Medical terminology

in English, Polish, Czech and some Slovak
www.langsites.com


abortion aborcja potrat
abortion przerwanie ciąży
abrasion otarcie
abscess ropień
aching, dull pain pobolewanie
acidosis kwasica
acne trądzik
acquired disease choroba nabyta
after-effects, complication powikłania
ailment dolegliwość
allergy uczulenie
an(a)emia niedokrwistość
anaemic niedokrwisty
anaesthetic środek znieczulający
aneurysm tętniak
angina pectoris dusznica bolesna
anorexia łaknienia (brak -)
antibody przeciwciało protilátka
anticoagulant drugs przeciwzakrzepowe (leki -)
antigen antygen antigen
appendicitis wyrostek robaczkowy
arteriosclerosis miażdżyca
arteriosclerosis stwardnienie tętnic
artificial repiration sztuczne oddychanie metoda usta-usta
asbestosis pylica azbestowa
asthma dusznica záducha (astma)
asthma (chronic) dychawica
asthmatic dychawiczny
bacillus prątek
barley 2) stye jeczmie ječmen
be referred to a consultant skierowanym (zostać -do specjalisty)
bedridden obłożnie chory
bedsore odleżyna
benign niezłośliwy
benign tumour nowotwór łagodny
black eye podbite oko, siniak pod okiem
blackhead wągier, wągr
blemish, flaw, diathesis (med) skaza
bloated feeling nadýmání
blood circulatiion krążenie krwi krevní oběh
blood count krevní obraz
blood donor krwiodawca dárce krve
blood poisoning otrava krve
blood pressure ciśnienie krwi tlak vzduchu
blood transfusion krevní transfuze
bloodcells (white/red) ciałka krwi (białe/czerwone)
boil, abscess czyrak
botulism jad kielbasiany
bradycardia, slow heartbeat rzadkoskurcz
brain concussion otřes mozku
bronchitis nieżyt oskrzeli
bruise, black eye siniak modřina modrina
bump, tumour guz
by inhalation wziewnie
Caesarean section cesarskie cięcie
cancer rak rak, rakovina rak
carcinogenic rakotwórczy
case history anamnéza
cataract zaćma
cataract, film over eye bielmo
catheter cewnik
cavity, carie zubní kaz
cerebral haemorrhage, stroke wylew (krwi do mózgu)
cesarian section cesarskie cięcie
childbirth, delivery połóg
childbirth, labor, delivery poród porod pôrod
cholelithiasis kamica żółciowa
cholera cholera
chronic disease przewekła (choroba -)
circulation of the blood krwiobieg
circumcise obrzezać
circumcision obrzezanie
cirrhosis marskość wątroby
cleft palate rozszczep podniebienia
clinical evaluation of medicines klinacké hodnocení léčiv
clot zakrzep
coagulation (clot) skrzep (krwi)
colic kolka
coma, sleepiness, sleeping sickness śpiączka
compress okład
congenital disease choroba wrodzona
conjunctivitis nieżyt spojówek
conjunctivitis spojówka (zapalenie -ek)
constipation obstrukcja zácpa
contagious zaraz2liwy nakažlivý
contraindication przeciwwskazanie
convulsions drgawki
corn, callus nagniotek
coronary thrombosis zakrzepica tętnicy wieńcowej
corpuscles (red/white) krwinki białe/czerwone
cough kaszleć kašlat
cramp kurcz křeč
cramps, convulsions drgawki křeče krče
curettage łyżeczkowanie
curettage (of the womb) skrobanka
cyanosis sinica
cyanosis, blueishness sinica
cyst cysta, torbiel
cystoma torbielak
dandruff łupież lupy
deafness głuchota
decompression illness, caisson disease kesonowa (choroba _)
dehydration odwodnienie
dental plaque osad nazębny
depression, affliction przygnębienie
dermatology kožní lékařský
detection (disease) wykrycie
detox kuracja odwykowa
diabetes cukrzyca cukrovka
diabetic cukrzyk
diarhoeia rozwolnienie, biegunka průjem, běhavka hnačka
diastolic (pressure) rozkurczony
digestion trawienie trávení, zažívání
diphtheria błonica, dyfteryt
discern, diagnose (disease) rozeznać
disharmony, diarrhoea rozstój
disinfect odkażać/odkazić
disinfecting drugs odkażające (leki -)
diuretic moczopędny močopudný
dosage dawkowanie
dose dawka
dragée drażetka
drain (med) sączek
drip kroplówka, wlew dożylny
drip (Baxter) kroplówka
dysentery czerwonka
dyspnea, shortness of breath duszność
eczema wyprysk
effervescent tablet tabletka musująca
emphysema rozedma
encephalitis encefalitida
enema lewatywa
enteritis nieżyt jelit
epidural nadoponowe (znieczulenie _)
epilepsy padaczka padoucníce padúcnica
excruciating pain rozdzirający (ból -)
extract a tooth wyrywać ząb
exudation wysięk
farsightedness dalekowzroczność
first degree burn oparzenie pierwszego stopnia
fistula przetoka
flatulence wzdęcie
flu, influenza chřipka
food poisoning otrava potravinami
fungicide grzybobójczy
gangrene zgorzel
gastric ulcer wrzód żołądka
gastritis nieżyt żołądka
general practitioner všeobecný lékař
German measles, rubella różyczka zarděnky
get a filling zaplombovat zub
glaucoma jaskra
gnawing pain, shooting pain darcie
goitre powikszenie tarczycy
goitre wole
gonorrh(o)ea rzeżączka
gout dna
gout podagra
gout, rheumatism gościec
haemorrhage krwotok
half-life półokres trwania
harelip warga (zajęcza -)
have a blister on.. pęcherz na… (mieć -)
healer léčitel
hearing impairment upośledzenie słuchu
heart attack atak serca, udar serca srdoční záchvat
heart attack zawał serca srdční infarkt infarkt
heart palpitations kołatanie serca
heat exhaustion udar cieplny
hernia przepuklina; ruptura tříselná kýla
herpes, cold sore opryszczka
herpes, lichen liszaj
Hippocratic oath Hippokratová přísaha
HIV-positive nosiciel wirusa HIV
hypertension nadciśnienie
hypotension niedociśnienie
immune system układ odpornościowy
impacted tooth ząb wklinowany
incurably ill nieuleczalnie chory
infection zakażenie, infekcja nákaza, infekce
infirmary lecznica
inflammation, hay fever, colitis nieżyt
inherited disease choroba dziedziczna
injury, trauma obrażenie
innoculate očkovat
inoculation posiew
inoculation, grafting szczepienie
intensive care unit OIOM (odział intensywnej opieki medycznej) jednotka intenzivní péče
intensive care unit jednotka intenzivní péče
intramuscular injection domięśniowy (zastrzyk -)
intravenous dożylny
irritability drażliwość
ischemia niedokrwienie
I've lost a filling. vypadla mi plomba
jaundice žloutenka
labor (birth) porodowy
laryngitis nieżyt krtani
latent utajony
lead poisoning ołowica
leprosy trąd
leukaemia białaczka
lockjaw szczękościsk
loss, cavity (tooth) ubytek
low blood sugar, hypoglycemia niedocukrzenie (hipoglikemia)
lumbago ústřel
male nurse, medical assistant felczer
malignant tumour nowotwór złośliwy
mange, scabies świerzb
measles odra spalničky
medical certificate zaszwiadczenie lekarskie
medical find lékařský nález
medical opinion lékařské dobrozdaní
medical record chorobopis
medical student medik
medical treatment lékařské osetření
melanoma czerniak
meningitis opon (zapalenie - mózgowych) zánět čelních dutin
menopause klimakterium
mental deficiency ograniczenie umysłowe
metabolism przemiana materii
metastasis przerzut
midwife położna, akuszerka porodní asistenka pôrodná asistenka
minor injury kontuzja
miscarriage, stillbirth, abortion poronienie potrat (samovolný -) potrat
morbidity chorobliwość
mouth-to-mouth resuscitation oddychanie usta-usta
multiple sclerosis stwardnienie rozsiane
mumps świnka příušnice
mycosis gryzbica
narcosis uspienie
nasty blister on my left foot. przykry pęcherz n lewej stopie.
nausea mdłości, nudnosci nevelnost nevoľnost
necrosis martwica
neurasthenia, nervous breakdown rozstrój nerwowy
neurosis nerwica
neurotransmitter neuroprzekaźnik
night blindness kurza ślepota
obstetrician akuszer porodník
obstetrician położnik
obstetrics położnictwo
obstruction (med) niedrożność
occupational medicine pracovní lékařství
oedema, swelling, tumour obrzęk
ointment maść
on an empty stomach na lačný žaludek
oral (medicine) doustny
orthodontist chirurg szczękowy
outpatient treatment ambulantní léčení
outpatients' clinic ambulatorium
out-patients department przychodnia przyszpitalna
ovulation jajeczkowanie
pacemaker rozrusznik
pacemaker stymulator serca kardiostimulátor
paralysis bezwład obrna
pathological, morbid chorobliwy
peptic ulcer wrzód trawienny
perform an operation provést chirurgický zákrok
pertusis, whooping cough krzytusiec
plague, pest, jungle dżuma
plaster cast gipsowanie
pocket of infection ognisko choroby
polio dětská obrna
poliomyelitis choroba Heinego-Medina
pregnancy test próba ciążowa
premature ejaculation przedwczesny wytrysk
progressive (disease) postępujący
pruritis, itching świąd
pus, discharge hnis
quarantine kwarantanna karanténa
rabies wścieklina, wodowstręt vzteklina
radiation sickness popromienna (choroba _)
radiation therapy leczenie promieniowaniem
rash wysypka, rumień vyražka
reanimation unit ARO anestezioresuscitàčñí oddělení
recurrence nawracanie
recurrence, relapse nawrót
redness, erythema rumień
reflexive, involuntary odruchowy bezděčný podvedaný
renal calculosis kamica nerkowa
resuscitation unit ARO anestezioresuscitační oddělení
rickets krzywica
rickets, rachitis angielska choroba
rigor mortis stężenie pośmiertne
rubella, German measles rózyczka
rupture, hernia przepuklina
sarcoma miesak
scabies świerzb
scarlet fever płonica
sciatica ischias
sciatica rwa kulszowa
scrub room umywalnia
scurvy szkorbut
self-medication samoleczenie
serum, antivenom surowica
sexually transmitted disease choroba przenoszona drogą płciową pohlavní nemoc
shingles półpasiec
shot, jab zastrzyk injekce injekcia
side effects skutki uboczne vedlejší účinky
side-effect uboczny (efekt -)
skin rash wysypka
sling temblak
smallpox ospa neštovice kiahne
smallpox černé neštovice
smear rozmaz
smear test wymaz
sperm cell plemnik
spinal marrow mlecz (pacierowy)
spittoon spluwaczka
split personality rozdwojenie jaźni
split personality rozszczepienie osobowości
spread (disease) rozprzestrzeniać się
sputum production wydzielanie plwiociny
staphylococcus gronkowiec
stone, lithiasis kamica
streptococcus paciorkowiec
stretcher nosze
stretcher-bearer sanitariusz
stroke udar mozgu
stroke, heart attack udar, atak (apopleksi) mrtvice porážka
stye jęczmień na oku
sunburn oparzenie słoneczne spalení od slunička
sunstroke porażenie słoneczne
sunstroke udar słoneczny
suppository (-ies) czopek (-pki)
swelling zduření, otok
swollen spuchnięty oteklý
symptom-alleviating drugs kojące (leki -)
syphilis kiła
syringe strzykawka
tachycardia, rapid heartbeat częstoskurcz
tachypnoea, rapid breathing przspieszenie oddechu
tapeworm soliter
termination of pregnancy přerušení těhotenství
tetanus, lockjaw tężec tetanus tetanus
thrombosis zakrzepica
tick klíště
tingling, pins and needles mrowienie
tonsillitis angina angína
tooth infection, swelling fluksja
toothache ból zęba bolesti zubů
torn ligament, tendon nátržené vazivo
tourniquet opaska uciskowa
trachoma, viral eye infection jaglica
transfuse (blood) przetaczać
transmit (disease) przenosić
transplant (organ) przeszczep
transplant, implant, grafting przeszczep
trauma, injury uraz
traumatic (casualty ward) urazowy (oddział chirurgii -ej)
trichinosis włośnica
tuberculosis gruźlica
tumour, wart narośl f.
turning point, solstice, medical crisis przesilenie
typhoid fever dur brzuszny
ulcer, boil, abcess wrzód vřed
undergo therapy poddać się terapii
uraemia mocznica
vaccination szczepienie
vaccination, inoculation očkování
vaccine, jab szczepionka
varicella, chickenpox ospa wietrzna
varicose veins żylaki
variola, smallpox ospa
visual field pole widzenia zorné pole, zrakové pole
visual impairment upośledzenie wzroku
vitamin deficiency awitaminoza
walker (for recovering patient) chodzik
wart kurzajka
whooping cough krztusiec
X-ray prześwietlenie
X-ray zdjęcie rentgenowskie rentgenový snímek
osierdzie
szpik
usunięcie nerwu
www.langsites.com