źródło
space prostor, prostranství przestrzeń priestor
speed rychlost szybkość
stick, staff hůl kij kyj, palica
substance, material hmota
sufficiency dostatek
suggestion, proposal návrh
support, backing podpora, pomoc poparcie podpora
surprise překvapení
swarm, cluster, shoal roj rój
thing věc rzecz vec
threat hrozba groźba hrozba, vyhrážka
throw n. vrh, hod rzut
tool, instrument nástrój narzędzie
tradition tradice tradycja tradícia
trial, attempt pokus próba
trouble, bother starost kłopot starosť
understanding dohodnutí porozumienie dohoda
value, merit hodnota
warning výstraha przestroga výstraha
weight váha waga
wish n přání życzenie

Nationalities

African man, woman Afričan Afričanka Afrykańczyk, Afrykanin, Afrykanka
American Američan -ka Amerikanin, Amerikanka
Arab -s Arab (ové) Arab -owie
Arab adj arabský arabski arabský
Asian adj asijský azjatycki
Asian man, woman Asiat -ka
Australian Austraulan -ka Austraijczyk Australijka
Australian man, woman Australan -ka
Austrian man, woman Rakušan -ka Austriak
Belgian Belgičan -ka Belg, Belgijka
Belgian adj. belgický belgijski
breeze vánek
Brit m,f Brit -ka
Bulgarian man, woman Bulhar -ka
by birth (German -) rozený (Němec)
Canadian man, woman Kanaďan -ka
Chinese man, woman Čiňan -ka
Chinese, the Činané
Czechs, the Češi Czesi
Dane m, f Dán -ka
Danish dánský duński dánsky
Dutch holandský holenderski holandský
Englishman -woman Angličan -ka Anglik, Angielka
European Evropan -ka Europejczyk Europejka
European evropský europejski
Finn Fin -ka Fin -ka
flooding záplava
French francouzský francuzki francuzsky
Frenchman, woman Francouz -ka Francuz
German Němec Němka
German adj německý niemiecki
German man, woman Němec, Němka Niemiec, Niemka
Germans Němci
Greek man (woman) Řek / Řekyně
Hungarian man, woman Maďar -ka
Irish (man, woman) Ir -ka
Israeli man, woman Izraelec, Izraelka
Italian italský włoski taliansky
Italian (man, woman) Ital -ka Włoch, Włoszka
Japanese man, woman Japonec / Japonka
Jew Žid (Židé) Żyd
Jewish židovský żydowski židovský
Lithuanian litewský litewski litovský
Mexican man, woman Mexičan, -ka
Norwegain man, woman Nor -ka Norweg
Pole m, f Polák / Polka
Polish polský polski poľský
Portuguese man, woman Portugalec / Portugalka
Romanian man (woman) Rumun -ka
Russian Rus, Ruska
Russian ruský rosyjski ruský
Russian (man) Rus Rosjanin
Russian (woman) Ruska Rosjanka
Russian man, woman Rus -ka
Scot (Scottish woman) Skot -ka
Serbian srbský serbski srbský
Slovak man (woman) Slovák / Slovenka
Slovaks Slováci Slovaccy
Spaniard -s Španěl -é Hiszpan -ka
Spaniard (Spanish woman) Španěl -ka
Swede (Swedish woman) Švéd / Švédka
Swiss man, woman Švýcar -ka
the Germans Němci
Turk m, f Turek, Turkyně
Vietnamese man, woman Vietnamec, Vietnamka
Welshman -men Velšan -é
African adj africký afrykański
American adj americký amerikański
Australian adj australský
Austrian adj rakouský austriacki
British britský
Canadian adj kanadský
Chinese adj činský
Danish adj dánský
English adj anglický
Finnish finský fiński fínsky
French adj francouzký francuzski
German adj německý
Greek adj řecký grecki grécky
Hungarian adj maďarský
Israeli adj izraelský
Italian italský włoski
Japanese adj japonský
Mexican adj mexický
Norwegian adj norský Norweski
Polish polský
Portuguese adj portugalský
Romanian adj rumunský
Russian adj ruský
Scottish skotský
Slovakian slovenský
Spanish španělský
Swedish adj švédský
Swiss adj švýcarský
Turkish adj turecký
Vietnamese adj vietnamský
Finnish language finština język fiński
French language francouzština język francuzski
Hebrew hebrejština
Hungarian language maďarština
Irish language, Gaelic irština
Italian language italština włoski
Japanese language japonština

Nature

air vzduch powietrze vzduch
branch větev f. gałąż
brook, stream, creek potok
clay, earthenware hlína glina hlina
coast pobřeží wybrzeże pobrezie
cobweb, spider's web pavočina pajęczyna paručina
dam přehrada tama
desert, wasteland poušť
earth země, půda ziemia zem
edge, shore okraj brzeg
fire oheň ogień oheň
flood záplava potop
flood v. topit / za-
greenery zeleň zieleń zeleň
gulf, bay záliv
hill, mountain kopec (na kopci) pagórek
insect hmyz owad hmyz
island ostrov wyspa ostrov
lake jezero jezioro
leaf list liść list
marsh bažina bagno
meadow louka
moon mĕsic m2 księżyć
mountain hora góra
nature příroda przyroda, natura
nest hnízdo gniazdo hniezdo
pasture pastvina
pond rybník staw
quicksand kuřavka ruchome piaski, kurzawka
river řeka rzeka rieka
rock skála
root kořen korzeń koreň
sand písek piasek
sea moře morze more
shadow, shade stín cień tieň
shore břeh brzeg
sky obloha niebo
star hvĕzda ż1 gwiazda
stone, rock kámen kamień kameň
stream, brook potok potok potok
tree strom, dřevo drzewo strom, drevo
valley údolí n. dolina
volcano sopka, vulkán
water voda woda voda
waterfall vodopád wodospad(y) vodopád
wave vlna fala vlna
wood dřevo drzewo
wood, stick dříví drewno drevo
worm červ robak chrobák, červík

Ships

anchor v kotvit
cast anchor zakotvit
disembark vylodit se
displacement in GRT gross register tons výtak lodi v BRT
embark, board a ship nalodit se
harbor area přístaviště
high seas (on ) na širém moři
icebreaker ledeborec
mainland pevnina
navigation, seafaring mořeplavba
pleasure liner výletní lod'
sailing ship plachetní lod'
seasickness mořská nemoc
shipping plavba
shipping company rejdařství
shipyard loděnice
speed in knots rychlost v uzlech
vessel plavidlo
anchor (cast anchor) kotva kotwica (zarzucić -) kotva
cabin kajuta
cabin kajuta
deck paluba
ferry trajektová lod'
helm kormidlo
lighthouse maják latarnia morska
motorboat motorový člun motorówka
navigability (river) splavnost (řeky)
paddleboat kolesový parník statek kołowy
port přístav
port side levobok lewa burta
river boat říční lod'
rubber boat nafukovací člun
sailboat plachetnice żaglówka
sailor námořník
sea sickness mořská nemoc morska choroba
shipwreck ztroskotat
starboard lewý bok prawa burta
steamship, steamboat parník statek parowy
stern záď rufa
tanker cisternová loď
tanker (ship), oil tanker cisternová loď tankowiec
tugboat, towboat remorkér holownik
fallout spad
photocopier kopírka
alliance charter stanovy sdružení
club, league spolek
foundation nadace
non-profit organisation nezisková organizace

People

academic, man of letters učenec
adventurer dobrodruh
announcer hlasatel
applicant žadatel
beginner začátečník / začátečnice początkujący začiatočník
black person černoch murzyn černoch
boy chlapec chłopiec
chief, boss předak
child dítě, děti dziecko, dzieci dieťa
colleage -s kolega -ové
contemporary, equal, peer vrstvevník, současnik rówieśnik rovesník
counterpart, opposite number protějšek
countess hraběnka
countryman, compatriot rodák, krajan rodak krajan
drunkard piják, opilec, ožrala pijak opilec
duchess vévodkyně
earlybird skřivánek
emperor /emperess císař /císařovna
enemy nepřítel wróg nepriateľ
envoy, minister, deputy vyslanec poseł poslance
finder hledač, pátrač poszukiwacz hľadač
foreigner cizinec cudzoziemiec, obcokrajowiec cudzinec
founder zakladatel zalożyciel
friend (-s) přítel (přátele) przyjaciel (-e) priatel'
friend (girl-) přítelkyně przyjaciółka priatel'ka
girl holka dziewczyna
girlfriend přítelkynĕ przyjaciółka
guest host gość hosť, návšetvník
hero hrdina bohater hrdina
highlander, mountaineer horal góral goral
host hostikel -ka
immigrant přistěhovalec
intellectual vzdělanec
king král król kraľ
leader vůdce przywódca vodca
lover milenec kochanek milenec
madman bláz'n wariat blázon
martyr mučedník
messanger, go-between posel posłaniec posol
minor, juvenile, underage neplnoletý małoletni maloletý
miss, unmarried woman slečna panna
nanny, nurse chůva
neighbo(u)r soused sąsiad sused
newcomer příchozí przybysz prišelec
nouveau riche zbohatlý
owner majitel posiadacz majiteľ
participant účastník uczestnik účastník
participant, contestant závodník zawodnik pretekár
passager cestující pasażer cestujuci, pasažier
patriot vlastenec patriota vlastenec
pensioner důchodce rencista penzista, dôchodca
people lidé ludzie ľudia
poor person chudák biedak bedař, chudák
predecessor, precursor předchůdce poprzednik predchodca
prince princ książę
princess princeza księżnicza
speaker řečník mówca rečník
survivor, residual pozůstalý
teenager puberťák -ťačka
tourist turista turysta turista
traitor zdrádce zdrajca
victim, sacrifice obět ofiara obeť
virgin, maiden panna dziewica panna
wife žena żona žena, manželka
woman žena, ženská kobieta žena
young lady, miss slečna panna slečna
He gets in line (in the queue+UK) Postaví se do fronty.
I stand in line. stojím frontu
How old are you? Kolik je vám let Ile ma pan lat
I became a widow two years ago Ovdovĕl jsem před dvĕma lety. Owdowiałem dwa lata temu.
I have two children - a boy and a girl Mám dvĕ dĕti: chlapce a holčičku. Mam dwoje dzieci: chłopca i dziewczynkę.
I used to be married. Byl jsem ženatý Byłem żonaty
I was married before Byla jsem vdaná Byłam zamężna
I'm 39 (years old) Je mi třicet devět. Mam trzydzieści dziewięćlat
I'm 5 years younger than you. Jsem o pĕt let mladší než vy. Jestem młodszy od pana o pięć lat.

Politics

abuse one's position zneužít funkce
advisory board dozorčí rada rada doradcza
advisory committee poradní výbor komitet doradczy
alliance spojenectví sojusz spojenectvo
ally spojenec sojusznik spojence
asylum-seeker žadatel o azyl osoby starajace sie o azyl
authority, power moc, vláda władza moc, vláda
break off diplomatic relations přerušit diplomatické styky
coalition svaz
coup d'etat převrat (statní) zamach stanu
coup d'etat státní převrat
developed country rozvinutá země
dispute roztržka
electorate voličstwo
freedom svoboda wolność
gag the press umlčet tisk
General Assembly of the UN Valné shromáždění OSN
government řada, vláda rząd, władza rad, vláda
governmental vládní rządowy vladný
guidelines směrnice, pokyny, pavidlo
gunboat diplomacy diplomacie dělových člunů diplomacja kanonierek
hold office úřadovat
homeland vlast, domov ojczyzna vlasť
interest group zájmové sdružení
justice výkon spravedlnosti wymiar sprawieliwości súdna sústava
kingdom království królestwo
leadership vedení
left-winger levičák
lift an embargo zrušení embarga
lord mayor primátor swastyka
martial law válečné pravo, stanné pravo
membership fees příspěvek
minister without a portfolio minister bez portfeje minister bez teki
movement hnutí ruch
MP vysalec poseł poslanec
nation národ naród národ
negotiations jednání
office hours úřední den
official úřední
opponent, dissenter odpůrce
order from above příkaz shora
overthrow, topple svržení
pact smlouva pakt pakt
party leadership stranická špička
party member člen strany
party member straník
party rank-and-file stranická základna
peace mír pokój
political commitment politická angažovanost
political party politická strana
politics politika polityk
pressure group nátlaková skupina nacisku (grupa -)
pressure, oppression tlak ucisk útlak
public opinion veřejné mínění
rally manifestace wiec zhromaždenie
ratify, validate schválit
repeal odvolat
republic republika republika republika
resistance movement hnutí odporu
retroactive law retroaktivní zákon
revolt, resistance odboj
revolution revoluce rewolucja revolúcia
right of assembly právo sdružování
right-winger pravičák
riot nepokoje zamieszki
settle a conflict urovnat konflikt
slogan heslo
sovereign svrchovany
sovereignty svrchovanost suwerenność
spokesman mluvčí rzecznik splnomocnenec
state stát państwo
statesman státník
superpower supervelmoc
swastika hákový kříž
veto n veto (zákaz) weto
veto v vetovat postawić weto
voter volič -ka wyborca volič
voting rights právo hlasovat
war válka wojna vojna
weapons of mass destruction zbrany hromadného ničení broni masowego rażenia
vote hlasovat głosować hlasovať
armed clashes nepokoje ozbrojené
armistice klid zbraň
arms race závody ve zbrojení wyścig zbrojeń
cease-fire příměří dočasné
cease-fire zastavení palby
declare war vyhlasit válku
ethnic minority národnostní menšina
insurgent army povstalecká armáda
liberation movement osvobozenecké hnutí
martial law stanné právo
mutiny vzpoura
occupation forces okupační síly
passive resistance pasivní odpor
peace-keeping forces pořadové síly
peaceful coexistance mírové soužití
postwar reconstruction povalečná obnova
state of emergency výjimečný stav
state of war válečný stav
terrorist attack teroristický útok
troop withdrawal odsun vojsk

Prepositions

about me o mně o mnie
about us o nás o nas
about what o čem o czym
about whom o kom o kim
about you o tobě o tobie
according to podle według podľa
around (go - city, Europe) po + loc
at, beside při+loc, u, vedle przy pri
before přede przed pred
below pod poniżej poniže
besides, apart from kromě toho oprócz (teg) okrem
between mezi, postřed pomiędzy medzi
beyond, behind za, v za za
contrary, versus proti przeciw proti
due to vlivem + gen
for pro dla pre, ku
for her pro ni dla niej
in the name of jménem
instead of místo zamiast namiesto
next to vedle + Gen obok
regarding, as to ohledně
thanks to díky + dat
through prostřednictvím
through, by přeš, skrz+acc przez cez
to do, k do do, k(u), na
travel around Europe cestovat po Evropě
until, even až + gen aż do
with me se mnou
with, from s, z z s, z
against proti przeciw
against, opposite proti + dat
because of kvůli + dat
opposite, across the street naproti + dat
regarding vzhledem + dat
thanks to díky + dat
to, towards k / ke + dat
toward(s), in the direction of směrem + dat
around okolo + gen
around + gen bolem + gen
by means of pomocí + gen
near blízko + gen
near, at somebody's place u + gen
not far (from) nedaleko + gen
owing to + gen vinou
without bez + gen bez + gen bez
above nad + instr nad + instr
behind za + instr za
behind, in -(time) za + instr
between, amon mezi + instr między
between, among mezi + instr
in front of před + instr przed + inst
in front of, ago před + instr
over, above nad + instr
under, beneath pod + instr
under, underneath pod + instr
with s, se + instr

Professions

actor herec aktor
actrice herečka aktorka
adviser, counsellant poradce doradca poradca
barber holič fryzjer męski
beekeeper včelař pszczelarz včelár
biologist -s biolog -ové
brewer sládek piwowar
butcher řezník
comedian komik
craftsman, artisan řemeslnik rzemieślnik remeslnik
dentist zubní lékař (zubák) dentysta
deputy, assistant director náměstek
director, CEO, head schoolmaster, curator ředitel
director, producer režisér reżyser režiser
doorman, gatekeeper, receptionist vrátný portier vrátnik
economist -s ekonom -ové
entrpreneur, businessman podnikatel przedsiębiorca podnikateľ
expert, appraiser znalec rzeczoznawca nalec
expert, specialist odborník
foreman dílovedoucí
freelancer osoba se svobodným povoláním
gardener zahradník ogrodnik
government official úředník urzędnik úradník
guide průvodce /průvodkyně przewodnik
hairdresser (ladies') kadeřník fryzjer
intermediator, broker, agent, mediator zprostředkovatel pośrednik sprostredkovateľ
journalist novinář
judge soudce / soudkyn sędzia
judge, referee rozhodčí
ladies' hairdresser kadeřnik fryzjer
lawyer advokát adwokat
lawyer, attorney právnik prawnik právnik
librarian knihovník bibliotekarz
market vendor trhovec
market woman trhovkyně
metallurgist hutník hutnik hutník
miner horník górnik
model modelka
musician hudebník muzyk hudobník
nurse zdravotní sestra pielęgniarka
painter (house-) natěrač
plumber instalatér hydraulik inštalatér
politician politik polityk
professional, specialist odborník fachowiec, specjalista odborník
pupil (school) žak uczeń
researcher, scientist -s výzkumník výzumníci badacz
sailor, seafarer námořní marynarz
saleswoman prodavačka sprzedawczyni
scientist vědec naukowiec
sculptor sochař, řezbář rzeźbiarz sochař, rezbár
self-employed person OSVC osoba samostatně výdělečně činná
shopkeeper obchodník
teacher učitel, učitelka nauczyciel, nauczycielka
translator, interpreter tlumočník, překladatel tłumacz tlmočník, prekladateľ
unemployed nezaměstnaný bezrobotny
worker dělník robotnik robotník
head physician primář
male nurse ošetřovatel
nurse ošetřovatelka
surgeon chirurg

Pronouns

anything, whatsoever cokoliv cokolwiek čokľvek, voľačo
everybody všichni wszyscy
everything všechno wszystko všetko
he onen on on
nobody nikdo nikt
nothing nic nic nič
sb else někdo jiný ktoś inny
she ona ona ona
somebody někdo ktoś
something něco coś niečo, čosi
to you ti, tobě
we my my my
whom (instr) kým
with what (instr) čim
him, it (acc) ho
me (acc) mnie
us (acc) nás nas
you (direct object) tě,tebe ciebie, cię
you pl acc vás
our náš nasz náš
your tvůj twój tvoj
to her (dative) jí (daţ)

Reading and Writing

ad, advertisement ohlášení, inzerát ogłoszenie
application (submit -) žadost (podat -)
biography, CV životopis
book kniha książka kniha
book review recenze knihy
book signing autogramiáda
chapter kapitola rozdział, kapituła
circulation (newspaper) náklad
daily (newspaper) noviny, deník dziennik denník
debate beseda
dictionary slovník słownik slovník
Do you have foreign newspapers and magazines? Máte zahraniční noviny a časopisy? Czy ma pan gazety i czasopisma zagraniczne?
editor, publisher nakladatel wydawca vydavatel
editorial úvodník wstępniak
envelope obálka koperta
evening paper večerník m1 dziennik wieczorny
excerpt výnatek wyciąg, wypis
extract, abstract pasáž, ukázka wypis
fairy tale pohádka bajka rozpravka
false scoop novinářská kachna
fill in (form) vyplnit wypełnić
finish reading dočíst
foreward, preface předmluva przedmowa predslov
front page titulní stránka
handwriting rukopis, pís charakter pisma
headline titulek
illustrated magazine ilustrowaný týdeník tygodnik ilustrowany
index rejstřík skorowidz
ink inkoust atrament atrament
leading story, scoop sólokapr
leaflet, flyer leták ulotka leták
legible čitelný
list, register soupis, seznam spis zoznam
literature písemnictví
local newspaper místní noviny miejscowa gazeta
manual, textbook učebnice podręcznik príručný
manuscript rukopis rękopis rukopis
message vzkaz wiadomość
monthly publication mĕsíčník m1 miesięcznik
morning paper raník m1 dziennik poranny
news coverage zpravodajství
newspaper noviny gazeta
newspaper vendor kamelot
newsworthy pozoruhodný
notepad poznámkový blok
novel román powieść román
nursery rhymes říkanka wyliczanki dla dzieci
out-of-print rozebráný
page stránka (na stránce pět) strona
paper papír papier
pencil tužka ołówek ceruzka
penny novel krvák
poem báseň f. wiersz
poet básnik poeta básnik
popular press, the tabloids bulvární tisk
press tisk m1 prasa
press release komuniké, uvolnění pro tisk
print tisk druk tlač
proofreader korektor
prose próza
publishing house vydavatelství
reader čtenář czytelnik čitateľ
reporter, correspondant zpravodaj -ka
science-fiction vědecko-fantastický
science-fiction vědecko-výzkum
short story povídka
signature podpis podpis podpis
story, tale povídka opowiadanie
subscribe (magazineà odebírat / odebrat
subscription abonmá, předplatné abonament
subscription předplatné prenumerata predplatné
tabloid plátek
tabloid (newspaper), paving stone, cobblestone plátek (bulvární -) brukowiec
trashy novels braková literatura
typewriter psací stroj maszyna do pisania
volume, tome svazek tom diel, zväzok
weekly magazine týdeník tygodnik týždeník
works of fiction beletrie
write psát / napsát pisać písať
writer, author spisovatel pisarz spisovateľ
ballpen, biro propisovačka
poetry lyrika
airmail letecky
postal code PSč poštovní směrovací čislo
recipient adresat adresat, odbiorca adresát
registered letter doporučený
sender odesílatel
stamp poštovní zámka znaczek pocztowy
zip code PSČ (pé es če)
letter dopis list list
sign v. podepsat podpisać podpisať

Religion

abbey opatství opactwo
abbot opat opat
absolution ozhřešení rozgrzeszenie
agnostic agnostik agnostyk
All Saints' Day Všech svatých Wszystkich Świętych (1 listopada)
alms almužna jałmużna, datki
altar boy ministrant ministant
angel anděl anioł anjel
Ascension apoštol wniebostąpienie
atheist ateista
bishop biskup biskup
cathedral, temple chrám, svatyně, templ świątynia
chapel kaple kaplica
Christian křesťan, -ka chrześcijanin kresťan
clergy, priesthood klérus duchowieństwo
clergyman klerikál
confess zpovídat se
confession zpověď spowiedź f.
cross kříř krzyż kríž
curse prokletí, kletba przekleństwo nadávka
deacon, dean děkan dziekan
excommunicate vyobcovat někoho z církve
faith víra wiara viera
God bůh Bóg boh
hear sb's confession zpovídat někoho
hell peklo piekło peklo
heresy kacířství
heretic kacíř
heretical kacířský
holy communion svaté přijímání
Holy Father (the ) Svatý Otec
Holy Scripture (the -à Písmo svaté
Lent půst, postní doba Wielki Post
Messiah Mesiáš Mesjasz
miracle zázrak cud zdzrak
monastery, convent klášter
monk mnich zakonnik rehoľnik, mních
non-believer bezvěrec
non-denominational bez vyznání
nun jeptiška, řeholnice mniszka, zakonnic&
Old and New Testament Starý a Nový zákon
Orthodox church pravoslavný kostel, pravoslavná církve cerkiew f., cerkiewny pravoslávny kostol
pagan pohanský pogański pohanský
papacy papežství, pontifikát papiestwo
paradise ráj raj
parish farnost
parson, rector, parish priest farář proboszcz
Passover pesach, pascha Pascha
pious pobožný
prayer modlitba modlitwa
priest kněz ksiądz kňaz
religion náboženství religia náboženstvo
religious freedom svoboda vyznání
sacrilege svatokrádež świętokradztwo
savio(u)r spasitel
secular, lay laický ściecki
separation of Church and State odluka církve od státu rozdział kościoła od państwa
sin hřích grzech hriech
skullcap kipa, jarmulka piuska, mycka
superstition pověra
synagogue synagoga bóżnica
Ten Commandments (tthe _) desatero božích přikázání przykazań (dzisięcioro _)
the Pope papož papież pápež

At the Restaurant

cafeteria, canteen menza
child's dish dětská porce
menu jídelní listek jadłospis
order objednávka
tip spropitné napiwek
waiter, waitress číšník / čísnice kelner, -ka čašník
Waitress! mladá paní!
bottle láhev butelka
cup šálek filiżanka šálka
cutlery příbor sztućce
dinner večeře obiad
fork vidlička widelec vidlička
glass sklenice f. szklanka pohár
glass (wine) sklenička kieliszek
knife nůž nóż
napkin ubrousek serwetka servitka, obrúsok
side dish příloha
spoon (tablespoon) lžice łyżka
spoon (teaspoon) lžička łyżeczka
supper večeře kolacja večera

Senses

hear slyšet słyszeć počuť
hot adj horký gorący horúci
hot adv horko gorąco
noise hluk, rámus hałas hluk
pain bolest ból
perceive, spot zahlédnout spostrzec
sense smysl, význam sens zmysel
smell, scent vůně zapach vôňa
sound půvab wdzięk pôvab, žaro
thirst, craving žízeň pragnienie smäd, túžba
touch dotknout dotknąć dotknúť sa
view, sight pohled, vyhlídka widok výhľad
feel cítit (se) czuć (się)
see vidět widzieć vidieť
watch bdít czuwać bdieť

Shopping

basket košík koszyk
bookshop knihkupectví księgarnia
butcher shop řeznictví
counter pult
expensive (That's _) drahé (To je _) drogie (To jest _)
flea market bleší trh
flower shop květinářství kwieciarnia
Food stores open at six or seven o'clock. Potravinářské obchody otevírají v šest nebo v sedm hodin. Sklepy spożywcze otwiera się o szóstej lub o siódmej.
go shopping nakupovat robić zakupy
greengrocer zelinař
How much does it cost? Kolik to stojí? Ile to kosztuje?
I have to get some shopping done today. Musím dnes nakoupit. Muszę dziś zrobić zakupy.
in a department store V obchodním domĕ w domu towarowym
inexpensive levný tani
Is it o.k. if I try it on? Můżu si to prohlédnout Czy można to przymierzyć?
jewelry store klenotník
liquor store obchod s lihovinami
market trh (ne trhu) targ
May I have a look Můżu si to prohlédnout Czy mogę to obejrzeć?
Most shops close at six. Vĕtšina obchodů zavírá v šest hodin. Większość sklepów zamyka się o szóstej.
newspaper stand novinový stánek
Other stores open at nine. Ostatní obchody otevírají v osm nebo v devĕt hodin. Pozostale sklepy otwierą się o ósmej lub o dziewiątej.
plastic bag igelitová taška
Please wrap it for me. Zabalte mi to, prosím vás. Proszę mi to zapakować.
purchase koupě
shop window výloha (ve výloze)
shopping bag nákupní taška
That's cheap. To je laciné. To jest tanie.
That's expensive. To jest drahé. To jest drogie.
toystore hračkářství
watchmaker? hodinař zegarmistrz
What's the price? Jaká je cena? Jaka jest cena?
When do the shops open (close) Kdy otevírají (zavírají) obchody? Kiedy otwierą się (zamyką się) sklepy?
When is this shop open? Od kolika má ten obchod otevřeno? Od której ten sklep jest czynny?
Where can I buy... Kde se dá koupit...? Gdzie można kupić...?
Where did you buy it? Kde jste to koupil (koupila)? Gdzie pan (pani) to kupił (kupiła)?
big velký duży vel'ký
bigger větší większy väčší
enlargement, increase zvětšení powiększenie zräčšovať sa
great, large velký wielki veľký
mere pouhý
more víc, více więcej viacej
narrow úzký wąski úzky
size rozměr rozmiar veľkosť, rozmer
small malý mały malý
smaller menší mniejszy menší
vast rozlehý rozległy

Smoking

ashtray popelníček, popelñík popielniczka popolník
cigarette cigareta papieros cigareta
cigarette-holder špička na cigarety papierośnica
Do you have a light? Mohu si připálit Czy mogę poprosić o ogień
Do you smoke Kouříte Czy pan(i) pali
Excuse me, is smoking allowed here Promiňte, smí se tady kouřit Przepraszam, czy wolno tutaj palić
I don't smoke Ne kouřím Nie palę.
lighter zapalovač zapalniczka zapaľovač
match zápalka, sirka zapałka zápalka
May I smoke? Smím si zapálit?
no smoking palenie wzbronione kouření zakázáno
non-smoker niepalący nekuřak
pipe dýmka fajka
smoke palić kouřit
smoker kuřák, topič palacz kurič, fajčiar
tobacco tabák tytoń tabak
tobaconnist trafika

Social affairs

affluence, wealth blahobyt dostatek
charity charita
civil rights activist bojovník za občanská práva
colo(u)r of the skin barvy pleti
compulsory school attendance povinná školní docházka
equal opportunity rovne příležitosti, rovnost šancí
freedom of speech svoboda projev
helping the needy poskytování
poverty bída bieda bieda
provide room and board for posyknout stravy
racial intolerance rasová nesnášenlivost
rights and freedoms základní práva a svobody
Salvation Army Armáda spásy
sex, gender pohlaví
single mother svobodna matka
standard of living životní úroveň poziom życia
strife spor, svár zmaganie
unemployment nezaměstnanost bezrobocie
unemployment rate míra nezaměstnanosti

Talking and Thinking

be silent, keep quiet mlčet milczeć mlčať, čušať
make noise hulákat hałasować lomoziť
awake (be -) vzhůru (být -)
answer, reply hodit se odpowiadać
basically v podstatě
boast chlubit se chwalić się
cock and bull story báchorka
comment poznámka komentarz
conversation hovor rozmowa
convince, persuade přesvědčovat /přesvědčit
discuss sth povídat si / popovídat si (o)
emphasize, stress zdůraznit
exaggerate přehánět /přehnat przesadzać
exaggeration nadsázka, přepjalost przesada nadsádzka, prenarosť
explain vysvětlit wyjaśnìć
I bet, that vsadím se, že
I'm afraid that Bojím se, že... Boję się, że...
joke vtip dowcip vtip, dôvtip
just a second malý okamžik jedną chwileczkę
lie lež f. kłamstwo
observe všímat si
out loud nahlas
rumo(u)r, heresay pověst pogłoska chýr, povesť
speak, talk hovořit rozmawiać
speech, address projev, řeč przemówienie reč, prejav
subject, topic téma temat téma
talk mluvit mówić hovoriť
talk softly, loudly mluvit tiše/hlasitě
talk, chat about sth bavit se o
word slovo słowo
answering machine záznamník
area code (phone) volačka numer kierunkowy
busy number čislo je obsazené. numer zajęty
cell phone (US), mobile mobilní telefony telefony komórkowe
collect call, reverse call hovor na účet volaného
I will call. Zavołám Zadzwonię
I'll get that. Vezmu to. Ja odbiorę
local call místní hovor
long-distance call mezistátní hovor
phone booth telefonní budka
SMS, text message textovná zpráva (textovka, esemeska)
telephone directory telefonní seznam
telephone number telefonní číslo
Who may I ask is speaking? Kdo volá? Kto mówi? (przez telefon)
wrong number (on the phone) To je omyl. To pomyłka.
Yellow Pages Zlaté Stránky
say povědět, říci powiedzieć povedať
say, utter říci rzec riecť
admit přiznat, připustit, uznat, udělit przyznać priznať
advice, counsel porada porada rada
At least thats what I think. To je aspoň můj názor.
believe věřit + dat wierzyć veriť
bet, (I -) vsadím se
common sense selský rozum
concentrate soustředovat se, soustředit se
consider zvažit rozważać
consider, think through uvázit rozważyć rozvážiť, uvážiť
consistent důsledný
conviction přesvědčení
convince přesvědčení przekonać presvedčiť
decision rozhodnutí decyzja rozhodnutie
draw conclusions dělat závěry
estimate odhad
evaluation hodnocení ocena hodnotenie
guess hádat
I admit, that Přiznám se, že
I get the impression, that Mám pocit, že Mam wrażenie, że
I think that... Domnívám se, že..., Uważam, że...
idea myšlenka, nápad pomysł nápad
imagine zobrazit, představit wyobrazić predstaviť
imagine! představ si
impression dojem wrażenie dojem
In my opinion Podle mého názoru Moim zdaniem
intention záměr, úmysl zamiar zámer, úmysel
It seems to me... Mám dojem, že... Wydaje mi się...
know vědět wiedzieć vedieť
lost in thoughts ponožený v myšlenky zamyślony
make up one's mind promyslet si zastanowić się
memory paměť pamięć pamäť
mind intelekt umysł rozum
mind, spirit duše dusza duša
misgiving, doubts pochybnost
opinion miněň, soud, věta zdanie názor, veta
opinion úsudek
reason, cause důvod powód
reason, rational thought rozvaha rozsądek rozum
reasonable, sensible rozvážný rozsądny rozumný
reflection, deliberation, though rozvaha rozwaga rozvaha
remember pamatovat si /za pamiętać
suppose, assume domnívat se
supposition, hypothesis domněnka przypuszenie predpoklad
take into consideration vzít v úhavu
that's why proto dlatego
think about sth myslit na něco myśleć o czymś
thought, idea myšlenka myśl myšlienka
understand rozumět rozumieć rozumieť, chápať
without preconceived ideas bez předsudku
wonder divit se dziwić się
decide, make up one's mind rozhodnout se postanowić rozhodnúť
doubt pochybovat wątpić pochybovať

Time

a moment chvíli chwileczkę
a week ago před týdnem tydzień temu
a while okamžik chwila
a.m. dopoledne przedpołudnie
afternoon odpoledne popołudnie
afternoon adj. odpolední popłudniowy odpoludňajší
afterwards, then, next potom, pozděj, dále potem potom
again zase, opět znów, ponownie zase, opäť
ago (two days -) před (třemu dny)
all the time pořád cały czas
already již już
always vždycky zawsze
annual roční roczny ročný
as soon as possible co nejdříve jak najwcześniej
at another time jindy innym razem
at last, finally konečnĕ nareszcie
at midnight o půlnoci
at night v noci w nocy
at noon v poledne
at once, in a hurry honem
at one o'clock v jednu
at the same time včas w samą porę
At what time? V kolik hodin? O której godzinie?
Back in 10 minutes. Za deset minut se vratím. Wracam za dziesięć minut.
Back in a second. Vrátím se za vteřinku. Wrócę za sekundę.
back then, at the time tehdy, tenkrát wtedy, wówczas vtedy
back then, the other day kdysi kiedyś kedysi, dakedy, vol'akedy
beforehand, previously dříve przedtem predtým
century, age století, věk stulecie, wiek storocie, vek
clock hodiny zegar hodiny
daily každodenní codzienny každodenný
daily, every day denně
day, days den, dny dzień, dni deň
delay opoždění opóżnienie oneskorenie, maškanie
delay zpoždění spóżnienie
dusk, gloom tma mrok súmrak
earlier dřív(e) wcześniej
early adj raný wczesny skorý, raný
early adv časně, brzy wcześnie
eternal věčný wieczny večný
evening večer wieczór večer
every other day každý druhý den każdy drugi dzień
for the last time naposled
for the time being pro nynějšek, prozatím na razie
forever navždy na zawsze navždy, naveky
from now on, hence odtud odtąd odteraz, odtiaľ
from ten to eleven od deseti do jedenácti
from time to time občas od czasu do czasu
future adj budoucí przyszły budúci
future n. budoucnost, přítomnost przyśłość budúcnost´
hour hodina godzina
I don't have the time. nemám čas nie mam czasu
immediately okamžitĕ natychmiast
in 2 (3 4) years za dva (tří čtyři) roky za dwa (trzy cztery) lata
in 5 (6 7) years za pĕt (šest sedm) let za pięć (sześć siedem) lat
in a week za týden za tydzień
in about two hours asi za dvě hodiny za około dwie godziny
in advance předem
in the afternoon odpoledne
In three months Za tři mĕsíce Za trzy miesiące
It's a quarter past THREE! je čtvrt na čtyři.
It's a quarter to four. je tři čtvrté na čtyři
It's exactly/around midnight. Je přesně/přibližně půlnoc.
It's five o'clock (2 p.m:) Je pět (jedenáct) hodin.
It's late already. Je už pozdĕ. Jest już późno.
last year loni
last year's loňský
late adj pozdní późny neskorý
late adv pozdě późno neskoro
later pozdějí później neskôr
longer déle dłuższy
meanwhile zatím tymczasem zatiaľ, medzitým
minute minuta minuta
moment, instant chvíle, okamžik chwila chvíľa, okamih
month měsíc miesiąc
more often častěji
morning ráno poranek ráno
morning adj ranní poranny ranný, raňajší
never nikdy nigdy nikdy
next Saturday příští sobotu
next time příštĕ następnym razem
next year napřesrok, příští rok
night noc noc noc
nightfall stmívání zmrok
noon, south poledne południe poludnie, juh
noon, southern polední, jižní południowy poludňejši, južný
not before teprve dopiero
not yet ještĕ ne jeszcze nie
now ted' teraz
often často często
on time včas na czas
past minulost
past adj minulý przeszły minulý
past n. minulost przeszłość
period (of time), season čas, doba, obdobi pora obdobie, čas
previous, anterior, předcházející poprzedni predchádzajúci
punctual přesnĕ punktualnie
punctual včasný
rarely zřídka rzadko
recently nedávno niedawno
regularly pravidelně
right away hned zaraz
season sezóna sezon sezóno
some other time jindy innym razem
sometimes občas czasami niekedy, občas
soon, presently zakrátko, brzy, brzo wkrótce onedlo, čoskoro
still ještĕ jeszcze
summer léto lato leto
summer time, daylight savings time (US) letní čas
the day after tomorrow pozítřek, pozítří pojutrze pozajutra
the day before yesterday předevčírem przedwczoraj predvčorom
then adj tehdejší ówczesny vtedajší
this year's letešní, letošní?
this year('s) letos (letošní)
time čas czas čas
today dnes dzisiaj
today's, present-day dnešní
tomorrow zítra jutro zajtra
tomorrow's zítřejší jutrzejszy zajtrajší
twenty-four hours den a noc doba dvadsať štyri hodín, doba, epocha
Two months ago Přede dvĕma mĕsíci Dwa miesiące temu
until five do pěti do piątej
watch hodinki zegarek
week týden tydzień týždeň
weekend (at the-, on the -(US) vikend (o vikendu)
What's the date today Kolikátého je dnes? Którego dziś mamy?
What's the date today? Kolikokátého je dnes?
When shall we meet? Kdy se sjdeme? Kiedy się spotykamy?
When will you arrive? Kdy přijdete? Kiedy pan przyjdzie?
year rok rok rok
yesterday včera wczoraj
yesterday's včerejší wczorajszy
only, until teprve dopiero
Today is May 3rd. Dnes je třetího května. Dsiś jest trzeciego maja.
Early July Začátkem července Na początku lipca
Last month Minulý mĕsíc W ubiegłym miesiącu
Late June Koncem června. Pod koniec czerwca
month mĕsíc miesiąc, księżyc
Next month Příští mĕsíc W następnym miesiącu
This month Tento mĕsíc W tym miesiącu
January (in -) leden (v lednu) styczeń (w styczniu) január
February (in -) únor (v únoru) luty (w lutym) február
March (in -) březen (v březnu) marzec (w marcu) marec
April (in -) duben (v dubnu) kwecień (w kwietniu) apríl
May kvĕten (v kvĕtnu) maj (w maju) máj
June (in -) červen (v červnu) czerwiec (w czerwcu) jún
July (in -) červenec (v červenci) lipiec (w lipcu) júl
August, (in _) srpen (v srpnu) sierpień (w sierpniu) august
September (in -) září (v září) wrzesień (we wrześniu) september
October (in -) říjen (v říjnu) październik (w październiku) október
November (in -) listopad (v listopadu) listopad (w listopadzie) november
December (in -) prosinec (v prosinci) grudzień (w grudniu) december
autumn (in the -) podzim (na podzimà jesień
spring (in the spring jaro (na jáře)
summer (in the -time) léto (v létě)
winter (in the -) zima (v zimě)
At 8 a.m. V osm ráno. O ósmej rano.
At three o'clock sharp. Přesnĕ ve tří. Punktualnie o trzeciej.
It's five (six, seven) o'clock. Je pĕt (šest, sedm) hodin. Jest godzina piąta (szósta, siódma)
It's five past ten. Deset a pĕt minut. Pięć po dziesiątej.
It's half past seven. Je půl osmé. Jest wpół do ósmej.
It's one o'clock. Je jedna hodina. Jest godzina pierwsza.
It's ten to eleven. Za deset minut jedenáct. Za dziesięć jedenasta.
It's three (o'clock) Jsou tři (hodiny)
It's two (three, four) o'clock. Jsou dvĕ (tří, čtyři) hodiny. Jest godzina druga (trzecia, czwarta)
It's two o'clock Jsou dvě hodiny
Its fifteen past six. Je čtvrt na sedm. Jest piętnaście po szóstej.
What time is it? Kolik je hodin? Która godzina?
delay opozdit opóźnić oneskoriť
meet a deadline dodržet lhůtu
spring jaro wiosna jar
summer (in the -) létě (v -)

Adjectives describing people

absent-minded, scatterbrained roztržitý roztargniony roztržitý
adult, grown-up dospělý dorosły dospelý, zrelý
ancient, aged starý sędziwy veľmi, starý
barefoot bosý bosy bosý
brave zdatný dzielny smelý, chrabrý
broadminded, liberal tolerantní tolerancyjny tolerantný
busy zaneprázdněný zajęty obsadený, zaneprázdnený
careful, cautios opatrný ostrożny opatrný
circumpect, wise, discriminating pozvážlivý roztropny obozretný
coward tchoř, zbabělec tchórz tchor, zbabelec
cowardly zbabělý, bázlívý tchórzliwy
crazy bláznivý szalony, zwariowany
dignity důstojnost
dull, obtuse, witless tupý tępy tupý
educated vzdělaný wykształcony vzdelaný
faithful, loyal věrný wierny verný
fascinated okouzlený, nadšený zachwycony nadšený
friendly, fav(u)rable nakloněný, příznivý przychylny priaznivý
greedy lačný, žádostivý chciwy chamtivý, chtivý
hard-working pracovitý pracowity pracovný
honest, fair poctivý uczciwy poctivý
hospitality pohostinnost gościnność
hunchbacked, uneven hrbatý garbaty hrbatý
indulgeance, mercy shovívavost pobłażliwość zhovievavosť
ingenious, clever vynalézavý pomysłowy nápaditý
insured pojištěný
jealous, envious závistivý, žarlivý zazdrosny ziarlivý
joyous, cheerful radostný radosny radostný
laziness lenost lenictwo
leadership vedení przywództwo velitel´stvo
moderation, restraint zdrženlivost powściágliwość zdržanlivosť
old starý stary starý
patient trpělivý cierpliwy
polite zdvořilý grzeczny, uprzejmy poslušný
satisfied uspokojený zadowolony spokojný
shrewd, cunning chytrý przebiegły prefikaný
sleepy, drowsy ospalý, spící senny ospalý
solidarity solidarita solidarność
stout, burly, hard tuhý tęgi tučný
taste ( have good -) vkus (mít -)
thin, skinny hubený chudy chudý
thoughtful, circumspect rozvážný, uvážlivý rozważny rozvážný
tired unavený zmęczony unavený
vain, conceited domýšlivý zarozumiały namyslený
virtue ctnost cnota cnosť, panenstvo
carriage of goods nakladní doprava

Travel

carrier dopravce
forwarding, shipping services zasilatelské služby
passenger transport osobní doprava
transport v dopravovat
means of transport dopravní postředky
abroad cizina zagranica
arrive přijet przyjazd
bicycle jízdní kolo rower bicykel
bike path stezka pro cyklisty, pruh pro cyklisty droga dla rowerów
boat člun, loď łódź, czółno čln
boat loď okręt loď
border hranice granica hranica
border crossing hraniční přechod
bus autobus autobus autobus
by tram tramvají tramwajem
cancelled zrušeno
change (means of transport) přestúp przesiadka prestupovanie
compartment (train) kupé
counter přepažka kontuar
crew posádka załoga
cruise, voyage cesta lodí, plavba rejs plavba
customs celnice urząd celny
cyclist, bike rider cyklista rowerzysta bicyklista
drinking water pitná voda woda do picia
excursion, outing výlet wycieczka
first/second class ticket jízdenka první/druhé řídy
getting ready příprava przygotowanie
go sightseeing prohlízet / prohlédnout (si) památky
guide průvodce, vůdce, vodič przewodnik sprievodca
guide rádce, příručka poradnik poradca?
lost and found ztráty a nálezy
luggage zavazadla bagaż
not drinking water užitkovna voda woda niezdatna do picia
on bicycle na kole na rowerze
on board na palubě na pokładzie
on the train ve vlaku
overseas v zámoří
passport pas paszport
reduced fare sleva
reservation, booking rezervace
reserved for mothers with children vyhrazeno pro matky s dĕtmi przeznaczone dla matek z diećmi
ride a bike jezdit na kole
road cesta droga cesta
round trip (ticket) zpáteční (let)
rowboat loďka bąk, bączek
schedule, decay rozvrh, řád rozkład rozvrh
stop (bus) zastávka przystanek zastávka
stop, stay pobyt
submarine ponorka łódź podwodna ponorka
suitcase kufřík, kufr (v kufru) walizka kufor
suitcase on wheels kufr na kolèčkách
summer resort letovisko letnisko letovisko
taxi stand, taxi rank stanoviště taxi postój taksówek
There's just one free seat. Je volné jenom jedno místo. Jest wolne tylko jedno miejsce.
ticket machine prodejní automat jízdenek automat do sprzedaży biletów kolejowych
train vlak pociąg vlak
train arrivals příjezd vlaků przyjazdy pociągów
tramway, streetcar tramvaj tramwaj električka
travel agency cestovaní kancelář biuro podróży
trip cesta podróż cesta
two-way ticket with a reserved seat páteční lístek z místenkou
vacation prázdniny wakacje
visa vizum wiza vízum
waiting room čekárna poczekalnia čakáreň
What gate does the express train for ...leave from Ze kterého nástupištĕ odjíždí ryclik do Plznĕ? Z którego peronu odchodzi pociąg pośpieszny do Pilzna?
Where can I buy a bus ticket Kde se dají koupit lítky na autobus? Gdzie można kupić bilety autobusowe?
expired, no longer valid prošlý (pas)
air cargo letecký náklad
air fares přepravní tarif
air hostess, stewardess letuška
airline letecká společnost
airlines aerolinie
airplane letadlo samolot lietadlo
airport letiště (na letišti) lotnisko letisko
airspace vzdušný prostor
ATC air traffic control služba leteckých dispečeru
board a plane nastoupit do letadla
boarding card palubka, palubní lístek karta pokładowa
boarding card palubní lístek
cancellation stornování
check in odbavit
connecting flight let s přestupem
crashed (a plane -) zřítlo (letadlo se -)
crew posádka
direct flight přímý let
duty-free sales bezcelný prodej
duty-free shop prodejna bezcelního zboží sklep wolnocłowy
emergency landing nouzové přistání
flight let lot
flight path letovný koridor
flight schedule letový řád rozkład lotowy
hand baggage kabinové zavazadlo bagaż ręczny
hand luggage spoluzavasadlo
jet plane tryskové letadlo odrzutowiec tryskáč
landing přistání
landing runway přistávací dráhu
life jacket plovací /zachranná vesta kamizelka ratunkowa
luggage trolley, bagage cart vozík na zavazadla wózek bagażowy
plane ticket letenka bilet lotniczy
return ticket zpáteční letenka powrotny bilet
runway přistávací plocha pas startowy
scheduled flight pravidelný let
steward, flight attendant steward
stopover mezipřistání przerwa w podróży
take-off start
time zone časové pásmo
When will we land? Kdy budeme přistávat? Kiedy będiemy lądować?
window seat sedadlo u okienka
buffet car bufetový vůz
change (trains) přestupovat
compartment (train) oddělení
compartment with reserved seats místenkový vůz wagon z rezerwowanymi miejscami
conductor (train) průvodce
Czech Railways České dráhy ČD
departure (train) odjezd odjazd
dining compartment, car jídelni vůz wagon restaurcyjny
don't open door while train is moving neotvírejte dveře, dokud vlak nezastaví nie otwierać drzwi podczas biegu pociągu
emergency brake záchranná brzda hamulec bezpieczeństwa
engine driver strojvůdce
fast train, express train rychlík
freight train nákladní vlak
gauge (of train tracks) rozhod tratě
get off a train vystoupit wysiąść do pociągu
get on/board a train nastupovat /nastoupit wsiąść do pociągu
locker for luggage přihrádka na zavasadla
main station Hlavní nádraží Dworzec Główny
no-smoking compartment nekuřáci dla niepalących
no-smoking compartment nekuřácké kupé
on the train ve vlaku w pociągu
passenger train osobní vlak pociąg osobowy
platform (train station) nástupiště peron nástupište
rail, railroad kolejnice
railway station železniční stanice dworzec
railway, railroad železnice, dráha
railwayman železničař
reduced-fare ticket zlevněná jízdenka
reserved seat, seat reservation místenka
rolling stock vozový park
sleeper car lůžkový vůz wagon sypialny
smoking kuřáci dla palących
smoking (non-smoking) compartment kupé pro (ne)kuřáky przediał dla (nie)palących
station (train) (at te -) nádraží (na nádraží) dworzec (na dworcu) stanica
supplementary charge, surcharge příplatek
ticket for a sleeping train lehátko
ticket window jízdenková pokladna
track (train) kolej tor
tracks (train) trať
train departures odjez vlaků odjazdy pociągów
train schedule jízdní řád rozkład jazdy
train ticket jízdenky bilety kolejowe
miss one's train zmeškat vlak

Trees

alder olše olcha
apple-tree jabloň jabłoń f.
ash tree jasan jesion
bark, cork kůra kora kôra
beech buk buk
birch-tree bříza brzoza breza
cedar cedr cedr
chestnut tree kaštan
coniferous jehličnatý iglaste
cranberry tree kalina kalina
cypress cypřiš cyprys
deciduous listnatý liściaste
elm jilm wiąz
fir tree (fir-grove) jedle jodła (jedlina)
juniper jalovec jałowiec
larch modřín modrzew
linden, lime tree lipa lipa
mahogany mahagon mahoń
maple, clone javor klon
maple, sycamore, plane javor jawor
needle(s) (of a conifer) jehliči igła, igliwie
nursery (trees) školka szkółka
oak dub dąb dub
orchard sad sad
palm tree palma palma
pine borovice sosna, choinka borovica
plum tree slíva, švestka śliwa
poplar topol topola
rowan jeřáb jarzębina
shrub keř krzak
spruce smrk świerk
tree felling kácení, mýcení wyrąb
willow (weeping) vrba (smuteční -) wierzba (płacząca)
yew tree tis cis 2
afforestation zalesňování
forest guard, ranger hajný
logging těžební činnost
nursery (trees) školka
sawmill pila
timber, wood dřevo
trunk (tree) kmenstromu
undergrowth (forest) podrost
wood stack hráň

Verbs

accompany doprovodit /doprovázet towarzyszyć
accustom, habituate zvyknout, přívyknout przywyczaić zvyknút´
act, behave chovat se zachowywać się
adjust, amend, regulate upravovat /upravit
aim v mířit celować
allow dovolit pozwolić
allow, let in dopustit dopuścić dopustiť, pripustiť
announce ohlásit zawiadomìć
argue (about) hádat se / pohádat se (o) kłócić się
aspire, desire toužit
authorised to (be -) mít oprávněník
avoid pomijet, obcházit, vyhýbat se+dat omijać obchádzať, vyhýbať sa
be able, capable dovést
be able, know how (to do sth) umět, znát umieć vedieť
be enough stačit wystarczyć
be noisy hlučet hałasować
be on familiar terms tikat (t'ikat)/ tykat tykać / być na ty
begin, start začínat zaczynać začinať
bend ohýbat giąć ohýbať, ohýnať
bet sázet /vsadit zakładać się, postawić na coś, kogoś
bite kousat / kousnout gryŹć
blame obviňovat / obvinit
borrow, hire půjčovat si / půjčit se
bring, lead dovést doprowadzić priviesť
build stavět
burn hořet
call (phone) telefonovat / za-
call v volat / zavolat
can, be able smět móc
catch chytit
cause, create, function působit
choose vybírat wybierać
chop, fell rubat rąbać rúbať
chop, hack sekat siekać sekať
clean v, tidy up uklizat / uklidit
close, shut zamykat / zamknout zamykać /zamknąć zavierať, zatvárať, zakľučovať
come to terms with vyrovnat se s
commit, perpetrate spáchat
communicate, agree dorozumět se porozumieć się dorozumieť sa, dohodnuť sa
compare porovnat porównać porovnať
compare vyrovnat wyrównać vyrovnať
complain naříkat narzekać sťažovať sa
condemn, disapprove odsoudit potępić odsúdiť
confiscate zabavit
congratulate blahopřát gratulować blahoželať
conquer, overcome překonat pokonać
continue pokračovat
cook v vařit / uvařit
copy propisovat kopiować
corrode, rust rezavět rdzewić hrdzavieť
crack popraskat
create, build, make vznikat tworzyć tvoriť
curse, excommunicate proklinat przeklinać preklínať
damage v pošramotit
dance tancovat tańczyć
deal with zabývat se + instr
deal with, handle řešit
deal, trade obchodovat handlować
decide rozhodovat decydować rozhodovať
decide, settle sth rozhodovat / rozhodnout
dedicate, devote věnovat
defend, sick up for hájit
delay, hold up zdržovat / zdržet
deprive, strip zbavit pozbawić zbaviť
describe popsat
dissappear zmizet
disturb vyrušovat
divide dělit dzielić
do, make dělat / udělat robić, zrobić
don't be nebuď
draw attention to dávat pozor zwracać uwagę
drink pít / vypít
drown, melt, thaw topit topić topiť, rozpúšťať sa
drown, sink tonout / utonout tonąć topiť sa
eat jist / snist jeść, zjeść
end, run out končit se kończyć się končiť sa
enter, come in vstoupit wejść
enter, come in vstupovat wchodzić
exchange, mistake zaměnit zamienić zameniť
exchange, replace zaměňovat zamieniać vymieňať, zamieňať, meniť
exchange, swap vyhazovat /vyměnit si
extinguish,quench zhasínat (světlò) gasić, zgasìć światło
fall spadnout spaść
fall, drop pršet padać
feel like chtít se
find najít, nalézat / nalézt znaleźć
fix, improve, correct upravit poprawić zlepsiť, opraviť
fly létat / letět latać / lecieć lietať / letieť
foil, thwart zmařit
forbid zakázat zabronić
found zakladat / založit
fulfill splbit spełnić splniť
get dressed oblékat se
get ready připravit si przygotować sobie
get up vstávat wstać z łóżka
get used to, grow accustomed tot zvýkat si / zvyknout si
give davat / dat
give dceradát /dávat dać /dawać
give up vzdát / vzdávat se
glue v lepit kleić lepiť
go somewhere zajít
go, walk jít, chodit iść, chodzić ísť
govern, rule vládnout rządzić vlándnuť?
grab, carry away unést, chopit se porwać uniesť
grasp, seize, take hold uchopit chwicić, schwytać
guess, sense tušit
hand over doručovat doręczyć doručiť
hang viset
happen, occur stát se zdarzyć sìę
hate nenávidět (nenávidím) nienawidzić
have mít mieć mať
have a look dívat se / podivat se
he / she was byl
he/she/it will be bude
hear (about) slyšet / uslyšet (o)
help pomoct, pomáhat pomóc, pomagać pomoc, pomáháť
highlight vydvihnout
highten, step up stupňovat
hit bít bić
hold, keep, stay držet trzymać držať
hurry pospíchat, spěchat spieszyć się ponáhľať sa
hurry urzchlit. zrychlit przyśpieszyć zrýchlit´
hurry (up) pospíšit si pośpieszyć się náhlivý
hurt injure, wound zranovat, ranit ranić raniť
I can mohu (můžù)
I can mohu, sním mogę
I can't. nedovedu Nie mogę.
I don't want to nechci nie chcę
I was byl jsem byłem, byłam
I will drive pojedu
I will go (by plane) poletím
I will walk půjdu
I would bych
increase, raise zvyšovat / zvýšit
induce, dispose naklonit skłonić nakloniť, nahoroviť, naviesť
investigate, research koumat / zkoumat badać
invite zvát zapraszać pozývat'
jump, dive skočit skoczyć skočiť
kick kopat / kopnout kopać
kneel klečet klęczeć
know vědět znać
lack, be missing chybět brakować
last trvat trwać
last v. potrvat potrwać potrvať, zotrvať
learn učit se / naučit se
leave odejít / odcházat z + gen
leave, (car) vyjet wyjechać odcestovať
leave, let nechat
left (he -) odešel
level, even rovnat równać rovnať
like líbit se podobać się
limit, restrict omezit
live žít żyć žiť
look uvidět, vidět zobaczyć
look for hledat szukać
lose hubit gubić tratiť
lose ztrácet / ztratit
love v milovat kochać ľubiť, milovať
marry (men + women) brát si / vzít si + acc
meet potkat spotkać
meet sejít se spotkać się
meet by accident, come across potkávat / potkat
meet, get acquainted seznamovat se/ seznámit se
melt tát /roztát (tajè)
mend, fix opravovat / opravit
mix míchat mieszać miešať
mix, confuse pomíchat pomieszać pomiešať
mould, knead hníst gnieść gniaviť
mount, light sednout si, posadit se siąść, usiąść sadnút si
move about, get around pohnout se poruszyć się
open v otevřít otworzyć otvoriť
paralyze ochrnout
participate účastnit se uczestniczyć, brać udział zúčastňovať (sa)
pay platit / zaplatit płacić
perceive vnímat
possess vlastnit posiadać mať, vlastniť
prepare připravovat / připravit przygotować
press, push tisknout, přitlačovat naciskać tlačiť
promise slibit / slibovat obiecać
pull, drag táhnout ciągnąć ťahať
punish, penalize trestat karać trestať
reach, obtain dosahovat osiągnąć dosahovať
read čist / přečist czytać / przeczytać
read (about) číst / přečíst (o)
receive dostavat / dostat
recognize poznat
recommend doporučit polecić prikázať
recommend poletět polecieć odletieť
rely, count on spoléhat na
remind přípomenout pryzpomnieć pripomenút´
remove odstranit
repair, fix opravit
repeat opakovat powtórzyć opakovať
replace nahradit zastąpić
report hlásit /na-
request sth žadat o něco
require vymáhat wymagać vyžadovať
restrict omezit
return, come back vracet se / vrátit se wracać /wrócić vracať sa / vrátiť sa
review, scrutinise prohlédnout zbadać
rot, decay hnít gnić hniť
rub, demand natírat nacierać natierať, útočiť
rule out, rxclude vyloučit, odstranit wykluczyć vylúčiť
run běžet / běhat biec, biegać
run uběhnout ubiec predbehnúť
run away, escape, flee utíkat uciekać utekať
save, rescue zachránit uratować
saw, carve, slaughter řezat rżnąć
say 'ty' to sb tykat si tykać
scatter, disperse rozvat,roztýlit rozwiać rozviať
sell prodat/prodávat sprzedać/spzedawàć
shave holit se golić si
shift, delay posunovat /posunout
shift, reorganize přestavit przestawić prestaviť
should povinen,zavázán powinien mal by
sit sedat si siadać sadať
sit sedět siedzieć sedieť
sleep spát spać
sow, inspire sít siać siať
span, reach sahat sięgać siahať
spend time trávit /s spędzić czas
splash šplouchat pluskać
spoil, damage, pollute kazit, ničit psuć kazit´
sprawl, lounge rozpadnout se rozwalić się rozpadnúť sa, rozvaliť sa
start, launch zahájit
stoop naklonit se nachylić się nakloniť sa,nachyliť sa
stop zadržet, zastavit zatrzymać
strangle dusit dusić dusiť
suceed, manage podařit se udać się podariť sa
suck sát ssać
supply with zásobovet čím
support podporovat popierać podporovať
support, further prosazovat
survive přežit, dožit przeżyć prežiť
take brát brać brať
take a seat podaďte se
take away (in a car) odvážet / odvézt
take place, occur stoupnout nastąpić šliapnuť, stúpiť, nadísť
take the place of nastapit na místo
tender, bid nabízet
they were byli
they will be budou będą
threaten hrozit, ohrožovat grozić hroziť
throw házet rzucać hádzať
trample, tread šlapat deptać šliapať, deptať
try (sth) zkusit, zkouset spróbować
try (to do sth) postarat se postarać się postarať sa
turn, swirl otáčet kłębić
turn, twist točit kręcić krútiť
undo, dissolve rozvázat rozwiązać rozviazať, vyriešiť
unite, combine sloučit, spojit połączyć spojiť
unroll, unfold rozvinout rozwinąć rozvinúť
use využívat korzystać využívať
wait čekat, počkat czekać, poczekać
wake sb up vzbudit zbudzić
wake up probudit se obudzić się
want chtít chcieć chcieť
wash, clean mýt / umýt
watch over hlídat
we were byli jsme byliśmy
we will be budeme będziemy
we would bychom/bysme*
weigh vážit ważyć vážiť
would (he/she/it/they) by
write (about) psát / napsát (o)
you can't nemužeš nie możesz
you musn't nesmíš
he will be (she, it) bude będzie
I am jsem jestem (ja -) ja som
I will be budu będę ja budem
to be být być byť
you (pl) were byli jste
you are jseš jesteś
you must musiš
you should mělbys
you were byl jsi
you will be budeš będziesz
you will be pl budete
you would bys
you would pl byste
anthrax snět slezinná
foot and mouth disease slintavka a kulhavka
drinking water pitná voda
flooding záplava, zátopa
undrinkable water závadná voda
water meter vodoměr
water reservoir vodní nádrž
water supply zásobováí vodou
well studna
Sunday (on -) neděle (v neděli) niedziela (w niedzielę) nedel'a
Monday (on -) pondělí (v pondělí) poniedziałek (w poniedziałek) pondelok
Tuesday (on -) úterý (v úterý) wtorek (we wtorek) utorok
Wednesday (on -) středa (ve štredu) środa (w środę) streda
Thursday (on -) čtvrtek (v čtvrtek) czwartek (w czwartek) štvrtok
Friday (on -) pátek (v pátek) piątek (w piątek) piatok
Saturday (on -) sobota (v sobotu) sobota (w sobotę) sobota
nowhere nikde nigdzie
abroad (being _) v cizně, ciziné? za granicą
abroad (going _) do ciziny za granicę
at my place u mĕ doma u mnie w domu
at the back of the room vzadu
at the hotel v hotelu w hotelu
elsewhere jinde gdzie indziej
everywhere všude wszędzie
from somewhere else odjinud
here tady, zde, sem tu, tutaj tuná, tu
home (at -) doma w domu
home (going _) domů do domu
in front vepředu
in the middle upostřed
inside, within uvnitř wewnątrz vnútri
location poloha
nowhere Nikde Nigdzie
on the left vlevo na lewo
residence bydliště
somewhere else jinde w innym miejscu
to another place jinam
where (go _) Kam? Dokąd?
Where? Kde? Gdzie?
age vĕk wiek
business card vizitká wizytówka navštívenka, vizitka
character povaha
citizenship státní přislušnost obywatelstwo
date of birth datum narození data urodzenia
family name příjmení nazwisko
first and last name jméno a přímení imię i nazwisko
first name jméno imię meno
I.D. osobní průkaz dowód osobisty
identity totožnost tożsamość totožnosť, identita
maiden name dívčí jméno, rodné jméno nazwisko panieńskie
married (man) ženatý żonaty
married (woman) vdaná zamężna
nationality národność narodowość
nationality, citizenship státní příslušnost
place of birth místo narození miejsce urodzenia
profession povolání zawód
references odkazy
sex, gender pohlaví
social status polečenské postavení