General economic terms

in English, Polish, Czech and some Slovak
www.langsites.com
(cash) advance, initi al payment zaliczka (w gotówce)
(profit) margin marża marže, ziskové rozpětí
(public) accountant rachmistrz účetní
abatement obalenie 2
abstract, statement (account) wyciąg 2
accident insurance pojištění proti úrazům
accountant, bookkeeper księgowy, kontroler účetní
accounting, bookkeeping księgowość, rachunkowość účetnictví účtovníctwo
accrued interest nagromadzone odsetki
accrued interest odsetki narosle
acknowledge receipt potwierdzić odbiór
acquisition nabycie opatření
actuarial tables tabele śmiertelności, aktuarialne
actuary rzeczoznawca ubezpieczeniowy
additional charge doliczenie přirážka
advance akonto předem (platba _)
advance (money), down payment, instalment zadatek
advance payment zaliczka na dobírku, dobírková zásilka
advance, loan pożyczka
affluence, wealth dostatek blahobyt
agio, premium agio
agriculture rolnictwo zemědělství pol'nohospodárstvo
agri-food sector sektor rolnospozywczy
aid in kind pomóc w naturze naturálie
all-in ogółem celkový
all-in price cena łączna paušalní
allocation przyznanie, przydzial
allocation and payment of dividends rozdzielenie i wyplata dywidend
allowance, compensation, fee wynagrodzenie
allowance, expense account dieta
amount entered zaksięgowana (suma _)
Annual (General) Meeting doroczne zgromadzenie usziałowców
application for credit wniosek kredytowy
application form formularz wniosku, złoszeniowy formulář žádosti
apply for a job/visa ubiegać się o pracę/wizę
appropriate, allocate, earmark asygnować /wy-
arrears zaległości nedoplatek nedoplatok
asking price cena ofertowa, cena wyjściowa
assessment of costs ustalenie kosztów
assets (and liabilities) aktywa (i pasywa) aktiva a pasíva, bilanční účty
assignee, grantee, transferee cesjonariusz
assistant manager pomocnik dyrektora
at cost price cenie kosztu (po _)
ATM bankomat peněžní automat
auction, bidding licytacja aukce, dražba
auctioneer licytator dražitel, -ka
auditor, chartered accountant rewident, kontroler księgowy revizor
auto accident and theft insurance autocasco
average, average adjustment dyspasza
awarding a contract przyznanie kontraktu
back rent czynsz zaległy
backdate antydatować antedatovat
backwardation (stock exchange) deport
balance of payments bilans płatniczy platební bilance
balance of trade bilans handlowy
bankrupt bankrut bankrotář
bankruptcy, insolvency upadłość bankrot, úpadek, konkurs
bar code kreskowy (kod _)
bargaining power siła przetargowa
barter wymiana towarowa
barter wymienny (handel _) barterový obchod
barter, trade frymarczyć
bear the costs ponosić koszty
bear, bear seller blankista
become due, mature przypadać do zapłaty
behind time po czasie
belongings dobytek
benefactor, donor ofiarodawca
bid wezwać
bid for sth oferować cenę
bid, offer to buy oferta kupna
bill wystawiać rachunek
bill of debt rewers dłużny
bill of exchange trata
bill of lading konosament konosament
bill of sale akt kupna-spredaży dodací list, kupní smlouva
bill of sale kwit zastawny
birth-rate, population growth przyrost naturalny porodnost
blank check czek in blanco bianko šek
board meeting posiedzenie zarządu
board of directors rada dyrektorów správní rada
bond of security rewers gwarancyjny
bonus issue emisja gratisowa
bonus, royalty, percentage of profits tantiema
bottling plant rozlewnia
branch manager dyrektor oddziału
branch office filia
break the bank rozbić bank
budget budżet budžet, rozpočet rozpočet
building society kasa mieszkaniowa
building society towarzystwo mieszkaniowe
bulk commodity hromadná komoditá
bulk freight towar luzem
bullion kruszec zlaté pruty, cihly
business podnikání
business day, weekday dzień powszedni
businessman przedsiębiorca obchodník
buying / selling rate nákupní / prodejní kurz
capital goods dobra kapitałowe investiční statky
capital outlay nakłady inwestycyjny
cargo/freight traffic ruch towarowy
cash on delivery płatne przy odbiorze
cash on delivery pobranie (po -m)
cash on delivery zaliczenie (za -m) dobírka,
cash payment wpłata w gotówce
cash shortage manko
cash transactions obrót gotówkowy
Caveat emptor Niech kupujący Się strzeże
cession of rights cesja praw
chain (stores) řetězec
chamber of arbitrage izba rozejmcza
Chamber of Commerce izba handlowa
charge, debit, debit, incriminate obciążać
circulation of capital obrót kapitału
claim pohledávka
claim form roszczenia (dokument -)
clawback cofnięcie ulgi podatkowej
clear a check rozliczyć czek
client interesant
commercial traveller komiwojażer
commission (on a _ basis) komis (na zasadzie -u)
commodity, merchandise towar zboží tovar
competitiveness konkurenceschopnost
consignment powierzenie
consolidate wzmacniać
construction budowla stavebnictví
consumer spożywca spotřebitel
consumer goods spotřební zboží
consumer society spotřební společnost
consumption spożycie spotřeba
contacts styky
contract, aggreement, pact umowa smlouva dohoda
Contracting Authority Instytucja Kontraktujaca
contractor kontrahent podnikatel, dodavatel, stavitel
contractor, performer wykonawca
contractual, conventional umowny
contribution, input, deposit, refill wkład
co-operative spółdzielnia družstevní
copy, duplicate (invoice) odpis (faktury)
corner akaparacja
cost estimate kosztorys
cost-effective opłacalny rentabilný
craft (industries) rękodzieło
craftsmanship kunszt
credit bureau agencja ratingowa
current account bieżący (rachunek _), kontrokorent běžný účet
curtail expenses obcinać wydatki
customer base zákaznictvo
customers zákazníci
cut down budget obcinać budżet
date of maturity data zapadłości
debt dług dluh dlh, dlžoba
debt collection agency agencja inkasująca
debt collector windykator
debt payable wymagalny (dług)
debtor dlužník
declaration of bankruptcy ogłoszenie upadłości
decline, slump bessa
deduct odliczać
default of payment odklad platby
defray, foot the bill pokrywać koszty
demand popyt poptávka dopyt
deposit lokata bankowa
deposit, installment zadatek
developing country země rozvojová
discount bonifikata, disagio rabat
disposable income dochód rozporzędzalny
distortion of competition naruszenie zasad konkurencji
distributor rozprowadzjący
division of labor podział pracy
domestic market tuzemský trh
door-to-door selling podomní obchod
down payment, installment rata splátka, finanční záloha splátka
draft, draw up a budget sporządzić projekt budżetu
draw on the account podejmować z rachunku
dues skladki czlonkowskie
duty-free zone obszar(strefa) wolnego handlu
economic cycle cykl gospodarczy
economic recovery, boom ożywienie gospodarcze
economics ekonomika
economies of scale ekonomia skali
economy gospodarka hospodářství hospodárstvo
eliminate a competitor wyprzeć konkurenta
employment rate poziom zatrudnienia
endorse a check indosować czek indosovat, parafovat
entrepreneur(s) przedsiębiorca podnikatel(é)
environmental protection ochrana životního postředí
establish a firm założyć firmę
estimate wycena odhad (ceny)
excess supply převis nabídky
executive committee komitet wykonawczy
executive manager dyrektor naczelny
expense, outlay wydatek výdaj, výloha
expiration wygaśnięcie
expiration date data wygaśnieniu
expiry date data upływu ważności
expiry date data wygaśnięcia
export restraint agreement porozumienie o ograniczeniu eksportu
exposed (to,risk) narażonym (być _ na ryzyko) vystavený
external debt zadluzenie zagraniczne
Extraordinary General Meeting Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
facilities (payment _) udogodnienie (płatnicze)
fair price godziwa (cena _)
faltering economy podupadajaca gospodarka
feasibility study analiza wykonalności
feasibilty study analiza mozliwosci wykonania
fiduciary, trustee powierniczy
financial statement, Treasurer's report sprawozdanie finansowe
fine, penalty grzywna pokuta
fire insurance asekuracja od ognia
fixed assets środki trwale
fixed-line operator operator telefonii stacjonarnej
flat (uniform) price jednolita (cena)
flight of capital ucieczka kapitału
fluctuating market kolísavý trh
fluctuations in the exchange rate kurzové výkyvy
foot the bill uiszczać rachunek
foreman mistrz, majster
forward operation operacja terminowa
forwarding agent spedytor
forwarding, shipping wysyłka
franchise holder ajent
free trade volný obchod
free trade area obszar wolnocłowy
free trade area pásmo volného obchodu
gainfully employed pracujacy zarobkowo
GDP PKB - produkt krajowy brutto
general cargo, packed goods drobnica
general meeting walne zebranie
get into debt popaść w długi
GNP PNB - produkt narodowy brutto
grant, subsidy dotacja
guarantee, security poręka záruka ručenie
guarantor, security poręczyciel ručitel ručiteľ
handicraft rękodzieł
hard cash brzęcząca moneta
haulage holowanie
head of department naczelnik wydziału
head office siedziba główna
headquarters kwatera generalna
heavy industry przemysł ciężki
high cost of living drożyna
holding company spółka nadrzędna
import restriction omezení dovozu
import, deliver przywóz, import dovoz dovoz
impose a duty nakładać cło
impose terms narzucać warunki
incentive, stimulus, inducement zacheta
income bracket grupa dochodowa
income, yield przychód
incur a debt zaciągnąć dług
incur debts narobić długów
incur expenditure narazić się na wydatki
indebted zadłużony
independant audit nezávislý audit
industry przemysł průmysl priemysel
inflated prices drożyzna
inflation inflacja inflace inflácia
ingot sztaba kruszcu
initial capital zakładowy (kapitał -)
insertion, payment wkładka
insolvency niewyplacalnosc insolvence, platební neschopnost
installment,advance payment zaliczka záloha záloha
installments (payment in _) splátky (platba na _)
instalment rata
insurance broker broker ubezpieczeniowy
interest odsetki (od) úroky úroky
intermediary pośrednik
internal (external) auditor audytor wewnętrzny (zewnętrzny)
inventory, stock remanent
investment investice
issuer emitent
joint venture společný podník
labor-intensive pracochłonny pracný, namáhavý
labor-saving pracooszczędny usnadňující práci
laissez-faire leseferyzm
lend limit pułap kredytu
letter of recommendation polecający (list _)
levy systems system obciążeń
life assurance ubezpieczenie (asekuracja)na życie životní pojištění
life insurance pay-out wyplata polisy na zycie
lift an embargo uchylić embargo
limited company spółka akcyjna
limited company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
limited partner komandytariusz
limited partnership spółka komandytowa
liquid assets aktywa plynna likvidní majetek
list, quotations ceduła
listed stocks walory notowane na giełdzie
lodge securities as collateral deponować papiery wartościowy w zastaw
lump sum ryczałt
mail order business zásilkový obchod
mail-order trade wysyłkowy (handel _)
majority shareholder akcjonariusz większościowy
make a down payment wpłacić zaliczkę
make a payment wpłaty (dokonywać /dokonać -)
make out a policy wystawić polisę
management prowadzenie
market odbytiště
market economy tržní hospodářství
market share podíl na trhu
market value tržní hodnota
marketable, in great demand pokupny
maturity splatnost
means of payment platidlo
merger łączenie
misuse of funds nadużycie finansowe
misuse of funds sprzeniewierzenie funduszy
mobilize funds gromadzic srodki
monetary walutowy měnový
money order polecenie wypłaty
money order przekaz pieniężny
moneylender pożyczkodawca
negotiable obchodovatelný
net profit czysty (zysk _)
official quotation list ceduła (urzędowa _ giełdowa)
on sale wysprzedaży (na _)
open credit akredytywa bezdokumentowa
out of stock brak na składzie
outbid przelicytować
outlay nakład
overdue przekroczony
overhead price cena ryczałtowa
over-the-counter market wtórny rynek akcji
own funds fundusze wlasne
parent company firma macierzysta
partner (silent _) wspólnik (cichy _)
partnership, company spółka
pawn note rewers zastawny
payee remitent
paying party alimentator
payment authority upoważenie do wypłaty
payment notice wezwanie płatnicze
per capita głowę (na -)
petty cash gotówka podręczna
planned economy gospodarka planowa
pledge, pawnshop lombard
policy holder beneficjent polisy
policy holder posiadacz policy
positive rate of return dodatnia stopa zwrotu
poverty bieda bída bieda
pre-book, advance sale przedsprzedaż
premium, fee, collection składka
prevailing price przeważająca (cena _)
price ex warehouse cena loco skład
price ex-works cena loco fabryka
price range, spread rozpiętość cen
price spread narzut
price support podtrzymanie cen
price-fixing conspiracy spisek cenowy
price-list cennik
private entrepreneur* prywaciarz
production výroba
productivity gains przyrost wydajności
profit sharing udział w zyskach
profitable rentowny
profitable, lucrative dochodowy
profiteer paskarz
profiteering paskarstwo
protectionist ochránářský
provisions (stipulations) of a contract postanowienie umowy
public expenditure wydatki publiczne
public invitation to tender wezwanie do składaniu oferta w przetargu publicznym
purchaser, customer odběratel
purchasing power siła nabywcza
put and call premiowa transakcja z opcją podwójną
put into circulation puścić w obieg
put into circulation puszczać w obieg
quality circle krąg jakości
rate (current _) stawka (_ bieżąca)
rate of growth tempo wzrostu
real estate, property nemavitostí
receipt pokwitowanie
recipient příjemce
reciprocal trade preferences wzajemne preferencje handlowe
reciprocity wyszczególnienie
recovery ożywienie
recovery, debt collection windykacja
redundancy nadmierność
refund v vrátit
registration fee opłata za uczestnictwo
registration fee wpisowe
reinsurance entities podmioty reasekuracyjne
remittance, transfer przelew
renew a contract odnowić (umowę)
renew, extend (validity) przedłużać (ważność)
renewal przedłużenie
renewal (of a policy) odnowienie
repayment odplatnosc
representative, agent przedstawiciel zástupce zástupca
resale odsprzedaż
retail detaliczny
revenue dochód
right of repurchase odkup (prawo -u)
royalty honorarium autorskie
run up large debts zaciagac dlugi
sale, retailing rozprzedaż
sales obroty
sales manager kierownik działu sprzedaży
sales manager kierownik działu zbytu
sample vzorek
sealed envelope zaklejona koperta
seasonal clearance sale wyprzedaż posezonowa
seasonal fluctuations wahanie sezonowe
selection board komisja rekrutacyjna
self-sufficient samowystarczalny
sell out rozprzedać
service a debt obsługiwać dług
settle accounts rozliczyć się
short-term loan krátkodobá půjčka
short-term savings, liquid savings agregat M2
sick leave urlop chorobowy
silent partner cicha wspólnik
silent partnership cicha spółka
small- and medium sized enterprises male i srednie przedsiebiorstwa
SME's MSP malé a středné podniky
SME's small and medium-sized enterprises MsP (male i srednie przedsi?biorstwa)
sold-out vyprodané
solvency wypłacalność
solvent, financially sound wypłacalny
spot check wyrywkowa (kontrola)
spot price cena spotowa
standstill przestój
starting price cena wywoławcza
stimulus, incentive bodziec (dźca dźce)
stipulate in contract ustalać w umowie
stock exchange giełda burza burza
storage dues składowe
stranded costs koszty osierocone
subcontractor podwykonawca
submit a tender składać ofertę
sum, amount částka
superintendent kierownik
supervision, care, servicing dogląd
supplementary payment wyrównanie
supply nabídka
supply and demand popyt i podaż
surveyor, adjuster, appraiser rzeczoznawca
take out a policy uzyskać polisę
take, incur a risk ponosić ryzyko
tax deductions potrącenia od podatków
tax relief, allowance ulga podatkowa
tender, bid oferta przetargowa
Third World country země třetého světa
time-sharing podział czasu
top management ścisłe kierownictwo
top-up from the budget uzupelnianie (doplat bezposrednich) z bud?etu econbudg
trade deficit deficyt bilansu handlowego
trade disupute spór handlowy
trademark obchodní značka
tradesman kupiec
trading partner partner handlowy
transfer przelew (dokonać -)
transfer of a claim cesja wierzytelnosci
transferable document przenoszalny dokument handlowy
treasury pokladna
Treasury Bill weksel skarbowy
trust fund fundusz powierniczy
tuition czesne
turnover tax obrotowy (podatek -)
under lease wydzierżawiony
underdeveloped gospodarczo zacofany
undertaking, firm przedsiębiorstwo podnik podnik
unemployment bezrobocie nezaměstnanost
unemployment rate míra nezaměstnanosti
unit trust fundusz otwarty
valuation oszacowanie
venture przesięwzięcie
voucher dowód kasowy
wholesale hurt, hurtowy
wholesaler hurtownik
wholesalers, warehouse hurtownia
written calls sprzedane opcje na kupno
written off (debts) anulowane
yield, productivity wydajność
zero-rated stawce (o zerowej _)
www.langsites.com