Fiscal terminomogy

in English, Polish, Czech
www.langsites.com
ad valorem tax podatek od wartości
allowance (tax) odpis
capital gains tax podatek od przyrostu wartości majątkowej
deduction, allowance odliczenie
deductions potrącenie od podatków odpis daně
deductions (tax) odliczenia
double taxation dvojí zdanění
dual taxation podwójne opodatkowanie
duty-free wolny od cła
evade tax zkrátit daň
excise tax akcyza daně spotřební
exemptions (tax) Zwolnienia
fiscal charge obciążenie podatkowe
income tax podatek dochodowy
indirect taxation pośrednie podatkowanie
non-taxable niepodlegający opodatkowanie
poll tax podatek pogłówny
Social security contribution skladka na ZUS
surtax domiar
tax allowance srážka daně
tax arrears zalegości podatkowe
tax base podstawa opodatkowania
tax basis podstawa wymiaru podatku
tax bracket grupa podatkowa
tax burden obciezenie podatkowe
tax collector poborca
tax deductible odliczalny przez opodatkowaniem
tax deductible odliczany od dochodu
tax deduction potrącenie podatku
tax deductions koszty uzasadnione
tax exemption osvobození od daně
tax loophole luka podatkowa
tax refund Zwrot podatku
tax refund vrácení daně
tax regime ustrój podatkowy
tax withheld podatek potrącony
taxable podléhající clu
taxable zdanitelný
taxed at source opodatkowany w źródła
taxpayer podatnik
taxpayer plátce daně
turnover tax, sales tax podatek obrotowy
value added wartość dodana
www.langsites.com