Financial terminology

in English, Polish, Czech
www.langsites.com
bank rate stopa dyskontowa diskontní sazba
bidder licytant
bond obligacja dluhopis
broker makler giełdowy
broker burzovní makléř
brokerage charges, stockbroker's commission kurtaż
bull market hossa se vzestupnou tendencí
call money pieniądz dzienny
call option opcja kupna, call
commodity exchange giełda towarowa
commodity exchange zbožová burza
commodity futures futures na dostawę towarów
common stock akcje zwykle kmenové akcie, obyčejná akcie
controlling interest pakiet kontrol
convertible bond směnitelná obligace
convertible currency wymienialna (waluta _) směnitelný
credit facilities udogodnienia kredytowe
credit rating ocena zdolności kredytowej
currency fluctuation kolísání kurz
deferred shares akcje odroczone nepreferované akcie
devaluation of a currency devaluace měny
devalue devalvovat
devalued currency znehodnocená měna
dirty float brudne falowanie (plywanie)
easy terms dogodne warunki
futures časový obchod
futures trading transakcja terminowa
gilt-edged securities obligacje państwowe
going price on the exchange burzovní kotace
going rate kurz (běžný _)
government bond státní dluhopis
hard currency waluta wymienialna tvrdá měna
interest rate stopa procentowa úroková míra, sazba
interest-free bezúročný
issued capital kapitał emisyjny
legal tender zákonný platební prostředek
listed securities papiery wartościowe notowane na giełdzie
merger by acquisition laczenie sie spólek przez przejecie
mutual funds fundusze wzajemne
non-negotiable instrument dokument niezbywalny
non-voting shares akcje nieme
precious metals drahé kovy
put and call price kurs stelażowy
quotation on the Stock Exchange notowanie giełdowe
securities papiery wartosciowe
security cenný papír
security, stock, bond papier wartościowy
share index wskaźnik kursów akcji
share option opcja na akcje
share premium ażio przy emisji akcji
shareholder, stockholder udziałowiec, akcionariusz akcionář
share-price index indeks akcji
sinking fund fundusz amortyzacyjny
spot operation, transaction operacja loco
stock and bond market walorów (rynek _)
stock exchange burza (na burze)
stocks and shares akcje i udziały
subject to interest podléjající zúročení
takeover przejęcie
takover bid oferta przejscia
tenderer oferent
treasury bonds bony skarbowe
treasury note (US) bilet skarbowy
www.langsites.com