English-Czech Dictionary Project

4500+ entries
langsites.com
ENGLISHCZECH
a bit shorter trochu kratší
A fool full of tears squinted (Czech tounguetwister) Blb pln slz mrkl
a lot hodne
a moment chvíli
a week ago před týdnem
a while okamžik
a.m. dopoledne
Aachen Cáchy
abbreviation, acronym zkratka
abortion potrat
about me o m nĕ
about us o nás
about what o čem
about whom o kom
about you o tobĕ
above nad + instr
Above all nade všechno
abroad cizina
abroad (being _) v ciznĕ, ciziné?
abroad (going _) do ciziny
absent-minded, scatterbrained roztržitý
Absolutely Docela určite
absolutely not rozhodne ne
accelerator pedál, akcelerator, plynový pedál, plyn
access dostup
accessory, accomplice spoluviník
accident nehoda
accident insurance pojištĕní proti úrazům
accomodation ubytování
accompany doprovodit /doprovázet
according to podle
accounting, bookkeeping účetnictví
accurate, right, relevant vhodný
accusative akuzativ
accuse, suspect obvinit
accused obžalovany
accustom, habituate zvyknout, přívyknout
acid kyselina
across the street naproti
act, behave chovat se
action, opearation působení
activity činnost
actor herec
actrice herečka
ad, advertisement ohlášení, inzerát
address adresa
adjust, amend, regulate upravovat /upravit
admit připustit
admit přiznat, připustit, uznat, udĕlit
Adriatic Jadran,Adrie
adult, grown-up dospĕlý
advance payment na dobírku, dobírková zásilka
adventure dobrodružství
adventurer dobrodruh
advice, counsel porada
adviser, counsellant poradce
advisory board dozorčí rada
advisory committee poradní výbor
afraid (be -) bát se
Africa Afrika (v Africe)
African adj africký
African man, woman Afričan Afričanka
African man, woman Afričan -ka
after all vždyť
after all, still přece
after WWII po druhé svĕtové válce
afternoon odpoledne
afternoon adj. odpolední
aftertaste pachuť
afterwards, then, next potom, pozdĕj, dále
again zase, opĕt
against proti
against, opposite proti + dat
age vek
agitation, fuss rozruch
agnostic agnostik
agree schodovat se
agreement dohoda
agricultural zemĕdĕlství
agriculture zemĕdĕlství
aim v mířit
aim, objective účel, cíl
air vzduch
airline letecká společnost
airmail letecky
airplane letadlo
airport letištĕ (na letišti)
alarm clock budik
Alaska Aljaška
Albania Albánie
alcohol alkohol
alder olše
alderman mĕstský radní
Algeria Alžírsko
Algiers Alžír
Alice in Wonderland Alenka v kraji divů
alimony alimenty
All seats are taken. Všechna místa jsou obsazena.
All the best (Happy birthday) Všechno nejlepší!
all the time pořád
all well that end's well dobrý konec všechno spraví
alleged udajný
alliance spojenectví
allow dovolit
Allow me to introduce myself. Dovlte, abych se představil. Novacki.
allow, let in dopustit
ally spojenec
almond trout pstruhna mandlích
almost témĕř
alone sám
already již
Alsace Alsasko
also též
always vždycky
ambiguous dvojsmyslný
ambitious ctižádostivý (ambiciózní)
ambulance sanitka
amendment opravná zkouška
America Amerika (v Americe)
American Američan Američanka
American Američan -ka
American adj americký
American man, woman Američan -ka
ammunition amunicja
amount množství
amount (money) častka
amount to obnášet
Amsterdam Amsterodam
ancestor předek
anchor kotva
anchovy sardel(ka)
ancient, aged starý
Andalucia Andalusie
angel andĕl
anger hnĕv
angry rozzlobený
angry zlý, špatný
angry zuřivý
angry (be -) vzrek (mít -)
angry (be -) zlost (mít -)
annex, attachment příloha
anniversary výročí
announce ohlásit
announcer hlasatel
annual roční
another jiný
answer, reply hodit se
answering machine z áznamník
ant mravenec
antechamber předsíň
anthill mraveništĕ
antibody protilátka
antigen antigen
Antwerp Antverpy
anxious [I feel _) úzko (je mi _)
Anything but that! Jen to ne!
anything, whatsoever cokoliv
anyway stejnĕ
apartment byt
apology omluva
appearance, pretense zdaní
appetizer příloha
apple jablko
appliance spotřebič
appl icant žadatel
appointment, date rande, schůzka
appropriate, specific správný
apricot meruňka
April (in -) duben (v dubnu)
Arab adj arabský
Arab -s Arab (ové)
arbitrate rozhodovat
Arctic Arktis
Are these two seats free? Jsou ta dve místa volná?
Are you married (to a man) Jste �enatý?
Are you married (to a woman) Jste vdaná?
Are your parents still alive Jsou vaši rodiče ješte naživu?
area code (phone) volačka
argue hádat se
argue (about) hádat se / pohádat se (o)
arm, shoulder rámĕ, rameno
armchair křeslo
armpit podpaží
around okolo + gen
around (go - city, Europe) po + loc
around + gen bolem + gen
arrears nedoplatek
arrest warrant zatykač
arrive přijet
artery tepna
article článek
artificial insemination umĕlé oplodnĕní
as a consequence následkem
as far as I know pokud vím
as is generally known je známo
as soon as possible co nejdříve
as well rovnĕž, také
as well as zázoreň, jakož i
As you like. Jak myslíte.
ash popel, prach
ashtray popelníček, popelník
Asia Asie (v Asii)
Asia Minor Malá Asie
Asian adj asijský
Asian man, woman Asiat -ka
ask (for sth) prosit, požádat
asparagus chřest
aspire, desire toužit
aspirin acylpirin
Ass! Vůl! *
Ass! * Prdl! *
assets (and liabilities) aktiva a pasíva, bilanční účty
asthma záducha (astma)
At 8 a.m. V osm ráno.
at another time jindy
at Easter o Velikonocích
at last konečne
at least alespoň, aspoň
At least thats what I think. To je aspoň můj názor.
at midnight o půlnoci
at my place u me doma
at night v noci
at noon v poledne
at once, in a hurry honem
at one o'clock v jednu
at the back of the room vzadu
at the hotel v hotelu
at the police station na policii
at the post office na pošte
at the same time včas
at the station na nádraží
At three o'clock sharp. Přesne ve tří.
At what time? V kolik hodin?
at, beside při, u, vedle
at, by, with při + loc
Athens Atény
Atlantis Atlantis
ATM penĕžní automat
attempted kidnapping pokus o únos
attention pozornost
attention, notice pozor, pozornost
attic, loft podkroví
aubergines (eggplants) lilek
auction dražba
August, (in _) srpen (v srpnu)
aunt teta
Auschwitz Osvetim
Australia Austrálie
Australia Australie (v Australii)
Australian Austraulan -ka
Australian adj australský
Australian man, woman Australan -ka
Austria Rakousko (v -u)
Austrian adj rakouský
Austrian man, woman Rakušan -ka
authorised to (be -) mít oprávnĕník
authority, power moc, vláda
autumn (in the -) podzim (na podzima
average průmĕr
average průmĕrný
avocados avokáda
avoid pomijet, obcházit
avoid vyhýbat se + dat
awkward, thorny ožehavý
axe sekera
Azerbaijan? ázerbájdžan
baby miminko
bachelor jinoch, mládenec, svobodný
back zpĕt, zpátky
back (be-) být zpátky
Back in a second. Vrá ;tím se za vteřinku.
Back in10 minutes. Za deset minut se vratím.
back then, at the time tehdy, tenkrát
back then, the other day kdysi
back, shoulders záda, plece
backbone, spine páteř
background základ, pozadí
backpack, knapsack batoh
backward, undeveloped zaostalý
bad luck smůla
Bad luck To je ale smůla!
bad mood (be in a -) špatnou náladu (mít -)
bad mood (be in a -) špatnou náladu (mýt -)
bad weather nepohoda
bad, angry< /TD> zlý
badly, poorly špatnĕ
bag, purse kabela
Bagdad Bagdád
bait návadna
bake péct / upéct
bakery pekařství
bald spot pleš
ball míč
ballot box volební urna
Baltic Balt
ban zákaz
banana banán
bandage, dressing obvaz
bandaid náplast
bank banka
bank holiday podniková dovolená
bank window, box-office, desk pokladna
banknote, bill bankovka
bankrupt bankrotář
banquet, feast hostina, hody
bar bufet, automat
barbecue, spit, grill rožeň
barber holič
barefoot bosý
barely, scarcely, hardly ledva, sotva
bark štĕkat / za-
bark, cork kůra
barrel, vat, keg bedna
basement, cellar sklep
basically v podstatĕ
basket košík
basketball košiková
bathroom �azienka
battle bitva, boj
Bavaria Baversko
Bavarian bavorský
bay zátoka
Be a good boy! Behave! Buď hodný
be able, capable dovést
be able, know how (to do sth) umĕt, znát
be against být proti
Be careful. buď opatrná!
be enough stačit
be noisy hlučet
be on familiar terms tikat (t'ikat)/ tykat
be pleased téšit se
Be quiet! Buď zticha!
be silent, keep quiet mlčet
bean fa zole
beard brada
beard vousy pl
beautiful krásný
beauty krása
because ponĕvadž
because of kvůli + dat
because of kvůli + dat
because, for totiž
bed lůžko
bedcover deka
bedding postel f.
bedroom ložnice
bedroom ložnice
bedside table noční stolek
bee včela
beef hovezí
beefsteak roštĕnka
beekeeper včelař
beer pivo
beer (coll) pivčo
beet řepa
before přede
beforehand, previously dříve
begin, start začínat
beginner začátečník / začátečnice
beginning, start začátek
behavio(u)r chování
behind za + instr
behind bars za mřížemi
behind, in -(time) za + instr
Belarus Belorusko
Belgian Belgičan -ka
Belgian adj. belgick 3;
Belgium Belgie
Belgrade Belehrad
believe vĕřit + dat
bell zvon
bellboy vrátný
belly, abdomen břicho
below pod
bench lavička
bench lavičko ( na lavičce)
bend ohýbat
beneficial, favo(u)rable prospĕšný
beneficiaries příjemci
besides, apart from kromĕ toho
Best wishes! Happy birthday! Mĕjte se dobře!
bet sázet /vsadit
Bethlehem Betlém
better adj lepši
better adv lépe
Better not. Radeji ne.
between mezi, postřed
between, amon mezi + instr
between, among mezi + instr
beverage napój
Beware of dog! Pozór, zlý pes!
beyond, behind za, v
biased, prejudice, disposed towards přepojatý
bicycle jízdní kolo
big velký
bigger vĕtší
bill účet
bill of sale dodací list, kupní smlouva
bill, check účet
billion miliarda
binding vázaní
binoculars dalekohled
biologist -s biolog -ové
birch bříza
birch-tree bříza
bird pták
bird*, chick* kočka*=hezká holka
birth certificate rodný list
birth certificate rodný list, křestní list
birthday narozeniny
biscuits, cookies sušeny
bite kousat / kousnout
bitter hořký
black černý
black co ffee černa kava
black person černoch
Black Sea (the -) černé moře
blackberries ostružiny
blackcurrants černý rybiz
bladder močový mĕchýř
blame obviňovat / obvinit
blanket deka
bleed krvácet
blind spot slepá skvrna
blinker blikač
blizzard vánice
bloated feeling nadýmání
blond blond
blood krev
blood circulatiion krevní obĕh
blood poisoning otrava krve
blood pressure tlak vzduchu
bloom kvést / vykvést
blue modrý, siný
blunder přehmat
boar dzik
boarding card palubka, palubní lístek
boast chlubit se
boat člun, loď
boat loď
body tĕlo
body tĕlo
body hair, animal hair chupy
boil vařit
boiling water vařící voda
Bon appétiy Dobrou chut'! Dobré chutnání!
Bon voyage! šťastnou cestu!
bone, dice kost
book kniha
bookcase knihovna
bookshop knihkupectví
bookstore knihkupectví
boots kozačky
border hranice
border crossing hraniční přechod
borrow, hire půjčovat si / půjčit se
bottle láhev
bottle láhev
bottle opener otvírak (na láhve)
box krabice f.
box of chocolates bonboniera
Boxers Day (Dec 26th) štĕpán
boy chlapec
braided opletený
brain mozek
brain concussion otřes mozku
brake v. brzdit
brakes brzda
branch vĕtev
branch vĕtev f
Brandenburg Braniborsk0
brand-name, trademark značka, obchodní známka
brave statečný
brave zdatný
Brazil nuts para ořechy
bread chléb
breaded carp kapr smažený
breakdown, car trouble porucha
breakfast sní ;dane
breasts prsa
breathalyser balónek, analyzátor dechu
breathe dýchat
breeze vánek
Bremen Brémy
brewer sládek
brewery pivovar
bribe úplatek
bridge most
briefcase aktovka
bright svĕtlý
Bring me...(restaurant) Dám si...
bring, lead dovést
Brit m,f Brit -ka
British britský
Brittany Bretaň
broadminded, liberal tolerantní
broccoli brokolice
broken defekní
broken rozbitý
broken rozbitý
broken, out of order porouchaný
bronchi průduška
brooch, pin brož
brother bratr
bruise modřina
brush kartáč
Brussels sprouts růžičková kapusta
Bucarest Bulkurešť
Budapest Budapešť
budget budžet, rozpočet
budgetary means rozpočtove zdroje
Budweiser Budvar
build stavĕt
Bulgaria Bulharsko
Bulgaria Bulharsko (v -u)
Bulgarian language bulharský
Bulgarian man, woman Bulhar -ka
bullet kula
bumber nárazník
bundle, wad, file svazek
burglar lupič
Burgundy Burgundsko
Burma Barma
burn hořet
bus autobus
business card vizitká
bust busta
busy zaneprázdnĕný
busy (phone) obsazeno
busy number čislo je obsazené.
but ale, avšak
butcher řezník
butcher shop řeznictví
butcher's řeznictví
butter máslo
butterfly motýl
button knoflík
buy kupovat / koupit
buy kupowa�
by airmail letecky
by another way jinudy
by chance náhodnou?
by means of pomocí + gen
by tooth and nail zuby nehty
by tram tramvají
Bydgoszcz (PL) Bydhošť
cabbage zelí
cake koláč
cake tort
calf lýtko
call (phone) telefonovat / za-
call v volat / zavolat
calm, peaceful klidný
calorie kalorie
camel velbloud
camera fotoaparát
camp tábor
Can I take this as hand luggage? Můžu si to vzít jako příruční zavazadlo?
can opener otvírak na konzervy
Can we get sth to eat? Můžeme dostat neco k jídlu
Can we getr sth to drink? Můžeme tady dostat nec o k pití
Can you bring me a glass of water? Slečno, můžete mi přinést skleničku studené vody
Can you help me? Můžete mi pomoct?
Can you recommand a good restaurant? Můžete mi doporučit nejakou dobrou restauraci?
Can you tell me... Můžete mi říci...?
Can you translate that for me?_ Můžete mi to přeložit?
can, be able smĕt
can, tin puszka
Canada (in -) Kanada (v Kanadĕ)
Canadian adj kanadský
Canadian man, woman Kanaďan -ka
cancer rak, rakovina
candles svičky
canoe kánoe
canteen, dining room jídelna
cap čepice
Cap Verde Kapverdy
Cap Verde? Zelený mys
capers kapary
Capetown Kapské Mesto
capital hlavní mesto
car horn houkačka
car wash mytí aut
carburetor karburátor
cardinal numerals základní čislovky
Careful Opartne!
careful, cautios opatrný
carp kapr
carrot mrkev
case (grammar) pád
cash hotovost
cash on delivery dobírka,
cashew nuts kešu orech
cashier pok�adna
cashiers' window, box-office pokladna
castle zámek
castle (in the -) hrad (na hradĕ)
cat kočka, kocour
cat purrs kočka přede
Cataluna Katalánie
catch chytit
catch a cold nachladit se
catch a cold nastydnout se
catfish sumec
cathedral chrám
cauliflower kvĕták
cause, reason důvod
caustic, vitriolic kousavý
caution, warning výstraha
caviar kaviár
cavity, carie zubní kaz
ceiling strop
celery celer
cell buňka
cell phone (US), mobile mobilní telefony
cemetary hřbitov
center (US), centre (UK) střed
center, middle střed
century, age století, vĕk
cerebellum mozeček, mal� mozek
cerebral cortex kůra (mozková)
certain jistý
certain (a -) určity
chain řetĕz, řetízek
chair židle
chairman (-men) předseda (předsedové)
chambermaid pokojská
chance, fortune případ, náhoda
change drobné
change zbytek
change zmĕna
change (means of transport) přestúp
change machine menič mincí
changing, unstable, uncertain promĕnlivý
chapel kaple
Chapter Kapitola
character povaha
characteristic vlasnost
charge, explosion nálož
charge, explosion nálož
Charity begins at home Bližši je košile než kabat
Charles bridge Karlův most
chase, pursuit stihání
chassis karosérie
cheap levný
cheap (That's _) levné (To je _)
check šek
check in odbavit
checkered kostkovaný
checkers dáma
cheek tvář
cheek tvář
cheese sýr
cheesecak e tvarohový koláč
cherry czere�nia
cherry višnĕ
chest hruď
chicken kuře
chickpeas, garbanzo beans cizrna
chicory čekanka
chief, boss předak
child dítĕ, dĕti
child, children díte, deti
child-bearing porodní
childbirth, laor, delivery porod
childhood dĕtství
Children must be accompanied by adults Dĕti jen v doprovodu rodičů
child's dish dĕtská porce
child's seat dĕtská autosedačka
China čina (v činĕ)
china, porcelain porcelán
Chinese adj činský
Chinese language čínština
Chinese man, woman čiňan -ka
chocolate čokoláda
choice volba, výbĕr
choose vybírat
chop, fell rubat
chop, hack sekat
Christian křesťan
Christmas vánoce
Christmas (at _) Vánoce (o Vánocích
Christmas Day Boží hod
Christmas eve< /TD> štĕdrý večer
Christmas tree vánoční stromek
church kostel
cigarette cigareta
cinema, movie theater kino, biograf
circle okruh
circumpect, wise, discriminating pozvážlivý
circumstances podrobnosti
citation, summon žaloba
citizenship státní přislušnost
city mĕsto
city hall radnice
city map plán mesta
claim, grievance nárok
class třída
class, annals roč ník
clay, earthenware hlína
clean v, tidy up uklizat / uklidit
clean, pure čistý
clementines klementinky
climate podnebí
clinical evaluation of medicines klinacké hodnocení léčiv
cloakroom šatna
cloakroom free of charge šatna zdarma
clock hodiny
close the door zavírejte dveře!
close the window zavřete okno
close, shut zamykat / zamknout
closed zavřeno
Closed today Dnes zavřeno
Closed today zavřeno
closet skříň
clothes odĕvy
cloud mrak
cloudy zachmuřený
cloudy zataženo
clutch spojka
coast pobřeží
coastal pobřežní
coat, overcoat kabát
cobblestones (cats' heads) kočiči hlavy
cobweb, spider's web pavočina
cockroach šváb
coconuts kokosové ořechy
cod treska
co-decision spolurozhodování
coffe with milk bíla kava / kava s mlékem
coffee káva
coffee machine kávovar
coffee with cream vídeňská káva
coin mince
coincidence, chance náhoda
cold rýma
cold rýma
cold studený, chladný
cold zima
cold /hot chladno / teplo
cold cuts uzenina
cold n nachlazení
Cold water Studená voda
colleage -s kolega -ové
collect call, reverse call hovor na účet volaného
co lor barva
colorful, varied pestrý
come přijít
Come in! Pojď dál!
Come in. račte dál
Come to my house for coffee. Zvu vás k sobe na kávu?
come to terms with vyrovnat se s
Come! Přijď!
comedian komik
comfortable pohodlný
comma, point čárka
comment poznámka
commit, perpetrate spáchat
committee výbor
commodity, merchandise zboží
common stock kmenové akcie, ob yčejná akcie
common, joint společný
common, ordinary obecný
commonplace, colloquial bĕžný, obecný, hovorový
commotion, agitation vzrušení
commune obec
communicate, agree dorozumĕt se
company podník
comparable srovnatelný
compare porovnat
compare vyrovnat
comparison srovnání
compartment (train) kupé
compartment (train) oddĕlení
compartment with reserved seats místenkový vůz
compassion soucit
compensation, damages, severance-pay odškodné
compensation, settlement vyrovnání
competion, exam soutĕž
complain naříkat
complaint reklamace
complaint, grievance stížnost
completely, entirely zcela
completely, thoroughly, fairly docela
complicated komplikovaný
complicated složitý
composition složení
computer počítač
concentrate soustředovat se, soustředit se
concious při smyslech
conciousness plné vĕdomí, rozvaha
conclusion závĕr
conclusion, proposal návrh
conclusions slovo závĕrem
condemn, disapprove odsoudit
condemnation odsouzení
condition, proviso podmínka
confirm potrvdit
confiscate zabavit
confusion, disorder zmatek
congestion, traffic jam, bottlenect dopravní zácpa
congratulate blahopřát
connection přípoj
connection spojenie
conquer, overcome překonat
consent souhlas
consequence, result důsledek
consequences následky
consider zvažit
consider, think through uvázit
consistent důsledný
consonants souhlásky
constant, lasting trvonlivý
constant, uninterrupted neustálý
constipation zácpa
construction stavebnictví
contact lenses kontakní čočki
contagious nakažlivý
contaminate zamořit
contemporary souča sný
contemporary, equal, peer vrstvevník, současnik
contemptuous, scornful pohrdavý
contents obsah
continue pokračovat
contract, aggreement, pact smlouva
contradiction, disagreement rozpor
contrary, versus proti
convenient, handy vhudný
conversation hovor
convince přesvĕdčení
convince, persuade přesvĕdčovat /přesvĕdčit
convinced přesvĕdčený
cook v vařit / uvařit
cookie sušenka
cookies sušenky
cooking vaření
cool chladno
Copenhagen Kopenhaga
copper mĕď
copy propisovat
COREPER Výbor Stálých Zástupců
corkscrew vývrtka
corn (US), maize (UK) kukuřice
cornea rohovka
corner roh, paroh
correct správný
corridor, hallway chodba
corrode, rust rezavĕt
corruption úplatnost
cost stát
C�te d'Ivoire (the Ivory Coast) Pobřeží slonoviny
cottage cheese tvaroh
cottage, cabin, hut chalupa
cotton bavelna
cotton bavlna
cough kašlat
Could be Možná. Snad.
Could I have another beer, please? Mohl bych dostat ješte jednu skleničku piva?
count počítat
counter přepažka
counter pult
counterpart, opposite number protĕjšek
countess hrabĕnka
countryman, compatriot rodák, krajan
coup d'etat převrat (statní)
co urgettes, zucchini cukety
Court of Justice soudní dvůr
cousin (female) sestřenice
cousin (male) bratranec
cow kráva
coward tchoř, zbabĕlec
cowardly zbabĕlý, bázlívý
cozy, snug prítulný, pohodlý, útulný
Cracow Krakov
craftsman, artisan řemeslnik
cramp křeč
cramps, convulsions křeče
cranberries klikva, brusinky
crazy bláznivý
cream smetana
cream of mushr oom soup žampionový krém
create, build, make vznikat
credible vĕrohidný
credit card uvĕrova karta
cress řeřicha
crew posádka
crime zločin
crime (rate) zločinnost
criminal adj zločinecký
criminal n zločinec
criminal proceedings  
crippled ochromený
Croatia Charvátsko
crooked křivý
cross kříř
Cross the bridge/square/street Přejd ĕte přes most/namĕstí/ulici
cross-country skiing bĕh na lyžích
crossword puzzle (do a -) luštit / vyluštit křížouku
crowd dav
cruise, voyage cesta lodí, plavba
crunches zkracovačky
cry plakat
Cuba (in -) Kuba (na Kubĕ)
cucumber okurka
cucumbers okurky salátové
cup šálek
cup of strong coffee šálek silné kávy
cupboard skříň f.
curious zvĕdavý
currant rýbiz
currency mĕna
currency exchange office smĕnárna
curse prokletí, kletba
curse, excommunicate proklinat
curtain záclona, opona
curve zatáčka
custom, habit zvyk
customer zákazník
customs celnice
customs duty clo
custumer zákazník
cutlery příbor
cutlery příbor
cutlet, filet řizek
CV životopis
cyclist, bike rider cyklista
cyclist , bike-rider cyklista
Cyprus Kypr (na Kypru)
Czech language čeština
Czech Republic (in the -) v české republice
Czestochowa čenstohová
daddy tatínek
daily každodenní
daily (newspaper) noviny, deník
daily, every day dennĕ
dairy products mléčné výrobky
dam přehrada
damage v pošramotit
damaged poškozen
dance tancovat
dance tancovat / zatancovat
dandelion pampeliš ka, smetánka
dandruff lupy
Dane m, f Dán -ka
Danger! Pozór!
dangerous nebezpečný
Danish dánský
Danish adj dánský
Danish language dánština
dark tmavý
dark beer pivo černé
dark beer, stout černé pivo
darkness tma
dashboard přístrojová deska
date (have a -) rande (mít -)
date of birth datum narození
dates datle
daughter dcera
day den
day, days den, dny
Dd you enjoy your meal? Chutnalo vám?
dead mrtvý
deal with zabývat se + instr
deal with, handle řešit
deal, trade obchodovat
dear! miláčku
death smrt f.
debt dluh
debt dluh
December (in -) prosinec (v prosinci)
decent, respectable slušný, vhodny
decide rozhodovat
decide, make up one's mind rozhodnout se
decide, settle sth rozhodovat / rozhodnout
decision rozhodnutí
decisive rozhodující
decisive, crucial rozhodný
deck paluba
deck chair lehátko
decline, fall pokles
dedicate, devote vĕnovat
deep hluboký
defeat poražka
defense, plea obhajoba
deferred shares nepreferované akcie
definitely, for sure určite
delay opoždĕní
delay opozdit
delay zpoždĕní
delay, hold up zdržovat / zdržet
deletion, cancellation  
delivery doručení
demand poptávka
Denmark Dansko
Denmark Dánsko (v Dánsku)
dentist zubní lekař
dentist zubní lékař (zubák)
dentist zubní lékař (zubák)
deodorant dezodorant
department store obchodní dům
departure (train) odjezd
deprive, strip zbavit
depth hlubina
derivative, seconary opĕtný
describe popsat
description popis
desert poušt
desert, wasteland poušť
deserter zbĕh
deserving, stately důstojný
desirable žadoucí
dessert dezert
dessert dezert, �ákusek
dessert moučník
dessert moučník (dezert)
detour objížďka
devil ďábel
diabetes cukrovka
diarhoeia průjem, bĕhavka
diarrhea průjem
dictionary slovník
Did you enjoy your food? Chutnalo vám?
die umírat / umřít, zemřít
die umřít
diesel nafta
diet (be on a -) dietu (mít -)
differences rozdíly
different jinak
difficult tĕžký, obtížný
digest trávit / strávit
digestion trávení
digestion zažívání
dignity důstojnost
dill kopr
diner compartment jídelni vůz
dining car jídelní vůz
Dining room Jíd elna
dinner obed
dinner večeře
direct flight přímý let
direction smer
director, CEO, head schoolmaster, curator ředitel
director, producer režisér
dirt cheap za babku
dirt cheap za babku
dirty špinavý
disappointed zklamaný
disaster pohroma
disc, record, slab, plate deska
discarded vyřazený
discovery objev
discuss sth povídat si / popovídat si (o)
disease nemoc
dishwasher myčka
dispair, desperation zoufalství
dissappear zmizet
dissappointment zklamání
distance vzdálenost
distance, interval odstup
ditch, trench, trough rov
diuretic močopudný
divide dĕlit
diving board skokanské prkno
divorce n. rozvod
divorce v rozvádĕt se / rozvést se
divorce v. rozvést se
divorced rozvedený
divorced rozveden 53; -á
DIY domací kutĕní
dizziness závrať
do dĕlat
Do any of you speak Polish? Mluví nekdo z vás polsky?
do crosswords luštĕní křížovek
Do not enter vstup zakázán
Do not touch! Nedotýkat se!
do the dishes (US), do the washing up (UK) umyt nádobi
Do you have a light? Mohu si připálit
Do you have a map of the city? Máte plán mesta?
Do you have an appointment? Jste ohlášen?
Do you have children Máte deti?
Do you have foreign newspapers and magazines? Máte zahraniční noviny a časopisy?
Do you have plans for tomorrow? Máš už na zítrek nĕco v plánu?
Do you have time today? Máte dnes čas?
Do you mind if I open the window? Nebude vám vadit, když otevřu (zavřu) okno?
Do you smoke Kouříte
Do you speak Polish? Mluvíte polsky?
Do you understand me Rozumíte mí?
Do you understand? Rozumíte?
do, make dĕlat / udĕlat
doctor lékař
Does this train stop in - ? Staví tento lak v - ?
dog pes
donkey, ass osel
Don't be afraid. Neboj se
Don't disturb me! Neruš mĕ!
dont get mad nezlob se
Don't mention it. To je maličkost.
don't open door while train is moving neotvírejte dveře, dokud vlak nezastaví
dont piss me off * neser mĕ *
Don't worry Nedĕlej si starosti
Don't worry. Nemejte starosti.
door dveře
doorman, gatekeeper, receptionist vrátný
dot, full stop, period tečka
double dvojitý
double, binary dvojitý
doub t pochybovat
doubtful pochybný
dove, pigeon holub
down payment, installment splátka
down with - prýč
downpour liják
downstairs dole
dowry vĕno
draft (air) průvan
dragon drak
draw attention to dávat pozor
draw conclusions dĕlat závĕry
drawing kresba
dream snĕní
dream, sleep sen, spánek
Dresden Drážďany
drink pít / vypít
drinking water pitná voda
driver řidič
driver, chauffeur šofér
driver's license řidičský průkaz
drown tonout / utonout
drown, melt, thaw topit
drown, sink tonout
drugs omamný jed
drugstore drogeria
drunk(en) opilý
drunkard piják, opilec, ožrala
dry suchý
duck kachna
due to vlivem + gen
dull, obtuse, witless tupý
dusk, gloom tma
dust prach
dustbin popelnice
dusty rašný, zaprašený
Dutch holandský
duty, call služba
duty-free sales bezcelný prodej
eagle orel
ear,ears ucho, uši
eardrum ušní bubínek
earlier dřív(e)
early adj raný
early adv časnĕ, brzy
Early July Začátkem července
earlybird skřivánek
earrings náušnice
ears uši
earth ze mĕ, půda
easily lehce, snadno
East východ
Easter adj velikonočni
Eastern východní
easy snadý, lehký
eat jist / snist
Eat! Jez!
economist -s ekonom -ové
economy hospodářství
edge, shore okraj
edible jedlý
editor, publisher nakladatel
educated vzdĕlaný
education vzdĕlání, výchova
eel úhoř
EESC EHSU
effe ctive, efficient výnosný
efficient, effective účinný
effort námaha, úsilí
egg vejce
eggs and bacon vejce na slaninĕ
eight osm
eight (the number -) osmička
eighteen osmnáct
eighteenth osmnactý
eighth osmý
eighth osmý
eightieth osmdesátý
eighty osmdesát
electrical socket zásuvka
electricity proud
electricity proud
element (chemical) prvek
elevator (US), lift (UK) výtah
eleven jedenáct
eleventh jedenactý
eloquent výmluvný
elsewhere jinde
embarrassment, awkwardness rozpaky
embassy velryslanectví
embassy, consulate velvyslanectvi
emergency brake záchranná brzda
emergency exit nouzový východ /výstup
emergency landing nouzový přistání
emotion emoce
emperor /emperess císař /císařovna
emperor, emperess císař, císařovna< /TD>
emphasize, stress zdůraznit
empty prázdný
end konec
end, run out končit se
enemy nepřítel
engaged (be -) zasnoubený (být -)
engine motor
England Anglie
England Anglie (v Anglii)
English (coll) anglina=angličtina
English adj anglický
English language angličtina
Englishman -woman Anličan -ka
Englisman, -woman Angličan -ka
Enjoy it! Užij si to!
enlargement, increase zvĕtšení
enough dost
enter, come in vstoupit
enter, come in vstupovat
entertaiment, gala podník
entertainment zábava
entrance vchod, vstup
entrée, sstarter předkrm
entrepreneur(s) podnikatel(é)
entrpreneur, businessman podnikatel
envelope obálka
envelope obálka
envoy, minister, deputy vyslanec
epilepsy padoucníce
equation rovnání, rovnice
equator rovnik
equivalent rovnocenný
escape, getaway útĕk
esophagus hltan, jícen
esophagus jícen
especially, in particular zvlašť
estate, property majetek
Estonia Estonsko
etc. a tak dále
etc. a tak dále (atd)
eternal vĕčný
Europe Evropa
Europe Evropa (v Evropĕ)
European Evropan
European Evropan -ka
European Evropan -ka
European evropský
evaluation hodnocení
even dokonce
even ke všemu
even (number) sudý
evening večer
evening paper večerník m1
event událost
event, accident příhoda, neštĕsti, nehoda
every other day každý druhý den
everybody všichni
everything všechno
everywhere všude
exactly přešnĕ
exaggerate přehánĕt /přehnat
exaggeration nadsázka, přepjalost
excavations vykopávky
exce llent, perfect výborne
exception výjimka
exceptional mimořádný
exceptional výjimečný
exceptional, extraordinary mimořádný
exceptionally výjimečnĕ
excerpt výnatek
excess body weight nadváha
exchange vymĕnit
exchange euros for crowns vymĕnit si euro na korony
exchange rate kurs
exchange, change vymĕnit, smĕnit
exchange, mistake zamĕnit
exchange, replace zamĕňovat
exchange, swap vyhazovat /vymĕnit si
excise tax danĕ spotřební
excursion, outing výlet
Excuse me, is smoking allowed here Promiňte, smí se tady kouřit
excuse, pretext záminka
executive committee výkonný výbor
executive power výkonná (exekutivní) moc
exercise cvičení
exhaust výfuk
exhausted vyčerpaný
exhibition výstava
exit východ
exit východ
expense, expenditure vydání
expensive drahý
expensive (That's _) drahé (To je _)
experienced zkušený
expert, appraiser znalec
expert, specialist odborník
expiration, lapse promičen
expired, no longer valid prošlý (pas)
explain vysvĕtlit
explain vysvĕtlit
explanatory memorandum důvodová zpráva
export vývoz
exquisit, delightful rozkošný
extinguish,quench zhasínat (svĕtlo)
extra charge, supplemental cost příplatek
eye oko
eyedrops oční kapky
eyelash řasa
eyelid očni víčko
eyes oči
fabric, textile, material tkanina
face tvář, obličej
factory, business továrna, závod
faint slábnout
fairy tale pohádka
faith víra
faith víra
faithful, loyal vĕrný
fall spadnout
fall asleep usnout
fall, drop pršet
family rodina
family name příjmení
far daleko
far daleký, vzdálenost
Far East (the _) Dálný Východ
farewell, sendoff rozloučení
farmer rolník
far-sighted dalekozraký
fart prdĕt *
fascinated okouzlený, nadšený
fast rychle
fast rychlý
fast n půst
fasten seatbelt připoutat se
fat tlustý
fat adj tučný
fat n tuk
fatal osudný
father otec
father-in-law tchán
favo(u)r služba
favo(u)rite milovaný
favo(u)ritism, patronage protekce
fear obava, strach
February (in -) únor (v únoru)
Federal Republic of Germany (the _) Spolková republika nemecká
feel cítit (se)
feel učit se
Feel at home. Bud'te u nás jako doma.
feel like chtít se
feeling, sentiment cit
fender, mudguard, dashboard? blatnik
fennel fenykl
fever horečka
few, little< /TD> málo
fiancé snoubenec
fifteen patnáct
fifteen million patnáct milónů
fifteenth patnactý
fifth pátý
fifth pátý
fiftieth padesátý
fifty padesát
fifty-third padesátý třetí or třiapadesátý
fill in (form) vyplnit
Fill out this form. Vyplňte tenle blanket.
filtered coffee káva překapávaná
finally konečnĕ
finally konečnĕ
Fin ally we meet. Konečne jsme se sešli.
find najít
find nalézat / nalézt
finder hledač, pátrač
fine n pokuta
fine, well Dobře
finger prst
Finland (in -) Finsko (ve Finsku)
Finn Fin -ka
Finnish finský
Finnish language finština
fire oheň
fire extinguisher hacicí přístroj, minimax
fire, conflagration požar
fire-extinguisher hasicí přistroj
firefighters pežárnic i
first první
first první, prvý, přední
First aid První pomoc
first and last name jméno a přímení
first name jméno
first/second class ticket jízdenka první/druhé řídy
firstly za prvé
fish ryba
fish v rybařit
fishbone rybí kost
fist pĕst
fit, efficient schopný
fitness centru (v -) gym (at the -)
five pĕt
five (the number -) pĕtka
five hundred pet set
five thousand pet tisíc
flag vlajka
flame plamen
Flanders Flandry
flashlight, torch (UK) baterka
flea blecha
flea market bleší trh
flexible ohebný, pružný
flight let
flight attendant stevard
flight schedule letový řád
flood záplava
flood v. topit / za-
flood, deluge potopa
floor podlaha
flooring, parqueting podlaha
flowe r kvĕt
flower kvĕt, kvetina, kytka
flower shop kvĕtinářství
flu chřipka
fly létat / letĕt
fly n moucha
flying saucer letající talíř
flywheel setrvačník
FM VKV velmikrátké vlny
fog mlha
foggy mlhavý
food jídlo
food additives potravinářské aditiva
food poisoning otrava potravinami
Food stores open at six or seven o'clock. Potravinářské obchody otevírají v  53;est nebo v sedm hodin.
football (UK), soccer (US) kopaná
football team fotbalové mužstvo
football, soccer fotbal
footbrake nožní brzda
for neboť
for pro
for (because) neb
for a week na týden
for certain jistĕ
for example třeba
for free, free of charge zadarmo, zdarma
for her pro ni
For sure Určite
for the first time poprvé
for the fun of it z legrace
for the last time nap osled
for the time being pro nynĕjšek, prozatím
for two days na dva dny
for two persons dvoulůžkový
forbid zakázat
forbidden zakázáno
forbidden zakázaný
forearm předloktí
forehead čelo
foreign cizí
foreign zahranični, cizí
foreigner cizinec
foreman dílovedoucí
forest les
forever navždy
foreward, preface předmluva
forgetful za pomnĕtlivý
fork vidlička
fork vidlička
fortress pevnost
fortunately šťastnĕ
found zakladat / založit
founder zakladatel
four čtyři
four (the number -) čtyřka
four hundred čtyři sta
fourteen čtrnáct
fourteenth čtrnactý
fourth čtvrtý -á -é
fourtiethth čtyřicátý
fourty čtyřicet
fox liška
fraction, fra gment úlomek, zlomek
fragile křehký
frail, fragile křehký (křehč�), chabý
France France f (ve Francii)
France Francie
fraud, deceit podvod
freckles pihy
free, slow svobodý
freedom svoboda
freedom, liberty svoboda
freeze (it's freezing outside) mrznout (venku mrzne)
French francouzský
French (language) francouzština
French adj francouzký
French fries, chips (UK) hranolky
French language francouz ština
Frenchman Francouz
Frenchman, woman Francouz -ka
fresh čerstvý
Friday (on -) pátek (v pátek)
fridge lednička
friend (girl-) přítelkynĕ
friend (-s) přítel (přátele)
friendly přátelský
friendly, fav(u)rable naklonĕný, příznivý
friends přátele
friendship prátelství
from now on, hence odtud
from somewhere else odjinud
from ten to eleven od deseti do jedenácti
from the frying pan into the fire přijít z deštĕ pod okap
From what track does the train leave? Ze které koleje jede vlak?
from where Odkud?
front, foremost přední
frontal lobe čelní lalok
frozen assets zablokovaná aktiva
fruit ovoce
fruit, fetus plod
fry smažit / usmažit
Fucking ass! * Vole pitomej! *
fuel palivo, topivo
fuel topivo
fulfill splbit
full plný
full board, half board plná penze, polopenze
full coverage insurance (Vollkasko) plná havarijní pojistka
full-board s plnou penzí
funeral pohřeb
funny vtipný
fur coat kožich
furniture nábytek
furniture nábytek
furniture nábytek
further dál(e)
furthermore kromĕ toho
future přítomnost
future adj budoucí
future n. budoucnost, ?řítomnost
future tense (in the -) budoucím čase (v -)
gale vichřice
Galic ia Halič
gallbladder žlučník
game hra
gap mezera
garage, mechanic dílna, opravna
garbage, rubbish smetí
garbage, rubbish smetí; odpadky
garden zahrada
garlic česnek
gas plyn
gas pump benzínové čerpadlo
gas station benzínova pumpa, stanice
general všeobecný
General Assembly of the UN Valné shromáždĕní OSN
Geneva ženeva
gentle, refined nĕžný< /TD>
Georgia Gruzie
German Nĕmec Nĕmka
German adj nĕmecký
German adj nĕmecký
German language nĕmčina
German man Nemec
German man, woman Nĕmec, Nĕmka
German measles, rubella zardĕnky
German woman Nĕmka
Germans Nĕmci
Germany Nemecko
Germany Nĕmecko (v Nĕmecku)
get a filling zaplombovat zub
get dressed oblékat se
get engaged zasnubovat se / zasnoubit se s
get fat tloustnout
Get lost! Odpal!
get married uzavírat sňatek
get off (train) vystoupit
get on (train) nastupovat /nastoupit
Get out of here! Tahní!
get ready připravit si
get the shopping done nakoupit
get up vstávat
Get well soon! Brzké vzdranení!
getting ready příprava
Ghent Gent
ghost strašidlo
ghost strašidlo
girl holka
girl holka
girl holka*
gi rlfriend přítelkyne
give davat / dat
give dceradát /dávat
give a small formal party dĕlat pohoštĕní
give a suprised look (coll) zírat=dívat se překvapenĕ
give birth to rodit
Give me the menu please. Dejte mi jídelní listek.
give up vzdát / vzdávat se
glad rád
gladly s radostí
Gladly. I'd love to. Rád
glass sklenice f.
glass (wine) sklenička
glasses brýle
glasses brýle
Glatteis náledí
gloomy, dismal ponurý
glove rukavice
gloves rukavice
glue lepidlo
glue n lepidlo
glue v lepit
Gniezno Hnezdno
Go away! Bĕž pryč!
go bowling hrát kuželky
go by foot, walk jít pĕšky
go fishing chytat ryby
go shopping nakupovat
go sightseeing prohlízet / prohlédnout (si) památky
go, walk jít, chodit
goal branka
goalie brankař
God bůh
gold zlato
gold zlato
gone, past pryč
good dobrý
Good afternoon. Dobre odpoledne!
good day dobrý den
Good day Dzie� dobry!
Good evening Dobrý večer!
Good luck Hodne úspechů!
good luck (break your neck) zlom vaz!
Good luck! Hodnĕ štĕstí!
Good luck! (Lots of success! Hodnĕ úspĕchů!
Good morning Dobré rano! Dobré jítro!
good night dobrou noc
Good weather has arrived. Ustálilo se krásné počasí.
Good-bye Na shledanou!
Good-bye (on the phone) Na slyšenou!
Good-bye then Sbohem!
Goodnight Dobrou noc!
goods, merchandise výsledek
goose husa
govern, rule vládnout
government řada, vláda
government official úředník
governmental vládní
grab, carry away unést, chopit se
graduate v promovat (z + gen)
granddaughter vnučka
grandfather dĕdek , dĕdeček
grandmother, old woman babička
grandson vnuk
grape hrozna
grape hrozny
grapefruit grapefruit
grapefruit juice grapefruitový džus
grass tráva
grateful vdĕčný
grave hrob
Great Skvele.
Great Britain Velká Britanie (ve Velké Britanii)
great grandfather pradĕdeček
great grandmother prababička
great, large velký
Great, thanks. Dekuji, výborne.
Greece řecko (v -u)
greedy lačný, žádostivý
Greek adj řecký
Greek language řečtina
Greek man (woman) řek / řekynĕ
green zelený
greenery zeleň
greengrocer zelinař
greenhouse effect skleníkový efekt
Greenland Grónsko
greet pozdravovat
Greetings Ahoj!
grey šedivý
grey (ash) šedý, šedivý
grill v grilovat
groats kroupy
groce ries potraviny
groove, channel rovina
ground coffee mletá kava
group skupina
group, band skupina
grumpy nevrlý
guarantee, security záruka
guarantor, security ručitel
guess hádat
guess tušit
guest host
guest house penzión
guidance, control řízení
guide průvodce /průvodkynĕ
guide průvodce, průvodkynĕ
guide průvodce, vůdce, vodič
guide rádce, příručka
guidelines smĕrnice, pokyny, pavidlo
guilt, blame, fault vina
guitar kytara
guitar (play the -) kytara (hrat na kytaru)
guitar-player kytarista
gull, seagull racek
gun puška
gym shoes kecky
gymnastics tĕlocvik
hail kroupy
hail kroupy, krupobití
hair vlas -y
hair vlasy pl
hair, fur, coat srst
hairdo účes
hairdo účes
hair dresser, barber holič
hairdrier fén
half polovina
half a liter půl litru
half, middle půlka, polovice, polovina
half-board s polopenzí
half-time poločas
ham šunka
ham šunka
Hamburg Hamburk
hand ruka
hand baggage kabinové zavazadlo
hand brake ruční brzda
hand over doručovat
handbag, purse sáček
handkerchief kapesnik
handy, useful vhodný
hang viset
happen, occur stát se
happy šťastný
Happy birthday! Všechno nejlepší k narozeninám!
Happy holidays Veselé svátky!
Happy New Year �t'astný Nový rok!
harass, pester pronásledovaní
harbo(u)r, port přístav
hard tvrdý
hard salami trvanlivý salám
Hard to say Težko říct.
hardly sotra
hard-working pracovitý
hare zajíc
hat klobouk
hate nenávidĕt (nenávidím)
have mít
have a drink, wash down popit
Have a good time Dobře se bavte!
Have a good trip št'astnou cestu!
have a look dívat se / podivat se
Have a nice time! Mĕj se hezky!
Have a nice weekend! Hezký víkend!
Have a pleasant stay. Přeji vám příjemny pobyt.
have a snack svačit /nasvačit se
Have fun Příjemnou zábavu!
Having regard to s ohledem na
hawk, hardliner jestřáb
hay seno
he onen
He has bats in his belfry Kape mu na maják
he will be (she, it) bude
he/she/it will be bude
head hlava
headphones sluchátka pl
headquarters ústředí
heal léčit se
healthy zdravý
hear slyšet
hear (about) slyšet / uslyšet (o)
heart srdce
heart attack srdční infarkt
heart attack srdoční záchvat
heartfelt, cordial srdečný
heat wave vedro
heavy težký
heavy-goods vehicles tĕžké nákladní vozidlo
Hebrew hebrejština
heel pata
heel podpatek
heir dĕdic
hell peklo
hell peklo
help pomoct, pomáhat
Help yourself. Berte si, prosím.
Help! Pomoc!
hemisphere (left, right -) polokoule (mozková)
hen slepice
hen slepice
herbal tea bylinkový čaj
here sem
here tady, zde, sem
Here's to your health! Připíjím na vaše zdraví.
hernia tříselná kýla
hero hrdina
herring sleď
hi nazdar
Hi (also 'Bye) Nazdar!
High voltage! Pozór, vysoké napetí!
highest, top vrcholní
highlander, mountaineer horal
highlight vydvihnout
highten, step up stupňovat
highway dálnice
highway (US), motorway (UK) dálnice
hijack, kidnap únos
him, it (acc) ho
hip bok
hip boky
hippopotamus hroch
history dejiny
history historie, dĕjepis, dĕjiny
hit bít
hitchhike stopovat, ezdit (auto)stopem
hitchhiker stopař
hobby koniček
hogwash, slop pomyje
hold držet
hold-up přepadení
hole díra
holiday dovolená
holiday svátek
holidays, vacation prázdniny
Holland Holandsko
home (at -) doma
home (go -) domů
home (going _) domů
homeland vlast, domov
homemade (food) domácí
honest, fair poctivý
honey med
honeymoon (go on a -) svatební cesto (jet na -)
honk troubit
hood (car) kapota
hook sign (čžš) háček
horizontal vodorovný
horn houkačka
horror, fright zdĕšení
horse kůň
horsepower koňská síla (HP)
horseradish křen
hospital nemocnice f.
hospitality pohostinnost
host hostikel -ka
hot (spicy) ostrý
hot adj horký
hot adv horko
hot dog párek
hot water teplá woda
hot,spicy taste pikantní chuť
hotdog parówka
hotel hotel
hotel lobby hotelová hala
hour hodina
house, home dům
household domácnost
How about going for a beer somewhere? A co kdybychom šli na pivo?
How are things with y ou? Co je u tebe nového?
How are you doing? Jak se máš?
How are you doing? (formal) Jak se máte?
How are you feeling now? Jak se ted' cítíte?
How can I get to the airport Jak se dostanu na letište?
How can I help you? Jsem vám k dispozici.
How do you like it here? Jak se vám zde líbí?
How do you like it? Jak se vám to líbí?
How do you pronounce that? Jak se to vyslovuje
How do you say in Czech? Jak se řekne česky...?
How do you say that in German? Jak je to nemecky
How do you write that? Jak se to píše
How far is it from here to the center? Jak je daleko odtud do centra?
How is this pronounced Jak se to vyslovuje?
How is your wife doing? Jak se daří vaší žene?
how long jak dloho?
How long do I have to wait Jak dlouho budu muset čekat
How long does it take Jak dlouhu to bude trvat?
How many degrees? Kolik je stup�ů?
How many times Kolikrát?
How much did you pay for that Kolik jste za to zaplatil
how much does it cost kolik platím
How much does it cost? Kolik to stojí?
How much does it cost? Kolik to stojí?
How much money do you have Kolik máte peňez
how much, how many? kolik?
how much, many kolik
How much? Kolik platím?
How old are you Kolik je vám let?
How old are you? Kolik je vám let
how, like jak
hunchbacked, uneven hrbatý
hundred sto
hundred stovka
hundredth stý
Hungarian adj maďarský
Hungarian language maďarština
Hungarian man, woman Maďar -ka
Hungary (in -) Maďarsko (v Maďarsku)
hunge r hlad
hungry hladový, lačný
hunt lovit
hurry pospíchat, spĕchat
hurry urzchlit. zrychlit
hurry (up) pospíšit si
Hurry up! Pospĕš si / Dĕlej!
Hurry up! Tak dĕlej!
hurry, haste pospĕch
hurt injure, wound zranovat, ranit
husband muž
I accept your offer. Přijímám váš návrh.
I admit, that Přiznám se, že
I agree (with that) Souhlasím (s tím)
I am jsem
I am moved. Jsem dojat.
I became a widow two years ago Ovdovel jsem před dvema lety.
I bet, that vsadím se, že
I can mohu (můžu)
I can mohu, sním
I can eat everything. Já mohu jíst všechno.
I can't nemohu
I can't (not allowed) nesmím
I can't believe it. Nemohu tomu uveřit.
I can't believe my eyes (ears) Neveřím svým očím (uším)
I can't complain Nemůžu si naříkat.
I can't stand (the city). nesnaší (mĕsto)
I can't. nedovedu
I didnt imagine it like that at all. Přeedstavoval jsem si to docela jinak.
I didn't order this. To jsem si neobjednal /a
I do the dishes myju nádobi
I don't agree Nesouhlasím.
I don't believe it. Tomu neveřím.
I dont feel like it. Na to nemám chuť
I dont give a damn * To mĕ sere!
I don't have change. Nemám nazpátek
I don't have enough money. Nestačí mi peníze.
I don't have the time. nemám čas
I don't smoke Ne kouřím
I don't speak Czech well, but I understand a l ot. Mluvím česky špatne, ale hodne rozumím.
I don't speak Czech. Neumím česky
I don't think so. Myslím, že ne.
I don't understand what it's about. Nerozumím, oč tady jde.
I don't understand you. Nerozumím vám.
I don't want to nechci
I exercise cvičím
I feel dizzy. Točí se mi hlava.
I feel nauseous Je mi špatne od žaludku.
I get the impression, that Mám pocit, že
I have a big favo(u)r to ask of you. Mám k vám velkou prosbu.
I have a big favor to ask you. Mám k vám velkou prosbu.
I have a headache bolí mne hlava
I have a headache. Bolí mĕ hlava
I have no children. Nemám deti.
I have no objection to that. Nemám nic proti tomu
I have no reservations. Nemám námitki
I have to get some shopping done today. Musím dnes nakoupit.
I have two children - a boy and a girl Mám dve deti: chlapce a holčičku.
I haven't made up my mind yet. Ješte jsem se nerozhodl.
I hope we meet again soon. Doufám, že se brzy zase uvidíme.
I hope you forgive me. Doufám, že mi to odpustíte.
I hope you'll like it here. Doufám, & #382;e se vám u nás bude líbít.
I invite you zvu tĕ
I know vím
I like Czech beer. Mam velice rád (ráda) české pivo.
I love you Miluje tĕ.
I must be coming down with sth Jsem asi nemocný.
I need to see a doctor. Musím jít k lekaři.
I remarried. Oženil jsem se podruhé.
I share your opinion. Sdílím vaš názor
I should think so. snad ano
I shouldn't think so to asi ne
I stand in line. stojím frontu
I still have to think about it. Musím si to ješte promyslet.
I suppose not. Asi ne
I swim plavu
I thank you wholeheartedly for everything. Srdečne vám za všechno dekuji.
I think it's delicious. chutná mi to
I think that... Domnívám se, že...,
I think this is delicious chutná mi to
I translate from Czech into Polish. Překládám z češtiny do polštiny.
I understand almost eveything. Rozumím skoro všemu.
I understand almost eveything. Rozumím skoro všemu.
I understand you. Rozumím vám.
I understand, but can't speak Polis. Umím polsky jen pasívne.
I used to be married. Byl jsem ženatý
I was married before Byla jsem vdaná
I wasn't expecting that. To jsem nečekal.
I will be budu
I will be budu
I will call. Zavo�ám
I will drive pojedu
I will go (by plane) poletím
I will walk půjdu
I would bych
I wouldn't do that if I were you. Na vašem míste bych to nedelal.
I.D. osobní průkaz
ice led
ice cream zmrzlina
ice hockey lední hokej
ice skate v bruslit / zabraslit si
I'd like a drink. Chtel bych se nečeho napít.
I'd like to ask you about something. Rád bych se vás na neco zeptal.
I'd like to eat sth Chtel bych (chtela bych) neco sníst.
I'd love a drink. Mám velkou žízen.
idea myšlenka, nápad
identity totožnost
if jestli
if (future) kdýž
if (future) pokud
ignition key klič zapalovaní
I'll be right back. Hned jsem zpátky.
I'll come as soon as I can. Jakmile budu moct, přijdu.
I'll get that. Vez mu to.
I'll let you know Dám vĕdĕt
I'll show you on the map. Ukážu vám to na mape.
I'll tell him you're here Ohlasím vas
Ill try to find a table Zkusim najít stůl.
illustrated magazine ilustrowaný týdeník
I'm 39 (years old) Je mi třicet devĕt.
I'm 5 years younger than you. Jsem o pet let mladší než vy.
I'm a foreigner. Jsem cizinec.
I'm afraid that Bojím se, že...
Im amazed. žasnu.
I'm angry Zlobím se.
I'm divorced Rozwiod�em si�
I'm dying of thi rst umírám žízní
I'm free tomorrow. Zítra mám volno.
I'm going for a walk. procházku (jdu na -)
I'm hungry. Mám hlad.
I'm in a hurry. Mám naspech.
I'm in a hurry. Předcházejí se.
I'm in favo(u)r jsem pro
I'm leaving tonight. odjízdím dnes večer
I'm not disturbing you Neruším?
I'm not feeling too good today. Dnes mi není moc dobře.
I'm not feeling well. Je mi špatne.
I'm not imposing, I hope. neruším?
I'm on a diet. Držím dietu.
I'm single. Jsem svobdný (svobodná)
Im sorry to be so late. Omlouvám se vám za velké zpoždení.
I'm sorry. Je mi líto.
I'm terribly sorry. Prosím velice za prominutí.
I'm very grateful to you. Jestem panu bardzo wdzi�czny.
I'm very pleased. Mám z toho velkou radost.
I'm very satisfied. Jsem velmi spokojen.
I'm very sorry, but I can''t come. Velice lituji, ale nemohu přijít.
I'm very sorry, but I have to go now. Je mi velmi líto, ale musím už jít.
I'm very sorry. Promi�te. prosím.
imagine zobrazit, představit
imagine! představ si
immediately hned
immediately okamžite
immigrant přistĕhovalec
import, deliver dovoz
importance, concern váha
important důležitý
impression dojem
improve, correct upravit
improvement polepšení
in 2 (3 4) years za dva (tří čtyři) roky
in 5 (6 7) years za pet (šest sedm) let
in a department store V obchodním dome
in a nutshell v kostce
in a week za týden
in a bout two hours asi za dvĕ hodiny
in advance předem
in any case v každém případĕ
in conclusion na závĕr
in Czech v češtinĕ
in Florida na Floridu
in front vepředu
in front of před + instr
in front of, ago před + instr
in Gaza v Gaze
in July v červenci
in London v Londýnĕ
in Malta na Maltu
in Moravia na Moravu
In my opinion Podle mého názoru
in New York v Ne w Yorku
in public veřejnĕ
in Saxony v Saksu
in that case v tom případĕ
in the afternoon odpoledne
in the middle upostřed
in the name of jménem
in the Near East na Blízkém Východĕ
in this context v této souvislosti
In three months Za tři mesíce
in Ukraine na Ukrajinĕ
in vain marnĕ
in vain nadarmo
inclined náchylny
inclined, slanted kosý
including včetnĕ
inconspicuous nenápadný, nepatrný
increase, raise zvyšovat / zvýšit
indirect nepřímý
individual, separate jednotlivý
Indochina Zadní Indie
induce, dispose naklonit
indulgeance, mercy shovívavost
industry průmysl
inestimable, priceless vzácný
inexpensive levný
infection infekce
inflation inflace
influence vliv
influential vlivný
Information desk Informace
informed consent informovaný souhlas
informed consent  
ingenious, clever vynalézavý
ingredient součast
ink inkoust
inn, roadhouse hostinec
inner tube, air chambre duše
innoculate očkovat
inquiry, investigation vyšetřování
insect hmyz
inside, within uvnitř
insomnia nespavost, bezesnost
installment,advance payment záloha
instead of místo
institution ústav
instrumental (in the -) v i nstrumentalu
insult úražka
insurance pojištĕní
insured pojištĕný
intention zámĕr, úmysl
interest úroky
interesting zajímavý
interesting zvĕdavý
intermediator, broker, agent, mediator zprostředkovatel
international mezinárodní
international institutions mezinárodní nástroje
interruption, break přerušení, přestavka
intersection křižovatka
intestine, bowel střevo
intestine, gut střevo
introduce sb seznamovat / seznámit
invention vynález
investigate, research koumat
investigate, research zkoumat
invitation pozvání
invite zvát
invoice složenka
Ireland, in Ireland Irsko, (v Irsku)
Irish (man, woman) Ir -ka
Irish language, Gaelic irština
iron v, do the ironing žehlit / vyžehlit
ironworks huť
irritation podráždĕní
Is it certain Je to jisté?
Is it o.k. if I try it on? Mů�u si to prohlédnout
Is there a free seat here? Je tady jedno místo wolné?
Is there a market in this place? Je ve meste tržište?
Is this a bad time? neruším?
Is this table free? Je ten stůl volný?
island ostrov
Israel (in -) Izrael (v Izraelu)
Israeli adj izraelský
Israeli man, woman Izraelec, Izraelka
It depends on you. To záleží na vás.
It depends. Přijde na to.
It doesnt matter To nevadí.
It doesn't matter to me. To je mi lhostejné.
It hurts here. Tady me bolí.
it is possible lze
It makes no difference. To je jedno.
It seems to me... Mám dojem, že...
it was dark bylo tma
Italian italský
Italian italský
Italian (man, woman) Ital -ka
Italian language italština
Italy (in -) Itálie (v Italii)
It's a mistake, wrong number (on the phone) To je omyl.
It's a quarter past THREE! je čtvrt na čtyři.
It's a quarter to four. je tři čtvrté na čtyři
Its all Greek to me. španĕlská ves nice
I'ts been pouring non-stop for two days. Leje u� dva dny bez přestání.
It's drizzling. Mží.
It's drizzling.2 Dobne prší.
It's exactly/around midnight. Je přesnĕ/přibližnĕ půlnoc.
Its fifteen past six. Je čtvrt na sedm.
It's finally stopped raining. Konečne přestalo pršet.
It's five (six, seven) o'clock. Je pet (šest, sedm) hodin.
It's five o'clock (2 p.m:) Je pĕt (jedenáct) hodin.
It's five past ten. Deset a pet minut.
Its getting cloudy. Zatahuje se.
it's getting cooler Ochladí se.
it's getting warmer Oteplí se.
It's going to rain. Bude pršet.
It's going to snow. Bude padat sníh.
It's going to storm. Bude bouřka.
It's half past seven. Je půl osmé.
It's late already. Je už pozde.
Its not allowed to nejde
It's not my fault. To není má vina.
It's nothing. To nic.
It's one o'clock. Je jedna hodina.
It's starting to rain. Včera byla vánice.
It's starting to rain. Začíná pršet.
Its supposed to rain. (snow) Má pršet (snežit)
It 's ten to eleven. Za deset minut jedenáct.
It's three (o'clock) Jsou tři (hodiny)
It's thundering. Hřmí.
It's two (three, four) o'clock. Jsou dve (tří, čtyři) hodiny.
It's two o'clock Jsou dvĕ hodiny
It's warm. Je teplo.
It's zero degrees Je na nule.
I've caught a cold. Nastydl jsem.
Ive got a flat tire. (tyre UK) Mĕl jsem píchnul jsem.
I've got a headache. Bolí me hlava.
I've got a runny nose. Mám rýmu.
I've had an accident. Mel jsem dopravní nehodu.
I've had enough of this. Už toho mám dost.
I've lost a filling. vypadla mi plomba
jack zvedák
jacket (dinner -) sako
jacket (with a zipper) bunda
jacket, raincoat bunda
jam, marmelade marmolada
jam, preserves zavařenina
January (in -) leden (v lednu)
Japan (in -) Japonsko (v Japonsku)
Japanese adj japonský
Japanese language japonština
Japanese man, woman Japonec / Japonka
jealous, envious závistivý, žarlivý
jeans džiny
jet plane tryskové leta dlo
Jew žid
jewel(ry) šperk(y)
jewel(ry) šperk(y)
jewelry store bižutérie
jewelry store klenotník
Jewish židovský
job práce
joint kloub
joint záhyb,ohyb,kloub
joint committee smíšený výbor
joke vtip
joke 2 sranda
joyous, cheerful radostný
judge soudce / soudkyn
judge soudce, rozhodčí
judge, referee rozhodčí
jud gement, verdict, sentence rozsudek
juice džus
juice šťava
July (in -) červenec (v červenci)
jump, dive skočit
June (in -) červen (v červnu)
Just a few drops fell. Spadlo jen pár kapek.
just a second malý okamžik
just under 1/4 lb. deset deka
justice výkon spravedlnosti
Jutland Jutsko
Karlsbad Karlovy Vary
Kaszl�. Mám kašel.
Katowice Katovice
Kaunas Kaunas
keep going straight poř ád rovne
Keep it (the change) Nechte si to.
Keep the change. To je pro vás. (v pořádku)
keep, stay držet
kettle konvice
key klíč
keyboard klávesnice
kick kopat / kopnout
kickstand stojánek, stojan
kidnapper únosce
kidney ledvina
Kiel Kiel
Kiev (Kyiv) Kyjev
kind, sort druh
kind, sort druh
king král
kingdom království
kiss n. pol& #237;bek
kiss v. políbit
kitchen kuchynĕ
kitten kotĕ
Klagenfurt Celovec
knee koleno
kneel klečet
kneel klečet
knife nůž
knot, gnarl, knag suk
know vĕdĕt
know vĕdĕt
knuckle vepřové koleno
K�ln am Rhein Kolín nad Rýnem
Kolobrzeg Kolobřeh
laborious, inconvenient obtížný
lack, be missing chybĕt
lack, deficienc y nedostatek
ladder žebřík
Ladies ženy
Ladies and Gentlemen Damy a pánové
Ladies and gentlemen Vážení cestující!
ladies' hairdresser kadeřnik
lake jezero
lamb jehnĕ
lampshade stínítko
landing přistání
language jazyk
larch modřín
lard sádlo
lark, skylark skřivánek
last poslední
last trvat
Last month Minulý mesíc
last v. potrvat
last year loni
last year's loňský
late adj pozdní
late adv pozdĕ
Late June Koncem června.
later pozdĕjí
Latvia Lotýšsko
laugh smát se
laundry prádelna
lavatory, WC, bathroom (US) záchod
law, act zákon
lawn trávnik
lawyer advokát
lawyer, attorney právnik
laxative projímadlo
laziness< /TD> lenost
lazy lenivý, líný
lead olovo
leader vůdce
leadership vedení
leadership vedení
lead-free/leaded petrol (gasoline US) benzina naturálna / s olovem
leaf list
leaflet, flyer leták
League of Nations Společnost národů
lean, lank štihlý
leap skok
learn učit se / naučit se
leave odejít / odcházat z + gen
Leave me alone! Nech mĕ!
leave, (car) vyjet
leaven kvas
lecture, exposition přednáška
leek pórek
left levý
leg noha
legal legální
legal právní
legible čitelný
legislator zákonodárce
Leiden Leiden
Leipzig Lipsko
lemon citrón
length délka
length mark (Cech diacritical) čárka
lens (camera) čočka 2
lentil čočka
less ménĕ
lesson hodina, lekce
Let's go for a drink. Pojd'me se nekam nečeho napit.
Lets go shopping. Jdeme nakupovat.
letter dopis
letter (alphabet) písmeno
letter of credit akreditiv
Leuven\Louvain Lovaň
level rovina
level, even rovnat
level, plane plocha, úroveň
liabilities, indebtedness dluh
libellous, abusive hanlivĕ
librarian knihovník
library knihovna
license plate poznávací značka
lid potlice
lie lež f.
Liege Lutych
life život
life jacket plovací /zachranná vesta
lifeguard plavčik / plavčice
lifelong learning celoživotní vz ĕlávání
light lehký
light beer, lager pivo svĕtlé
lightbulb žárovka
lighter zapalovač
lighter n. zapalovač
lightly / hard lehce / tĕžce
lightning blesk
like líbit se
like it or not chtĕ nechtĕ
likewise nápodobnĕ
line (US), queue (UK) fronta
line busy, full obsazeno
lineage, ancestry plémĕ
linen, cloth, canvas plátno
lip ret
lip, lips ret, rty
liquid tekutina, kapalina
liquid assets likvidní majetek
liquor store obchod s lihovinami
list, register soupis, seznam
literal doslovný
Lithuanian litewský
litre, liter litr
little málo
live žít
lively, brisk čil 53;
liver játra
liver játra
living room obývak (obývaci pokoj)
Ljubljana Lublaň
loan půjčka
local call místní hovor
local newspaper místní noviny
location poloha
locative (case) lokál
locker for luggage přihrádka na zavasadla
Lodz Lodž
long dlouhý
long for, miss tesknit, toužit
long-distance call mezistátní hovor
longer déle
look uvidĕt, vidĕt
look for hledat
Look out! Déj / Dávej pozor!
Look! Podívej se!
lord mayor primátor
Lorraine Lotrinsko
lose hubit
lose ztrácet / ztratit
lose (game) prohrat
lose weight hubenĕt
lost ztracený
lost and found ztráty a nálezy
lost in thoughts ponožený v myšlenky
lots of, many velmi, mnoho
loud, audible hlasitý
love láska
love milovat
lover milenec
Lower Saxony Dolní Sakso
Lower Silesia Dolní Slezsko
lubricant, grease mazadlo
luggage zavazadla
lumbago ústřel
lunch obĕd
lung plíce f.
Luxembourg Luxemburk
luxurious komfortní
machine gun strojní puška
mackerel makrela
mad*, nuts* cvok*=blázen
madman blázen
madman blázon
magical magický
magnet magnet
magnificent znamenitý
maiden name dívčí jméno
maiden name rodné jméno
main course hlavní jidlo
main station hlavní nadraží
main station Hlavní nádraží
Mainz (Germany) Mohuč (v Mohuči)
make a fool of sb blamovat
make noise hulákat
make up one's mind promyslet si
Make yourself at home. cítít se jako doma
man(kind) človĕk
manager ředitel
manly, virile, masculine mužský
man's suit oblek
manual ruční
manual, textbook učebnice
manuscript rukopis
many mnoho, hodnĕ
March (in -) březen (v březnu)
marigold mĕs�ček
market trh
market trh (ne trhu)
marriage maželství
married (man) ženatý
married (woman) vdaná
married couple manželé
marrow  
marry oženit se
marry (man) ženit se / oženit se s + instr
mar ry (men + women) brát si / vzít si + acc
marsh bažina
martial law válečné pravo, stanné pravo
martyr mučedník
match zápalka, sirka
mate, friend (coll) kámoš=kamarád
material, objective vĕcný
matress matrace
mature vyspĕlý
mature, ripe, adult zralý
May kveten (v kvetnu)
May I ask you a favo(u)r? Sním vás/tĕ o nĕco poprosit?
May I have a look Mů�u si to prohlédnout
May I have the bill please? Dejte mi,pros 7;m vas, hned účet.
May I help you? Mohu vám být nĕjak nápomocen?
May I smoke? Smím si zapálit?
May I? Dovolíte?
may, (it is) allowed možno, lze
mayonnaise majonéza
me (acc)
meadow, field louka
meal pokrm, jídlo
meanwhile zatím
measles spalničky
measles spalničky
measure mĕření
meat maso
medicine lék
Meditterranean (the _) Středozemí moře
meet potkat
meet sejít se
meet by accident, come across potkávat / potkat
meet, get acquainted seznamovat se/ seznámit se
melt tát /roztát (taje)
melted rozpuštĕný
memory pamĕť
Men Muži, Pani
mend, fix opravovat / opravit
meningitis zánĕt čelních dutin
men's briefs spodky
menu jídelní listek
mere pouhý
merry veselý
Merry Christmas Vesele vánoce!
messag e vzkaz
message vzkaz
messanger, go-between posel
metallurgist hutník
Metz Mety
Mexican adj mexický
Mexican man, woman Mexičan, -ka
Mexico Mexiko (v Mexiku)
Middle East (the _) Střední Východ
midieval středoveký
midwife porodní asistenka
midwife porodní asistenka
migration, move stĕhování
Milan Milán
mild, moderate mírný
milk mléko
million milión
minced meat (UK), ground beef (US) mleté maso
mind intelekt
mind, spirit duše
mine důl
miner horník
mineral water minerálka
mineral water mineralní voda
minor, juvenile, underage neplnoletý
minority menšina
minority menšina
minute minuta
miracle zázrak
mirror zrcadlo
mirror zrcadlo
miscarriage potrat (samovolný -)
miscarriage, stillbirth, abortion potrat
misgiving, doubts pochybnost
misleading zavádĕjící
miss, unmarried woman slečna
mistake chyba, omyl
mix míchat
mix, confuse pomíchat
mixture, blend smĕs
model modelka
moderation, restraint zdrženlivost
moist, damp vlhký
molecule molekula
Mom, Mum maminka
moment, instant chvíle, okamžik
Mon, Mum maminka
Monday (on -) pondĕlí (v pondĕlí)
money pení ze
money (coll) prachy = peníze
monitoring dohled
monk mnich
monkey opice
Montenegro černá hora
month mĕsíc
month mesíc
monthly publication mesíčník m1
monument pomník
monument, antique památka �1
moon mesic m2
more víc, více
more vice
more often častĕji
more than nad, mimo
morning ráno
morning adj ranní
morning paper raník m1
mosquito komár
most likely nejspíš
Most shops close at six. Vetšina obchodů zavírá v šest hodin.
moth můra
moth můra
mother matka
mother-in-law tehynĕ
motorboat motorový člun
mould, knead hníst
mount, light sednout si
mountain hora
mountain climbing horolezectví
mouse myš
mouth ústa
mouthwash kloktadlo
move (house) stĕhovat (se) / přestĕhovat (se)
move about, get around pohnout se
MP vysalec
Mr. Chairman Panie przewodnicz�cy!
much, a lot hodne
mulberries moruše
mumps příušnice
Munich Mnichov
murder vražda
murder, assasination vražda
murderer, assassin vrah
murky, cloudy zakalaný
murmur, rumble, purr bručení
muscle (-s) sval (-y)
muscle -s sval -y
mushroom houba
mushroom houba
music hudba
musical instrument instrument muzyczny
musician hudebník
mustache knír
mustard hořčice
mutton skopové
mutual vzájemný
my advice /she loves má rada / má ráda
My deepest sympathy Upřímnou soustrast.
My father passed away. Otec už zemžel
My husband passed away. Můj manžel už nežije
My throat hurts. Bolí me v krku.
nail hřebík
naked naze
n amely totiž
nanny, nurse chůva
napkin ubrousek
narrow úzký
nasty protivný
nation národ
national narodní
nationality národno��
nationality, citizenship státní příslušnost
natural disaster živelní pohroma
natural, unaffected přirožený
Naturally Přirozene
nausea nevelnost
nausea nevolnost
near blízko + gen
Near East (the _) Bliski Východ
near, at somebody's place u + gen
necessary nutný
necessary potřebný, nutný
necesssarily nutnĕ
neck (back of the-) šíje
neck, throat krk
needle jehla
negative záporný
negligent, unkempt zanedbaný
negotiations jednání
neighbo(u)r soused
nephew synovec
nervous nervozní
nest hnízdo
net síť
Netherlands (the _) Nizozemsko
never nikd y
never mind nevadí
new nový
New Delhi Dillí
New Years Eve štĕdrý večer
newcomer příchozí
news zpráva
newspaper noviny
newspaper stand novinový stánek
next příšti, další
next fall příští rok na podzim
Next month Příští mesíc
next Saturday příští sobotu
next time př�štĕ
next time příšte
next to vedle + Gen
next year napřesrok, příští rok
nice, pretty hezký
nicer, prettier hezči (hezky)
night noc
night pharmacy lékarna s noční sluzbou
nine devĕt
nine (the number -) devítka
nineteen devatenáct
nineteenth devatenactý
nineth devátý
nineth devátý
ninetiethth devadesátý
ninety devadesát
no ne, nikoli
No bother at all. (Nothing happened) Nic se nes talo.
no camping Táboření zakazáno
No forest fires Rozdelávání ohne v lese zakázáno
No need není zapotřebí
No Parking Parkování zakázáno
No pictures Fotografování zakázáno
No smoking Kouření zakázáno
no smoking nekuřáci
no smoking palenie wzbronione
No way O tom nemůže byt ani řeči!
no way! kdepak!
nobody nikdo
noise hluk, rámus
nonsense kecy
nonsense, rubbish< /TD> hloupost, nesmysl
non-smoker niepal�cy
non-smoking compartment nekuřácké kupé
noodles nudle
noon poledne
noon, south poledne
noon, southern polední, jižní
North půlnoc, sever
Norway Norsko (v Norsku)
Norwegain man, woman Nor -ka
Norwegian adj norský
Norwegian language norština
nose nos
not drinking water užitkovna voda
not at all Vůbec ne.
not before teprve
not too sh ort ne moc kratké
not worth it to nestojí za to
not yet ješte ne
notepad poznámkový blok
nothing nic
Nothing to worry about. žadný strach.
noun podstatné jméno
novel román
November (in -) listopad (v listopadu)
now ted'
nowhere nikde
nowhere Nikde
nowhere nikde, nikam
number čislo
numbers čísla
numerous četní
nurse ošetřovatelka
nurse zdravotní sestra
nut ořech
oak dub
oats oves
obedient, submission poslušný
obese obézní
obesity otylost
object předmĕt, vĕc
obnoxious protivný
observe všímat si
obstacle, difficulty potíž
obstetrician porodník
obviously pochopitelnĕ
occasion příležitost
Occupied Obsazeno
October (in -) říjen (v říjnu)
Of course samozřejme, pochopitelnĕ
offspring, descendant potomek
often často
oil (cooking) olej
old starý
olive oliva
Olomouc Olomouc
on an empty stomach na lačný žaludek
on bicycle na kole
on board na palubĕ
on business služebnĕ
on purpose úmyslnĕ
on tap, draft, draught (UK) čepovaný
on the contrary naopak
on the ground floor v přizemí
on the left vlevo
On the Rhine Na Rýnu
on the train ve vlaku
on the train ve vlaku
on the way cestou
on time včas
once, the other day nĕkdy
one jeden, jedna, jedno
one (number -) jednička
one and a half kilod půl druhého kila
one hundred sto
one hundred Czech crowns kilo*
one hundredth stý
one third jedna třetina
one thousand tisíc
one thousandth tisící
one-fourth jedna čtvrtina
one-hundred (the number -) stovka
one-hundredth setna
one-thousandth (the number) tisícovka
one-way jednosmĕrný
onion cibule
only jediný
only jen, jenom
only jen, jenom
only, until teprve
Open Otevřeno
open otevřený
open a bank account zřídit si konto
open v otevřít
opening, preliminary úvod
opening, preliminary úvod
opinion minĕň, soud, vĕta
Opole Opoli
opponent, dissenter odpůrce
opportunity příležitost
opportunity příležitost
opposite opačný
opposite, across the street naproti + dat
opposite, reverse opačný
or nebo
oral ústní
orange pomeranč
orange juice pomerančový džus
orchard sad
order objednat
order objednávka
order pořádek
order, command rozkaz
orderly, sys tematic pořádny
origin původ
orphan sirotek
Orthodox church pravoslavný kostel
Ostrava Ostrava
other druhý
Other stores open at nine. Ostatní obchody otevírají v osm nebo v devet hodin.
our náš
out loud nahlas
Out of the question V žádnem případe
Out of the question! Vyloučeno!
outside venku
oven trouba
over, above nad + instr
overcast zatažený, zataženo
overseas v zámoří
overtime přesčas
overweight nadváha
owing to + gen vinou
owl, "nightowl" sova
own vlastnit
own (one's -) vlastní
owner majitel
owner majitel, vlastník
oxide kysličník
oxygen kyslik
pacemaker kardiostimulátor
Pacific (region) Ticho Moří
Pacific Ocean Tichý Oceán
pack (bags) balít/ sbalit
pack, gang, kennel smečka
package bal 7;k, balíček
pact smlouva
pagan pohanský
page stránka (na stránce pĕt)
pain bolest
pain bolest
painful bolestný
paint (picture) malovat / namalot obraz
paint an appartment malovat / vymalovat být
painter (house-) natĕrač
painting malba
painting malba
painting, housepainting malířství
palace palác
palate patro
pan, frying pan pánev
pan, slillet, saucepan p ánev
pancakes palačinky
panic, stampede poplach
panoramic view vyhlídka
panties kalhotky
panties, briefs, pants kalhoty
paper papír
paradise ráj
paralysis obrna
pardon, forgiveness prominutí
parentheses (in -) závorce (v -)
parents rodiče
Paris Paříž
Parking Parkovište
parking lot (US), car park (UK) parkovištĕ
parsley petržel
part část
part (hair) pĕšinka
participant účastník
participant, contestant závodník
participate účastnit se
participation, involvement účast
particularly zejména
partidge kuropatwa
partly, sort of, quasi ponĕkud
pass away zahynout
passage přechod, průchod
passager cestující
passenger train osobní vlak
passion fruit mučenky
passport pas
password heslo
past minulost
past adj minulý
past n. minulost
past tense (in the -) minulém čase (v -)
past tense (in the -) v minulém čase
past, previous, last minulý
pasta, noodles makaron
paté paštika
patient pacient
patient trpĕlivý
patriot vlastenec
pay platit / zaplatit
pay by credit card plat kreditní kartou
pay us a visit zajít k nám
payment platba
pea hrách
peach bros kev
peach broskev
pear hruška
pencil tužka
pencil tužka
peninsula poloostrov
pension důchod
pension důchod (v důchodu)
pensioner důchodce
pensioner, retired person důchodce
penultimate předposlední
people lidé
people lidé
pepper pepř
perceive vnímat
perceive, spot zahlédnout
percent úrok
percussion instruments bic í nastroje
percussion instruments bicí nástroje
perfect dokonalý, znamenitý
perhaps snad
perhaps, maybe snad
period (of time), season čas, doba, obdobi
permeable promokavý
permission, leave, consent dovolení
personal data osobní údaje
personal, private osobní
pesticide residues rezidua pesticidů
petrified zkamenĕlý (also by fear)
petrol (UK), gasoline (US) benzín
pharmacy lékárna
pharmacy (at the _) lékařna (v lékařne)
pheasant ba�ant
phlegm, slime hlen
phone booth telefonní budka
photocopier kopírka
piano klavír
pickles nakládné okurky
pickpocket kapesní zlodĕj
picture fotka
pie (slice) tarta
piece kus
piece, bit, morsel kousek
piece, stunt kawa�ek
pig(s) prase (prasete)
pigeon, dove holub
piglet prase n.
piglet sele
pike štika
pill pilulka
pillow polštář, polštářek
pillow-case povlak
Pilsen Plzeň
Pilsner Urquell Plzeňský prazdroj
pine borovice
pineapple juice ananasový džus
pipe dýmka
piston píst
pituitary podvĕsek mozkový
place místo
place of birth místo narození
plane ticket letenka
plane, level rovina
plant, vegetable rostlina
plaster sádra
plasti c bag igelitová taška
platform (train station) nástupištĕ
playground hřištĕ
playing cards (hrací) karty
pleasant příjemny
Please bring us Přineste nám prosím
Please bring your wife. Přived'te s sebou svoji paní.
please help me pomozte mi, prosím vás
Please keep this place clean Udržujte čistotu!
Please repeat that again. Opakujte mi to, prosím vás.
Please repeat that for me. Opakujte mi to, prosím vás, ješte jednou.
Please sit down. sednete si.
Please speak slowly Mluv -te, prosím, pomalu.
Please speak slowly (loud, distinctly) Mluvte, prosím vás, pomalu (nahlas, zřetelne)
Please speak slowly. Mluvte, prosím vás, pomalu.
Please wake me at - oclock in the morning. Ráno mĕ prosím vzbuďte v - hodin.
Please wrap it for me. Zabalte mi to, prosím vás.
Pleased to meet you Teší me, �e vás poznávám.
Pleased to meet you. Teší me, že vás vidím.
pleasure (the _) potĕšení
plug zástrčka
plug zástrčka
plum švestka
plum švestka
plum švestka
plumber instalatér
pocket kapsa
poem báseň f.
poet básnik
point of order technická poznámka
Poison Jed
poison rákos, třtína
Poland Polsko
Poland Polsko
Poland Polsko (v Polsku)
pole pól
Pole m, f Polák / Polkka
police station policie
policeman policajt
Polish polský
Polish polský
Polish language polština
polite zdvořilý
polite zdvořilý
political party politická strana
politics politika
pond rybník
poor nuzný, ubohý, chudý
poor person chudák
pop music zábavná hudba
populous lidnatý
pork vepřové
port přístav
port přístav
portrait, likeness portrét
P ortugal Portugalsko (v -u)
Portuguese adj portugalský
Portuguese language portugalština
Portuguese man, woman Portugalec / Portugalka
positive kladný
possess vlastnit
possible možný
Possibly To je možné.
post office pošta
postage stamp poštovní známka �1
postcard dopisnice
post-nuptial svatební
post-war poválečný
pot, saucepan hrnec
potassium draslik
potato brambor
potato soup bramborová polévka / bramboračka
potatoes brambory
Potsdam Postupim
poultry drůbež
poultry drůbež
pour lit / nalit
poverty bída
powerful, mighty silný, mohutný
Prague (in -) Praha (v Praze)
Prague pork steak (garlic, horseradish, pickle) Pražský vepřový steak
Prague Spring Pražské jaro
Prague, in Prague Praha, v Praze
Prague, in Prague Praha, v Praze
prayer modlitba
precipitation srá žky
predecessor, precursor předchůdce
predominantly převažnĕ
predvolanie pozvání
pregnancy tĕhotenství
pregnant tĕthotná
pregnant v jiném stavu
prepare přípravit
prepare připravovat / připravit
Prepare the bill for me please. Připravte mi prosím účet.
prepared, ready připravený
prescribe předepsat
prescription recept
prescription only jen na předpis
prescription-only jenom na p& #345;edpis
present dárek
presentiment, foreboding, bad feeling předtucha
press tisk m1
press release komuniké, uvolnĕní pro tisk
press, push tisknout, přitlačovat
pressure nátlak
pressure tlak
pressure group nátlaková skupina
pressure, oppression tlak
previous, anterior, předcházející
price cena
price per day / per week poplatek za den za týden
price-list ceník
priest knĕz
prince princ
princess princeza
principle princip
print tisk
prison, jail (US), gaol (UK) vĕzeňí
prisoner vĕzeň
prisoner, convict vĕzeň, trestanec
probably pravdĕpodobnĕ
problems breathing dýchací potíže
processed cheese tavený sýr
profession povolání
professional odborník
profitable, worthwhile rentabilní
progress postup
progression, procedure postup
progressive pokrokový
promise slíbit
promise slibovat
pronounce vyslovit
pronounce vyslovit
pronouns zájmera
pronunciation výslovnost
proof, evidence důkaz, průkaz
property, estate nemovitost
proportional přimĕřený
prosecutor žalobce
prosperity, affluence blahobyt
protein bílek, bílkovina
proud pyšný
proverb přísloví
provident, far-sighted opatrný
Prussia Prusko< /TD>
public veřejní
public lavatory veřejne záchodky
public lavatory veřejny záchodek
pudding, custard pudink
Pull /push K sobĕ / Od sebe
pull, drag táhnout
Pulverschnee prašan
pump čerpadlo
pumpkin dýnĕ, tykev
punctual přesne
punctual včasný
punish, penalize trestat
punishment trest
pupil (eye) zřítelnice, zornice
pupil (school) žak
puppy st 77;nĕ
purebred, thoroughbred čistokrevný
pus, discharge hnis
push /pull Tam / Sem
Puss in Boots Kocour v botách
put the cart before the horse zapřahat konĕ za vůz
quarantine karanténa
quarter čtvrtina
question otázka, dotaz
quiet adj tichý
quiet before the storm Ticho před bouřkou
quiet n ticho
quiet please zachovejte klid!
quietly, at ease klidnĕ
quite short úpelnĕ nakrátko
rabbit králik
rabies vzteklina
race závod
race, breed rasa
racing, competion závody
radiator (car) chladič
radio/TV program pořad
radish ředkvička
radishes ředkvička
raft vor
rage bĕsnĕní
rage vztek
railing, banister, hand-rail zábradlí
railway, railroad železnice, dráha
railways železnice
rain n déšt'
rain v pršet
raining (it's -) prší
raisin rozinka
rake hrábĕ
rally manifestace
ransom výkup
rape násilí
rape znasilnĕní
rapporteur zpravodej
rarely zřídka
rash vyražka
rashly, unadvisedly ukvapenĕ
raspberry malina
rather, first spíše
ratify, validate schválit
raw syrový
ray, beam paprsek
razor blade žiletka
reach , obtain dosahovat
reaction reakce
read čist / přečist
read (about) číst / přečíst (o)
reader čtenář
ready hotový
real pravý
reality skutečnost
really skutečnĕ
really, truly opravdu
Really? Opravdu?
rear, behind zadní
rear-view mirror zpĕtné zrcátko
reason, cause důvod
reason, rational thought rozvaha
reasonable, sensible rozvážný
rebate sleva
receive dostavat / dostat
recently nedávno
reception recepce
recipient adresat
recognize poznat
recommend doporučit
recommend poletĕt
recommendation doporučení
recommended doporučený
reconciliation smíření
recording nahrávka
rectangle okdélnik
red červený
red beets červená řepa
red cabbage červené zelí
Red Sea (the _) Rudé Moře
redraft předĕlat
reduced fare sleva
references odkazy
reflection, deliberation, though rozvaha
reflexive, involuntary bezdĕčný
refreshment, snack občerstvení
refugee uprchlík
regarding vzhledem + dat
regarding, as to ohlednĕ
Regensburg řezno
registered letter doporučený
regular, normal, steady pravidelný
regulation, rule předpis
reinvent the wheel obevovat/objevit Ameriku
related, relative příbuzný
relative příbuzní
reliable spolehlivý
relief sleva
religion náboženství
rely, count on spoléhat na
remaider, change zbytek
remember pamatovat si /za
remind přípomenout
renaissance, regeneration obroda
rental půjčovna
repair, fix opravit
repairs, home improvement oprava
repeal odvolat
repeat opakovat
repeat it, say it again zapokapuj( te) to ještĕ jednou
repeat! opakujte!
replace nahradit
report hlásit /na-
representative, agent zástupce
reptile plaz
republic republika
require vymáhat
rerun opakováni
research výzkum
researcher, scientist -s výzkumník výzumníci
reservation, booking rezervace
reserved zadáno
reserved for mothers with children vyhrazeno pro matky s detmi
reserved seat místenka
reset button nulovací tlačí ;tko
resettlement znovuosídlení
residence bydlištĕ
resistance, defiance odpor, vzdor
respect úcta
responsible zodpovĕdný
rest odpočinek
rest area (on the side of the highway) opočivadlo
rest, sleep spánek
restaurant restaurace
restrict omezit
result výsledek
result, outcome výsledek
retaliation, reprisal odveta
retired (be -) důchodu (být v -)
retirement důchod
retir ement důchod, penze
retroactive law retroaktivní zákon
return, come back vracet se / vrátit se
revenge pomsta
review, scrutinise prohlédnout
revolt odboj
revolution revoluce
Rheinland-Pfalz Falc
Rhine (the _) Rýn
rice rýže f.
rich bohatý
ride a bike jezdit na kole
ridiculous smĕšné
rifle puška
Riga Riga
right away hned
right, correct správný
Right. Správne.
rightly právem
ring prstýnek, prsten
riot nepokoje
rival soupeř
river řeka
road cesta
road accident autonehoda
road sign silniční ukazatel, smĕrouka
road works na silnici se pracuje
roast pečenĕ
roasted duck kachna pečená
robbery loupež
rock skála
rocket raketa
roll houska
roll, croissant rogal
rolled beef, filled with pickle, bacon, egg španĕlsky ptáček
Roman římský
Romania Rumunsko (v -u)
Romanian adj rumunský
Romanian language rumunština
Romanian man (woman) Rumun -ka
Rome řím
roof střecha
room pokój
room for one night pokoj na jednu noc
room, accomodation byt, místnost
rooster, cock kohout
root kořen
rope, string provaz
rot, decay hnít
round trip (ticket) zpáteční (let)
rowboat loďka
rowing veslovaní
rowing veslovaní
rub, demand natírat
rubber boat nafukovací člun
rubbish smetí
Ruhr (region) (the _) Porúří
ruin(s) zřícenina
rule of law vláda zákona
rule out, rxclude vyloučit, odstranit
rule, regulation předpis, nařízení, recept
ruminant ?řežvýkavec
rumo(u)r, heresay povĕst
run bĕžet / bĕhat
run ubĕhnout
run away, escape, flee utíkat
run someone over přejet koho
Russia Rusko (v -u)
Russian Rus, Ruska
Russian ruský
Russian (man) Rus
Russian (woman) Ruska
Russian adj ruský
Russian language ruština
Russian man, woman Rus -ka
rust rez
rye žito
Sacher Torte Sachrův dort
sad smutný
saddle sedlo
sadness smutek, žal
safe sejf
safety pin zavírací špendlíky
sailboat plachetnice
sailing jachting
salad salát
salesperson sprzedawca, sprzedawczyni
saleswoman prodavačka
salmon losos
salt sůl f.
saltshaker slánka
Salzburg Salcburk
sand písek
sandals sandály
sandwich obložený chlebíček
sanitary napkins damské vložky
satisfied uspokojený
Saturday (on -) sobota (v s obotu)
sauce, gravy omáčka
saucepan, pan, skillet kastrol, rendlík
sauerkraut kyselé zelí
sausage salám
save (money) spořit
save, rescue zachránit
saw, carve, slaughter řezat
say povĕdĕt, říci
say "ty" tykat si
say goodbye to sth dát sbohem
Say hello to your father for me. Pozdravujte vašeho pana otce.
Say hello to your wife for me. Pozdrawujte manželku.
Say hello to... Pozdravuj...
say, utter říci
sb else nĕkdo jiný
scar jizna
scatter, disperse rozvat,roztýlit
schedule, decay rozvrh, řád
school škola
school (elementary, high school, university) škola (základní, střední, vysoká)
Schwabia švabsko
scientist vĕdec
scissors nůžky
scorn, disdain pohrdat / pohrdnout
Scot (Scottish woman) Skot -ka
Scotland Skotsko (ve Skotsku)
Scottish skotský
scrambled eggs míchaná vejce
scream, cry křik
screwdriver šroubovák
sculptor sochař, řezbář
sea moře
sea sickness mořská nemoc
search, quest hledaní, patraní
season sezóna
seasonal, occaisional sezónní
seat, abode sídlo, sídlištĕ
seat, backside sedadlo, sedátko, zadek
seatbelt bezpečnostní pás
second druhý, druhá, druhé
second time podruhé
secondly za druhé
secretly skrytĕ
secretly, stealthily tajemnĕ, tajnĕ
section, compartment oddĕlení
see vidĕt
See you Mej (Mejte) se dobře!
See you soon Brzy na videnou!
See you soon! Brzy nashledanou!
See you tomortow Zítra na shledanou!
Seine (the _) Seina
selfish sobecký
selfish sobecký
sell prodat/prodávat
sell prodavat / prodat
semblance, illusion zdání
senate senát
send one's regards výřídit poručení
sender odesílatel
sensation senzace
sensational senzační
sense smysl, význam
sensitive, vulnerable citlivý
sentence, clause vĕta
Seoul Soul
separate checks or together? zvlásť nebo dohromady?
Separate checks pleas Platíme každý zvlášť
separately, apart zvlaštĕ
separation rozluka
September (in -) září (v září)
Serbia Srbsko
Serbian srbský
serious vážný
session zasedaní
seven sedm
seven (the number -) sedmička
seventeen sedmnáct
seventeenth sedmnactý
seventh sedmý
seventieth sedmdesátý
seventy sedmdesát
several hundred nĕkolik set
several, a few nekolik
sexually-tramitted disease pohlavní nemoc
shadow, shade stín
shaky, wobbly kolísavý
shame ostuda
Shame you can't stay longer. škoda, že nemůžete ješte zůstat.
shampoo šampon
shave holit se /o-
shaver holicí strojek
she ona
She a friend. To je moje dobrá známá.
sheep, ewe ovce
sheet prostĕradlo
shelf, ledge police
shell, crust skořápka
shift, delay posunovat /posunou6
shift, reorganize přestavit
shinbone holenní kost
shirt košile
shit * srát *
Shit! * Do prdle! *
Shit!, whore * Kurva! *
shoe polish kré ;m na boty
shoes boty
shoot střílet
shop n prodejna
shop v nakupovat
shop window výloha (ve výloze)
shop, store obchod
shopkeeper obchodník
shopping bag nákupní taška
shore břeh
short krátký
short-circuit zkrat, kraťas
shortcoming, fault závada
shorter kratší
shorts šortky
short-sighted kratkozraký
shot, jab injekce
shou ld povinen,zavázán
shoulder rameno
shower sprcha
shower (rain) přeháňka
shrewd, cunning chytrý
shrimp krevetki
siblings, kin sourozencí
sick nemocný
sickle srp
side dish příloha
side effects vedlejší účinky
side street boční ulice
sight, look pohled
sign značka
sign v. podepsat
signature podpis
silence klid, ticho
Silesia Slezsko
silicon krzemik
silver stříbro
silver (color) stříbrný
similar podobný
simply prostĕ
sin hřích
Since when have you been in Prague? Odkdy jsye v Praze?
sincerely upřímnĕ
sincerely upřímnĕ
singer zpevák, zpevačka
sink umyvadlo
sirloin svičková
sirloin, tenderloin svíčková
sister sestra
sister-in-law švagrová
sit sedat si
sit sedĕt
sit down sednout si, posadit se
sitting, meeting schůze
situation situace
six šest
sixteen šestnáct
sixteenth šestnactý
sixth šestý
sixtieth šedesátý
sixty šedesát
size rozmĕr
ski lyže
ski tow lyžařský vlek
skiing lyžovaní
skin kůže
skirt suknĕ f.
skull lebka
sky obloha
skyscraper mrakodrap
sleep spát
sleeper car lůžkový vůz
sleepy, drowsy ospalý, spící
sleeve rukáv
sleigh sanĕ (jizda na saních)
slender štíhlý
slice n skýva
slice v nakrájet
slice, cut with a knife krájet / nakrájet
slippers bačkory
slippery (It is -) klouzat; klouže to
slope, bend úklon
Slovak man (woman) Slov 25;k / Slovenka
Slovak, Slovakian language slovenština
Slovakia Slovensko (na Slovensku)
Slovakian slovenský
Slovaks Slováci
Slovenia Slovinsko
slowly pomalu
slush břečka
small malý
small change drobné
smaller menší
smallpox neštovice
smell, scent vůnĕ
smile úsmĕv
smoke pali�
smoked uhelný, uzený
smoked meats uzeniny
smoker kuřák, topič
smoking kuřáci
smoking (non-smoking) compartment kupé pro (ne)kuřáky
smooth, even hladký
SMS, text message textovná zpráva (textovka, esemeska)
smuggling, contraband pašeractví
snack předkrm
snack zákusek
snag háček
snail's pace (at a -) hledmýždím tempem
sneeze kýchat
snow n. sníh
snow v. snĕžít, snĕží
so far dosud
so many people tolik lid í
So so. Jakž takž.
so, consequently tedy
sober střízlivý
sock(s) ponožka -ky
sofa, couch pohovka
soft-boiled egg vajíčko na mĕkko
sold out wyprzedany
solidarity solidarita
solution roztok
solution rozvázání
some other time jindy
Some postcards please. Dejte mi nekolik pohledů.
somebody nĕkdo
somehow nĕjak
something nĕco
sometime nekdy
sometimes občas
somewhere nĕkde, kdesi, kamsi
somewhere else jinde
son syn
song píšnička
song zpĕv
soon, presently zakrátko, brzy, brzo
soporific uspávací
Sorry I'm late Promiňte, že jdu pozdĕ
sound půvab
sound zvuk
soup polévka
sour kyselý
source zdroj
South jih
South Africa Jižní Afrika
southern jižní
sovereignty svrchovanost
Soviet Union (the _) Sovetský svaz
sow, inspire sít
sowing serba
space prostor, prostranství
space, area prostor
space, universe vesmír
Spain španĕlsko (ve -u)
span, reach sahat
Spaniard (Spanish woman) španĕl -ka
Spanish španĕlský
Spanish language španĕlština
spare tire (tyre) rezervní kolo
spark plug zapalovací svíčka
sparrow vrabec
speak more slowly mluv trochu pomaleji
speak up mluv trochu hlasitĕji
Speak your native tongue. Mluv jak ti huba norostla.
speak, talk hovořit
speaker řečník
specialist odborník
specialist odborník
speech, address projev, řeč
speed rychlost
spell hláskovat
spelling pravopis
spend time trávit /s
spice prísada
spicy salad pikantní zelný
spider pavouk
spinach špenát
splash šplouchat
spoil, damage, pollute kazit, ničit
spokesman mluvčí
spokesperson mluvčí m+f
sponge houba
spoon lžice
spoon (small) lžička
sprawl, lounge rozpadnout se
spring jaro
spring (in the spring jaro (na jáře)
spring cleaning (do the -) jarní úklid (dĕlat -)
squat dřep
stag, deer jelen
stain skvrna
stairs schodištĕ
stall stánek
stamp poštovní zámka
star hvezda �1
starch škrob
start the engine nastartovat motor
state stát
station (train) nádraží
statue, sculpture socha
statue, sculpture socha
steal krást
steam para
steamboat parník
steamed rice dušená rýže
steel ocel
steering wheel volant
stew, steam dusit / udusit
stewardess letuška
stick, staff hůl
still ješte
stock exchange burza
stocking punčocha
stomach žaludek
stone, rock kámen
stoop naklonit se
stop zadržet, zastavit
stop (bus) zastávka
Stop by our place. Zaskočte k nám nekdy.
stop it! Nech, nechte toho!
Stop! Stůj!
stop, stay pobyt
stopover mezipřistání
storey, floor poschodí
stork čáp
storm bouřka
story, tale povídka
story, tale příbĕh
stout, burly, hard tuhý
straight ahead (go -) rovnĕ (jdĕte -)
straight, direct přímý, prostý
straight, direct, fairly přímo, rovnĕ
straight, right, upright rovnĕ, přímo
strange divný
Strange! To je zvlástní.
strangle dusit
strap, thong řemínek
strawberry jahoda
stray dog toulavý pes
stream, brook potok
street ulice
strenuous namáhavý
strict přísný
strident, shrill pronikavý, strašný
strife spor, svár
strike stávkovat
string, rope provaz
striped proužkovaný
stroke mrtvice
stroke, heart attack mrtvice
strong pevný, silný, mocný
stubborn tvrdohlavý,paličatý
stubborn, obstinate tvrdošíjný
stuffed veal medallions telecí medailonky zapečeené
stuffy, hard to breathe dusno
stupid hloupý, blbý
subject, topic téma
submarine ponorka
subscription abonmá, předplatné
subscription předplatné
substance, material hmota
suburb předmĕstí
success úspĕch
suceed, manage podařit se
suck sát
suddenly náhle, najednou
sue žalovat /zea-
suede semiš
sufficiency dostatek
sufficient, enough dostatečný
sugar cukr
suggestion, proposal návrh
suit (man's) oblek, kostým
suitable vhodný
suitcase kufr (v kufru)
suitcase kufřík, kufr
suitcase on wheels kufr na kolečkách
sulphur síra
sultry parno
summer léto
summer (in the -) létĕ (v -)
summer (in the -time) léto (v létĕ)
summer resort letovisko
summer time letní čas
sun slunce
sunbathe opalovat se / opálit se
sunburn spalení od slunička
Sunday (on -) nedĕle (v nedĕli)
superfluous zbytečný
supermarket supermarket
superpower supervelmoc
superstitious povĕrčivý
supper večeře
supple, springy prnžný
support podporovat
support, backing podpora, pomoc
suppose, assume domnívat se
supposition, hypothesis domnĕnka
suprised překvapen
Surely you're exaggerating. To jiste přeháníte?
surface hladina
surface, area povrch, plocha
surprise překvapení
surprising překvapující surprising
surveys průzumy
survive přežit, dožit
survivor, residual pozůstalý
suspicion podezření
suspicion, imputation podezření
suspiciously podezřelé
swallow polykat
swan labuť
swarm, cluster, shoal roj
swastika hákový kříž
swearing in přísaha, uvést v úřád pod přísahou
sweat n pot
sweat v potit se
sweater pulover
sweatshirt mikina
Swede (Swedish woman) švéd / švédka
Swede m, f švéd, -ka
Sweden švédsko (v -u)
Sweden švédsko (ve -u)
Swedish adj švédský
Swedish language švédština
sweet sladký
swelling otok
swelling zduření
swim plavat / zaplavat
swimmer plavce / plavkynĕ
swimmer, buoy plavce, splávek
swimming plavaní
swimming pool plovárna, bazén
swimsuit plavky
swimsuit plavky
swing, seesaw houpačka
Swiss adj švýcarský
Swiss man, woman švýcar -ka
Swiss roll roláda
Switzerland švýcarsko (v -u)
swollen oteklý
sworn přísežný
sympathy soutrast
symptom, sign projev
Szczecin (PL) štetin
table stůl
table for four (reserve a -) stůl pro čtyři osoby (rezervujte -)
tablespoon lžice
take brát
Take a seat! Posaď se.
Take care! Dej / Dávej na sebe pozor!
take care! mĕj se!
take high school exam maturovat
take into consideration vzít v úhavu
Take off your coat. Odlož si.
take place, occur stoupnout
take the place of nastapit na místo
talented nadaný
talk mluvit
talk softly, loudly mluvit tiše/hlasitĕ
talk, chat about sth bavit se o
tall, high vysoký
tanning lotion krem na opalovaní
tap, faucet kohoutek
tartar sauce tatarská omáčka
task úkol
taste, flavo(u)r chuť
taste, relish chutnat
tasty, delicious chutný
tavern vinárna
tavern, inn hospoda
tax daň
taxable podléhající clu
taxpayer daňový poplatník
tea čaj
teacher učitel, učitelka
tear slza
teaspoon lžička
teddy bear medvídel
teenager puberťák -ťačka
telephone directory telefonní seznam
telephone directory telefonní seznam
television televize
television set televizor
temperature teplota
temporary, interim, provisional zatímní
ten deset
ten (the number -) desítka
ten grams deka
ten grams dekagram
tender, bid nabízet
tendon šlcha
tennis tenis
tennis player tenista
tennis shoes botasky
tent stan
tenth desátý
tetanus, lockjaw tetanus
Thailand Thajsko
Thames (the _) Temže (na Temží)
Thank you very much for your help. Moc vám dekuji za pomoc.
thanks díky
Thanks for coming. Dekujeme za návstevu.
Thanks for the invitation. Dekuji za pozvání.
Thanks for the lovely evening. Dekuji za milý večer.
thanks to díky + dat
thanks to díky + dat
Thanks, likewise Dekuji, nápodobné!
Thank-you for having us. Dek uji za přijetí.
Thank-you very much. Velice ti dekuji.
Thank-you. Dekuji (vám)
that že
That doesn't matter Na tom nezáleží.
That suits me. To mi wyhovuje.
That's cheap. To je laciné.
That's expensive. To jest drahé.
That's impossible. To není možné.
Thats just like her! To je celá ona!
That's nonsense To je nesmysl.
That's not true. To není pravda.
That's right. Jiste.
That's unbelievable. To je neuveřitelné.
that's very kind of you jste velice laskav
That's very kind of you. to je od tebe milé
That's very kind of you. To je od vás velice hezké.
That's very kind of you. (formal) To je od vás velice milé.
That's very kind of you. (informal) To je od tebe milé. Jste velice laskav.
that's why proto
that's why proto
that's why proto
the � over a Czech ů kroužek �
The bad weather will continue. Bude i dále ošklivo.
The battery's dead. Baterie je vybitá.
The Czech language is difficult. čeština je tĕžký jazyk!
The Czech language i sn't easy čestina není lehké
the day after tomorrow pozítřek, pozítří
the day before yesterday předevčírem
The Emperor's New Clothes čísařovy nové šaty" Hanse Christiana Andersena
the engine won't start nechytá mi motor
The English Channel Lamanšský průliv
the faucet is dripping kohoutek kape
the Germans Nĕmci
The Hague Haag
The hell with work! Damn it! Do prdle práce
The hell with work! Damn it! Do prdle práce
The parliament voted unanimously. Parlament hlasoval jednomyslnĕ.
the Pope papož
the same to samé
The sky is clear (cloudless) Nebe je jasné (bez mraků)
The snow is melting Taje.
The sun is out. Je slunce.
The sun is shining. Slunce svítí.
The temperature will reach 30 degrees. Teplota dosahuje třiceti stup�ů (klesá, stoupá)
the velvet revolution sametová revoluce
the velvet revolution sametová revoluce
the wash, linen prádlo
The weather forecast says it should be a nice day. Podle předpovedi má být krásne.
theater (US), theatre divadlo
theft krádež
then adj tehdejší
there tam
There is lightning. Blýská se.
There is thick fog. Je hustá mlha.
there will be five of us nás bude pĕt
therefore proto
There's a nice breeze. Fouká mírný vítr.
There's just one free seat. Je volné jenom jedno místo.
there's no (hot) water ne teče (teplá) voda
Theres no point to nemá smysl
There's plenty of snow everywhere. Všude je plno snehu.
thermometer teplomĕr
thermos termos ka
they  
they  
they will be budou
thick, dense hustý
thief zlodĕj
thigh stehno
thin tenký
thin, skinny hubený
thin, watery, loose řídký, vzácný
thing vĕc
things to sort out vyřizováni
think about sth myslit na nĕco
third třetý
third (a -) fraction třetina
thirdly za třetí
thirst, craving žíz eň
thirsty žíznivý
thirteen třináct
thirteenth třinactý
thirtieth třicátý
thirty třicet
thirty-second třicátý druhý or dvaatřicátý
this kind of takovýhle
This month Tento mesíc
this summer letos v léte
this way tudy
this year letos
this year's letešní, letošní?
thorough důkladný
thoroughly důkladnĕ
though proti, p" 5;es
thought, idea myšlenka
thoughtful, circumspect rozvážný, uvážlivý
thousand tisíc
threat hrozba
threaten hrozit, ohrožovat
three tři
three (the number -) trojka
three hundedth třístý
three hundred třista
throat hrdlo, krk
through prostřednictvím
through skrz + acc
through, by přeš, skrz
throw házet
throw n. vrh, hod
thumb palec (me ans finger in Polish!)
thunder hrom
thunder v hřmít
thunderbolt, lightning hrom, blesk
Thuringen Durynsko
Thursday (on -) čtvrtek (v čtvrtek)
thyroid štítná žláza
tibia kost holenní
ticket vstupenka
ticket for a sleeping train lehátko
ticket machine prodejní automat jízdenek
tidy up uklidit
tie kravata, vázanka
tights, pantyhose kalhotkové punčochy
tignt, narrow tĕsný
till, until dotud
time čas
timid plachý
timidly plaše
tip spropitné
tire (US), tyre (UK) pneumatika
tired unavený
tissue tkáň
to do, k
to another place jinam
to be být
to her (dative) jí (da�)
to my place ke mnĕ
to the left doleva
to you ti, tobĕ
To your health, cheers Na (vaše) zdraví!
to, towards k / ke + dat
tobacco tabák
tobaconnist trafika
today dnes
Today is May 3rd. Dnes je třetího kvĕtna.
toe prst u nohy
together spolu, zároven', celkem
together, all in all dohromady
toilet flush splachovaní
toilet, WC záchod
tolerable, bearable snesitelný
Tolerate a gossip (Czech tonguetwister) Trp drp
tomato rajské jablko, rajče
tomato salad with egg tomatový s vejcem
tomatoes pomidory
tomcat kocour
tomorrow zítra
tomor row's zítřejší
tonsils mandle
too příliš
tool, instrument nástrój
tooth zub
toothache bolesti zubů
toothbrush kartáček na zuby
toothpaste zubní pasta, pasta na zuby
torn ligament, tendon nátržené vazivo
torture, torment muka, mučení
touch dotknout
tough, coarse drsný
tourist turista
tow (away) odtáhnout
toward(s), in the direction of smĕrem + dat
towards, at k + dat
towel ručnik
tower vĕž, brána
town hall radnice
toystore hračkářství
track (train) kolej
track(s) �lad
tractor traktor
trade, shop obchod
tradition tradice
traffic lights semafor
train vlak
train arrivals příjezd vlaků
train departures odjez vlaků
train schedule jízdní řád
train ticket jízdenky
training suit tepláky
trample, tread šlapat
tramway, streetcar tramvaj
transitional přechodný, zatímní
translation překlad
translator, interpreter tlumočník, překladatel
transparent průhledný
transversal, cross, thwart příčný
Transylvania Sedmihradsko
travel agency cestovaní kancelář
travel around Europe cestovat po Evropĕ
tree strom, dřevo
trial, attempt pokus
triangle trojúhelník
Triest (IT) Terst
trifle, detail maličkost
trip cesta
tripe dršťky
trouble, bother starost
trousers kalhoty
trout pstruh
truce, armistice přímĕří
truck (US), lorry (UK) náklaďak
trumpet (play the -) trubka (hrát na trubku)
Trust me Vĕř mi.
trust v. důvĕřovat + dat
truth pravda
try (sth) zkusit, zkouset
try (to do sth) postarat se
Try it! Zkus to!
try on (clothes) zkusit
T-shirt triko, tičko
Tuesday (on -) úterý (v úterý)
Tunisia Tunisko
Turk m, f Turek, Turkynĕ
turkey krocan, krůta
Turkey Turecko (v -u)
Turkish adj turecký
Turkish language turečtina
turn left obočte do leva
turn off the light zhasínat svĕtlo
turn on the radio zapnout radio
turn right zahnete do prava
turn right, (left) odbočte doprava (doleva)
turn, twist točit
turnip řepa
turnips vodnice
Tuscany Toskaňsko
twelth dvanactý
twelve dvanáct
twentieth dvacátý
twenty dvacet
twenty-first dvacátý první, or jedna dvacáty
twenty-four hours den a noc
twenty-one jedenadvacet, dvacet jeden
two dva, dvĕ
two (the number -) dvojka
two (three, four) thousand dva, (tři, čtyři) tysíce
two doors dvoje dveře
two fifths dve petiny
two hundred dve ste
two hundredth dvoustý
Two months ago Přede dvema mesíci
two-thirds dve třetiny
two-way ticket with a reserved seat páteční lístek z místenkou
typewriter psací stroj
ugly oškliwý, škaredý
ulcer, boil vřed
ultimately, at the end of the day na konci
ultraviolet, UV ultrafiolový
umbilical cord  
umbrella deštník
umpire rozhodčí
UN OSN Organizace spojených národů
uncertain nejistý
uncle strýc
undeniable nepopíratelný
Under no circumstances To rozhodne ne.
Under no circumstances za žádnou cenu
under, beneath pod + instr
under, underneath pod + instr
underline! podtrhnĕte!
understand rozumĕt
understanding dohodnutí
undertaking, firm podnik
underwear prádlo
underwear (men's) slipy
undo, dissolve rozvázat
undress svlékat se / svéknout se
unemployed nezamĕstnaný
unemployment nezamestnanost
unfaithful (be - to sb) nevĕrný (být - + dat
unfortunately bohužel
Unfortunately I have to say goodbye. Bohužel, musím se rozloucit.
unimportant,trivial neplatný
unite, combine sloučit, spojit
United States Spojené Státy
universal, general všeobecný
university univerzita
unless ledaže
unnecessary, superfluous zbytečný
unroll, unfold rozvinout
untenable neudržitelný
until pokud
until five do pĕti
until next time tak zatím
until, even až + gen
upright, perpendicularly svisle
upstairs nahoře
urgent nutný
urinal záchodek
urine moč
us (acc) nás
use využívat
useful užitečný
vacation prázdniny
vacuum v luxovat
vacuum, hoover v luxovat / vyluxovat
vain, conceited domýšlivý
valid platný
valid, in force platný
valley údol í n.
vast rozlehý
veal telecí
vegetable plate zeleninová mísa
vegetable -s zelenina
vegetables warzywa
vegetables, greens zelenina
vehicle vozidlo
velvet samet, aksamit
Venice Benátky
very velmi, velice
veto n veto (zákaz)
veto v vetovat
victim, casuality obĕt
victim, sacrifice obĕt
victory vítezství n3
Vienna Vídeň
Vietnam Viet nam (ve -u)
Vietnamese adj vietnamský
Vietnamese language vietnamština
Vietnamese man, woman Vietnamec, Vietnamka
view, sight pohled, vyhlídka
village vesnice f.
Vilnius Vilnius
vinegar ocet
violation porušení
violence, force násilí
violin housle pl
virgin, maiden panna
virtue ctnost
visa vizum
visit návštĕva
Vistula (the _) Visla
visual cortex zraková kůra
visual field zorné pole, zrakové pole
vitamin vitamin
vodka vodka
voice hlas, zvuk
volcano sopka, vulkán
volleyball odbíjená, volejbal, sítnice
voltage napĕtí
volume, tome svazek
vomit zvracet
vote hlasovat
voter volič
voting rights právo hlasovat
vowels samohlásky
vulnerability zranitelnost
wage mzda
wait čekat, počkat
Wait for me at the entrance. Počkejte na me u vchodu
Waiter! pane vrchní!
waiter, waitress číšník / čísnice
waiting room čekárna
Waitress! mladá paní!
wake up probudit se
Wales Wales
walk, stroll procházka
walkman přehravač
wall stĕna
wallet náprsnítaska
want chtít
wanted (person) hledaný, vyh�adávaný
war válka
warm teplo
warm teplý
warning varování
warning, danger pozor
Warsaw Varšava
wash clothes prát / vyprat
wash, clean mýt / umýt
washing, laundry praní
washing-machine pračka
washroom umyvadlo
washroom umývárna
wastepaper basket koš na papír
wastepaper basket, dustbin koš na opadky
watch bdít
watch hodinki
watch over hlídat
watchmaker? hodinař
water voda
water polo vodn&# 237; polo
water the plants zalévat kytky
waterfall vodopád
wave vlna
we my
We all agree všichni souhlasíme
We have to hurry. Musíme si pospíšit.
We made a mistake. Udelali jsme chybu.
We move to the vote. přikročme k hlasovení
we will be budeme
we would bychom/bysme*
weak slabý
wealth bohaství
weapon zbraň
weapon, arm zbraň
weapons of mass destruction zbrany hromadného ničení
weather (how's the -) počasí (jaké je_)
weather forecast předpoved' počasí
weather forecast předpovĕď počasí
wechselhaft promĕnlivo
wedding svatba
wedding (have a -) svatbu (mít -)
Wednesday (on -) středa (ve štredu)
week týden
weekend (at the-, on the -(US) vikend (o vikendu)
weekly magazine týdeník
weigh vážit
weight váha
weight / hesitates váha / váhá
Weimar Výmar
well dobře
Well pay together. Prosím všechno dohromady.
Wenceslas Square Václavské namesti
We're delighted to see you again. Jsme velice rádi, že vás zase vidíme.
West západ
West Bank (the _) Zajordaní
Western západní
Westfalia Vestfálsko
wet mokrý, vlhko
Wet paint čerstvĕ natřeno
Weve got a great team. Máme skvĕlý tým
whale velryba
what co
What are you drinking? Co budete pít?
W hat are you looking for? Co hledáte?
What are you up to? Co deláš?
What day of the week is it today Jaký je dnes den
What day would suit you? Který den vám vyhovuje?
What do you advise? Co mi rad'ite?
What do you do for a living? čim jste povoláním?
What do yout think? Co si o tom myslíte?
What does the word...mean? Co znamená slovo?
What for Nač to je?
What for? k čemu?
What gate does the express train for ...leave from Ze kterého nástupište odjíždí ryclik do Plzne?
What gate for the train from ... Ze kt erou kolej přijede vlak z ...?
What is it for K čemu to je?
What is it made of? Z čeho to je?
What is it? Co je to?
What is the name of this city? Jak se jmenuje tamto mesto?
What is the temperature? Kolik je dnes stupnů?
What is written there? Co tam je napsáno?
What is your family name? jaké je vaše jméno?
What kind jaký?
What languages do you speak Jakými jazyky mluvíte?
what size jaké číslo
What street is this? Co je to za ulici?
What time is it? Kolik je hodin?
What would you do if you were in my place? Co byste udelal na mém míste?
What would you like Co si přejete?
What would you recommend? Co byste mi doporučil -a?
What? Co?
whatever it costs stůj co stůj
What's it about Oč jde?
What's it like outside today? Jak je dnes venku?
What's new? Co je nového?
What's the date today Kolikátého je dnes?
What's the date today? Kolikokátého je dnes?
What's the point of this? Má tohle smysl?
What's the price? Jaká je cena?
What's the temperature today Kolik je dnes stup 8;u
Whats the temperature? Jaká je teplota?
what's this about? oč se jedná?
What's your address Jakou máte adresu
What's your address? Jakou máte adresu?
What's your name Jak se jmenujete?
What's your nationality? Jaké jste národnosti?
when kdy
When can we meet again? Kdy se zase uvidíme?
When do the shops open (close) Kdy otevírají (zavírají) obchody?
When is this shop open? Od kolika má ten obchod otevřeno?
When shall we meet? Kdy se sjdeme?
When will we land? Kdy budeme přistávat?
When will we meet again? Kdy se vas uvidíme?
When will we see you again Kdy ás zase uvidíme
When will you arrive? Kdy přijdete?
where kde, kam
where (go _) Kam?
where are we now kde jsme teď
Where are you from? Odkud jste?
Where can I buy a bus ticket Kde se dají koupit lítky na autobus?
Where can I buy... Kde se dá koupit...?
Where did you buy it? Kde jste to koupil (koupila)?
Where do you live Kde bydlíte
Where do you want to go Kam chcete jít
Where does it hurt? Kde vás bolí?
Where is the restroom (US), lavatory {UK) Kde je toaleta?
Where shall I wait for you Kde mám na vás čekat
Where shall we go Kam půjdeme?
Where shall we go today Kam dnes půjdeme
Where shall we meet? Kde se sejdeme?
Where were you (woman) Kde jste byla?
Where were you? (man) Kde jste byl?
Where will you be tonight Kde budete večer?
where? kde?
Where? Kde?
Which tram goes to�? Kterou tramvají se dostanu do...?
whipped cream šlehačka
white bílý
who kdo
Who do I need to ask? Na koho se mám obrátit?
Who is it for? Pro koho to jest?
Who may I ask is speaking? Kdo volá?
whole, all celý
whom (acc, gen)  
whom (instr) kým
Whom are you looking for Koho hledáte.
Who's place are you staying at? U koho bydlíte?
whose? čí?
why? proč?
widow vdova
widower vdovec
Wiener schnitzel řízek
Wiener Schnitzel smažený řízek
wife žena
wig paruka
wild divoký
wild strawberry lesní jahoda
wind vítr
window okno
window seat sedadlo u okienka
windshield wiper stĕrač
wine víno
winter (in the -) zima (v zimĕ)
wish for přát si
wish n přání
with s, se + instr
with a bathtub s koupelnou
with a shower se sprchou
with a single bed jednolůžkový
with reference to s odkazem na
with what (instr) čim
with whipped cream se šlehačkou
With whom do I have the pleasure. S kým mluvím?
with, from s, z
within reach na dosah
without bez + gen
without preconceived ideas bez předsudku
witness svĕdek
wolf vlk
woman žena, ženská
woman's suit kostým
wonder divit se
wonder, be surprised divit se
wonderful nádherný
wonderful zázračný, podivuhodný
wood dřevo
wood, stick dříví
wool vlna
word slovo
wording dikce
wording, text znĕní
work práce f.
work (of art) dílo
work out, stengthen posilovat
work, labo(u)r adj pracovní
worker dĕlník
workshop dílna
worm červ
worse adj horší
worse adv hůř
would (he/she/it/they) by
wound rána
wounded zranĕný
wrestling zápas
wrist zápĕstí
wristwatch náramkové hodinky
write psát / napsát
write (about) psát / napsát (o)
writer, author spisovatel
Wroclaw [Breslau) Vratislav
wrongly neprávem
X-ray rentgenový snímek
year rok
yellow žlutný
Yellow Pages Zlaté Stránky
yes ano, tak
yesterday včera
yesterday's včerejší
you (acc)
you (direct object) tĕ,tebe
you are jseš
You are right Nemáte pravdu.
You asshole! Svinĕ! *
you can't nemužeš
You can't do that! To se nedelá!
You can't miss it. Nemůžete to minout.
You don't say! Neco takového!
you know, listen vole
you musn't nesmíš
you must musiš
you pl acc vás
you should mĕlbys
You should do it. Mel byste to udelat?
you will be budeš
you will be pl budete
you would bys
you would pl byste
young mladý
young lady, miss slečna
your tvůj
You're mistaken. Mýlite se.
You're right. Máš pravdu.
You're speaking too fast. Mluvíte příluiš rychle.
youth mládež
Zagreb Záhřeb
zink zinek
zip code PSč (pé es če)
Zurich Curych