Labor and working conditions

in English, Polish, Czech and some Slovak
langsites.com
absence fro m work/school absensja w pracy/szkole
apprenticeship, training period praktyka
bargain for better conditions targować się o dogodne warunki
be given notice wymówienie (dostać _)
blue-collar worker pracownik fizyczny
border workers pracownicy obszarów nadgranicznych?
break a strike przełamać strajk
collective agreement układ zbiorowy
cost-of-living allowance dodatek drożyźniany
cost-of-living index wskaźnik kosztów utrzymania
day's wage dniówka
duty, call dyżur služba služba
employee pracobiorca zaměstnanec
employer pracodawca zaměstnavatel
factory, business fabryka, zakład továrna, závod továreň, fabryka
fixed-term employees pracownicy na czas okreslony
fringe benefits dodatkowe świadczenia
full-time work praca w pełnym wymiarze godzin
full-time, half-time etat (na pełen -, no pół -)
hand in one's notice wymówienie (składać _)
hand in ones resignation podat demisi
head-hunter łowca głów
hire (worker) przyjąć do pracy
holiday urlop dovolená dovolenka
holidays, vacation wakacje prázdniny rázdniný
industrial arbitration tribunal sąd pracy
industrial safety BHP (bezpiecieństwo i higiena pracy
job application podanie o pracę
job centre, employment exchange pośrednictwo pracy
job description zakres obowiązków
job evaluation wycena pracy
managing director dyrektor zarządzający
man-hour roboczogodzina
manpower, labor siła robocza
moonlight fuchy (brać _)
night shift nocna zmiana
notice (to dismiss), lay-off wymówienie
occupational disease choroba zawodowa
on staff, permanent post etacie (na _)
overmanning nadmiar siły roboczej
overtime godziny nadliczbowe
overtime nadgodziny přesčas
pay raise podwyższenie
pay-day dzień wypłaty
pension renta důchod penzia, dôchodok
pension entitlement uprawnienia emerytalne
picket line linea pikiety
probation, trial period okres próbny
salary pobory
severance pay odprawa (pieniężna)
shift work wielozmianowa (praca _)
shiftwork praca na zmiany
shiftwork praca zmianowa
sick leave urlop zdrowotny
staff manager kadrowy
staff turnover rotacja kadr
strike strajkować /za stávkovat
strike-breaker, scab łamistrajk
trainee, apprentice, stagiare praktykant /ka
union due's opłata związkowa
union fees składki związkowe
wage claims roszczenie płacowe
wage demands żądanie płacowe
wage increase podwyżka płac
white-collar worker pracownik umyśłowny
wildcat strike dziki strajk
work praca práce f. práca
work part-time pół etatu (pracować na _)
works council rada zakładowa
workshop warsztat dílna dielňa


langsites.com