EU terms in English, Czech and Polish

www.langsites.com
ACP AKT
White Paper Bílá Kniha Biala Ksiega
lifelong learning celoživotní vz ělávání kształcenie ustawicze
article článek artikuł
member-state členský stát państwo członkowskie
conciliation committee dohodovácí výbor
recommendation doporučení zalecenie
explanatory memorandum důvodová zpráva uzasadnienie
ESDP EBOP Evropská bezpečnostní a obranná politika
ERDF European Regional Development Fund EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
European Economic Area EHP-Evropský hospodářský prostor Europejsli Obszar Gospodarczy
EESC EHSV Evropský hospodářský a sociální výbor EKES
ECSC ESUO Evropské společenství uhlí a oceli
EFTA European Free Trade Area ESVO Evropské sdružení volného obchodu
MEP europoslanec
EMEA European Agency for the Evaluation of Medicinal Products Evropská agentura pro hodnocení léčiv Europejska Agencja ds. Kontroli Leków
EEA Evropská agentura pro životní prostředí Europejska Agencja Ochrony srodowiska
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development Evropská banka pro obnovu a rozvoj EBOR - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
EIB - European Investment Bank Evropská investiční banka EBI - Europejski Bank Inwestycyjny
EPP Evropská lidová strana
European Council Evropská rada Rada Europejska
CEDEFOP Evropské centrum pro rozvoj odbornéhe vzdělávání Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego
EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction Evropské monotorovací centrum pro drogy a drogovou závislost Europejskie Centrum ds. Walki z Narkotykami
EEA - European Economic Area Evropský hospodářský prostor EOG - Europejski Obszar Gospodarczy
EFSA Evropský úřád pro bezpečnost potravin
EAGGF EZOZF Evropský zemědělského orientační a záruční fond Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa
cohesion fund Fond související, kohezní fond
Advocate-General generální advokát rzecznik generalny
DG generální ředetelství Gř
SEA Jednotý evropský akt JAE Jednolity Akt Europejski
Chapter Kapitola Rozdział
Charter of Basic Rights and Freedoms Listina základních práv a svobod
SME MSP
regulation, decree, ordinance nařízení rozporządzenie
conclusion, proposal návrh wniosek
NGOs nevládní organizace
scope oblast působnosti zakres stosowania
OLAF EuropeanAnti-Fraud Offiice OLAF-Evropský úřad pro boj proti podvodům Europejskie Biuro Zwalczania Oszust
Ombudsman ombudsman Rzecznik Praw Obywatelskich
entry into force počátek platnosti
cohesion policy politika soudržnosti
rules of origin pravidla původu reguły pochodzenia
legal basis právní základ podstawa prawna
freedom of movement and establishment právo na stěhování a usazování
transition period přechodné období przejściowy (okres _)
review přehled przegląd
production quotas produkční kvóty kwoty produkcyjne
implementing provisions prováděcí ustanovení przepisy wykonawcze
application (of legislation) provádění stosowanie (ustawy)
transposition provedení transpozycja
transparency průhlednost
Council Rada Rada
Council of Europe Rada Evropy Rada Europy
Board of Governors Rada guvernérů
Treaty of Rome Římská smlouva Traktat Rzymski
sentence, ruling, judgement rozsudek
Having regard to s ohledem na uwzględniając
approximation sblížení zbliżenie
communication sdělení (Komise) komunikat
tax warehouse sklad s daňovým dozorem sklad podatkowy
directive směrnice dyrektywa
amicable sttlement of disputes smírná řešení sporů polubowe rozstrzyganie sporów
Treaty of Accession smlouva o přistoupení traktat zjednoczeniowy
social cohesion sociální soudržnost spójność
Court of Justice Soudní dvůr Trybunał Sprawiedliwość
knowledge-based society společnost založené na znalostech
common position společný postoj wspólne stanowisko
co-decision spolurozhodování współdecydowanie
CFSP SZBP Společná zahraniční a bezpečnostní politika WPZiB Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
CAP SZP společná zemědělská politika wspólna polityka rolna
TEN's, Trans-European Networks Transevropská siť siece transeuropejskie
Court of Auditors Účetní dvůr Trybunal Rewidentów Ksiegowych, Trybunał Obrachunkowy
grant discharge uděliní absolutoria
Official Journal Úřední věstník Dziennik Urzędowy
own resources vlastní zdroje środki własne, właściwe dochody
home affairs vnitřní věci
freedom of movement (capital, goods, services, persons) volný pohyb (kapitalů, zboží, služeb, osob
entry into force vstup v platnost wejście w życie
COREPER Výbor Stálých Zástupců Komitet Stałych Przedstawicieli
High Authority Vysoký úřad
export refund vývozní náhrada doplaty do eksportu, ref undacja wywozowa
country of origin země původu
country of destination země určení
unit of account zúčtovací jednotka jednostka rozrachunkowa
www.langsites.com