nuclear power plant atomová elektrárna
chemical chemická látka
crop spraying chemický postřik
chemicals chemikálie
waste water plant čistírna odpadních vod oczyszczalnia wody
water treatment plant čistírna odpadních vod
household waste domovní odpad
ecosystem ekosystém
nuclear power plant elektrárná atomová
emission of pollutants emise škodlivin
GMO genetický modifikovaná plodina
toxic fumes jedovaté výpary
poisonous, toxic jedovatý
contamination of the soil kontaminace půdy
scrap metal kovový odpad
acid rain kyselý déšť kwasny deszcz
waste disposal likvidace odpadu usuwanie odpadków
non-polluting neznečišťující
renewable ressources obnovitelné zdroje
environmental protection ochrana životního postředí
sorted waste odpad tříděný
scrap material odpadové suroviny
atmosphere ovzduší
carbon monoxide oxid uhelnatý
carbon dioxide oxid uhličitý
radioactivity, irradiation ozáření (radioaktivní -)
hole in the ozone layer ozonová díra
ozone layer ozonová vrstva
pesticide pesticid
wasting raw material plýtvání surovninami
waste water plýtvat vodu
radioactive waste radioaktivní odpad
recycling recyklace odzysk
recycled paper recyklovaný papír
recyclable recyklovatelný
environmentally-friendly śetrný k životnímu postř.
landfill, tip, dumping ground skládka odpadků wysypisko
greenhouse effect skleníkový efekt
greenhouse gas skleníkový plyn gazy ciepliarne
pollutant, contaminant škodlivina
hazardous waste škodlivý odpad
rubbish smetí
fallout spad
waste incineration plant spalovna odpadů
sewage splašky
scrap paper starý papír
sort waste tříchit odpad
sustainable development udržitelný vývoj staly rozwój
scrap yard vrakoviště
exhaust fumes výfukové plyny
nature preservation zachování přírody
No Dumping Zakázané skládka
contaminated area zamořené území
pollution zamoření
contaminate zamořit
radiation (solar -) záření (sluneční -)
environmental science životní postředí sozologia
environmentally-friendly životnímu prostředí příznivý
air pollution znečištění ovzduší
water pollution znečištění vodstva
pollute znečistit
polluter znečišťovatel
recycling of waste zpracování odpadu