Be a good boy! Behave! Buď hodný
Be careful. uważaj buď opatrná!
Be quiet! Buď zticha!
Come! Přijď!
Don't do it! Nedělejte to!
dont get mad nezlob se
Eat! Jez!
Fire! Hoří!
Get lost! Get out of here! Spadaj! Odpal! Tahní!
get out! wynos się! Běž pryč!
God forbid! Broń Boże! Bůh uchovej!
Great Wspaniale. Skvĕle.
Help! Ratunku! Pomoc!
Hurry up! Pośpiesz się! Śpiesz się! Pospěš si / Dělej!
I can't believe my eyes (ears) Nie wierzę swoim oczom (uszom) Nevĕřím svým očím (uším)
Leave me alone! Nech mě!
Look out! Déj / Dávej pozor!
Look! Popatrz! Podívej se!
no way! Nie ma mowy! kdepak!
out! wynocha!
repeat! powtórz! opakujte!
sit down! sedněte si!
Strange! Dziwne! To je zvlástní.
That's unbelievable. To nie do wiary. To je neuvĕřitelné.
Try it! Zkus to!
etc. i tak dalej (itd) a tak dále (atd)
crossword puzzle (do a -) luštit / vyluštit křížouku
dance tancovat / zatancovat
fall asleep usnąć, zasnąć usnout
fish v łowić ryby rybařit
go by foot, walk jít pěšky
go fishing chytat ryby
hobby koniček
hunt lovit polować
paint (picture) malovat / namalot obraz
playing cards karty do gry (hrací) karty
rest, sleep odpoczynek spánek
sunbathe opalovat se / opálit se
swim pływać plavat / zaplavat
task zadanie úkol úloha
work out, stengthen posilovat
alleged rzekomy, domniemany udajný
alone sam -a sám
ambiguous dwuznaczny dvojsmyslný dvojzmyselný
another inny jiný iný
appropriate, specific właściwy správný správny
awkward, thorny ožehavý
biased, prejudice, disposed towards przychylny přepojatý
bitter gorzki hořký horký
bright jasny světlý
broken złamany, rozbity, zepsuty rozbitý
calm, peaceful spokojny klidný pokojný
certain pewny jistý, určitý istý, spoľatilivý?
coastal przybrzeżny pobřežní pobrežný
cold zimny studený, chladný studený
colorful, varied pestrý
commercial obchodní
common, joint wspólny společný spoločný
common, ordinary pospolity obecný bežný
commonplace, colloquial potoczny běžný, obecný, hovorový bežný
comparable porównywalny srovnatelný
complicated złożony, skomplikowany složitý, komplikovaný komplíkovaný
constant, lasting trwały trvonlivý trvalý
constant, uninterrupted ciągły neustálý nepreržitý, stály
contemporary współczesny současný
cool chłodno chladno
correct poprawny správný správny, korektný
credible wiarygodny věrohidný hodnoverný, dôveryhodny
damaged poškozen
dead martwy mrtvý
decisive rozhodující
decisive, crucial przełomowy rozhodný prelomový
deep głęboki hluboký hlboký
deliberate schvalý
derivative, seconary powtórny opětný opätovný
deserving, stately godny důstojný hodný
desirable žadoucí
different inaczej jinak ináč, inak(šie)
discarded vyřazený
divided rozdělený
dry suchy suchý
dusty zakurzony rašný, zaprašený
edible jadalny jedlý
embarrassing, awkward, painful trapný
embroiled zagmatwany
empty pusty prázdný
entangled, confused pogmatwany
equivalent równoważny rovnocenný
exceptional wyjątkowy výjimečný výnimočny
exceptional, extraordinary mimořádný
exhausted wyczerpany vyčerpaný
far daleki daleký, vzdálenost d'aleký
fast szybki rychlý rýchly
fit, efficient schopný
flexible giętki ohebný, pružný ohybný, pružný
foreign cudzy, obcy cizí cudzí
foreign zagraniczny zahranični, cizí zahraničný
forged, counterfeit podrobiony
fragile kruchy křehký (křehčî), chabý krehký
free, slow wolny svobodý slobodný, voľný, pomalý
front, foremost przedni přední predný
full pełny plný
funny dowcipny vtipný vtipný
general ogólny všeobecný všeobecný
grumpy gderliwy nevrlý
hard twardy tvrdý
heartfelt, cordial serdeczny srdečný srdečný
heavy ciężki tĕžký
hungry głodny hladový, lačný hladný
important ważny důležitý dôležitý
inclined skłonny náchylny sklonný, náklonny
inconspicuous niepozorny nenápadný, nepatrný
indirect pośredny nepřímý nepriamy
individual, separate poszczególny jednotlivý jednotlivý
inestimable, priceless bezcenny vzácný
influential wpływowy vlivný vplyvný
interesting ciekawy, ciejawski zvědavý zvedavý, zaujíma
interesting interesujący zajímavý
international międzynarodowy mezinárodní medzinárodný
laborious, inconvenient uciążliwy obtížný únavný, obťažný
last ostatni poslední posledný
left lewy levý ľavý
light lekki lehký ľahký
lighter n. zapalniczka zapalovač
line busy, full zajęte obsazeno
literal dosłowny doslovný doslovný
lively, brisk rześki čilý svieži, rezký
long długi dlouhý dlhý
lost zagubiony ztracený
loud, audible głośny hlasitý hlučný, chýmy, slávny
magical magniczny magický magický
manly, virile, masculine męski mužský mužský, chlapský
manual ręczny ruční ručný
material, objective rzeczowny věcný vecny
mature, ripe, adult dojrzały zralý
midieval średniowieczny středovĕký
mild, moderate mírný
moist, damp wilgotny vlhký vlhký
mutual wzajemny vzájemný vzájomný
naked nago naze
national narodowy narodní národný
natural, unaffected přirožený
necessary konieczny, niezbędny nutný nutný, nevyhutný
necessary potrzebny potřebný, nutný potrebný
new nowy nový nový
next następny příšti, další
nice, pretty ładny hezký pekný
obedient, submission posłuszny poslušný poslušný
open otwarty otevřený otverený
opposite, reverse opačný
orderly, systematic porządny pořádny ríbezľa
ordinary obyčejný
other drugi, inny druhý
own (one's -) własny vlastní vlastný
painful bolesny bolestný bolestný, bolestivý
past, previous, last ubiegły minulý minulý
permeable przemakalny promokavý premokavý
personal, private osobisty osobní osobný
petrified osłupieny zkamenělý (also by fear)
populous lidnatý
post-nuptial poślubny svatební svadobný
powerful, mighty potężny, silny silný, mohutný mohutný
prepared, ready připravený
profitable, worthwhile opłacalny rentabilní výnosný
progressive postępowy pokrokový pokropový
provident, far-sighted przezorny opatrný prozretel´ný
ready gotowy hotový
rear, behind tylny zadní
regular, normal, steady regularny pravidelný pravidelný
retaliatory odvetný
rich bogaty bohatý bohatý
ridiculous śmieszny směšné
routine, ordinary běžný
rural selský
seasonal, occaisional sezonowy sezónní sezónny
sensational sensacyjny senzační sensačný
sensitive citlivý
serious poważny vážný seriózny
shaky, wobbly chwiejny kolísavý kolísavý
short krótki krátký krátki
shorter krótszy kratší
sick chory nemocný chorý
similar podobny podobný podobný
smooth, even gładki hladký hladký
soporific nasenny uspávací uspávací
straight, direct prosty přímý, prostý priamy, rovný
straight, direct, fairly wprost přímo, rovně priamo, rovno
strange dziwny divný, zvláštní
strenuous namáhavý
strident, shrill przeraźliwy pronikavý, strašný desný
strong mocny, silny pevný, silný, mocný silný
subsidiary zależny
sufficient, enough wystarczający dostatečný postačujúci
superfluous zbytečný
supple, springy prężny prnžný pružný
surprising překvapující surprising
sworn przysięgły přísežný prísažný, porotca
tall, high wysoki vysoký vysoký
technical, professional odborný
temporary, interim, provisional tymczasowy zatímní dočasný
thick, dense gęsty hustý hustý
thin cienki tenký
thin, watery, loose rzadki řídký, vzácný zriedkavý
thorough důkladný
tignt, narrow ciasny těsný tesný
tolerable, bearable snesitelný
transitional przejściowy přechodný, zatímní prechodný
transparent przeroczysty průhledný
transversal, cross, thwart poprzeczny příčný priečny
uncertain niepewny nejistý
undeniable niezaprzeczalny nepopíratelný
unfavorable nieprzychylny
unimportant,trivial nieważny neplatný
universal, general powszechny všeobecný všeobecný
unnecessary, superfluous niepotrzebny zbytečný
urgent nutný
useful użyteczny užitečný užitočný
warm ciepły teplý
weak słaby slabý slabý
wet mokry mokrý, vlhko
whole, all cały celý
wild dziki divoký
wonderful cudowny zázračný, podivuhodný zázračný, nádher
wonderful wspaniały nádherný skvelý
work, labo(u)r adj roboczy pracovní pracovný
worse adj gorszy horší horší
young młody mladý mladý
ambitious ambitny ctižádostivý (ambiciózní)
bad-tempered skory do gniewu
bashful, shy wstydliwy
bold śmiały
brave statečný
brawny mięsisty
broad-shouldered barczysty
concious při smyslech
convinced přesvědčený
corpulent brzuchaty
courteous zdořilý
cranky wygiety
crippled ochromený
curious zvědavý
decent, respectable przyzwoity slušný, vhodny slušný, čestný
desperate rozpaczliwy zoufałý
eloquent wymowny výmluvný
eloquent wymowny výmluvný
experienced doświadczony zkušený
fat gruby tlustý tučný
forgetful zapominalski zapomnětlivý
friendly przyjaźny přátelský priatel´ský
frugal oszczędny šetrný
hard-core, dyed-in-the-wool, perverse zarytý
healthy zdrowy zdravý
lazy leniwy lenivý, líný lenivý
lean, lank zbiedzony štihlý
muscular mięśniowy
nasty protivný
nervous zdenerwowany nervozní
obese otyły obézní
obnoxious protivný
polite grzeczny, uprzejmy zdvořilý
proud dumny pyšný pyšný, hrdy
reliable spolehlivý
responsible zodpovědný
selfish egoistyczny, samolubny sobecký sebecký
skinny, weakly, sickly chuderlawy
sleepy, drowsy ospały
slender smukły, wysmukły štíhlý
slim and tall wysmukły
small-minded młostkowy
sober, down-to-earth střízlivý
strict přísný
stubborn tvrdohlavý,paličatý
stubborn, obstinate uparty tvrdošíjný tvrdohlavý
stupid głupy hloupý, blbý hlúpy
superstitious przesądny pověrčivý
sweaty spocony zpocený
talented nadaný
thin hubený
timid plachý
tough, coarse drsný
unruly, unmanageable krnąbrny
valiant bitny
vicious, mean wredny
almost prawie téměř
anyway stejně
as a consequence následkem
back wstecz zpět, zpátky nazad, späť
badly, poorly źle špatně zle
barely, scarcely, hardly zaledwie ledva, sotva sotva, ledva
better adv lepiej lépe lepšie, radšej
by chance przypadkiem náhodnou? náhodnou
completely, entirely zcela
definitely, for sure na pewno určite naisto, iste, určite
easily łatwo lehce, snadno ľahko
enough dość, dosyść dost
exactly dokładnie přešně
exceptionally wyjątkowo, nadzwyczajnie výjimečně
far daleko daleko
fast szybko rychle
finally nareszcie konečně
fortunately szczęśliwie šťastně
further dalej dál(e)
hardly sotra
immediately natychmiast hned ihneď
in public veřejně
in vain marně
in vain nadarmo
lightly / hard lehce / těžce
more bardziej vice viac
most likely nejspíš
much, a lot dużo hodnĕ
necesssarily koniecznie nutně nutne, nevyhutne
obviously pochopitelně
on business służbowo služebně
on purpose naumyślnie úmyslně
only jedyny jediný
only tylko jen, jenom len, iba
predominantly převažně
quietly, at ease spokojnie klidně
rashly, unadvisedly pochopnie ukvapeně prenáhlenie
rather, first spíše
really skutečně
really, truly naprawdę opravdu
secretly skrytě
secretly, stealthily potajemnie tajemně, tajně potajomky
separately, apart osobno zvlaště
simply po prostu prostě
sincerely serdecznie upřímně
slowly powoli pomalu pomaly
snail's pace (at a -) hledmýždím tempem
somehow jakoś nějak
sometime kiedyś nĕkdy
suddenly nagle náhle, najednou
suspiciously podezřelé
thoroughly důkladně
timidly plaše
together razem spolu, zároven', celkem spolu
too zbyt příliš
ultimately, at the end of the day na końcu na konci
upright, perpendicularly pionowo svisle vislo
very bardzo velmi, velice veľmi
warm ciepło teplo
well dobrze dobře dobre
air control tower wieża kontrolna
air space przestrzeń powietrzna
airsickness bag torebka chorobowa
airstrip pas startowy
altimeter wysokościomierz
approach to land podchodzić do lądowania
biplane dwupłat(owiec)
boarding pass karta pokładowa
cockpit kabina pilota
cockpit kabina pilotów
cruising speed predkosc przelotowa
dual controls dwuster
fin statecznik pionowy
fin (plane) statecznik kierunkowy
flight recorder, black box czarna skrzynka
flight schedule rozkład lotów
forced landing lądowanie przymusowe
fuselage kadłub samolotu
glider szybowiec
hijacking porwanie samolotu
instrument panel tablica przyrządów
intercept (plane) przechwytywać
intermediate landing międzylądowanie
jet odrzutowy
jet engine silnik odrzutowy
jet plane odrzutowiec
landing (make a _) desant (wysadzić _)
landing run, strip dobieg
landing strip lądowisko
man-powered aircraft mięśniolot
maximum altitude pulap maksymalny
monoplane jednopłat
rudder ster kierunku
runway, airstrip pas startowy
soar szybować
supersonic naddźwiękowy
supersonic nadsłyszalny
supersonic plane naddźwiękowy (samolot -)
tail boom belka ogonowa
tailless aircraft bezogonowiec
tailplane statecznik poziomowy
taxi v. (plane) kołować
wing span rozpiętość
dive nurkować
glide, soar lecieć lotem ślizgowym
adulterated butter podrobione maslo
agricultural rolny, rolniczy zemědělství poľnohospodársky
animal feeder karmnik
animal husbandry hodowla
arable orny
arable land grunty orne
arable land uzytki orne
arable land użytki rolne
artificial insemination sztuczne zaplodnienie
barren, sterile, arid jałowy
binder snopowiązałka
bulky feed, roughage pasza objętościowa
buying up surpluses skup nadwyzek (w rolnictwie)
cattle-breeding hodowla bydła
chicken coop, henhouse kurnik
compost kompost
compost podłoże kwiatowe
cowshed obora
crop failure nieurodzaj
crop rotation płodozmian
crop year sezon (w rolnictwie)
crop, yield plon
culture, cultivation uprawa
dairy cow dojna krowa
dairy farm mleczarnia
direcr payments doplaty bezposrednie
direct income support platnosci bezposrednie
dung bydlęcy (nawóz _)
dusting machine opylacz
egg farm jajczarski (ferma _)
ensilage pasza kiszona
ensilage, silage kiszonka
ensilage, silage silosowanie
fallow, idle land ugór
farm hands czeladź folwarcza
farmer rolnik rolník poľnohospodár
farm-hand parobek
farmland uprawne (pole _)
feed, fodder pasza
fertiliser, manure nawozić
flax len
fodder obrok
fruit-farmer sadownik
graft szczepić (rośliny)
greenhouse cieplarnia, szklarnia skleník
greenhouse, hothouse cieplarnia
grove gaj
harrow brona
hay siano
haystack bróg
head of cattle sztuka bydla
heifer jalówka
hemp konopie pl.
hoe graca
hoe motyka
humous soil próchnicza (gleba _)
idle land odłogi
irrigation nawadnianie
irrigation nawodienie
land reclamation rekultywacja
landowner obszarnik
leguminous plants, legumes strączkowe (rośliny _)
liming nawapnianie
linen (linseed) lniany (siemię -)
manure, dung obornik
manure, fertiliser nawóz
must moszcz
oil(seed) cake makuch
oilseeds nasiona oleiste
orchard sad sad
pasture, grazing land pastwisko
pearl barley perlówka
pellets pasza granulowana
pen (pig) zagroda
pigsty chlew
pitchfork widły pl.
plant, vegetable roślina rostlina rastlina
planter sadzarka
plot of land działka
plough pług
plough, work hard orać
ploughshare lemierz
poultry drób
prune przycinać drzewka
reafforestation zalesianie
rotary harrow brona kolczatka
scythe kosa
seed production nasiennictwo
seedling rozsada
set-aside odlogowanie (ziemi)
shovel plough radło
sickle sierp srp
silo, storage bin silos
slaughterhouse, abattoir rzeźnia
sow, spread (panic) siać /za- or po-
sowing o
sowing siew serba sejba
sowing machine, seeder siewnik
spray (crop) rozpylać
spray irrigation, sprinkling deszczowanie
spraying machine opryskliwacz
spring (wheat, rye) jary
spring crops jare (rośliny _)
spring-tooth harrow brona sprężynowa
sprinkler, spraying machine opryskiwacz
sprinkling (irrigation) nawadniane deszczujące
stable stajnia
suckler cow krowa mamka
sugar factory cukrownia
sugar industry cukrownictwo
swine trzoda chlewny
tenant (farmer), leaseholder dzierżawca
thresh młócić v
thresher młockarnia
tooth harrow brona zębowa
tuber, bulb, Jerusalem artichoke bulwa
uncultivated land (lie fallow) odłóg (leżeć odłogiem)
undisturbed soil calizna
vintner winiarz
wasteland, barren, idle land nieużytki
watering (plants) podlewać
weeder brona chwastownik
wheat pszenica
wheat flour pszenna (mąka -)
wine press tlocznia
wine-press prasa do wina
winter crops oziminy
yield a good harvest obrodzić
artificial insemination sztuczne unasiennianie umělé oplodnění
axe siekiera sekera sekera
dairy mleczarnia
oilseeds rośliny oleiste
? prostownik
abdomen odwłok
abdomen podbrzusze
abdominal brzuszny
Achilles heel ścięgno Achillesa
Adams apple grydka ohryzek
Adams apple jablko Adama, adamowy Adamovo jablko
anat brodawka sutkowa
ankle joint skokowy (staw -)
anus odbyt řiť, anus
appendix kiszka (ślepa -) slepé střevo, apendix
appendix wyrostek robaczkowy
arm, shoulder ramię rámě, rameno rameno
armpit dół pachowy
armpit pacha podpaží pazucha
artery tętnica tepna tepna
auricle małżowina uszna
back, shoulders plecy záda, plece chrbát
backbone, spine kręgosłup páteř chrbtica
bags under one's eyes worki pod oczami
bald spot pleš
balls mędrały**
balls** jajka**
balls, nuts** jaja**
beard broda brada brada
behind, bottom* tylek*
belly, abdomen brzuch břicho brucho
big toe,stubby finger paluch
bladder pęcherz moczowy močový měchýř
blood krew krev krv
blood-vessels naczynia krwionośne
body ciało tělo telo, teleso
body build budowa ciała
body hair, animal hair chupy
bone marrow szpik kostny
bone, dice kość kost
bottom (child) pupa*
bowels, guts, intestines trzewia pl.
bowels, viscera wnętrzności
brain mózg mozek mozog
brains, cerebellum móżdżek
breasts piersi prsa
bronchi oskrzela průduška prieduška
bronchus (-i) oskrzela (-e)
bullocks, balls** jajca**
bust biust
bust popiersie busta busta
buttocks pośladki
calf (leg) łydka lýtko lýtko
callus stwardnienie
canine tooth, fang, tusk kieł
capillaries naczynia włosowate
capillary włoskowaty
cardiovascular -) sercowo-naczyniowy (układ -)
cardiovascular system układ krwionośny
cartilage, gristle chrząstka
cell komórka buňka
central nervous system układ nerwowy ośrodkowy
cervix szyjka macicy
cheek policzek tvář
cheekbone policzkowa (kość -)
chest pierś hruď
chor(i)oid, pia matter naczyniówka
clapper (tongue) jęzor**
clitoris łechtaczka
collarbone, clavicle obojczyk
colon okrężnica
cornea rogówka rohovka
corpuscle, blood cell krwinka
cortex kora mózgowa
crotch krocze
crown (of the head) ciemię
diaphragm przepona
digestive system trawienny (układ -)
dimple dolek na twarzy
duodenum dwunastnica
ear,ears ucho, uszy ucho, uši ucho
eardrum bębenek ušní bubínek
eardrum błona bębenkowa
earlobe płatek uszny
ears uszy uši
elbow kolanko
elbow łokiec loket
endocrine dokrewny
endocrine system układ wewnątrz-wydelniczy
endocrine system wydzielania wewnętrznego (układ -)
epidermis naskórek
excretory system wydalniczy (układ -)
eye oko oko oko
eyeball gałka oczna bulva (oční -)
eyebrow(s) brew, brwi
eyelash rzęsa řasa riasa
eyelid powieka očni víčko viečko
eye-lid powieka
eyes oczy oči
eyes (slang) gały*
eyes (slang) oczęta*
eyes (slang) patrzały*
face twarz tvář, obličej tvár
fallopian tube jajowód
femur, thigh-bone kość udowa
finger palec prst prst
fingernail, toenail paznokieć
fist pięść f. pěst päsť
forearm przedramię předloktí
forefinger, index finger palec wskazujący
forehead czoło čelo čelo
foreskin napletek
freckles piegi pihy pehy
frontal lobe płat czołowy
gallbladder pęcherzyk żółciowy
gland gruczoł
glottis głośnia
gluteus maximus mięsień pośladkowy wielki
groin pachwina
gums dziąsło
guts (stomach and intestines)* bebech*(bebechy)
hair włos -y vlas -y
hairdo fryzura účes účes, frizúra
hand ręka ruka ruka
harelip zajęcza warga
head głowa hlava hlava
head (slang) łeb*
head (slang) łepetyna*
head (slang) makówka*
head (slang) mózgownica*
head (slang) pała*
heart serce srdce srdce
heel pięta pata päta
hip biodro bok bedro
hip biodro
hip joint staw biodrowy
hymen błona diewicza
hypodermic, subcutaneous podskórny
incisor (tooth), chopper (tool) siekacz
intestine, gut kiszka střevo črevo
iris tęczówka
jaw szczęka
jaws paszcza
joint przegub záhyb,ohyb,kloub kíb
joint staw kloub
kidney nerka ledvina
knee kolano koleno koleno
knee joint staw kolanowy
kneecap rzepka
larynx, voice box krtań
leg noga noha noha
leg udko
leukocyte ciałko (białe _)
limb, artery kończyna
lip, lips warga ret, rty
liver wątroba
locomotor system ruchowy (układ -)
loins lędźwie
lung płuco
lymph node węzeł limfatyczny
lymphatic system chłonny (układ -)
marrow mlecz
marrow szpik
molar trzonowy (ząb -)
molar tooth ząb trzonowy
mole (on skin) pieprzyk
mouth usta pl. ústa ústa
mucous membrane błona ślużowa
mug (face) facjata*
mug* (face) gęba**
muscle (-s) mięsień (muskuły) sval (-y) sval
muscle -s mięsień, muskuł -y sval -y
mustache wąsy pl knír
nasal nosowy
navel pępek
neck szyjka
neck (back of the-) kark šíje krk
neck, throat krk
nose nos nos
nose (slang) kilfon**
nose (slang) klakson**
nostril chrapa
nostril nozdrze
occipital lobe płat potyliczny
occiput potylica
oesophagus przełyk hltan, jícen hrtan
oral ustny ústní útný
organ narząd
ovary jajnik
oviduct jajowód
palate podniebienie patro podnebie
palate podniebienie
parasympathetic nervous system przywspółczulny (układ nrewowy -)
peepers (eyes) ślepia*
pelvic biodrowy
pelvis miednica
penis prącie
periosteum okostna
peripheral nervous system obwodowy układ nerwowy
peripheral nervous system układ nerwowy obwodowy
peritoneum otrzewna
pineal gland szyszynka
pond, joint (anat) staw
private parts przyrodzenie
pupil (eye) źrenica zřítelnice, zornice zrenica
receding hairline zakola
rectum odbytnica
reproductive system rozrodczy (układ -)
respiratory (system) oddechowy (układ -)
retina, volleyball siatkówka
ribcage klatka piersowa
ring finger palec serdeczny
rosy cheeks rumiana buzia
scrotum moszna
seat, behind siedzenie
sebaceous gland gruzcoł łojowy
shank. lower leg podudzie
shinbone goleń holenní kost
shin-bone, tibia, leg (lamb) goleń
shoulder rameno
shoulder blade, spatula, spade łopatka
sideburns baki
skin skóra kůže koža
skull czaszka lebka lebka
skull czerep
sniffer* (nose) kichawa*
snout (nose) nosisko*
sphincter zwieracz
spinal dordzeniowy
spinal column, spine pacierzowy stos
spinal cord rdzeń kręgowy
spleen, milt śledziona
sternum, breastbone, little bridge mostek
taste bud kubek smakowy
tear duct kanalik łzowy
tear duct łzowy kanal
temple skroń f.
temporal lobe płat skroniowy
tendon, heel, sinew ścięgno šlcha
the carotid (artery) szyjna (tętnica -)
thigh udo stehno stehno
thigh udo
thighbone udowy (kość -a)
throat gardło hrdlo, krk hrdlo
thumb kciuk palec (means finger in Polish!)
thymus gland grasica
thyroid tarczyca štítná žláza
tibia piszczel kost holenní
ticker* (heart) pompa*
tissue tkanka tkáň
toe palec u nogi prst u nohy
tooth ząb zub zub
torso tors
torso tułów
trachea, windpipe tchawica
tummy (child) brzusio
umbilical cord pępowina
umbilical cord pępowina
urethra cewka moczowa
urethra moczowód
uterus, womb, screw nut macica
uvula języczek
vagina pochwa
ventricle komora serca
vestibule, atrium (heart) przedsionek
vocal cord struna głosowa
vocal cord wiązadło głosowe
vulva, shame srom
womb, bosom łono
wrist nadgarstek zápěstí
wrist, ball-and-socket joint przegub
chłonka
ciałko szkliste
ciało modzelowate
opona pajęcza
opony mózgowe
podwzgórze
tętnica płucna
tętnica wieńcowa
węzel chłonny
wydatny nos
wzgórze
bulging (eyes) wyłupiasty
cerebellum móżdżek mozeček, malż mozek
cerebral cortex kora mózgowa kůra (mozková)
folds, furrows of the brain bruzdy mózgu
frontal lobe płat czołowy čelní lalok
hemisphere (left, right -) półkuła (lewa, prawa -) polokoule (mozková)
ITC inferior temporal cortex dolna kora skroniowa
LGN lateral geniculate nuclei ciała kolankowate boczne
occiputal lobe płat potyliczny
pituitary przysadka mózgowa podvěsek mozkový
pituitary gland przysadka mózgowa
temporal lobe płat skroniowy
visual cortex kora wzrokowa zraková kůra
hipokamp
wzgórze
heel pięta
blind spot ślepa plamka slepá skvrna
bladder močový měchýř
gallbladder woreczek żółciowy žlučník
intestine, bowel jelito, kiszka střevo
liver wątroba játra pečeň
lung płuca plíce f.
pancreas trzustka
peritoneum otrzewna
stomach żołądek žaludek
tonsils migdały mandle
uterus, womb macica
sneeze kichać kýchat kýchať
amoeba pełzak
amphibians płaży
anteater mrówkojad
antler poroże
ape małpa człekokształtna
aphid mszycz
arthropods stawonogi
baboon pawian
badger borsuk
bat nietoperz
beaver bóbr
billy-goat cap
boa constrictor boa dusiciel
boar divočak dzik
boar dzik
boar odyniec
buffalo bawół
bull buhaj
bunny króliczek
calf cielak
calf, oaf, blockhead cielę
carnivorous mięsożerny
cat kot kočka, kocour mačka
cobra okularnik
cockroach karaluch
cow krowa kráva
cricket, grasshopper świerszcz
cross-breed, stirring, blending mieszanie
cross-breeding krzyżowanie
cuckold, deer, stag rogacz
deer sarna
donkey, ass osioł osel somár
duckling kaczątko
echinoderms szkarłupnie
elk, moose łoś
ermine gronostaj
fox lis liška líška
goat koza
goose gęs husa
ground-hog świstak (amerikański)
grouse pardwa
grouse, wooodgrouse głuszec
half-breed, cross-breed mieszaniec
hamster chomik
hare zając zajíc zajac
hedgehog, porcupine jeż
heifer jałówka
hen kura slepice sliepka
hippopotamus hipopotam hroch hroch
horse koń kůň kôň
hound gończy (pies)
invertebrates bezkręgowce
kangaroo kangur
kid (goat) koźlę
kitten kotě
ladybird krówka (boża)
lamb jagnię, baranek jehně
lamb owieczka
leech pijawka
lion cub lwię, lwiątko
lioness lwica
lizard jaszczurka
lynx ryś
mammal ssak
mane grzywa
mare klacz
marsupial torbacz
mink norka
mole kret
monkey małpa opice opica
moth, obscurity ćma
mouse mysz myš myš
musk-rat piżmak
newt traszka
ostrich struś
otter, bitch (vulg.) wydra
oviparous jajorodny
ox, steer wół
pack animal juczne (zwierzę -)
peacock (proud as a -) paw (dumny jak -)
pig świnia prase, vepř
pig(s) świnia prase (prasete)
piglet prosiak
piglet prosię prase n.
piglet prosię sele
polar cat niedźwiedź biały
pony kuczyk
porcupine jeżozwierz
possum opos
predator, beast of prey drapieżnik
protozoan pierwotniak
purebred, thoroughbred czystorasowy čistokrevný
rabbit królik králik
ram tryk
rattlesnake grzechotnik
reindeer ren
reptile gad plaz had
reptile, mean guy gad
reptile, viper gadzina
rodent gryzoń
rooster, cock kogut kohout kohút
ruminant przeżuwacz přežvýkavec
saddle siodło sedlo sedlo
salamander jaszczur
scavenger padlinożerne (zwierzę -)
sheep, ewe owca ovce ovca
sheepdog owczarek
she-wolf wilczyca
slug ślimak nagi
snail ślimak
snake, hose wąż
sow locha
sow maciora
species gatunek
spider pająk pavouk
squirrel wiewórka
stag, deer jeleń jelen
stallion ogier
studhorse, stallion ogier (rozpłodowy)
swan łabędź labuť labuť
tadpole kijanka
tick (insect) kleszcz
tigress tygrysica
toad ropucha
tomcat kocur kocour
tom-cat kocisko
turkey indyk
udder wymię
vertebrate kręgowiec
viper padalec
vixen (fox) lisica
weasel łasica
wolf wilk vlk vlk
young stag, fawn jelonek
dog pies pes pes
bloodhood posokowiec
bloodhound pasowiec
bloodhound posokowiec
bulldog bokser, boksery pl.
Chihuahua meksykanin
collie owczarek szkocki
dachshund jamnik
German shepherd owczarek niemecki
German shepherd, Alsatian wilczur
Great Dane dog
greyhound chart
kennel, lair, hovel nora
Labrador retriever labradorski aportujący
mangy (dog), shabby wyliniały
puppy szczenię, szczeniak stěně
Russian wolfhound borzoi
sheep-dog owczarek
stray dog bezpański pies toulavý pes
camel wielbłąd velbloud ťava
cheetah gepard
hoof kopyto
ant mrówka mravenec
anthill mrowisko mraveniště
arachnids pajęczaki
bee pszczoła včela
beetle, may-bug chrabąszcz
bumblebee trzmiel
butterfly motyl motýl
caterpillar gąsienica
centipede stonoga
chrysalis poczwarka
cockroach prusak
dragonfly ważka
earthworm dżdżownica
firefly, glow-worm, skylight świetlik
fly mucha
grasshopper konik polny, pasikonik
hornet szerszeń sršeň
insect owad
ladybird biedronka
locust, swarm of insects szarańcza
louse wesz
mosquito komar
moth mół můra
praying mantis modliszka
silkworm jedwabnik
wasp osa
cray-fish raczek
porpoise morświn
sea anemone ukwiał
sea urchin jeżowiec
seal foka
sperm whale kaszalot
starfish rozgwiazda
walrus mors
whale wieloryb velryba veľryba
bark szczekać štěkat / za-
cat purrs kočka přede
tile kafel
tiler kaflarz
arcade podcień
Art Nouveau secese
artist plastyk/plastyczka
background tło základ, pozadí pozadie
bas-relief płaskorzeźba
drawing rysunek kresba
exhibition wystawa výstava
painting malarstwo, obraz malba
painting, housepainting malarstwo malířství maliarstvo
portrait, likeness portret portrét portrét
statue, sculpture rzeźba socha rezba, socha
work (of art) dzieło dílo dielo
nebula mgławica
4-stroke engine czterosuwowy (silnik _)
4-wheel drive napęd na cztery koła
acceleration przyspieszenie
accelerator pedał gazu, przyśpiesznik pedál, akcelerator, plynový pedál, plyn
accelerator przyspiesznik
accident wypadek příhoda, neštěsti, nehoda nehoda
accident and theft insurance (auto) AC (autocasco)
alloy, brake light stop
anti-freeze płyn przeciw zamarzaniu
apply brakes naciskać hamulce
arm rest podłokietnik
armoured car pancerny (samochód -)
articulated lorry, semi ciężarówka naczepowa
axle weight nacisk na os
barrier, tollgate szlaban
be run over by a car wpaść pod samochód
blinker migacz blikač
body shop nadwoziownica
bonnet, hood maska silnika
boot, trunk, roof rack bagażnik
brake disk tarcza hamulcowa
brake lining okładzina szczęk hamulca
brake rod drążek hamulca
brake v. hamować brzdit brzdiť
brakes hamulec brzda
breakdown, car trouble awaria porucha porucha, havaria
bumber zderzak nárazník
bypass, ringroad obwodnica
car horn klakson houkačka
car wash mytí aut
carburetor gaźnik karburátor
carwash myjnia samochodowa
car-wash automyjnia
change gear przerzucać bieg
chassis karoseria karosérie
chassis nadwozie
child's seat dětská autosedačka
choke, throttling valve przepustnica
clutch sprzęgło spojka
collision, crash zderzenie, kolizka
congestion, traffic jam, bottlenect dopravní zácpa
cotton pad, jeep gazik
cross-country vehicle pojazd terenowy
curve zatáčka
dashboard deska rozdzielcza
dashboard tablica rozdzielcza přístrojová deska
delivery van dostawczy (samochód _)
detour objazd objížďka
diesel napędowy (olej -) nafta
dimmed headlights (dipped) mijania (światła -)
double-decker bus piętrowy (autobus _)
drive shaft napędowy (wał -)
drive shaft wał napędowy
driver, chauffeur kierowca řidič, šofer
driver, steering wheel, handlebars kierownica
driver's license prawo jazdy řidičský průkaz
drum brake hamulec bębnowy
dump truck wywrotka
engine silnik motor modrina
engine spluttering dławienie się silnika
engine trouble niedomaganie silnika
estate car, station wagon combi (samochód _)
exceed the speed limit przekroczyć dopuszczalną prędkość
excessive fuel consumption przepał
exhaust rura wydechowa výfuk
exhaust wydech
exhaust wydmuch
exhaust fumes spaliny
exhaust gas gazy spalinowe
exhaust pipe rura wydechowa
exhaust pipe, tailpipe wydechowa (rura -)
fast lane lewy pas
fasten seatbelt připoutat se
fender, bumper post odbój
fender, mudguard błotnik
fender, mudguard, dashboard? blatnik
Fill the tank with unleaded, please bezołowiową do pełna, proszę!
filling station gas station (US) stacja benzynowa
flooding the engine zalanie silnika
fog lights światła przeciwmgłowe
foot brake hamulec nożny
footbrake hamulec nożny nožní brzda
fork-lift truck podnośnik widłowy
four-wheel drive napęd na cztery koła
fuel opał topivo kurivo
fuel consumption zużicie paliwa
fuel gauge paliwomierz
full coverage insurance (Vollkasko) plná havarijní pojistka
gain speed, accelerate nabierać prędkości
garage, mechanic dílna, opravna
gas pump benzínové čerpadlo
gas station stacja benzynowa benzínova pumpa, stanice
gearbox, transmission skrzynka biegów
get run over by a car dostać się pod koła samochodu
Glatteis náledí
go into a slid wpaść w poślizg
goods/freight truck ciężarówka dostawcza
hand brake hamulec ręczny ruční brzda
hand brake hamulet ręczny
have the right of way mieć pierwszeństwo przejazdu na drodze
head-on collision zderzenie czołowe
headrest zagłówek
hiding-place, locker, glove compartment schowek
hitchhike podróżować autostopem stopovat, ezdit (auto)stopem
hitchhiker autostopowicz stopař
hold up the traffic wstrzymywać ruch
honk trąbić troubit
hood (car) maska kapota
horn houkačka
horsepower koń mechaniczny koňská síla (HP)
hubcap kołpak
ignition key klucz do zapłonu
ignition key klič zapalovaní
in gear biegu (na _)
injection wtrysk
injection pump pompa wytryskowa
internal combustion engine silniki spalinowe
jack lewarek zvedák
jalopy gruchot
jeep, tramp, vagabond łazik
leaded petrol benzyna etylizowana
leaded petrol etylina
lead-free petrol (gasoline) benzyna bezołowiowa
lead-free/leaded petrol (gasoline US) benzina naturálna / s olovem
license plate poznávací značka
lorry, truck ciężarówka
motor-car body nadwozie samochodu
muffler tłumik wydechowy
numberplate tablica rejestracyjna
one-way jednokierunkowy jednosměrný
overdrive, step-up gear nadbieg
oversteering nadsterowność
overtake, pass wyprzedzenie
parking lot (US), car park (UK) parking parkoviště
petrol (UK), gasoline (US) benzyna benzín benzin
pick-up truck, van półcieżarowy (samochód _)
piston tłok píst
piston head główka tłoka
piston, crowd tłok
pneumatic tire, tube, air chamber dętka
power brake hamulec ze wspomaganiem
puncture, flat tire przebicie
radiator (car) chłodnica chladič
rear-view mirror lusterko wsteczne zpětné zrcátko
reckless driver lekkomyślny kierowca
refrigerated truck samochód chłodnia
removal van wóz meblowy
rest area (on the side of the highway) opočivadlo
retreading, recapping (tires) bieżnikowanie
reverse gear bieg tylny
right of way pierwszeństwo przejazdu
rim (of wheel) felga
road accident wypadek drogowy autonehoda
road adhesion przyczepność nawierzchni
road sign silniční ukazatel, směrouka
roadmap atlas samochodowy
roundabout rondo
routine repair remont okresowy
rules of the road kodeks drogowy
run into a tree wpakować się na drzewo
run someone over przejechać kogoś přejet koho
running-in (engine) doieranie
seatbelt pas bezpieczeństwa bezpečnostní pás
semitrailer naczepa
shock absorber amortyzator
shoulder (road) pobocze
silencer, muffler tłumik dźwięków
simulator naśladownik
skid ślizg
spare parts części zapasowe, zamienne
spare tire (tyre) koło zapasowe rezervní kolo
spark plug świeca zapłonowa zapalovací svíčka
sprinkler, windshield washer, windscreen spryskiwacz
stall (engine) utknięcie silnika
stall (motor) gaśnąć (o silniku)
start the engine nastartovat motor
steering wheel kierownica volant
steering wheel koło kierownicy
street-cleaning truck, watering can polewaczka
stroke (machine) suw
tachometer, revolution counter obrotomierz
tail light światło tylne
tank truck cysterna
third party insurance OC (od opowiedzialności cywilny)
tire (US), tyre (UK) opona pneumatika pneumatika
tire tread bieżnik opony
tow (away) odholować odtáhnout
tow bar drążek holowniczy
traffic lights światła ruchu drogowego semafor
traffic lights sygnalizacja świetlna
traffic regulations przepisy ruchu drogowego
trailer przyczepka
transmission (gear) przekładnia
tread, wheel track rostaw kół
truck (US), lorry (UK) cieżarówka náklaďak
turn right zahnete do prava
turn signal, indicator kierunkowaskaz
undergo repairs naprawie (być w _)
van furgonetka
vehicle pojazd vozidlo
violate the right-of-way wymuszać pierwszeżstwo
warm-up (of engine) nagrzewanie silniku
windshield szyba przednia
windshield wiper spłuczka szyby przedniej
windshield wiper wycieraczka stěrač
Yield Right of Way Ustąp Pierwszeństwa Przejazdu
yield right-of-way ustępować pierwszeństwa przejazdu
Ive got a flat tire. (tyre UK) Měl jsem píchnul jsem.
stalls (engine) gaśnie.(motor)
The battery's dead. Baterie je vybitá.
the engine won't start silnik nie zapala nechytá mi motor
back up (car) cofać się
run in a car docierać silnik
straitjacket kaftan bezpieczeństwa
buoy boja
deckchair leżak
lifeguard ratownik
lifesaver koło ratunkowe
sunglasses okulary przeciwsłoneczne
sun-tanning lotion, sunblock krem do opalania
swimsuit, swimming trunks kostium kąpielowy
inner tube, air chambre dętka duše duša
kickstand stopka (roweru) stojánek, stojan
nucleus jądro komórkowe
bird ptak pták vták
bird of prey ptak drapieżny
blackbird kos
bullfinch gil
cheep! cheep! (bird) ćwir! ćwir!
chirp, tweet świergotać
coaltit sikorka bogatka
coal-tit sikorka bogatka
crow wrona
cuckoo kukułka
dove, pigeon holub
drake kaczor
eagle orzeł orel orol
eagle-owl puchacz
egret czapla biała
falcon sokół
falcon, hawk jastrząb
flamingo flaming
gander gąsior
goldfinch szczygieł
goose gęsior
green finch czyżyk
guinea-fowl perliczka
gull czajka
gull mewa, rybitwa
gull, seagull mewa racek čajka
hawk, hardliner jestřáb
heron czapla
hummingbird koliber
jackdaw kawka
jay sójka
kite (bird) kania
lark, skylark skowronek skřivánek škovránok
magpie sroka
migratory (birds) przelotne (ptaki)
nightingale, good singer słowik
owl, "nightowl" sowa sova sova
partidge koroptev kuropatwa
partridge kuropatwa
pheasant bažant bażant
pigeon gołąb
pigeon gołąbek
pigeon golębica
pigeon, dove gołąb holub holub
raven, crow kruk
robin drozd wędrowy
rook gawron
seagull mewa
sparrow wróbel vrabec vrabec
sparrow vrabec
starling szpak
stork bocian čáp bocian
swallow jaskólka
swallow jaskółka
swallow's jaskólczy
swan łabędZ2 čáp
tawny owl puszczyk
thrush drozd
tit sikorka
turkey-hen indyczka
turtledove turkawka
twitter (bird) świergoczyć
vulture sąp
vulture sęp
woodcock bekas
woodcock slonka
woodgrouse gluszec
woodpecker dzieciol
wren strzyżyk
braided spleciony opletený
sweat v pocić się potit se potiť sa
edelweiss szarotka
horsetail skrzyp
beneficiaries beneficienci příjemci
budgetary means zasoby budżetowe rozpočtove zdroje
predvolanie wezwanie pozvání výzva
backpack, knapsack plecak batoh pleciak
tent namiot stan
thermos termos termoska termoska
acetic (acid) octowy (kwas _)
acid kwas kyselina kyselina
acidity kwasowość
admixture, tinge domieszka
affinity (chemical, electron) powinowactwo
alum ałun
aluminate glinian
aluminium Al glin
amino acid aminokwas
ammonium chloride salmiak
anaerobic beztlenowy
anhydride bezwodnik
anti-knock petrol benzyna przeciwstukowa
asbestos azbest
atomic mass ciężar atomowy
atomic nucleus jądro atomowe
atomic weight masa atomowa
bicarbonate dwuwęglan
bicarbonate wodorowęglan
bicarbonate, hydrogen carbonate kwaśny węglan
bisulphate dwusiarczan
bisulphide dwusiarczek
bitumen bitum
bivalent dwuwartościowy
bond (chem), setting (cement) wiązanie
bonding electron elektron wiążący
borate boran
boride borek
bound energy, unavailable energy energia związana
bromate bromian
bromide bromek
bromine, Br brom
cadmium kadm kadmium
cadmium Cd kadm
caesium Cs cez
calcium wapń vápník
calcium Ca wapń
carbide węglik
carbohydrate węglowodan
carbon dioxide bezwodnik węglowy kysličník uhličitý
carbon dioxide dwutlenek węgla
carbon monoxide tlenek węgla, czad kysličník uhelnatý
carbonate węglan
casein sernik
chemical composition skład chemiczny
chemical element pierwiastek chemiczny
chemical formula wzór chemiczny
chemical reaction odczyn
chlorate chloran
chloride chlorek chlorid
chlorine Cl chlor chlór
chromate chromian
chromium chrom
citrate cytrynian
cracking krakowanie
cyanide cyjanek kyanid
denatured alcohol spirytus skażony
dichloride dwuchlorek
dilute rozwodnić
diluted acid rozcieńczony (kwas _)
DNA kwas dezoksyrybonukleinowy
donor (atom) atom donorowy
dry ice dwutlenek węgla stały
electron donor elektronodawca
element (chem.) pierwiastek
element (chemical) prvek
excited molecule cząsteczka wzbudzona
extraction solvent ekstrahent
filter (chem.) sączek
fluoride fluorek
halogen acid chlorowcokwas
halogen derivative chlorowcopochodna
halogen group fluorowce
halogenation chlorowcowanie
hardening agent utwardzacz
helium He hel hélium
hydrate wodzian
hydrated uwodniony
hydride wodorek
hydrocarbons węglowodory uhlovodík
hydrochloric acid solny (kwas -) kyselina solná, chlorovodíková
hydrochloride chlorowodorek
hydrogen wodór vodík
hydrogen bromide bromowodór
hydrogen chloride chlorowodór chlorovodík
hydrogen peroxide nadtlenek wodoru
hydrogen sulphate kwaśny siarczan
hydroxide wodorotlenek
hypochlorite podchloryn
idle, inert nieczynny
indium ind
iodide jodek
ion jon
ion exchanger jonit
iridium Ir iryd
lead Pb ołów olovo
lime nitrogen azotniak
lithium Li lit
litmus paper papierek lakmusowy
magnesium magnez magnezium, hořčík
mentholated spirits denaturat
mercuric rtęciowy
mercury rtęć rtuť
molar molarny
molecular cząsteczkowy
molecular structure budowa cząsteczki
molecule drobina (cząsteczka)
molecule molekuła molekula
molecule, particle cząsteczka
monosaccharides, simple sugars jednocukry
monosodium glutamate glutaminian sodu
monoxide jednotlenek
naphtha benzyna ciężka
nitrate azotan dusičnan, nitrát
nitric azotowy
nitric acid azotowy (kwas _) kyselina dusičná
nitrous azotawy
nucleus (atom) jadro
oxidant utleniacz
oxidation utletnianie okysličení, oxidace
oxide tlenek kysličník kysličnik
oxygen tlen kyslik kyslik
oxygenate natleniać
particle (alpha, beta) cząstka (alfa, beta)
perchlorate nadchloran
periodic table of elements układ okresowy pierwiastków
peroxide nadtlenek
poison trzcina rákos, třtína trstina
polonium polon
polysaccharides wielocukri
potash potaż
potassium potas draslik draslík
potassium nitrate azotan potasowy
precipitate wytrącaś się
precipitate, sediment osad
protein białko bílek, bílkovina
prussic acid cyjanowdór
PVC polichlorek winylu
radical rodnik
radium rad
reagent odczynnik
ring pierścień
saltpeter saletra
saturated nasycony
saturation, impregnation nasycanie
sediment osady
selenium Se selen selen
silicate krzemian
silicon krzem krzemik
silicon dioxide, silica dwutlenek krzemu
sodium carbonate węglan sodowy
sodium Na sód sodík
solution roztwór roztok roztok
solution (chem.), leaven (yeast) rozczyn
solvent rozpuszczalnik rozpouštědlo, rozpustidlo
stannic, tin (made of) cynowy
starch krochmal škrob
sulphate siarczan síran, sulfát
sulphide siarczek sirník, sulfid
sulphite siarczyn
sulphur siarka síra síra
sulphur dioxide bezwodnik siarkawy kysličník siřičitý
sulphur S siarka síra
sulphuric (acid) siarkowy (kwas _) sírový (kyselina sírová)
sulphurous siarkawy
test tube probówka zkumavka
tin Sn cyna cín
titre miano
tritium radiowodór
tungsten wolfram
uric acid moczowy (kwas)
VOC's volatile organic compounds lotne związka organiczne
water solution roztwór wodny
wood alcohol spiritus drzewny
ytterbium Yb iterb
yttrium Y itr
zinc oxide tlenek cynku
zirconium Zr cyrkon
bench lavička
cobblestones (cats' heads) kočiči hlavy
crowd tłum dav dav
line (US), queue (UK) kolejka fronta rad, fronta
playground hřiště
swing, seesaw huśtawka houpačka hojdačka
bathrobe płaszcz kąpielowy
boots kozačky
brooch, pin brož
button guzik knoflík gombík
buttonhole butonierka
cap czapka čepice
checkered w kratkę kostkovaný
clothes odzież, ubrania oděvy
clothes oblečení
clothing oblečení
coat, overcoat kabát
cotton bawełna bavelna bavlna
cotton bawełna bavlna
earrings kolczyk sing. náušnice
fabric materiał
fabric, textile, material tkanina tkanina látka
fur coat kožich
gloves rękawice rukavice
gym shoes kecky
hair, fur, coat sierść srst srsť
handkerchief chustka do nosa
heel obcas podpatek
jacket (dinner -) marynarka sako
jacket (with a zipper) bunda
jacket, raincoat bunda
jeans džiny
linen, cloth, canvas płótno plátno plátno
lining podszewka
man's suit oblek
men's briefs spodky
neckerchief, scarf apaszka
panties kalhotky
panties, briefs, pants majtki kalhoty nohavičky, spodky
pocket kieszeń kapsa vrecko, vačok
pocket kieszeń kapsa
ragged, tattered obszarpany
sandals sandały sandály
scarf chustka
shirt koszula košile košeľa
shoes buty boty topánky
shorts šortky
skirt spódnica sukně f.
sleeve rękaw rukáv rukáv
slippers pantofle bačkory
sock(s) ponožka -ky
stain plama skvrna škvrm, fľak
stocking pończocha punčocha pančucha
strap, thong rzemyk řemínek remienok
striped w paski proužkovaný
suede zamsz semiš
suit (man's) garnitur oblek, kostým
sweater sweter pulover
sweatshirt mikina
swimsuit kostium kąpielowy plavky
swimsuit plavky
tennis shoes adidasy botasky
tie krawat kravata, vázanka kravata
tights, pantyhose rajstopy kalhotkové punčochy pančucháče
training suit dres tepláky
trousers spodnie kalhoty nohavice
T-shirt triko, tričko
underwear bielizna prádlo bielizeň
underwear (men's) slipy
velvet aksamit samet, aksamit
velvet aksamit samet, aksamit
what size jaki numer jaké číslo
woman's suit kostým
wool wełna vlna
wristwatch zagarek na rękę náramkové hodinky
zip(per) zamek błyskawiczny
backpack plecak batoh
bag, purse torba kabela
briefcase aktówka aktovka
briefcase aktówka aktovka
cap(s) čepice
contact lenses szkła kontaktowe kontakní čočki
glasses okulary brýle okuliare
glasses brýle
glove rękawica rukavice rukavica
gloves rukavice
handbag, purse torebka sáček
handbag, purse kabelka
handkerchief chustka do nosa kapesnik vreckovka
hat kapelusz klobouk
jewel(ry) biżuteria šperk(y)
jewel(ry) klejnot šperk(y)
pattern (clothes) wykrój
ring pierścionek prstýnek, prsten prstienok
satin atłas
shoe polish krém na boty
suede shoes zamszowe (buty -)
tie kravata
wallet portfel náprsnítaska náprsná taška
I don't know what to wear. Nevím, co si mám obłéct.
try on (clothes) przymierzyć zkusit
undress svlékat se / svéknout se
English (coll) anglina=angličtina
black czarny černý
blue niebieski, siny modrý, siný modrý
color barwa barva
dark ciemny tmavý
green zielony zelený zelený
grey szary šedivý
grey (ash) popielaty šedý, šedivý popolavý
purple fioletowy
red czerwony červený červený
silver (color) srebrny stříbrný
white biały bílý biely
yellow żółty žlutný
darkness ciemność tma tma
backslash lewy ukośnik
batch file wsadowy (plik -)
be logged in zalogowanym (być _)
bold text tekst wytłuszczony
bold text wytłuszczony (text _)
bookmark system zakładek (system _)
broadband data channels szerokoprzepustowe kanały danych
browser przegladarka
browser (web _) przeglądarka (do WWW)
click on klinięcie na
clickable map aktywna mapa
computer komputer počítač počítač
cookies ciasteczki
cross-reference, hyperlink odsyłacz
cut and paste wyciąć i wkleić
data compression zagęszczanie danych
data input wprowadzanie danych
data processing przetwarzanie danych
default domyslny
disk drive napęd dysku
display unit ekranopis
double-click podwójne kliknięcie
download ściągać program
drag-and-drop przeciągnij i upuść
e-mail poczta elektroniczna
encoding software oprogramowanie szyfrujace
encryption utajnianie
executable wykonywalny
floppy disc dyskietka
font czcionko
gopher świstak
highlighted item podswietlona pozycja
ink-jet printer drukarka atramentowa
ink-jet printer drukarka strumieiowa
inline images wszyste obrazki
in-line images wszyte obrazki
joystick drążek
keyboard klawiatura klávesnice
keybord shortcut skrót klawiaturowy
keybord shortcut skrót klawiaturowy
keybord shortcut skrót klawiaturowy
LCD wskaźnik ciekłokrystaliczny
logging on witanie się z systemem
logo godło
mailing list lista dyskusyjna
on-line/off-line podłączony/odłączony
optical character recognition odczytanie optycznie pisma
page layout układ graficzny strony
parent directory katalog nadrzędny
password hasło heslo heslo
plug and play podłącz i pracuj
provider dostawca usług
pull-down menu rozwijane menu
query field pole zapytań
random access memory RAM pamięć o dostępie swobodnym
read-only memory ROM pamięć stała
reload przeładować
reset button nulovací tlačítko
routing information trasowa (informacja _)
scroll bar suwak
scroll, rewind przewijać
search criteria kryteria poszukiwan
search engine wyszukiwarka
search tool narzedzie wyszukujace
server overload przeladowanie serwera
Silicon Valley Krzemowa Dolina
slash prawy ukosnik
slash ukośnik (prawy)
spell checker korektor ortograficzny
stand-alone computer wolnostojący (komputer _)
status bar pasek stanu
storage pamiętanie
template szablon
toggle switch przelacznik
toolbar pasek narzedzi
Uniform Resource Locator URL ujednolicony adres zasobu
user authentifcation uwierzytelnienie użytkownika
user name identyfikator użytkownika
user prompt zachęta dla użytkownika
word processing edycja tekstu
also też též tiež, aj, ako aj
as well również rovněž, také tiež, i, aj
because ponieważ poněvadž pretože
because, for bowiem totiž
but ale ale, avšak ale, avšak
especially, in particular zwłaszcza zvlašť
for neboť
for (because) bo neb lebo, bo, alebo
furthermore ponadto kromě toho okrem toho
furthermore navíc
if (future) kdýž
if (future) pokud
in that case w takim razie v tom případě
or lub nebo
so, consequently więc tedy teda
that że že že
therefore przez to proto
annex przybudówka
annex, outbuilding dobudówka
arch bridge most łukowy
asphalt roofing papa
beams, girders belkowanie
bow window okno wykuszowe
bricklayer murarz
bricklaying murowanie
building timber, lumber budulce
bungalow domek parterowy
caulking tool doszczelniak
concrete mix masa betonowa
concrete-mixer betoniarka (samochodowa)
cornice gzyms
crane dźwig
crane dźwignica
crane operation dźwigowy
detached house dom wolnostający
do DIY majsterkować
domestic heating grzejnictwo domowe
door frame odrzwia
drawbridge most podnoszony
drawbridge most zwodzony
duplex dom dwurodzinny
eaves, hood okap
escalator schody ruchome
flight of stairs bieg schodowy
gable roof dwuspadowy (dach -)
girder bridge most belkowy
heater, radiator grzejnik
high-rise wysokościowiec
house on stilts dom na palach
masonry mularstwo
masonry murarka
masonry, brickwork murarstwo
mortar moździeż
office building biurowiec
paternoster dźwig okrężny
plywood sklejka
prestressed concrete beton sprężony
pretensioned prestressed concrete beton strunowy
pretensioned prestressed concrete strunobeton
putty, filler szpachlówka
quick-setting cement cement szybkowiążący
reinforced concrete beton zbrojony
revolving door drzwi obrotowe
roof beam ściąg dachowy
roof ridge grzbiet dachu
roof slate łupek dachowy
roofing krycie dachu
scaffolding rusztowanie
semi-detached houses dom bliźniak
show-window okno wystawowe
sliding window okno przesuwane
spatula, putty knife szpachla
spiral staircase schody kręte
staircase klatka schodowa
supporting, load-bearing structure konstrukcja nośna
suspension bridge most wiszący
T-bar teownik
under construction budowie (w _)
works budowla
accessory, accomplice współwinny spoluviník
arrest warrant nakaz aresztowania zatykač
attempted kidnapping pokus o únos
behind bars za kratkami za mřížemi
breathalyser alkomat balónek, analyzátor dechu
breathalyser alkomat balónek, analyzátor dechu
bribe łapówka úplatek úplatok
bullet kulka kula
burglar włamywacz lupič vlamač
condemnation potępienie odsouzení potopa
convict aresztant
corruption úplatnost
crime zbrodnia zločin zločin
crime (rate) zločinnost
criminal adj przestępczy zločinecký zločinný
criminal n zbrodniarz zločinec zločinec
drugs narkotyki omamný jed
extradition ekstradycja, wydanie vydání
fine n grzywna, mandat pokuta
fingerprints odciski palców
firearm broń palny střelná zbraň
fire-arms broń palna
for life dożywocie (na _)
forensic examination, post-mortem, autopsy obdukcja
fraud, deceit oszustwo podvod podvod
gun strzelba puška
heavy machine gun cekaem
hijack, kidnap únos
hold-up přepadení
inquiry, investigation vyšetřování
joint border police wspólna policja graniczna
kidnapper porywacz únosce
murder, assasination morderstwo vražda vražda
murderer(s) morderca vrah-vrazi vrah
pickpocket kieszonkowiec kapesní zloděj
policeman policjant policajt policajt
prison, jail (US), gaol (UK) więzienie vězeňí väzeňie
prisoner, convict więzień vězeň, trestanec väzeň
proof, evidence dowód důkaz, průkaz dôkaz, prukaz
punishment kara trest trest, pokuta
raid, roundup łapanka
ransom okup výkup výkupné
rape gwałt násilí násilie
rape gwałt znasilnění
robbery rozbój loupež lúpež
smuggling, contraband przemyt pašeractví pašeractvo
sue žalovat /zea-
tear gas gas łzawiący slzný plyn
theft kradzież krádež krádež
thief złodziej zloděj
torture, torment tortura muka, mučení muka, trýzeň
victim, casuality ofiara obět
violence, force przemoc násilí násilie
voluntary manslaughter umyślne pozbawienie życie
wanted (person) poszukiwany hledaný, vyhľadávaný vyhľadávaný
wiretapping podsłuch telefoniczny
witness świadek svědek
statue, sculpture posąg socha socha
customs clearance odprawa celna
customs warehouses składy celne
interception of a consignment przechwycenie przesylki
interception of a consignment przejecie przesylki
towards, at k + dat
South południe jih
across the street naproti
city map plan miasta plán mĕsta
Cross the bridge/square/street Přejděte přes most/naměstí/ulici
direction kierunek smĕr
Do you have a map of the city? Czy jest plan miasta? Máte plán mĕsta?
How far is it from here to the center? Jak daleko jest stąd do śródmieścia? Jak je daleko odtud do centra?
I'll show you on the map. Pokażę państwu na mapie. Ukážu vám to na mapĕ.
keep going straight cały czas prosto pořád rovnĕ
please help me proszę mi pomóc pomozte mi, prosím vás
southern południowy jižní
straight ahead (go -) rovně (jděte -)
there tam tam tam
this way tędy tudy
to the left w lewo doleva
turn right, (left) proszę skręcić w prawo (w lewo) odbočte doprava (doleva)
Western zachodni západní západný
What is the name of this city? Jak się nazywa to miasto? Jak se jmenuje tamto mĕsto?
What street is this? Jaka to ulica? Co je to za ulici?
Which tram goes to…? Jakim tramwajem dojadę do...? Kterou tramvají se dostanu do...?
You can't miss it. Nemůžete to minout.
abbreviation, acronym skrót zkratka
above-mentioned ww. (wyżej wymieniony)
amendment poprawka opravná zkouška oprava
annex, attachment załącznik příloha príloha
appendix dodatek
back-spacer (typewriter) cofacz
bold text tekst wytłuszczony
carbon paper kalka
clerical error błąd pisarski
comma, point przecinek čárka čiarn?
conclusion wnioski závěr záver
deletion, cancellation wykreślenie
drawn up (document) Sporzadzony
errors and omissions bledy i opuszczenia
final draft czystopis
footnote dopisek, odnośnik
handwriting, longhand pismo odręczne
hard copy, printout wydruk
having regard to, whereas uwzgledniajac
hook sign (čžš) háček
index, superscript, subscript wskaźnik
is deleted skresla sie
italics kursywa
italics pismo pochyłe
justification justunek
length mark (Cech diacritical) čárka
letter (alphabet) litera písmeno
line break łamanie wiersza
literal, word-for-word dosłowny
misprint, typo chochlik drukarski
omission opuszczenie
opening, preliminary úvod
paragraph ustęp 2
paragraph, subparagraph akapit odstavec, paragraf
parentheses (in -) závorce (v -)
proverb przysłowie přísloví príslovie
punctuation marks przestankowe (znaki -)
quotation marks cudzysłów
rapporteur sprawodawca zpravodej spravodajca
redraft předělat
scope zakres oblast působnosti
shall read as follows otzymuje brzmienie...
spelling pisownia, ortografia pravopis pravopis
subscript index dolny
superscript index górny
the ° over a Czech ů kroužek °
the letter Y igrek
this directive niniejsza dyrektywa
typing error błąd maszynowy
underline! podtrhněte!
we, the undersigned podpisani (my, niżej _)
whereas majac na uwadze, ze
wording dikce
wording, text znění
dot, full stop, period kropka tečka bodka
noun rzeczownik podstatné jméno podstatnémeno
drill musztra
aftertaste pachuť
alcohol alkohol alkohol alkohol, lieh
black coffee černa kava
bottle butelka láhev
brewery browar pivovar
Budweiser Budvar
clink glasses ťuknout
coffe with milk bíla kava / kava s mlékem
coffee with cream vídeňská káva
dark beer, stout černé pivo
drunk(en) pijany opilý opitý
filtered coffee káva překapávaná
grapefruit juice sok grejpfutowy grapefruitový džus
have a drink, wash down popić popit popiť, zapiť
herbal tea herbata ziołowa bylinkový čaj
How about going for a beer somewhere? A co kdybychom šli na pivo?
juice džus
mineral water mineralní voda
on tap, draft, draught (UK) beczkowy čepovaný
orange juice sok pomarańczowy pomerančový džus
Pilsner Urquell Plzeňský prazdroj
pineapple juice sok ananasowy ananasový džus
ply s.o. with drink poić /s- kogoś
sober trzeźwy střízlivý triezvy
thirsty žíznivý
najedzonym (być -) najezen (být -)
biodiversity bioróznorodnosc
deforestation wycinanie lasów
deliberate release of GMOs zamierzonego uwolnienia do srodowiska organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO),
desertification pustynnienie
energy-consuming energochłonny
energy-saving energosczcędny
environmental science sozologia životní postředí
greenhouse effect skleníkový efekt
greenhouse gas gazy ciepliarne skleníkový plyn
landfill, tip, dumping ground wysypisko
non-returnable packaging opakowanie bezzwrotne
oil slick płama ropy na morzu
recycling odzysk recyklace
reusable nadający się do wielokrotnego użytku
sewage treatment plant oczyszczalnia ścieków
sustainable development staly rozwój
sustainable growth trwaly wzrost
waste disposal usuwanie odpadków
water purification plant oczyszczalnia wody
oprocentowany
(cash) advance, initial payment zaliczka (w gotówce)
(profit) margin marża
(public) accountant rachmistrz
abatement obalenie 2
abstract, statement (account) wyciąg 2
accident insurance pojištění proti úrazům
account into arrears zaległy rachunek
account of expenses rachunek kosztów i nakładów
accountant kontroler
accountant, bookkeeper księgowy
accounting, bookkeeping księgowość účetnictví účtovníctwo
accrued interest nagromadzone odsetki
accrued interest narosłe odsetki
accrued interest odsetki narosle
acknowledge receipt potwierdzić odbiór
acquisition nabycie
actuarial tables tabele śmiertelności, aktuarialne
actuary rzeczoznawca ubezpieczeniowy
ad valorem tax podatek od wartości
additional charge doliczenie
advance akonto
advance (money), down payment, instalment zadatek
advance payment zaliczka na dobírku, dobírková zásilka
advance, loan pożyczka
affluence, wealth dostatek
ageing of the population starzenie sie ludnosci
agio, premium agio
agriculture rolnictwo zemědělství pol'nohospodárstvo
agri-food sector sektor rolnospozywczy
aid in kind pomóc w naturze
all-in ogółem
all-in price cena łączna
allocation przyznanie, przydzial
allocation and payment of dividends rozdzielenie i wyplata dywidend
allowance, compensation, fee wynagrodzenie
allowance, expense account dieta
amortise umarzać
amount due, outstandings należność
amount entered zaksięgowana (suma _)
Annual (General) Meeting doroczne zgromadzenie usziałowców
application for credit wniosek kredytowy
application form formularz wniosku
application form formularz zgłoszeniowy
apply for a job/visa ubiegać się o pracę/wizę
apprenticeship, training period praktyka
appropriate, allocate, earmark asygnować /wy-
arrears zaległości nedoplatek nedoplatok
asking price cena ofertowa
asking price cena wyjściowa
assessment of costs ustalenie kosztów
assets wkłady kapitałowe
assets (and liabilities) aktywa (i pasywa) aktiva a pasíva, bilanční účty
assignee, grantee, transferee cesjonariusz
assistant manager pomocnik dyrektora
at cost price cenie kosztu (po _)
ATM bankomat peněžní automat
auction, bidding licytacja
auctioneer licytator
auditing rewizja ksieg
auditor kontroler księgowy
auditor, chartered accountant rewident
auto accident and theft insurance autocasco
average income per capita średni dochód na osobę
average, average adjustment dyspasza
awarding a contract przyznanie kontraktu
back interest zaległe odsetki
back rent czynsz zaległy
backdate antydatować
backlog, arrears zaległości
backwardation (stock exchange) deport
bad payer oporny płatnik
bad, irrecoverable debt dług nieściągalny
balance (budget) część pozostała
balance (close) the books zamknąć księgi
balance accounts obrachować się
balance brought (carried) forward bilans z przeniesienia
balance brought forward saldo do przeniesienia
balance in hand saldo kasowe
balance of payments bilans płatniczy
balance of trade bilans handlowy
balance to your credit saldo na waszą korzyść
balanced budget budżet różnowany
bank clerk bankowiec
bank rate stopa dyskontowa
bank statement wyciąg z konta bankowago
banker's acceptance akcept bankowy
bankrupt bankrut bankrotář
bankruptcy, insolvency upadłość
bar code kreskowy (kod _)
bargain for better conditions targować się o dogodne warunki
bargaining power siła przetargowa
barter handel wymienny
barter wymienny (handel _)
barter, trade frymarczyć
bear the costs ponosić koszty
bear, bear seller blankista
bearer (of a check) okaziciel
bearer of a check wzstawca czeku
become due, mature przypadać do zapłaty
behind time po czasie
belongings dobytek
benefactor, donor ofiarodawca
bid wezwać
bid for sth oferować cenę
bid, offer to buy oferta kupna
bidder licytant
bill wystawiać rachunek
bill of debt rewers dłużny
bill of exchange trata
bill of lading konosament
bill of sale akt kupna-spredaży dodací list, kupní smlouva
bill of sale akt kupna-spredaży dodací list, kupní smlouva
bill of sale kwit zastawny
birth-rate, population growth przyrost naturalny
blank check czek in blanco
block exemption wyłączenie grupowe
blue-collar worker pracownik fizyczny
board meeting posiedzenie zarządu
board of directors rada dyrektorów
bond obligacja
bond of security rewers gwarancyjny
bonded warehouse magazyn celny
bonus issue emisja gratisowa
bonus, royalty, percentage of profits tantiema
booking confirmation potwierdzenie bukowanie
book-keeping księgowość
book-keeping rachunkowaość
border workers pracownicy obszarów nadgranicznych?
borrow on security pożyczać pod zabezpieczenie
bottling plant rozlewnia
branch manager dyrektor oddziału
branch office filia
brand-name, trademark nazwa firmowa značka, obchodní známka
brand-name, trademark nazwa firmowa značka, obchodní známka
break a strike przełamać strajk
break the bank rozbić bank
broker makler giełdowy
brokerage charges, stockbroker's commission kurtaż
budget budżet budžet, rozpočet rozpočet
budget cuts cięcie budżetowe
budgetary burden obciazenia budzetowe
budgetary imbalance nierównowaga budzetowa
budgetary item pozycja budżetu
budgetary overshoots przekroczenie zalozen budzetowych
building society kasa mieszkaniowa
building society towarzystwo mieszkaniowe
bulk freight towar luzem
bull market hossa
bullion kruszec
business day, weekday dzień powszedni
businessman przedsiębiorca
call money pieniądz dzienny
call option call
call option opcja kupna
cancel a check anulować czek
capital gains tax podatek od przyrostu wartości majątkowej
capital goods dobra kapitałowe
capital outlay nakłady inwestycyjny
cargo/freight traffic ruch towarowy
cash a check spieniężyć czek
cash expenditures rozchody kasowe
cash in hand, balance in hand środki w kasie
cash income wpływ gotówkowy
cash on delivery płatne przy odbiorze
cash on delivery pobranie (po -m)
cash on delivery zaliczenie (za -m) dobírka,
cash on delivery zaliczenie (za -m) dobírka,
cash payment wpłata w gotówce
cash shortage manko
cash surplus superata kasowa
cash transactions obrót gotówkowy
cash-flow strumien pieniadza, samofinansowanie brutto
cashier's check czek gotówkowy
Caveat emptor Niech kupujący Się strzeże
certified accountant biegły księgowy
cession of rights cesja praw
chamber of arbitrage izba rozejmcza
Chamber of Commerce izba handlowa
charge, debit, debit, incriminate obciążać
check account rachunek oszczędnościowo-rozniczowy
checkbook książeczka czekowa
circulation of capital obrót kapitału
claim form roszczenia (dokument -)
clawback cofnięcie ulgi podatkowej
clear a check rozliczyć czek
clearing bank bank kliringowy
clearing house izba rozrachunkowa
client interesant
collateral, security dodatkowe zabezpieczenie
collect duty pobierać cło
collective agreement układ zbiorowy
commercial traveller komiwojażer
commission prowizja
commission (on a _ basis) komis (na zasadzie -u)
commodity exchange giełda towarowa
commodity exchange wymiana towarowa
commodity futures futures na dostawę towarów
commodity, merchandise towar zboží tovar
common stock akcje zwykle kmenové akcie, obyčejná akcie
common stock akcje zwykle kmenové akcie, obyčejná akcie
compound interest odsetki składanie
compound interest procent składalny
compulsory loan, (capital) levy danina
consignment powierzenie
consolidate wzmacniać
consolidated balance bilans zbiorczy
construction budowla stavebnictví
consumer spożywca
consumption spożycie
container terminal baza kontenerowa
contract, aggreement, pact umowa smlouva dohoda
Contracting Authority Instytucja Kontraktujaca
contractor kontrahent
contractor, performer wykonawca
contractual, conventional umowny
contribution, input, deposit, refill wkład
controlling interest pakiet kontrol
convertible currency wymienialna (waluta _)
co-operative spółdzielnia
copy, duplicate (invoice) odpis (faktury)
copyright prawa autorskie
corner akaparacja
cost estimate kosztorys
cost-effective opłacalny
cost-of-living allowance dodatek drożyźniany
cost-of-living index wskaźnik kosztów utrzymania
costs incurred by... Koszty poniesione przez
countervailing duties srodki wyrównawcze
craft (industries) rękodzieło
craftsmanship kunszt
credit bureau agencja ratingowa
credit facilities udogodnienia kredytowe
credit rating ocena zdolności kredytowej
creditor wierzyciel
crossed check czek (nie)określony
crossed check czek krosowany
current account bieżący (rachunek _)
current account kontrokorent
current assets środki obrotowe
current assets, rolling, working capital kapitał obrotowy
curtail expenses obcinać wydatki
customs duties and turnover tax oplat celnych i podatku obrotowego
customs duty cło clo clo
customs levy pobranie cło
customs seal plomba celna
customs tariff stawka celna
cut down budget obcinać budżet
date of maturity data zapadłości
day's wage dniówka
debt dług dluh dlh, dlžoba
debt collection agency agencja inkasująca
debt collector windykator
debt payable wymagalny (dług)
declaration of bankruptcy ogłoszenie upadłości
decline, slump bessa
deduct odliczać
deduction, allowance odliczenie
deduction, allowance odliczenie
deductions potracenie
deferred shares akcje odroczone nepreferované akcie
deferred shares akcje odroczone nepreferované akcie
defray, foot the bill pokrywać koszty
demand popyt poptávka dopyt
deposit lokata bankowa
deposit, installment zadatek
dirty float brudne falowanie (plywanie)
discount bonifikata
discount disagio
disposable income dochód rozporzędzalny
distortion of competition naruszenie zasad konkurencji
distributor rozprowadzjący
division of labor podział pracy
down payment, installment rata splátka splátka
draft, draw up a budget sporządzić projekt budżetu
draw on the account podejmować z rachunku
dual taxation podwójne opodatkowanie
due, outstanding należny
dues skladki czlonkowskie
duty-free wolny od cła
earnings, receipts wpływy
easy terms dogodne warunki
economic cycle cykl gospodarczy
economic recovery, boom ożywienie gospodarcze
economies of scale ekonomia skali
economy gospodarka hospodářství hospodárstvo
eliminate a competitor wyprzeć konkurenta
employee pracobiorca
employer pracodawca
employment rate poziom zatrudnienia
endorse a check indosować czek
entertainment expenses wydatki na reprezentację
entrepreneur(s) przedsiębiorca podnikatel(é)
establish a firm założyć firmę
estimate wycena
excise tax akcyza daně spotřební
excise tax akcyza daně spotřební
executive committee komitet wykonawczy
executive manager dyrektor naczelny
expense, expenditure rozchód
expense, outlay wydatek
expiration wygaśnięcie
expiration date data wygaśnieniu
expiry date data upływu ważności
expiry date data wygaśnięcia
export eksport, wywóz vývoz
export restraint agreement porozumienie o ograniczeniu eksportu
exposed (to,risk) narażonym (być _ na ryzyko)
external debt zadluzenie zagraniczne
Extraordinary General Meeting Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
facilities (payment _) udogodnienie (płatnicze)
fair price godziwa (cena _)
fall into arrears, be behind zalegać z czymś)
faltering economy podupadajaca gospodarka
feasibility study analiza wykonalności
feasibility test test wykalności
feasibilty study analiza mozliwosci wykonania
fiduciary, trustee powierniczy
financial statement, Treasurer's report sprawozdanie finansowe
fine, penalty grzywna
fire insurance asekuracja od ognia
fiscal charge obciążenie podatkowe
fixed assets środki trwale
fixed capital kapitał trwały
fixed capital majątek trwały
fixed deposit lokata o stałym oprocentowaniu
fixed interest odsetki stale
fixed yield investment inwestycja o stałym oprocentowaniu
fixed-line operator operator telefonii stacjonarnej
fixed-term employees pracownicy na czas okreslony
flat (uniform) price jednolita (cena)
flight of capital ucieczka kapitału
foot the bill uiszczać rachunek
foreman majster
foreman mistrz
forfeit of security przepadek kaucji
forward operation operacja terminowa
forwarding agent spedytor
forwarding, shipping wysyłka
franchise holder ajent
free trade area obszar wolnego handlu
free trade area obszar wolnocłowy
free trade area strefa wolnego handlu
fringe benefits dodatkowe świadczenia
frozen assets aktywa zamrożone zablokovaná aktiva
frozen assets aktywa zamrożone zablokovaná aktiva
full-time work praca w pełnym wymiarze godzin
full-time, half-time etat (na pełen -, no pół -)
futures trading transakcja terminowa
gainfully employed pracujacy zarobkowo
GDP PKB - produkt krajowy brutto
general cargo, packed goods drobnica
general meeting walne zebranie
get into debt popaść w długi
gilt-edged securities obligacje państwowe
GNP dochód naradowy brutto
GNP PNB - produkt narodowy brutto
grant, subsidy dotacja
guarantee, security poręka záruka ručenie
guarantor, security poręczyciel ručitel ručiteľ
handicraft rękodzieł
hard cash brzęcząca moneta
hard currency waluta wymienialna
haulage holowanie
head of department naczelnik wydziału
head office siedziba główna
head-hunter łowca głów
headquarters kwatera generalna
heavy industry przemysł ciężki
high cost of living drożyna
hire (worker) przyjąć do pracy
holding company spółka nadrzędna
import duty cło wwozowe
import, deliver przywóz, import dovoz dovoz
importation wwóz
impose a customs duty clić
impose a duty nakładać cło
impose terms narzucać warunki
in arrears, outstanding zaległy
incentive, stimulus, inducement zacheta
incidental costs koszty uboczne
incidental expenses wydatki uboczne
income bracket grupa dochodowa
income tax podatek dochodowy
income, yield przychód
incur a debt zaciągnąć dług
incur debts narobić długów
incur expenditure narazić się na wydatki
indebted zadłużony
industrial arbitration tribunal sąd pracy
industrial espionage wywiad gospodarczy
industry przemysł průmysl priemysel
inflated prices drożyzna
inflation inflacja inflace inflácia
ingot sztaba kruszcu
initial capital zakładowy (kapitał -)
insertion, payment wkładka
insolvency niewyplacalnosc
installment,advance payment zaliczka záloha záloha
instalment rata
insufficient funds brak pokrycia
insurance broker broker ubezpieczeniowy
interest odsetki úroky úroky
interest on odsetki od
interest rate stopa procentowa
interim budget prowizorium budżetowe
intermediary pośrednik
internal (external) auditor audytor wewnętrzny (zewnętrzny)
inventory, stock remanent
issue of a check wystawienie czeku
issue to a bearer wystawić na okaziciele
issued capital kapitał emisyjny
issuer emitent
job application podanie o pracę
job centre, employment exchange pośrednictwo pracy
job description zakres obowiązków
job evaluation wycena pracy
labor-intensive pracochłonny
labor-saving pracooszczędny
laissez-faire leseferyzm
lend limit pułap kredytu
letter of credit akredytywa akreditiv
letter of credit akredytywa akreditiv
letter of recommendation polecający (list _)
liabilities pasywa
liabilities, indebtedness zadłużenie dluh zadlženie
life assurance asekuracja na życie
life assurance ubezpieczenie na życie
life insurance pay-out wyplata polisy na zycie
lift an embargo uchylić embargo
limited company spółka akcyjna
limited company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
limited partner komandytariusz
limited partnership spółka komandytowa
liquid assets aktywa plynna likvidní majetek
liquid assets aktywa plynna likvidní majetek
list, quotations ceduła
listed securities papiery wartościowe notowane na giełdzie
listed stocks walory notowane na giełdzie
lodge securities as collateral deponować papiery wartościowy w zastaw
low-interest loan pożyczka nisko oprocentowana
lump sum ryczałt
mail-order trade wysyłkowy (handel _)
majority shareholder akcjonariusz większościowy
make a down payment wpłacić zaliczkę
make a payment wpłaty (dokonywać /dokonać -)
make out a policy wystawić polisę
management prowadzenie
managing director dyrektor zarządzający
man-hour roboczogodzina
manpower, labor siła robocza
marketable, in great demand pokupny
merger łączenie
merger by acquisition laczenie sie spólek przez przejecie
misuse of funds nadużycie finansowe
misuse of funds sprzeniewierzenie funduszy
mobilize funds gromadzic srodki
money order polecenie wypłaty
money order przekaz pieniężny
moneylender pożyczkodawca
moonlight fuchy (brać _)
mortgage obciążać hipoteka
mortgage debenture obligacja hipoteczna
mortgage sth obciążać coś hipoteką
mutual funds fundusze wzajemne
net profit czysty (zysk _)
night shift nocna zmiana
non-negotiable instrument dokument niezbywalny
non-taxable niepodlegający opodatkowanie
non-voting shares akcje nieme
occupational disease choroba zawodowa
official quotation list ceduła (urzędowa _ giełdowa)
on sale wysprzedaży (na _)
on staff, permanent post etacie (na _)
open credit akredytywa bezdokumentowa
out of stock brak na składzie
outbid przelicytować
outlay nakład
outstanding debt, receivables wierzytelność -ści
outstanding debts należności zaległe
overdraft debet
overdraft przekroczenie konta
overdrawn credit przekroczony (kredyt _)
overdue przekroczony
overhead price cena ryczałtowa
overmanning nadmiar siły roboczej
over-the-counter market wtórny rynek akcji
overtime godziny nadliczbowe
overtime nadgodziny přesčas
own funds fundusze wlasne
parent company firma macierzysta
partner (silent _) wspólnik (cichy _)
partnership, company spółka
pass a budget uchwalić budżet
pawn note rewers zastawny
pay raise podwyższenie
payable on sight awista (płatny _)
pay-day dzień wypłaty
payee remitent
paying party alimentator
payment authority upoważenie do wypłaty
payment notice wezwanie płatnicze
pension renta důchod penzia, dôchodok
pension entitlement uprawnienia emerytalne
per capita głowę (na -)
petty cash gotówka podręczna
picket line linea pikiety
planned economy gospodarka planowa
pledge, pawnshop lombard
policy holder beneficjent polisy
policy holder posiadacz policy
poll tax podatek pogłówny
positive rate of return dodatnia stopa zwrotu
poverty bieda bída bieda
pre-book, advance sale przedsprzedaż
premium, fee, collection składka
prevailing price przeważająca (cena _)
price ex warehouse cena loco skład
price ex-works cena loco fabryka
price range, spread rozpiętość cen
price spread narzut
price support podtrzymanie cen
price-fixing conspiracy spisek cenowy
price-list cennik
principal and interest kapitał z odsetkami
private entrepreneur* prywaciarz
probation, trial period okres próbny
productivity gains przyrost wydajności
profit and loss account rachunek zysków i strat
profit sharing udział w zyskach
profitable rentowny
profitable, lucrative dochodowy
profiteer paskarz
profiteering paskarstwo
proprietary brand marka zastrzeżona
provisions (stipulations) of a contract postanowienie umowy
public expenditure wydatki publiczne
public invitation to tender wezwanie do składaniu oferta w przetargu publicznym
purchasing power nabywcza (siła -)
purchasing power siła nabywcza
put and call premiowa transakcja z opcją podwójną
put and call price kurs stelażowy
put into circulation puścić w obieg
put into circulation puszczać w obieg
quality circle krąg jakości
quotation on the Stock Exchange notowanie giełdowe
rate (current _) stawka (_ bieżąca)
rate of growth tempo wzrostu
real estate, property nemavitostí
receipt pokwitowanie
receipt side of budget strona przychodowa budżetu
reciprocal trade preferences wzajemne preferencje handlowe
reciprocity wyszczególnienie
recovery ożywienie
recovery, debt collection windykacja
redundancy nadmierność
registration fee opłata za uczestnictwo
registration fee wpisowe
reinsurance entities podmioty reasekuracyjne
remittance, transfer przelew
renew a contract odnowić (umowę)
renew, extend (validity) przedłużać (ważność)
renewal przedłużenie
renewal (of a policy) odnowienie
repayment odplatnosc
representative, agent przedstawiciel zástupce zástupca
resale odsprzedaż
retail detaliczny
return ticket powrotny bilet
revenue dochód
right of repurchase odkup (prawo -u)
road haulier przewoznik drogowy
royalty honorarium autorskie
run up large debts zaciagac dlugi
salary pobory
sale, retailing rozprzedaż
sales obroty
sales manager kierownik działu sprzedaży
sales manager kierownik działu zbytu
savings deposit wkład oszczędności
sealed envelope zaklejona koperta
seasonal clearance sale wyprzedaż posezonowa
seasonal fluctuations wahanie sezonowe
securities papiery wartosciowe
security (against) kaucja (za -ą)
security, gage zabezpieczenie
security, stock, bond papier wartościowy
selection board komisja rekrutacyjna
self-sufficient samowystarczalny
sell out rozprzedać
service a debt obsługiwać dług
service of a loan obsługa kredytu
settle accounts rozliczyć się
settle accounts rozrachować
settlement rozrachunek
settling, settlement rozliczenie
severance pay odprawa (pieniężna)
share index wskaźnik kursów akcji
share option opcja na akcje
share premium ażio przy emisji akcji
shareholder, stockholder udziałowiec
share-price index indeks akcji
shift work wielozmianowa (praca _)
shiftwork praca na zmiany
shiftwork praca zmianowa
short-term savings, liquid savings agregat M2
show business przemysł widowoskowy
sick leave urlop chorobowy
sick leave urlop zdrowotny
silent partner cicha wspólnik
silent partnership cicha spółka
sinking fund fundusz amortyzacyjny
small- and medium sized enterprises male i srednie przedsiebiorstwa
SME's MSP malé a středné podniky
SME's small and medium-sized enterprises MsP (male i srednie przedsi?biorstwa)
smuggler przemytnik
Social security contribution skladka na ZUS
solvency wypłacalność
solvent, financially sound wypłacalny
spending side of budget strona rozchodowa budżetu
spot check wyrywkowa (kontrola)
spot operation, transaction operacja loco
spot price cena spotowa
staff manager kadrowy
staff turnover rotacja kadr
standard of living poziom życia životní úroveň
standard of living stopa życiowa
standstill przestój
starting price cena wywoławcza
stimulus, incentive bodziec (dźca dźce)
stipulate in contract ustalać w umowie
stock and bond market walorów (rynek _)
stock exchange giełda burza burza
stocks and shares akcje i udziały
stop a check wstrzymać czek
stop a check wstrzymać wypłatę czeku
storage dues składowe
stranded costs koszty osierocone
strike a deal ubić interes
strike-breaker, scab łamistrajk
subcontractor podwykonawca
submit a tender składać ofertę
subsidised accommodation mieszkanie dotowane
superintendent kierownik
supervision, care, servicing dogląd
supplementary payment wyrównanie
supply and demand popyt i podaż
surtax domiar
surveyor, adjuster, appraiser rzeczoznawca
take out a policy uzyskać polisę
take, incur a risk ponosić ryzyko
takeover przejęcie
takover bid oferta przejscia
tangible assets aktywa materialne
tax arrears zalegości podatkowe
tax base podstawa opodatkowania
tax basis podstawa wymiaru podatku
tax bracket grupa podatkowa
tax burden obciezenie podatkowe
tax collector poborca
tax deductible odliczalny przez opodatkowaniem
tax deductible odliczany od dochodu
tax deduction potrącenie podatku
tax deductions koszty uzasadnione
tax deductions potrącenia od podatków
tax loophole luka podatkowa
tax regime ustrój podatkowy
tax relief, allowance ulga podatkowa
tax withheld podatek potrącony
taxable podléhající clu
taxed at source opodatkowany w źródła
taxpayer podatnik
tender, bid oferta przetargowa
tenderer oferent
time-sharing podział czasu
top management ścisłe kierownictwo
top-up from the budget uzupelnianie (doplat bezposrednich) z bud?etu
trade deficit deficyt bilansu handlowego
trade disupute spór handlowy
tradesman kupiec
trading partner partner handlowy
trainee, apprentice, stagiare praktykant /ka
transfer przelew (dokonać -)
transfer of a claim cesja wierzytelnosci
transferable document przenoszalny dokument handlowy
Treasury Bill weksel skarbowy
treasury bonds bony skarbowe
treasury note (US) bilet skarbowy
trust fund fundusz powierniczy
tuition czesne
turnover tax obrotowy (podatek -)
turnover tax, sales tax podatek obrotowy
uncovered check czek bez pokrycia
under lease wydzierżawiony
underdeveloped gospodarczo zacofany
undertaking, firm przedsiębiorstwo podnik podnik
unemployment bezrobocie nezamestnanost
union due's opłata związkowa
union fees składki związkowe
unit trust fundusz otwarty
unrecoverable debt nieściągalny (dług _)
usurer lichwiarz
usury lichwa
valuation oszacowanie
value added wartość dodana
venture przesięwzięcie
voucher dowód kasowy
wage claims roszczenie płacowe
wage demands żądanie płacowe
wage increase podwyżka płac
white-collar worker pracownik umyśłowny
wholesale hurt
wholesale hurtowy
wholesaler hurtownik
wholesalers, warehouse hurtownia
wildcat strike dziki strajk
withdraw money from the account podjąć pieniądze z kontu
withdrawal podjęcie pienidzyę
work part-time pół etatu (pracować na _)
works council rada zakładowa
written calls sprzedane opcje na kupno
written off (debts) anulowane
yield, productivity wydajność
zero-rated stawce (o zerowej _)
competion, exam soutěž
education wykształcenie vzdělání, výchova vzdelanie
graduate absolwent
lecture, exposition wykład přednáška prednáška
lesson lekcja hodina, lekce
(induction) coil cewka (indukcyjna)
AC device urządzenie zmiennoprądowe
ammeter amperomierz
amorphous silicon krzem amorficzny
amplifier wzmacniacz
anode, positive electrode elektroda dodatnia
arcing, arc burning jarzenie łuku
battery charger ladowarka
booster urządzenie dodawcze
burnout of a lightbulb przepalenie się żarówki
bus bars szyny zbiorcze
buzzer brzęczyk
camera aparat fotograficzny fotoaparát
cell celka
charge a battery akumulator (naładować -)
charge controller kontroler napięcia
charging a battery ładowanie akumulatora
contact point styczka
converter przetwornica
cork, fuse (elec.) korek
current rush, peak nagły wzrost prądu
DC device urządzenie stałoprądowe
dead (battery) wyładowany
diode dioda
discharge wyładowanie
discharged battery akumulator (rozładowany -)
distribution box puszka rozgałęźna
down-time, outage przestój 2
dynamo, generator prądnica
earth, ground (elec) uziemiać
earthed, grounded (elec) uziemiony
electric switch wyłącznik elektryczny
electrical socket gniazdko wtyczkowe, elektryczne zásuvka zástrčka
electricity prąd proud elekrina
energy input energia pobrana
extension cord, 2-3-way adapter rozgałęziacz
flow of current przepływ prądu
fluorescent lamp jarzeniówka
fluorescent lamp świetlówka
FM VKV velmikrátké vlny
fuse bezpiecznik (topikowy)
fuse blow-out stopienie bezpiecznika
heat and power generating plant siłownia skojarzona
heating plant ciepłownia
inverter falownik
joule dżul
junction-box puszka połączeniowa
light-emitting diode LED dioda elektroluminescencyjna
lightning-rod piorunochron
lithium battery bateria litowa
male (plug) obejmowany
multimeter, volt-ohm-milliammeter awometr
negative end biegun ujemny
oscillation (electric _) drgania elektryczne
oscillatory wave drgająca (fala _)
overcurrant przetężenie
overvoltage protection zabezpieczenie nadpięciowe
peak load obciążenie szczytowe
peak period okres szczytowy
phase inverter odwracacz fazy
photovoltaic cell komórka fotowoltaiczna
photovoltaic cell ogniwo fotoelektryczne
plug wtyczka zástrčka zástrčka
plug and socket sprzęgnik
plug, insertion wtyczka
positive charge ładunek dodatni
positive end biegun dodatni
power consumption/input pobór mocy
power unit blok energetyczny
printed circuit obwód drukowany
protective spark gap iskiernik ochronny
pulse strobing bramkowanie impulsów
rated voltage napięcie znamionowe
rectifier, battery charger prostownik
renewable (energy) odnawialny
resistor opornik
resistor rezystor
run-down battery bateria wyczerpana
short-circuit krótkie spięcie
short-circuit zkrat, kraťas
shunt bocznik
shunt v. bocznikować
spark arrester chwytacz iskier
spark arrester iskrochron
spark gap przerwa iskra
sparking, scintillation iskrzenie
sparkover, flashover przeskok iskry
surge absorber pochłaniacz fal
switch przełącznik
switch off, cut off (phone) wyłączać /yć
switch, circuit-breaker wyłącznik
switched off wyłączony
tension, intensity, amperage natężenie
thin-layer (solar cell) cienkowarstwowy
three-phase current prąd trzyfazowy
transient voltage napięcie nieustalone
transmission line przesłowa (linia _)
unplug, disconnect wylączać z prądu/sieci
valley, off-peak period dolina
voltage napięcie (prądu) napětí
voltage dip nagłe obniżenie napięcia
voltage divider dzielnik napięcia
voltage drop spadek napięcia
voltage surge udar napięciowe
voltmeter woltomierz
windfarm farma wiatrowa
windmill wiatrak
wireway ciąg przewodów
wiring odrutowanie
alternating current, AC prąd zmienny
charge (elec.), cartridge (gun) nabój
electrical charge ładunek elektryczny
fuse wkładka bezpiecznikowa
plug in włączać wtyczkę
abomination, eyesore, fright paszkudztwo
amazed (be-) divit se
anger gniew hněv hnev
angry wściekły zuřivý
angry (be -) zlost (mít -)
anxious [I feel _) úzko (je mi _)
bad mood (be in a -) špatnou náladu (mít -)
be sorry litovat
cheerfulness pogoda ducha
close to tears bliski płaczu
compassion współczucie soucit súcit
contemptuous, scornful pogardliwy pohrdavý pohrdavý
cry płakać plakat plakať
disappointed rozczarowany zklamaný
disdainful pogardliwy
dispair, desperation rozpacz zoufalství zúfalstvo
dissappointment rozczarowanie zklamání sklamanie
embarrassment, awkwardness rozpaky
emotion emocja emoce emócia
fear strach, lęk obava, strach obava
feel uczyć się učit se
feeling, sentiment uczucie cit cit
fly into a rage wpadać we wściekłość
glad rad, kontent rád
glad, joyous uradowany
grateful wdzięczny vděčný vďačný
grief, sorrow smutek, żal zármutek
guilt, blame, fault wina vina vina
happy szczęśliwy šťastný šťastný
horror, fright przerażenie zděšení zdesenie
I am moved. Jestem wzruszony. Jsem dojat.
I didnt imagine it like that at all. Wyobrażałem to sobie całkiem inaczej. Představoval jsem si to docela jinak.
I dont feel like it. Nie mam ochoty na to. Na to nemám chuť
I love you Ja kocham cię. Miluje tě.
I'm amazed. Jestem zdumiony. žasnu.
I'm angry Jestem zły. Zlobím se.
I'm very pleased. Bardzo się cieszę z tego. Mám z toho velkou radost.
I'm very satisfied. Jestem bardzo zadowolony. Jsem velmi spokojen.
I've had enough of this. Mam tego już dosyć. Už toho mám dost.
look down on others wynosić się ponad innych
love n miłość láska láska
merry wesoły veselý veselý
mood (in a good -) w dobrym nastroju náladě (v dobré -)
My deepest sympathy Moje szczere współczucie Upřímnou soustrast.
pardon, forgiveness przebaczenie prominutí
pleasure (the _) przyjemność potěšení
presentiment, foreboding, bad feeling przeczucie předtucha predtucha
rage běsnění
rage vztek
reconciliation pogodzenie
reconciliation pojednanie smíření zmierenie
reconciliation usmíření
relief ulga sleva zľava
respect poszanowanie úcta úcta, vážnosť
retaliation, reprisal odwet odveta
retaliation, reprisal odwet odveta
revenge zemsta, pomsta pomsta
revulsion, repulsion wstręt
sad smutny smutný smutný
sadness smutek smutek, žal smútok
scorn, disdain pohrdat / pohrdnout
sensation sensacja senzace senzácia
sensitive, vulnerable wrażliwy citlivý citlivý
shame wstyd ostuda
smile uśmiech úsměv úsmev
suprised zaskoczony překvapen
suspicion podejrzenie podezření podozrenie
suspicion, imputation posądzenie podezření obvinienie
sympathy współczucie soutrast
tear łza slza slza
trust v. ufać důvěřovat + dat
wistfulness, reverie, meditation zaduma
You should do it. Powinien pan to zrobić. Mĕl byste to udĕlat?
grumble about sth żalić się na coś
laugh śmiać się smát se
efficiency (thermal) sprawność (cieplna)
energy conservation zachowanie energii
fossil fuels kopalnialne (paliwo _)
fuel paliwo palivo, topivo palivo
heat exchanger wymiennik ciepła
oil well szyb naftowy
oilwell odwiert naftowy
radiation energy promienista (energia _)
stored energy nagromadzona (energia _)
accession compensatory amounts akcesyjne kwoty wyrównawcze
ACP AKT
acquis communataire dorobek prawny wspólnot europejskich
additionality dodatkowość
Advocate-General rzecznik generalny
application of legislation stosowanie ustawy
be repealed tracić moc
Budget committee Komitet Budżetowy
budgetary powers uprawnienia budzetowe
CAP wspólna polityka rolna
CAP SZP společná zemědělská politika
CEDEFOP Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego
CFP = Common Fisheries Policy Wspólna Polityka Rybolówstwa
CFSP WPZiB Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
CFSP Wspólna Polityka Zagraniczna i
CFSP SZBPSpolečná zahraniční a bezpečnostní politika
co-decision współdecydowanie spolurozhodování
co-decision procedure procedura wspóldecydowania
co-decision procedure wspóldecydowania (procedura _)
cohesion fund Fond související
commissioners without portfolios komisarze bez teki
commitment celings granice zobowiazan
common asylum policy wspólna polityka azylowa
Common Customs Tariff Wspólna Taryfa Celna
common position stanowisko wspólne
common position wspólne stanowisko
communication komunikat
conclusions, findings wnioski
Conférence des Organes Spécialisés aux Affaires Communautaires COSAC Konferencja Organizacji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych
cooperation procedure procedura wspólpracy
COREPER Komitet Stałych Przedstawicieli
COREPER Výbor Stálých Zástupců
Cotonou Agreement Umowa z Cotonou
Council Rada
Council of Europe Rada Europy
Court of Auditors Trybunał Obrachunkowy
Court of Auditors Trybunal Rewidentów Ksiegowych
Court of Justice Trybunał Sprawiedliwość
Court of Justice Trybunał Sprawiedliwości soudní dvůr
deepening pogłębienie
deepening and widening poglebione i rozszerzone
deepening of European integration poglebienie integracji
directive dyrektywa
EAEA - European Atomic Energy Agency EWEA - Europejska Wspólnota Energii Atomowej
EAGGF Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa
EAGGF EZOZF Evropský zemědělského orientační a záruční fond
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development EBOR - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Economic and Social Committee Komitet Ekonomiczno-Społeczny
ECSC ESUO Evropské společenství uhlí a oceli
EEA Europejska Agencja Ochrony srodowiska
EEA - European Economic Area EOG - Europejski Obszar Gospodarczy
EEC - European Economic Community EWG Europejska Wspólnota Gospodarcza
EESC EKES EHSU
EESC EHSV Evropský hospodářský a sociální výbor
EFILWC Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków życia i Pracy
EIB - European Investment Bank EBI - Europejski Bank Inwestycyjny
eliminating distortion of competition eliminacja zakłóceń konkurencji
EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction Europejskie Centrum ds. Walki z Narkotykami
EMCF European Monetary Cooperation Fund EEWW Europejski Fundusz Wspólpracy Walutowej
EMEA European Agency for the Evaluation of Medicinal Products Europejska Agencja ds. Kontroli Leków
EMI European Monetary Institute Europejski Instytut Walutowy
EMS - European Monetary System ESM - Europejski System Monetarny
EMS European Monetary System ESW Europejski System Walutowy
EMU UGW - Unia Gospodarczo-walutowa
entry into force wejście w życie
EPC European Political Cooperation Europejska Wspólnota Polityczna
EPP Evropská lidová strana
ERDF EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
ERDF European Regional Development Fund EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj
ESCS - European Coal and Steel Community EWWiS - Europejska Wspólnota Węgla i Stali
ESDP EBOP Evropská bezpečnostní a obranná politika
ETUC Konfederacja Europejskich Związków Zawodowych
ETUC European Trade Union Conferderation Europejska Konfederacja Związków Zawodowych
EU Code of Good Administrative Behaviour Kodeks Dobrych Praktyk Administracyjnych
European Affairs Committee Komisja Europejska w polskim Sejmie
European Council Rada Europejska
European Currency Unit europejska jednostka monetarna
European Economic Area Europejsli Obszar Gospodarczy
European Free Trade Association Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
European People's Party EPP Europejska Partia Ludowa
European Regional Development Fund Europejski Fundusz Rozwoju Regionalego
explanatory statement uzasadnienie
export refund doplaty do eksportu
export refund refundacja wywozowa
hearing of the Commissioners przesluchania komisarzy
High Authority Vysoký úřad
IGC konferencja międzyrządowa
IGC Intergovernmental Conference Konferencja Międzynarodowa
intra-Community trade handel wewnatrzxspólnotw
introductory statement oświadczenie wstępne
JHA Justice and Home Affairs SSW Sprawiedliwosc i Sprawy Wewnetrzne
JHA Justice and Home Affairs Wymiar sprawiedlowosci i spraw wewnetrznych
Joint Action wspólne dzialanie
JPC - Joint Parliamentary Committee wspólna komisja parlamentarna
judgement orzeczenie
knowledge-based society společnost založené na znalostech
legal basis podstawa prawna
Legal Services Sluzby Prawne
lifelong learning kształcenie ustawicze celoživotní vz ělávání
management committee komitet zarządzający
member-state państwo członkowskie
miedzynarodowe normy ksiegowania IAS
Official Journal Dziennik Urzędowy
OLAF Europejskie Biuro Zwalczania Oszust
Ombudsman Rzecznik Praw Obywatelskich
opt out derogacja trwała
own resources środki własne
own ressources wlasciwe dochody
per diem Dieta dzienna na utrzymanie
Petitions Committee Komitet ds. Interpelacji
PHARE-Poland and Hungary - Assistance or restructuring their economies Program Pomocy Polsce i Węgrom w Restrukturyzacji Gospodrki (PHARE)
President-in-Office of the Council Urzedujacy Przewodniczacy Rady
production quotas kwoty produkcyjne
reasoned opinion uzasadniona opinia
recommendation zalecenie
regulation, decree, ordinance rozporządzenie
review of the CAP przeglad WPR
rules of origin reguły pochodzenia
SCIC - JICS Wspólna Sluzba Tlumaczen Ustnych i Koferencji Komisji Europejskiej
SCIC JICS Joint Interpretation and Conference Services Sluzby Tlumaczenia Symultanicznego i Obslugi Konferencji
screening przegląd prawa
screening przeglad prawa (sprawdzanie zgodnosci polskich uregulowan z unijnym)
SEA JAE Jednolity Akt Europejski
secession clause klauzula przewidująca możliwość wyjścia z Unii
shall be repealed on traci moc ... (z dniem)
Staff Regulations Commitee Komitet ds. Regulaminu Pracowniczego
subsidiarity pomocniczość (subsydiarności)
tax warehouse sklad podatkowy
TEN's, Trans-European Networks siece transeuropejskie
three pillars trzy filary
transition period okres przejsciowy
transition period przejściowy (okres _)
transpose a directive into national dokona transpozycji dyrektywy
Treaty of Accession traktat zjednoczeniowy
Treaty of Rome Traktat Rzymski
Treaty on European Union Traktat o Unii Europejskiej
unit of account jednostka rozrachunkowa
WEU Unia Zachodnioeuropeiska (UZE)
White Paper Biala Ksiega
Zarzad Miedzynarodowych Norm Ksiegowwania IASB
Zintegrowany System Zarzadzania i Kontroli IACS
Komitet ds. Wolnosci i Praw Obywatelskich
article artikuł článek
Chapter Rozdział Kapitola
conclusion, proposal wniosek návrh návrh, závor
explanatory memorandum uzasadnienie důvodová zpráva
Having regard to uwzględniając s ohledem na
sitting, meeting posiedzenie schůze zasadanie, schôdza
Nothing to worry about. Nie ma obawy. žadný strach.
Above all Nade wszystko nade všechno
all dressed up (be _) být jako ze škatulky
all well that end's well dobrý konec všechno spraví
as far as I know pokud vím
as is generally known wiadomo je známo je známe
back (be-) być z powrotem být zpátky
be in cahoots (pull on the same rope) táhnout za jeden provaz
beat around the bush obwijać coś w bawełnę chodit jako kočka okolo horké kaše
Biology just refuses to sink in with me. Biologia nie chce mi wejść do głowu.
by tooth and nail zuby nehty
dirt cheap za babku
don't even think about it! wypluj to słowo!
for the fun of it z legrace
from the frying pan into the fire přijít z deště pod okap
good luck (break your neck) zlom vaz!
He has bats in his belfry Kape mu na maják
he passed with flying colors śpiewająco (zdał egzamin -)
helm (be at the _) kormidlo (být u -a)
in a nutshell v kostce
in any case w każdym razie v každém případě
Its all Greek to me. czeski film španělská vesnice
it's plain sailing łatwizna
kick the bucket natáhnout bačkory (lay out one's slippers)
Kill two birds with one stone. zabit dvě mouchy jednou ranou
let's say powiedzmy řekněme
like it or not chtě nechtě
march (on the march towards pochod (na -u dò)
never mind mniejsza z tym nevadí
not worth it nie warto to nestojí za to
pull sb's leg tahat za nohu
put the cart before the horse zapřahat koně za vůz
quiet before the storm Cisza przed burzą Ticho před bouřkou
reinvent the wheel obevovat/objevit Ameriku
safe and sound cało i zdrowo (wrócić) živ a zdrav
so to speak tak řikajíc
Speak your native tongue. Mluv jak ti huba norostla.
stark naked adamowym (w _ stroju)
still waters run deep cicha woda brzegi rwie
stop it! Przestań! Nech, nechte toho!
that's why dlatego proto
The hell with work! Damn it! Do prdle práce
Theres no point to nie ma sensu to nemá smysl
Time flies. Czas goni. Čas běží.
whatever it costs stůj co stůj
What's the point of this? Má tohle smysl?
when hell freezes over až pokuctou hrábě (when rats blossom)
without rhyme or reason ładu (bez - i składu)
face to face twarzą w twarz
hold in one's hand trzymać w ręku
hold sb by the hand trzymać za rękę
(fast) colour barwnik (trwały)
dyeing machine barwiarka
embossing gofrowanie
luxurious komfortní
make a fool of sb blamovat
favo(u)ritism, patronage protekce
my advice /she loves moja rada / ona lubi má rada / má ráda
weight / hesitates waga / waha się váha / váhá
ancestor przodek předek predok
aunt ciocia teta
aunt and uncle wujostwo
brother brat bratr brat
brother(s) brat, braci bratr-bratři
child, children dziecko, dzieci dítĕ, dĕti
cousin wujeczny brat
cousin (female) kuzynka sestřenice
cousin (male) kuzyn bratranec
daddy tatuś tatínek ocko, tata
daughter córka dcera dcérka
daughter-in-law synowa
divorce n. rozwód rozvod rozvod
divorce v. rozwieść się rozvést se rozviesť sa
divorced rozwiedzony rozvedený rozvedený
dowry posag věno veno
family rodzina rodina rodina
father ojciec otec otec
father-in-law teść tchán svokor
fiancé narzeczony snoubenec
fiancée narzeczona snoubenka
girl dziewczyna holka
granddaughter wnuczka vnučka vnučka
grandfather dziadek dědek, dědeček dedo
grandmother, old woman babcia babička
grandson wnuk vnuk vnuk
great grandfather pradědeček
great grandmother prababička
great-uncle wujeczny dziadek
husband mąż muž manžel, muž
lineage, ancestry ród plémě rod
marriage małżeństwo maželství manželstvo, manželia
married couple manželé
Mom, Mum mama maminka mama
mother matka matka matka
mother-in-law teściowa tehyně
nephew bratanek synovec synovec
nephew synowiec
niece synowica
offspring, descendant potomek potomek potomok
orphan sierota sirotek siroda
parents rodzice rodiče rodičia
related, relative pokrewny příbuzný príbuzný
relative krewny příbuzní
siblings, kin rodzeństwo sourozencí súrodenci
sister siostra sestra sestra
sister-in-law szwagierka, bratowa švagrová
son syn syn syn
uncle wuj strýc ujo
widow wdowa vdova vdova
widower wdowiec vdovec vdovec
hay siano seno seno
pitchfork, prong widły
sicle sierp
tractor ciągnik traktor traktor
L'année dernière à Marienbad Loni v Marienbadu
(purse) seine, purse net, ring net okrężnica
anchovy sardela, anchois sardel(ka)
bream leszcz
brill, turbot skarp
carp karp kapr kapor
catfish sum sumec
cockle sercak
cod dorsz treska treska
cod wątłusz
dab płastuga (zimnica)
deap-sea fishing rybołóstwo dalekomorskie
drift netter lugier
eel węgorz úhoř
fish stocks rybostan, zasoby ryb na lowiskach
fish-farm gospodarstwo rybne
fishing fleet flota rybacka
fishing line węda
fishing net sieć rybacka
fishing, catch połów
flounder flądra
gill skrzele
haddock łupacz
haddock plamiak
hake morszczuk
halibut halibut
halibut płastuga
herring śledź sleď
horse mackerel ostrobok
kipper pikling
lamprey minóg morski
mackerel makrela makrela makrela
mullet cefal
mullet kiełb
overfishing przelowienie
perch, bass okoń
pike perch, zander sandacz
pike, perch szczupak štika
plaice płastuga (gładzica)
pole, perch tyczka
pollock mintaj
redfish karmazyn pospolity
salmon łosoś losos
salmon trout troć f.
saw-fish ryba-piła
seine (net) niewód
shellfish, crustaceans skorupiaki
shrimp krewetki krevetki
smelt stynka
sprat szprotka
squid, cuttlefish mątwa
stock-fish, cod sztokfisz
sturgeon jesiotr
swordfish miecznik
trout pstrąg pstruh
burbot mietus
bait przynęta návadna
drift-net dryfujący sieć
school of fish ławica ryb
aster aster
azalea azalia
bloom kvést / vykvést
blossom rozkwitać
bud pąk
bulb (tulip) cebulka
carnation goździk
chrysanthemum chrzantema
cornflower chaber
dahlia georgina
dandelion mniszek lekarski pampeliška, smetánka
flower kwiat květ, kvĕtina, kytka kvet
flower-bed, row of flowers klomb
forget-me-not, daisy stokrotka
geranium pelargonia
gladiola mieczyk
lilac bez (bzu bzy)
lily of the valley konwalia
marigold aksamitka měsîček
marigold nagietek
marigold nogiatek
mimosa, feeler czułek
narcissus narcyz
orchid storczyk
pansey bratek
peony piwonia
perennial bylina
pistil (bot.) słupek
poppy (flower) mak
primrose pierwiosnek
stamen pręcik
sunflower słonecznik
tulip tulipan
violet (flower) fiołek
additives dodatki
adjuvant polepszacz
advocaat ajerkoniak
almond trout pstruhna mandlích
aniseed anyż -u -e
appetizer przystawka příloha
apple jabłko jablko
apple cake, cider jabłecznik
apple pie szarlotka
apple strudel strucla z jabłkiem
artichoke karczoch
aubergine, eggplant oberżyna
awning, cream-filled biscuit markiza
bacon boczek
baking powder proszek do pieczenia
banana banan banán banán
banquet, feast uczta hostina, hody hostina
barley jęczmień
basil bazylia
bean fasola fazole
beef wołowina hovĕzí
beefsteak rozbratel roštěnka roštenka
beer piwo pivo pivo
beet burak řepa repa
beetroot soup with sour cream barszcz zabielany
beverage napoj napój
bilberry borówka czarna
biscuits, cookies herbatniki sušeny
black berry jerzyna
black pudding kaszanka
black pudding krwawa kisza
blackberry jeżyna
blueberry borówka amerykańska
boiled beef sztuka mięsa
boiled dumplings with meat or vegetable sauce kluski kładzione
boiling gotowanie
Bon appétiy Smacznego! Dobrou chut'! Dobré chutnání!
boning (fish) obieranie z ości
box of chocolates bonboniera
bran (flakes) otręby
brandy winiak
brawn, headcheese salceson
bread chleb chléb chlieb
breadcrumbs bułka tarta
breaded carp kapr smažený
breaded fried chicken kotlet de volaille
breaded veal escalope szyncel cielęcy
breakfast śniadanie snídanĕ
breakfast sausage parówka
brisket mostek 2
brisol bryzol
broccoli brokuły
buckwheat gryka
buckwheat hreczka
buckwheat tatrka
bud (plant), doughnut pączek
bun drożdżówka
bunch of grapes kiść winogron
bunch of grapes, cluster grono
butter masło máslo maslo
buttermilk maślanka
cake koláč
calorie kaloria kalorie kalória
camomile rumianek
caper kapar
caraway kminek zwyczajny
carbohydrates węglowodany
carrot marchew mrkev mrkva
cashew nerkowiec
cassava, manioc maniok
cauliflower kalafior
caviar kawior kaviár kaviár
cayenne-pepper pieprz turecki
celery seler
cereals płatki śniadaniowe
cheese ser sýr
cheese curds twaróg
cheese spread serek do smarowania
cheesecake sernik tvarohový koláč tvarožnik
cherry wiśnia višně višňa
cherry liquor wiśniówka
cherry vodka wiśniak
cherry-stuffed batter balls paczki
chervil trybulka
chicken kurczak kuře
chicken leg in broth kura w rosole
chick-pea groch włoski
chicory cykoria
chilli pieprz czerwony
chips, crisps prażynki
chives szczypiorek
chocolate czekolada čokoláda čokoláda
chocolate with cream nadziewana (czekolada _)
chopsticks pałeczki
cider, apple pie jablecznik
cinnamon cynamon
clam mięczak (jadalny)
clove of garlic ząbek czosnku
coffee kawa káva káva
cold beetroot soup (chives, cucumber and cream) chłodnik
cold cuts wędlina uzenina údenina
condensed milk zagęszczone (mleko -)
condiment, seasoning przyprawa
cookie sušenka
cookies sušenky
coriander kolendra (siewna)
corn (US), maize (UK) kukurydza kukuřice kukurica
corn cob kolka kukurydzy
cottage cheese ser biały, twaróg tvaroh tvaroh
cottage cheese serek grani
cottage cheese twarożek
Could I have another beer, please? Czy mogłbym dostać jeszcze jedną szklankę piwa? Mohl bych dostat ještĕ jednu skleničku piva?
courgette, zucchini cukinia
cracker, biscuit, rusk sucharek
cracking tłuczenie (orzechów)
cranberry borówka brusznica
cranberry brusznica
cream śmietana smetana
cream cake kremówka
cream cheese serek śmietankowy
cream of mushroom soup žampionový krém
cream puff ptyś
cress rzeżucha
crisp, crisps, chips (US) chrupki
crispbread pieczywo chrupkie
croissant rogalik
crumb miękisz (chleba)
cucumber salad with cream mizeria
cup of strong coffee filiżankę mocnej kawy šálek silné kávy
cured bacon wędzonka
cured, smoked meats wędlina
currant porzeczka rýbiz ríbezľa
cutlet udziec
cutting krojenie
dairy products nabiał mléčné výrobky mliečne výrobky
dairy products including eggs nabiał
dessert deser dezert, źákusek
dessert desert dezert
dessert moučník (dezert)
diamond-shaped potato dumplings kopytka
dicing krojenie w kostkę
dill koper ogrdowy
dinner obiad obĕd
dough, cake ciasto
draining odcedzanie
draining odsączanie
dry wine wytrane (wino -)
duck kaczka kachna
dumpling pyza
dumpling(s) kluska -I
dumplings made from potatoes, flour, eggsand cottage cheese kluski leniwe
egg jajko vejce
egg cup kieliszek do jaj
egg slicer krajarka do jaj
eggs and bacon vejce na slanině
eggshell skorupka (od) jajka
elbows makaron-kolanka
entrée, sstarter předkrm
fancy roll kajzerka
farina mączka
fast n post půst pôst
fat adj tłusty tučný
fat n tłuszcz tuk tuk
fennel koper włoski
fibre włóknik
fillet of venison, saddle of mutton, haunch (deer) comber
fish ryba ryba ryba
fish sticks paluszki rybne
fishbone ość rybí kost kosť
flan placek z owocami
flank (thin _) łata
flank, sirloin, brisket szponder
flat dumplings stuffed with cheese pierogi ruskie
flavoring, spicing, seasoning przyprawianie
food jedzenie jídlo
foxglove naparstnia
French fries, chips (UK) frytki hranolky hranolky
fresh świeży čerstvý
fried egg sadzone (jajko -)
fried eggs jaja sadzone
frozen food mrożonki
fruit owoce ovoce ovocie
fruit jelly kisiel
fruit, fetus owoc plod
fruit-filled dumplings knedle
frying smażenie
full cream milk pełnotłuste (mleko _)
garlic czosnek česnek cesnak
garnishing ozdabianie (potrawy) warzywami
gentian goryczka
giblets dróbka
ginger imbir
gingerbread miodownik
gingerbread piernik
gooseberry agrest -stu -sty
grape winogrona hrozny hrozno
grating ucieranie na tarce
greengage renkloda
groats kasza kroupy krúpy
groceries spożywczyy potraviny
ground coffee kawa mielona? mletá kava
grounds (coffee) fusy (w kawie)
guinea-fowl perliczka
gutting sprawianie ryby
ham szunka šunka
hard salami trvanlivý salám
have a snack svačit /nasvačit se
hazelnut laskowy orzech
hazelnut orzech laskowy
head of cabbage główka kapusty
Help yourself. Proszę się częstować Berte si, prosím.
hemlock pietrasznik
hen kura slepice
homemade (food) domácí
honey miód med med
hooch, bootleg, illegally distilled liquor bimber
hops chmiel
horse chestnut kasztanowiec
horse meat konina
horseradish chrzan křen chren
hot dog parówka párek
hot,spicy taste pikantny smak pikantní chuť
hotdog párek parówka
hulled barley pęczak
Hungarian goulash paprykarz
hunger głód hlad
husked łuskany
I can eat everything. Ja mogę jeść wszystko. Já mohu jíst všechno.
I think it's delicious. to mi smakuje chutná mi to
ice lód led
ice cream lody zmrzlina zmrzlina
ice cream cone rożku (lody w _)
ice lolly lód na patyka
I'd like a drink. Chciałbym czegoś się napić. Chtĕl bych se nĕčeho napít.
I'd like to eat sth Chciałbym (chciałabym) coś zjeść. Chtĕl bych (chtĕla bych) nĕco sníst.
I'd love a drink. Chce mi się bardzo pić. Mám velkou žízeñ.
I'm dying of thirst umírám žízní
I'm hungry. Jestem głodny. Mám hlad.
I'm on a diet. Jestem na diecie. Držím dietu.
instant coffee rozpuszczalna (Kawa _)
jam, marmelade marmeláda marmolada
jam, preserves konfitury zavařenina zaváranina
Jerusalem artichokes karczochy jerozolimskie
Jewish hallah chałka
juice sok šťava šťava
juniper jalowie (jalowcowy)
kohlrabi kalarepa
kuemmel kminkówka
lamb jagnię
lard smalec sádlo
lard, fat smalec
lard, pork fat słonina
lard, suet sadło
leavened pastry covered with icing sugar or chocolate babka
leek por
leguminous plant, legume strączkowy (roślina -a)
lemon cytryna citrón citrón
lentils soczewica
light (food) lekkostrawny
linseed, flaxseed siemię lniane
liquorice lukrecja
liver wątróbka játra
liver (dish) calf's liver wątróbka
liver sausage pasztetowa
liver sausage wątrobianka
loaf of bread bochenek chleba
loganberry jeżynomalina
lunch obiad oběd
macaroni makaron-rurki
macaroni and cheese makaron zapiekany z serem
mace kwiat muszkato owy
main course hlavní jidlo
maple syrup syrop klonowy
marjoram majeranek
marshmallow prawoślaz lekarski
mashed potatoes purée ziemniaczane
mayonnaise majonez majonéza majonéza
meal posiłek pokrm, jídlo jedlo
meat mięso maso
meat balls in dough kłoduny
meat loaf rolada mięsna
meat loaf rzymska (pieczień -)
meat spread metka
meatball klopsik
meatballs pulpety
meatloaf, meatball, flop klops
melt rozpuścić
meringue beza
milk mleko mléko mlieko
millet jaglany
millet jagly (pl)
millet proso
millet-groat (porridge) jaglana kasza
mince, hamburger mielone
minced meat (UK), ground beef (US) mleté maso
mincemeat frykasy
mineral water woda mineralna minerálka
mint mennica
molasses melas
mountain-ash, rowan(berry) jarzebina
mulberry morwa
mushroom grzyb houba huba, hríb
mushroom grzyba houba
mushrooms in cream sauce pieczarki w śmietanie
mustard musztarda hořčice
mutton baranina skopové
noodles nudle
nut orzech ořech orech
nutmeg gałka muszkatołowa
nutritious pożywny
oats owies oves ovos
oats owies
offal, giblets podroby
oil (cooking) olej olej
okra (lady's fingers) piżmian jadalny
olive oliwka oliva
onion cebula cibule cibuľa
onion cebula
orange pomarańcza pomeranč pomaranč
oregano lebiodka
over a low heat na wolnym ogniu
oyster ostryga
pancake pastry with apples jabłka w cieście
pancakes naleśniki palačinky
parboiling podgotowywanie potrawy
parsley natka pietruszki
parsnip pasternak
pasta, noodles nudle makaron
paté pasztet paštika paštéta
patisserie, bakery ciastkarnia
peach, peachtree brzoskwinia
peanut fistaszek
peanut orzech ziemny
peanut butter masło orzechowy
pear, pear-tree grusza
pecan nut orzech laskowy (amerykański -)
pepper pieprz pepř
pheasant bażant
pickle, gherkin korniszon
pickled herring moskalik
pickled shank golonka peklowana
pickles korniszony nakládné okurky
pickles marynaty
pie (slice) koláč tarta
pie, paté pasztet
piece kus
pig's blood soup czernina
pig's knuckles/trotters nogi wieprzowe
pineapple 2)rascal, rogue ananas
plum śliwka švestka
plum śliwka
plum węgierka
plum jam powidła
poached eggs jaja w koszulkach
Polish cheese speciality oscypek
Polish fried cookies, dry twigs chrust
Polish roast pork with prunes schab po polsku ze śliwkami
pomegranate granat
popcorn prażona kukurydza
poppy seed cake makownik
poppy seed strudel makowiec
pork wieprzowe vepřové
pork chop kotlet schabowy z kością
pork scratchings skwarki
pork-chop schab
porridge, oatmeal owsianka
potato ziemniak brambor zemniak
potato pancakes placzki ziemniaczane
potato soup bramborová polévka / bramboračka
potatoes kartofle brambory
poultry drób drůbež hydina
Prague pork steak (garlic, horseradish, pickle) Pražský vepřový steak
processed cheese ser topiony tavený sýr tavený sýr
pudding, custard budyń pudink
pumpkin dynia
pumpkin kabaczek
pumpkin tywka
quail przepiórka
quail przepiórka
quince pigwa
radish rzodkiewka ředkvička reďkovka
radish rzodkiewka
ragout, fricasee potrawka
raisin rodzynek rozinka hrozienko
raisin rodzynek
raisins, nuts, figs bakalie
rape-seed rzepak
ravioli uszko
ready-to-serve gotowy do spożycia
red beet salad with horseradish ćwikła
red beets buraki červená řepa
red cabbage červené zelí
refined sugar rafinada
refreshment, snack občerstvení
rhubarb rabarbar
rice ryż rýže f. ryža
rissole kotlet siekany
roast pieczeń pečeně
roasted duck kachna pečená
roasting, baking pieczenie
roll bułka houska
roll, croissant rohlik rogal rožok
rolled beef, filled with pickle, bacon, egg Španělsky ptáček
rolled oats płatki owsiane
rosemary rozmaryn
round potato dumplings pyty
rowan vodka jarzebiak
rump rostbef
rump, fillet cąber
rye żyto žito raž
Sacher Torte Sachrův dort
salad sałatka salát
salsify kozibród
salt sół sůl f. soľ
salted, corned (beef) solony
salty słony
sandwich kanapka obložený chlebíček obložený chlebíček
sauce, gravy sos omáčka omáčka
sauerkraut kapusta kiszona/kwasona kyselé zelí
sauerkraut soup kapuśnik
sausage kiełbasa salám saláma
sausage sautée kiełbasa z wody
scallop przegrzebek
scrambled eggs míchaná vejce
shallot szalotka
shank goleń przednia
shelf life dopuszczalny okres magazynowania
shells makaron-muszelki
shin goleń tylna
shin pręga
shredding szatkowanie
silverside górna strona piezeni
simmering duszenie na wolnym ogniu
sirloin krzyżówka (polędwica)
sirloin steak befsztyk z krzyżówki
sirloin, loin, fillet polędwica
sirloin, tenderloin polędwica svíčková sviečková
skimmed milk odciągane (mleko _)
slice n kromka skýva krajec
slice of bacon plasterek boczku
slice of bread kromka chleba
slicing krojenie na plasterki
small flat noodles with cabbage, mushrooms and onions łazanki z kapustą
small sausage (usually smoked) serdelek
smashed potatoes tłuczone (ziemniaki _)
smoked wędzony uhelný, uzený udený
smoked ham baleron
smoked meats uzeniny
snack przekąska předkrm, zákusek predjedlo
soft-boiled egg vajíčko na měkko
sorrel szczaw
soup zupa polévka polievka
sour cherry wiśnia
soya bean biała fasolka
spaghetti makaron-nitki
spice przyprawa prísada korenie
spicy salad pikantní zelný
spinach szpinak špenát
sponge cake, biscuit biszkopt
spring onion, scallion cebulka dymka
squash kabaczek
squeezing wyciskanie
starch krochmal škrob škrob
starch skrobia
steamed rice dušená rýže
steaming gotowanie na parze
stewed duszony
stewed beef sztufada
stewed chicken in thick white sauce potraka z kury
stewing, braising duszenie
stock cube, bouillon cube kostka rosołowa
stoning drylowanie
strawberry poziomka
strawberry truskawka jahoda jahoda
string bean fasola szparagowa
string bean strączkowy (fasola -a)
strip loin forszlak
strip loin, sweetbread nerkówka
stuffed cabbage gołąbki
stuffed turkey indyk nadziewany
stuffed veal medallions telecí medailonky zapečeené
stuffing faszerowanie
stuffing, dressing nadziewanie
sucrose sacharoza
sugar cukier cukr cukor
sugar cane trzcina cukrowa
sweet słodki sladký
sweet cherry, cherry tree czereśnia
Swiss roll roláda
table wine stołowe (wino -)
tartar sauce tatarská omáčka
tartlet placuszek z owocami
taste, flavo(u)r smak, apetyt chuť
taste, relish smakować chutnat
tasty, delicious smaczny chutný
tea herbata čaj
thick milk pudding with vanilla, chocolate, or fruit flavouring budyń
thin smoked pork sausage kabanos
thyme tymianek
thyme, mint macierzanka
tomato pomidor rajské jablko, rajče paradajka, vajčina
tomato salad with egg tomatový s vejcem
trace elements pierwiastki śladowe
tripe flaczki dršťky držky
tumeric kurkuma
turnip brukiew f.
turnip, rutabaga rzepa
undercooked dopieczony (nie _)
under-cooked niedogotowany
unleavened bread przaśny (chleb -)
vanilla pod laska wanilii
veal cielęcy, ciełęcina telecí
veal in tomato sauce forszmak
vegetable plate zeleninová mísa
vegetable -s jarzyna -y zelenina
vegetables zelenina warzywa
vegetables, greens warzywo zelenina zelenina
venison, deer meat sarnina
venison, game dziczyna, dziczyzna
vermicelli makaron cienki
vervain werbena pospolita
vinegar ocet ocet
vintage rocznik (wina)
vitamin witamina vitamin vitamín
vodka wódka vodka vodka
wafer andrut
waffle iron gofronica
walnut orzech włoski
Warsaw pork roast (with grated horseradish, butter, and lemon juice) schab po warszawsku
watermelon arbuz
well-done wysmażony
What are you drinking? Czego się pan napije? Co budete pít?
wheat grain and honey dessert kutia
whey serwatka
whipped cream śmietana bita šlehačka
whipping, whisking, beating ubijanie
whole wheat razowy
whole-wheat bread razowiec
Wiener Schnitzel smažený řízek
wild plum mirabelka
wild strawberry poziomka lesní jahoda lesná jahoda
wine wino víno víno
with whipped cream z bitą śmietaną se šlehačkou
yam ignam, słodki ziemniak
yeast drożdże
anyżek
lubczyk
podgardle
svičkové řezy
cake dort tort
cherry třešeň czereśnia
pear gruszka hruška
plum śliwka švestka
cutlet, filet kotlet řizek
tomatoes rajčata pomidory
barrel, vat, keg beczka bedna bazant
diet (be on a -) dietu (mít -)
kneading mieszanie ciasta
hot (spicy) ostry ostrý
raw surowy syrový
sour kyselý
baguette, French bread bułka francuska
bread crust skórka chleba
crispbread, crackers sucharki
sheep's cheese, pecorino ser owczy
bake péct / upéct
breaded panierowany
brine (in _) solance (w -)
fry smažit / usmažit
glazed (cake) lukrowany
grill v grilovat
mashing (potatoes), kneading ugniatanie
melted rozpuštěný
saucepan rondel
slice, cut with a knife krájet / nakrájet
steamed duszony
stew, steam dusit / udusit
stock cube kostka rosołowa
sugar-coated lukrowany
timer (cooking) minutnik
condensed milk mleko skondensowane
powdered milk mleko w proszku
dark beer pivo černé
I like Czech beer. Bardzo lubię czeskie piwo. Mam velice rád (ráda) české pivo.
Let's go for a drink. Chodźmy gdzieś napić się czegoś. Pojd'me se nĕkam nĕčeho napit.
light beer, lager pivo světlé
To your health, cheers Na zdrowie! Na (vaše) zdraví!
apricot morela meruňka
blackberries jeżyny ostružiny ostružiny
blackcurrants porzeczki czarne černý rybiz čierne ríbezle
coconuts orzechy kokosowe kokosové ořechy kokosové orechy
cranberries żurawina klikva, brusinky brusnice
dates daktyle datle datle
grape winogrono hrozna
grapefruit grejpfrut grapefruit grep
mulberries morwy moruše moruše
peach brzoskwinia broskev
peach brzoskwinia broskev
plum śliwka švestka
raspberry malina malina malina
food additives potravinářské aditiva
pesticide residues rezidua pesticidů
ham szynka šunka šunka
knuckle of pork, shank golonka vepřové koleno kolienko
mutton baranina
pork wieprzowina vepřové bravčové mäso
poultry drůbež
turkey indyk krocan, krůta moriak
partially skimmed milk mleko półtłuste
pasteurized pasteryzowane
Brazil nuts orzechy brazyliskie para ořechy para orechy
cashew nuts orzechy nerkowca kešu orech kešu orechy
Can we get sth to eat? Czy możemy dostać coś do jedzenia Můžeme dostat nĕco k jídlu
Can we getr sth to drink? Czy można dostać tu coś do picia Můžeme tady dostat nĕco k pití
Can you bring me a glass of water? Czy może mi pani przynieść szklankę zimnej wody Slečno, můžete mi přinést skleničku studené vody
bill, check rachunek účet
Can you recommand a good restaurant? Czy może mi pan polecić jakąś dobrą restaurację? Můžete mi doporučit nĕjakou dobrou restauraci?
Give me the menu please. Proszę o kartę potraw Dejte mi jídelní listek.
Is this table free? Czy ten stolik jest wolny? Je ten stůl volný?
May I have the bill please? Prosiłbym zaraz o rachunek. Dejte mi,prosím vas, hned účet.
crustaceans skorupiaki
molluscs, shellfish mięczaki
dill koper kopr
parsley pietruszka petržel petržlen
peppermint mięta pieprzowa
sage szałwia
spearmint mięta zielona
spearmint mięto kędzierzawa
pour lit / nalit
skip a meal ominąć posiłek
asparagus szparagi chřest špargľa
aubergines (eggplants) oberżyny (bakłażany) lilek baklażán
avocados avokado avokáda avokádo
broccoli brokuł brokolice brokolica
Brussels sprouts Brukselka růžičková kapusta ružičkový kel
cabbage kapusta zelí kapusta
capers kapary kapary kapary
cauliflower kalafior květák karfiol
celery seler celer zeler
chickpeas, garbanzo beans cieciorka, ciecierzyca cizrna cícer
chicory cykoria čekanka čakanka
courgettes, zucchini cukinia cukety tekvice
cress řeřicha
cucumber ogórek okurka uhorka
cucumbers ogórki okurky salátové uhorky slátové
fennel koper fenykl fenikel
leek por pórek pór
lentil soczewica čočka šošovica
passion fruit owoce męczennicy mučenky mučenky
pea groch hrách hrach
pumpkin dynia dýně, tykev tekvica
radishes rzodkiewki ředkvička reďkev
turnip rzepa řepa repa
turnips rzepa vodnice okrúhlica
aubergine, eggplant bakłażan
ace of diamonds as karo
ball piłka míč lopta
checkers warcaby dáma dáma
deck chair leżak lehátko
flower kwiat květ kvet
rake grabie hrábě hrable
a man from Kielce kielczanin
Adriatic Adriatyk, Morze Adriackie Jadran,Adrie
Africa Afryka (w Afryce) Afrika (v Africe)
America Amerika (w Americe) Amerika (v Americe)
Arctic Arktyka Arktis
Arctic Circle Kolo podbiegunowe
Arctic Ocean Ocean Lodowaty Północny
Armenian Ormianin
Asia Azja Asie (v Asii)
Asia Minor Azja Mniesza Malá Asie
Atlantis Atlantyda Atlantis
Australia Austrálie (v Australii)
Austria Austria (w Austrii) Rakousko (v -u)
Azerbaijan? Azerbejdżan Ázerbájdžan
Bagdad Bagdad Bagdád
Bethlehem Betlejem Betlém
Black Sea (the -) Morze Czarne Černé moře
Brussels Bruksela
Bulgaria Bulharsko (v -u)
Canada (in -) Kanada (v Kanadě)
Cap Verde Islands Wyspy Zielonego Przylądka
Cape of Good Hope Przylądek Dobrej Nadziei
capital stolica hlavní mĕsto
Champs-Elysées (on the _) Polach Elizejskich (na _)
Channel Tunnel tunel pod Kanalem la Manche
Charles bridge Karlův most
Copenhagen Kopenhaga, w Kopenhadze
Côte d'Ivoire (the Ivory Coast) Wybrzeże Kości Słoniowej Pobřeží slonoviny
Cuba (in -) Kuba (na Kubě)
Cuiavia and Pomerania adj kujawsko-pomorskie Cuiavia and Pomerania
Danube Dunaj
Denmark Dania (w Danii) Dánsko (v Dánsku)
East wschód východ vred
Eastern wschodni východní východný
England Anglie (v Anglii)
equator równik rovnik rovník
Europe Europa Evropa
Europe Europa Evropa (v Evropě)
Far East (the _) Daleki Wschód Dálný Východ
Faroe Islands Wyspy Owcze
Finland (in -) Finlandia Finsko (ve Finsku)
France Francja France f (ve Francii)
France Francja Francie
Georgia Gruzja Gruzie (v Gruzii)
Germany Německo (v Německu)
Greece Grecja Řecko (v -u)
Greenland Grenlandia Grónsko
Hessen (D) Hesja
in Gaza v Gaze
in Hungary na Węgrzech
in London w Londynie v Londýně
In Malta Na Malcie na Maltu
in Moravia na Moravu
in New York w Nowym Jorku v New Yorku
in the Seychelles Na Seszelach
in Ukraine na Ukrainie na Ukrajině
Israel (in -) Izrael (v Izraelu)
Ivory Coast Wybrzezu Kosci Sloniowej (na _)
Kalinigrad oblast obwód kaliningradzki
Kaunas (Lithuania) Kowno
Kielce region adj Swietokrzyskie
Kuweit Kuvajt
Leipzig (in _) Lipsku (w _)
Lesser Poland adj Malopolskie
Lodz (in _) w Łodzi
Lódz adj Lódzskie
Loire Loara
Lower Saxony (Niedersachsen, Basse-Saxe) Dolna Saksonia
Lublin adj Lubelskie
Mazovia Mazowsze
Mazovia adj Mazowieckie
Mediterranean Sea Morze środziemne
Mexico Mexiko (v Mexiku)
Middle East (the _) Środkowy Wschód Střední Východ
Montenegro Czarnogóra
Near East (the _) Bliski Wschód Bliski Východ
North północ půlnoc, sever polnoc, sever
North Pole Biegun Północny
on both sides of the Atlantic na obou březích Atlantiku
on the Caspian Sea na Morzu Kapijskim geo
Opole adj Opolskie
Pacific (region) obszar Pacyfiku Ticho Moří
Pacific Ocean Ocean Spokojny Tichý Oceán
peninsula półwysp poloostrov polostrov
Poland Polska (w Polsce) Polsko (v Polsku)
Polassia Podlaskie
pole biegun pól
Pomerania Pomorskie
Pomerania Pomorze
Pomeranian pomorski
Portugal Portugalsko (v -u)
Potsdam Poczdam
Prague Praga, w Pradze, z Pragi
Prague, in Prague Praga, w Pradze Praha, v Praze
Red Sea (the _) Morze Czerwone Rudé Moře
Riga, in Riga Ryga, w Rydze
Rocky Mountains Góry Skaliste
Roman Rzymian
Roman rzymski římský
Romanians Rumunscy
Rome Rzym řím
Scotland Szkocja Skotsko (ve Skotsku)
Seine Sekwana
Seine Sekwana
Silesia adj Slaskie
Silesia adj Sląskie
Slovakia Słowacja Slovensko (na Slovensku)
Soviet Union (the _) Związek Radziecki Sovetský svaz
Straits of Dover Cieśnina Kaletańska
Straits of Gibraltar Cieśnina Gibraltarska
Sub-Carpathia adj Podkarpackie
Sudeten Germans Niemcy Sudeccy
Thai Taj -ka
The carpathian mountains Karpaty
the Elbe river Łaba
the Ruhrgebiet zagłębia Ruhra
Transdniestrian region / Transdniestria obszar naddniestrza?ski / Naddniestrze
Transylvania Siedmogród Sedmihradsko
United States Stany Zjednoczone Spojené Státy
Varmia and Masuria adj Warminsko-mazurskie
Vietnam Vietnam (ve -u)
Voivodeship of Lower Silesia Województwo dolnoslaskie
West zachód západ západ
West Bank (the _) Transjordania Zajordaní
Western Pomerania adj Zachodniopomorskie Western Pomerania
Piotrogród
Algeria Algeria Alžírsko
Algiers Algier Alžír
Cap Verde Wyspy Zielonego Przyląda Kapverdy
Cap Verde? Przyłądek Zielony Zelený mys
Capetown Kapsztad Kapské Mesto
South Africa Afryka Południowa Jižní Afrika
Tunisia Tunezja Tunisko
Burma Birma Barma
China Chiny pl Čina (v Čině)
Indochina Indochiny pl Zadní Indie
Japan (in -) Japonia (w Japonii) Japonsko (v Japonsku)
New Delhi Dheli Dillí
Seoul Seul Soul
Thailand Tajlandia Thajsko
Antwerp Antwerpia Antverpy
Belgium Belgia Belgie
Flanders Flandria Flandry
Ghent Gandawa Gent
Leuven\Louvain Leuven\Louvain Lovaň
Liège Liège Lutych
in the Czech Republic v České republice
Karlsbad Karlowe Wary Karlovy Vary
Karlsbad (in -) Karlových Varech (v -)
Kiel Kilonia Kiel
Marienbad Mariánské Lazně
Olomouc Ołomuniec Olomouc
Ostrava Ostrawa Ostrava
Pilsen Pilzno Plzeň
Prague, in Prague Praga, w Pradze Praha, v Praze
Wenceslas Square Płac Wacława Václavské namesti
Wełtawa Vltava
Aachen Akwizgran, Aachen Cáchy
Bavaria Bawaria Baversko
Brandenburg Brendenburgia Braniborsk0
Bremen Brema Brémy
Dresden Drezno Drážďany
Federal Republic of Germany (the _) Republika Federalna Niemiec Spolková republika nemecká
Germany Niemcy pl Nemecko
Hamburg Hamburg Hamburk
Klagenfurt Klagenfurt Celovec
Köln am Rhein Kolonia nad Renem Kolín nad Rýnem
Leipzig Lipsk Lipsko
Lower Saxony Dolna Saksonia Dolní Sakso
Mainz (Germany) Mohuč (v Mohuči)
Munich Monachium Mnichov
Potsdam Poczdam Postupim
Prussia Prusy pl Prusko
Regensburg Ratyzbona řezno
Rheinland-Pfalz Palatynat Falc
Rhine (the _) Ren Rýn
Ruhr (region) (the _) Zaglębie Ruhry Porúří
Schwabia Szwabia Švabsko
Thuringen Turyngia Durynsko
Weimar Weimar Výmar
Westfalia Westfalia Vestfálsko
Albania Albania Albánie
Athens Ateny pl Atény
Baltic Bałtyk Balt
Belarus Białorus Belorusko
Belgrade Belgrad Belehrad
Bucarest Bukareszt Bulkurešť
Budapest Budapeszt Budapešť
Bulgaria Bulgaria Bulharsko
Copenhagen Kodaň Kopenhaga
Croatia Chorwacja Charvátsko
Cyprus Cypr (na Cyprze) Kypr (na Kypru)
Czech Republic (in the -) v České republice
Denmark Dania Dansko
Estonia Estonia Estonsko
Federal Republic of Germany Spolková republika Německo
Galicia Galicja Halič
Geneva Genewa Ženeva
Great Britain Velká Britanie (ve Velké Britanii)
Hungary (in -) Węgry pl (na Węgrzech) Maďarsko (v Maďarsku)
in Slovakia na Slovensku
Ireland, in Ireland Irlandia, w Irlandii Irsko, (v Irsku)
Italy (in -) Włochy Itálie (v Italii)
Jutland Jutlandia Jutsko
Kaunas Kowno Kaunas
Kiev (Kyiv) Kijów Kyjev
Latvia Łotwa Lotýšsko
Lithuania (in -) v Litvě
Ljubljana Lublana Lublaň
Luxembourg Luksemburg Luxemburk
Meditterranean (the _) Morze śródziemne Středozemí moře
Montenegro Czernogóra Černá hora
Montenegro Černa hora
Norway Norwegia Norsko (v Norsku)
On the Rhine Na Rýnu
Prague (in -) Praha (v Praze)
Riga Ryga Riga
Romania Rumunia Rumunsko (v -u)
Russia Rosja Rusko (v -u)
Salzburg Salzburg Salcburk
Scotland Skotsko
Serbia Serbia Srbsko
Slovakia Słowacja Slovensko
Slovenia Słowenia Slovinsko
Slovenia Slovensko
Spain Hiszpania Španělsko (ve -u)
Sweden Szwecja Švédsko (ve -u)
Sweden Švédsko (v -u)
Switzerland Szwajcaria Švýcarsko (v -u)
Turkey Turcja Turecko (v -u)
United Kingdom Zjednoczone Kro'lestwo Spojené králoství
Vienna Wiedeń Vídèň
Vilnius Wilno Vilnius
Zagreb Zagrzeb Záhřeb
Zurich Zurich Curych
Andalucia Andaluzja Andalusie
Cataluña Katalonia Katalánie
Brittany Bretania Bretaň
Burgundy Burgundia Burgundsko
Lorraine Lotaryngia Lotrinsko
Metz Metz Mety
Paris Paryż Paříž
Seine (the _) Sekwana Seina
Alsace Alzacja Alsasko
Milan Mediolan Milán
Milan Mediolan
Triest (IT) Triest Terst
Tuscany Toskania Toskańsko
Venice Wenecja Benátky
crust of the Earth skorupa ziemska
Amsterdam Amsterdam Amsterodam
Holland Holandia Holandsko
Leiden Lejda Leiden
Netherlands (the _) Holandia, Niderlandy Nizozemsko
The Hague Haga Haag
Auschwitz Oświęcim Osvetim
Bydgoszcz (PL) Bydgoszcz Bydhošť
Cracow Kraków Krakov
Czestochowa Częstochowa Čenstohová
Gniezno Gniezno Hnezdno
Katowice Katowice pl Katovice
Kolobrzeg Kołobrzeg Kolobřeh
Lodz ŁódŹ Lodž
Lower Silesia Dolny Śląsk Dolní Slezsko
Opole Opole Opoli
Poland Polska Polsko
Silesia Śłąsk Slezsko
Szczecin (PL) Szczecin Štetin
Vistula (the _) Wisła Visla
Warsaw Warszawa Varšava
Wroclaw [Breslau) Wrocław Vratislav
England Anglia Anglie
Thames (the _) Tamiza Temže (na Temží)
The English Channel Kanał La Manche Lamanšský průliv
Wales Walia Wales
Alaska Alaska Aljaška
in Florida na Floridu
accurate, right, relevant trafny vhodný výstižný
beautiful piękny krásný krásny
beneficial, favo(u)rable korzystny prospěšný osožný
better adj lepszy lepši
clean, pure czysty čistý
comfortable wygodny pohodlný pohodlný
convenient, handy poręczny vhudný vhodný do ruky
cozy, snug przytulny prítulný, pohodlý, útulný útulný
easy łatwy snadný
easy łatwy snadý, lehký ľahký
effective, efficient wydajny výnosný výnosný, výkon
efficient, effective skuteczny účinný
excellent celujący
exquisit, delightful rozkoszny rozkošný rozkošný
favo(u)rite ulubiony milovaný obľúbený
gentle, refined delikatny něžný
good dobry dobrý dobrý
handy, useful przydatny vhodný osožný
improvement poprawa polepšení zlepšanie, oprava
magnificent znamenitý
perfect doskonały dokonalý, znamenitý dokonalý, skvelý
pleasant przyjemny příjemny príjemny
positive dodatni, pozytywny kladný kladný, pozitívny
prized, highly valued ceniony
recommended polecony doporučený doporučený, odporučaný
rightly prawidłowo právem
success powodzenie úspěch úspech
superb nádherný
valuable cenny
worse adv gorzej hůř
angry zły zlý, špatný, rozzlobený zlý
average przeciętny průměrný priemerný
backward, undeveloped zacofany zaostalý zaostalý
bad, angry zły zlý
broken defekní
broken rozbitý
broken, out of order zepsuty porouchaný
dangerous niebepieczny nebezpečný
difficult trudny těžký, obtížný ťažký
dirty brudny špinavý špinavý
gloomy, dismal ponury ponurý pošmúrny, ponu
I can't stand (the city). Nie znoszę nesnaší (město)
negative ujemny záporný minusový
negligent, unkempt zaniedbany zanedbaný zanedbaný
poor biedny, ubogi nuzný, ubohý, chudý chudobný
ugly brzydki oškliwý, škaredý škaredý
untenable neudržitelný
wrongly neprávem
acting prime minister pełniący obowiązki premiera
advisory board organ doradczy
alderman radny miejski městský radní
assumption of office objęcie urzędu
ballot box urna wyborcza volební urna
Bank for International Settlements Bank Rozrachunków Międzynarodowych
BIS Bank for International Settlements Bank Rozracunków Miedzynarodowych
Border Guard Straz Graniczna
border guards straznicy graniczni
bribe przekupić
by-elections uzupełniające (wybory -)
call an election rozpisać wybory
commune gmina obec obec
Constitution Day rocznica uchwalenia konstytucji 3 Maja
constitution, basic law ustawa zasadnicza
corruption przekupstwo
councillor Radny
counterpart, opposite number odpowiednik
CSCE KBWE - Konferencja bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (też OBWE)
decision decyzja
declassification odtajnenie
Democratic Left Alliance SLD
Democratic Left Alliance SLD
Democratic Left Alliance SLD
diplomatic breakthrough przełom dyplomatyczny
discharge skwitowanie budzetu
enact nadawać moc prawną
enforcing a standard Wdrazanie normy
executive acts akty wykonawcze
executive committee výkonný výbor
executive power výkonná (exekutivní) moc
executive power, the executive władza wykonawcza
FAO Organizacja do spraw Wyżwienia i Rolnictwa
form of government ustrój
freedom of establishment wolność przedsiębiorczości
freedom of movement swoboda przepływu kapitału (osób/towaru/usług)
freedom of movement wolność poruszanie się
G7 Grupa Siedmu (Wielka Siódemka)
GATT Układ Ogólny w Spawie Ceł i Handlu
general system of preferences ogólny system preferencji
IAEA Miedzynarodowwa Agencja Energii Atomowej MAEA
ILO MOP - Miedzynarodowa Organizacja Pracy
IMF MFW - Miedzynarodowy Fundusz Walutowy
impact assessment ocena wpływ
initial v. parafować
institution ústav
joint committee smíšený výbor
judiciary władza sądownicza
law, act ustawa zákon zákon
legislator utawodawca
legislator zákonodárce
Main Customs Office GUC (Główny Urząd Cel)
martial law stan wojenny
measures having equivalent effect środki o podobnym skutku
Ministerstwo Spraw Wewne'trznych i Administracji MSWiA
Ministry of Defence MON (Ministerstwo Obrony Narodowy)
Ministry of Privatisation Własnościowych (Ministerstwo Przekszałceń -)
monitoring monitoring dohled
NAFTA North American Free Trade Agreement Pólnocnoamerikanski Uklad o WolnymHandlu
nation-state państwo narodowe
Nat'l Radio and Television Council KRRiTV
negotiations (take up/ enter into _) rokowania (podjąć/wszcząć _)
OECD OWER Organizacja Wspólpracy Ekonomicznej i Rozwoju
official announcement obwieszczenie (urzędowe)
proportional propoporcjonalny přiměřený
proxy vote głos przez pełnomocnika
public veřejní
rebut, disprove odeprzeć
regional parliament Sejmik
regional parliament Sejmik
regional parliament Sejmik
Registry Office USC (Urząd Stanu Cywilnego)
remit zakres odpowiedziałności
repeal uchylenie
retroactive law ustawa działająca wstecz
rule of law praworzadnosc
rule of law vláda zákona
rule, regulation przepis předpis, nařízení, recept recept, návod
ruling coalition koalicja rządząca
senate senat senát senát
separation of powers podział władzy
spokesman rzecznik
state of emergency stan wyjątkowy
supervisory body organ nadzoru
Supreme Audit Office NIK
surveys sondaże průzumy
swearing in přísaha, uvést v úřád pod přísahou
tenure kadencja
the law is not retroactive ustawa nie działa wstecz
the legislature władza ustawodawcza
UN NZ - Narody Zjednoczony ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych
UN oenzetowski
UN Security Council Rada Bezpieczenstwa ONZ
welfare state panstwo opiekuncze
WTO Światowa Organizacja Handlu
accusative biernik akuzativ
case (grammar) pád
consonants souhlásky
dative celownik
future tense (in the -) budoucím čase (v -)
grammar gramatyka mluvnice (gramatika)
infinitive bezokolicznik
instrumental (in the -) v instrumentalu
locative (case) lokál
participle forma imięsłowa
past participle imięsłów bierny
past tense (in the -) minulém čase (v -)
perfect participle imięsłów uprzedni
perfective imperfective dodkonany -niedokonany
present participle imięsłów współczesny
pronouns zájmera
sentence, clause zdanie věta
vowels samohlásky
possessive dzierżawczy
proper noun imioma wlasne
a bit shorter trochu kratší
beard broda, zarost vousy pl
blond blond blond
hairdo fryzura účes
not too short ne moc kratké
part (hair) przedziałek (we włosach) pěšinka
quite short úpelně nakrátko
wig peruka paruka
ambulance karetka pogotowia sanitka
aspirin aspiryna acylpirin
bandage, dressing opatrunek obvaz obväz
bandaid náplast
cold katar rýma nádcha
cold n przeziębienie, katar rýma, nachlazení prehľadnutie
cure wyleczyć
disease choroba nemoc
doctor lekarz lékař lekár
first aid punkt opatrunkowy
flu grypa chřipka chrípka
goosebumps, goosepimples gęsia skórka husí kůže
hay fever katar sienny
hoarse zachrypnięty
I got flu. Zachorowałem na grypę.
I have a headache. Boli mnie głowa. Bolí mě hlava
insomnia bezsenność nespavost, bezesnost
It hurts here. Tu mnie boli. Tady mĕ bolí.
I've caught a cold. Zaziębiłem się. Nastydl jsem.
I've got a headache. Boli mnie głowa. Bolí mĕ hlava.
I've got a runny nose. Mam katar. Mám rýmu.
I've had an accident. Miałem wypadek. Mĕl jsem dopravní nehodu.
Kaszlę. I've got a cough. Mám kašel.
laxative środek przeczyszczający projímadlo
lose weight zhubnout
medical emergency service pogotowie ratunkowe
My throat hurts. Boli mnie gardło. Bolí mĕ v krku.
night pharmacy lékárna s noční sluzbou
obesity otyłość otylost
overweight nadwaga nadváha
pharmacy (at the _) apteka (w aptece) lékařna (v lékařnĕ)
pill pigułka pilulka
put on weight ztloustnout
scar blizna jizna
seasickness morska choroba
shooting pain przeszywający ból
sweat n pot pot pot
the ankle is swollen spuchnięta (kolana jest -)
urine mocz moč
weight loss utrata wagi
Where does it hurt? Gdzie pana boli? Kde vás bolí?
wound rana rána rana
get fat tyć tloustnout tučnieť
lose weight chudnąć hubenět chudnúť
Bon voyage! Šťastnou cestu!
Come in! Pojď dál!
Come in. proszę wejść račte dál
dear! kochanie! miláčku
Do you have plans for tomorrow? Máš už na zítrek něco v plánu?
farewell, sendoff pożegnanie rozloučení rozlúčka
Finally we meet. Wreszcie się spotkaliśmy. Konečnĕ jsme se sešli.
Good afternoon. Dzień dobry (po południu) Dobre odpoledne!
Good day Dobrý den! Dzień dobry!
good day dzień dobry dobrý den dobrý deň
Good evening Dobry wieczor! Dobrý večer!
Good morning Dzień dobry! (rano) Dobré rano! Dobré jítro!
good night dobranoc dobrou noc dobrú noc
Good-bye Do widzenia! Na shledanou!
Good-bye (on the phone) Do usłyszenia! (przez telefon) Na slyšenou!
Good-bye then żegnaj! Sbohem!
Goodnight Dobranoc! Dobrou noc!
Great, thanks. Dziękuję, doskonale. Dĕkuji, výbornĕ.
greet pozdrowić pozdravovat
Greetings Serwus! Ahoj!
Have a pleasant stay. życie państwu przyjemnego pobytu. Přeji vám příjemny pobyt.
Hi (also 'Bye) Cześć! Nazdar!
How are things with you? Co słychać u ciebie? Co je u tebe nového?
How are you doing? Jak się masz? Jak se máš?
How are you doing? (formal) Jak się pan miewa? Jak se máte?
How is your wife doing? Jak się czuje pańska żona? Jak se daří vaší ženĕ?
I can't complain Nie mogę narzekać. Nemůžu si naříkat.
introduce sb seznamovat / seznámit
Pleased to meet you. Miło mi, że pana spotykam. Tĕší mĕ, že vás vidím.
Say hello to... Pozdravuj...
See you Na razie! Mĕj (Mĕjte) se dobře!
See you soon Do szybkiego zobaczenia! Brzy na vidĕnou!
See you soon! Do zobaczenia wkrótce! Brzy nashledanou!
See you tomortow Do jutra! Zítra na shledanou!
So so. Jako tako. Jakž takž.
Take off your coat. Odlož si.
What are you up to? Co porabiasz? Co dĕláš?
what's new? co nového?
When can we meet again? Kiedy się znowu zobaczymy? Kdy se zase uvidíme?
Have a good time Bawcie się dobrze! Dobře se bavte!
Have a good trip Szczęśliwej podróży! št'astnou cestu!
Have a nice time! Měj se hezky!
Have fun Przyjemnej zabawy! Příjemnou zábavu!
I hope we meet again soon. Mam nadzieję, że wkrótce znowu się zobaczymy. Doufám, že se brzy zase uvidíme.
I'll be right back. Zaraz wrócę. Hned jsem zpátky.
say goodbye to sth dát sbohem
Say hello to your wife for me. Prozdrowienia dla żony. Pozdrawujte manželku.
Shame you can't stay longer. Szkoda, że pan(i) nie może jeszcze zostać. škoda, že nemůžete ještĕ zůstat.
take care! trzymaj się! měj se!
Take care! Dej / Dávej na sebe pozor!
take French leave wymknąć się po angielsku
Thanks for coming. Dziękujemy za wizytę. Dĕkujeme za návstĕvu.
Thanks for the lovely evening. Dziękuję za miły wieczór. Dĕkuji za milý večer.
Unfortunately I have to say goodbye. niestety, muszę się pożegnać. Bohužel, musím se rozloucit.
until next time na razie tak zatím
When will we meet again? Kiedy się znowu zobaczymy? Kdy se vas uvidíme?
When will we see you again Kiedy pana znowu zobaczymy Kdy ás zase uvidíme
after WWII po druhé světové válce
analysis, partition (hist) rozbiór
Benes Decrees Dekrety Benesza
Boers Burowie
Charlemagne Karol Wielki
COMECON RWPG Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
crusader krzyżowiec
decline, fall pokles
gunboat diplomacy diplomacja kanonierek
Ice Age epoka lodowcowa
Jurrassic jurajski
League of Nations Liga Narodów Společnost národů
League of Nations Liga Narodów Společnost národů
Magna Carta Wielka Karta Swobód
member of the Polish People's Army (W.W.II) alowiec
Middle Ages (in the -) Středověku (u -)
post-war powojenny poválečný povojnový
Prague Spring Pražské jaro
Renaissance Odrodzenie
Stone Age epoka kamienna
the 60's Šedesátá léta
the velvet revolution aksamitna rewolucja sametová revoluce
Third Reich (the _) rzesa (trzecia -)
All Souls Day Zaduszki (2 listopada)
All the best (Happy birthday) Wszystkiego najlepszego! Všechno nejlepší!
anniversary rocznica výročí výročie
at Easter o Velikonocích
bank holiday podniková dovolená
Best wishes! Happy birthday! Wsystkiego dobrego! Mějte se dobře!
Boxers Day (Dec 26th) Štěpán
Christmas Boże Narodzenie vánoce Božie narodenie, Vianoce
Christmas (at _) Vánoce (o Vánocích
Christmas Day Boží hod
Christmas eve Štědrý večer
Christmas tree choinka Vanoční stromeček
Christmas tree choinka vánoční stromek vianočný stromček
Easter adj wielkanocny velikonočni
Easter egg shell wydmuszka
Happy birthday! Všechno nejlepší k narozeninám!
Happy Easter alleluja (wesoła -)
Happy holidays Wesołych świąt! Veselé svátky!
Happy New Year Szczęśliwego Nowego Roku! śt'astný Nový rok!
holiday święto svátek
Merry Christmas Wesołych świąt Bożego Narodzenia! Vesele vánoce!
New Years Eve Wigilia štědrý večer štedrý večer
present prezent dárek darček
St. Andrew's Day (30 Nov) andrzejki
accomodation nocleg, pomieszczenie ubytování
bellboy vrátný
chambermaid pokojská
checking in wprowadzanie się do hotelu
for a week na týden
for two days na dva dny
for two persons dvoulůžkový
full board, half board plná penze, polopenze
full-board s plnou penzí
half-board s polopenzí
hotel lobby hol hotelowy hotelová hala
I'm leaving tonight. odjízdím dnes večer
pack (bags) pakować balít/ sbalit
Please wake me at - oclock in the morning. Ráno mě prosím vzbuďte v - hodin.
Prepare the bill for me please. Připravte mi prosím účet.
room for one night pokoj na jednu noc
safe sejf sejf
there's no (hot) water ne teče (teplá) voda
with a bathtub s koupelnou
with a shower se sprchou
with a single bed jednolůžkový
antechamber przedpokój předsíň
armchair fotel křeslo
armchair krzesło z poręczami
attic, loft poddasze podkroví podkrovie
basement podziemia
basement, cellar piwnica sklep pivnica
bedroom ložnice
bedroom ložnice
bedside table noční stolek
blanket koc deka deka
boiler-room kotłownia
bookcase knihovna
candles svičky
ceiling sufit strop
chair krzesło židle
china, porcelain porcelana porcelán porcelán
circular stairs kręte schody
close the window zamknij okno zavřete okno
closet szafka skříň
corner róg, kąt roh, paroh roh
corridor, hallway chodba
cottage, cabin, hut chata chalupa chalupa
cubby-hole, cupboard, closet schowek
cupboard skříň f.
curtain firanka záclona, opona záclona
cylinder lock zamek bębenkowy
dishwasher pomywaczka myčka
DIY domací kutění
door drzwi pl dveře
dormitory (student -) akademik
downstairs dole
draft (air) przeciąg průvan
dust kurz prach prach
dustbin pojemnik na śmieci popelnice
duster, dusting feather miotełka do kurzu
elevator (US), lift (UK) winda výtah výtah
fire extinguisher hacicí přístroj, minimax
fire-extinguisher gaśnica hasicí přistroj
floor podłoga podlaha podlaha, dlážka
flooring, parqueting posadzka podlaha dlážka
footstool podnóżek
fridge lodówka lednička
furniture meble nábytek nábytok
furniture nábytek
garbage, rubbish śmieci smetí
garbage, rubbish śmieci smetí; odpadky
garden ogród zahrada záhrada
glue klej, lep lepidlo
grass trawa tráva tráva
gutter rynna
hanger, hat-rack, peg wieszak
hood, eaves okap
house, home dom dům dom, byt
I do the dishes myju nádobi
intercom domofon
key klucz klíč kl'úč
kitchen kuchnia kuchyně
lampshade abażur stínítko
lampshade abażur -ru -ry
landing (stairway) podest
laundry pralnia prádelna práčovňa
lawn trawnik trávnik trávnik
lightbulb żarówka žárovka
lightning-rod piorunochron hromosvod
living room obývak (obývaci pokoj)
on the ground floor v přizemí
plaster gips sádra sadrovec, sadra
property, estate posesja nemovitost
railing, banister, hand-rail poręcz zábradlí zábradlie
railing, banniste (stairs) bieg schodowe
record player adapter
repairs, home improvement remont oprava oprava
rocking-chair fotel bujany, na biegunach
roof dach střecha
room pokoj pokój
room, accomodation pomieszczenie byt, místnost miestnosť
rubbish śmieci smetí
shaver golarz holicí strojek
shelf, ledge półka police polica
shutter okiennica
sofa, couch kanapa pohovka pohovka
sponge gąbka houba špongia
stairs schody schodiště schody, schodiste
storey, floor piętro poschodí
stove, furnace, hearth piec
string, rope sznur provaz
studio kawalerka
table stół stůl stôl
television telewizja televize televízia
television set telewizor televizor televízor
the wash, linen prádlo
thimble naparstek
upstairs nahoře
Venetian blind żaluzja podnoszona
wall ściana stěna
wastepaper basket koš na papír
wastepaper basket, dustbin kosz na śmieci koš na opadky kôš na odpadky
window okno okno okno, oblok
toothbrush szczoteczka do zębów kartáček
bathroom koupelna łazienka
brush kartáč
deodorant dezodorant
hairbrush szczotka do włosów
hairdrier fén
hot-water heater piecyk łazienkowy
iron żelazko
ironing board deska do prasowania
lavatory, WC, bathroom (US) ubikacja záchod záchod
mirror lustro zrcadlo
mirror lustro zrcadlo
mouthwash płyn do płukania gardła
mouthwash kloktadlo
paper towel holder uchwyt na papier toaletowy
razor brzytwa
razorblades žiletky
safety pin agrafka
safety pin zavírací špendlíky
shampoo szampon šampon
shower prysznic sprcha
sink zmyk, umywalka umyvadlo
soap dish mydelniczka
tanning lotion krem na opalovaní
tap, faucet kran kohoutek kohútik
the faucet is dripping kohoutek kape
toilet flush szpłuczka splachovaní
toilet paper papier toaletowy
toilet seat sedes, muszla klozetowa
toothbrush szczoteczka do zębów kartáček na zuby
toothpaste pasta do zębów pasta (zubní -à
toothpaste pasta do zębów zubní pasta, pasta na zuby
towel ręcznik ručnik uterák
urinal pisuar, urynał záchodek
washing, laundry pranie praní pranie
washing-machine pralka pračka práčka
washroom umywalka umyvadlo umývadlo
shave golić się holit se /o- holiť sa
take a bath koupat se
sanitary napkins podpaska higieniczna damské vložky
alarm clock budzik budik budík
bed łóżko lůžko posreľ
bedcover deka
bedding pościel postel f.
inflatable mattress materas dmuchowy
matress matrace
pillow poduszka polštář, polštářek vankúš
pillow-case poszewka povlak obliečka
sheet prześcieradło prostěradlo plachta
boil gotować vařit variť
boiling water vařící voda
chopping knife tasak
appliance spotřebič
cassette recorder magnetofon
hair-drier suszarka do włosów
headphones słuchawki sluchátka pl
lens (camera) soczewka, obiektyw čočka 2
plug zástrčka
sewing machine maszyna do szycia
speaker, loudspeaker głośnik reproduktor
VCR magnetowid
walkman přehravač
lawnmower kosiarka do trawy
barbecue, spit, grill rożek rožeň ražeň
blender mikser
blender mikser
bottle opener otwieracz otvírak (na láhve)
bottle opener otwieracz do butelek
can opener otwierac do puszek
can opener otvírak na konzervy
can, tin konzerva puszka
coffee grinder młynek do kawy
coffee machine ekspres do kawy
coffee machine młynek do kawy
coffee machine kávovar
coffee-grinder młynek do kawy
corkscrew korkociąg vývrtka vývrtka
dishwasher zmywarka do naczyń
dishwashing machine, dishwasher zmywarka do naczyń
drying-rack ściereczka do naczyń
egg-beater trzepaczka do ubijania piany
frying-pan brytfanna
funnel lejek
grinder szlifierka
kettle konvice
leaven rozczyn kvas zákvas
lid potlice
microwave oven kuchenka mikrofalowa
nutcracker dziadek do orzechów
oven trouba
pan, frying pan pánev
pan, slillet, saucepan patelnia pánev panvic
pantry, cupboard, larder spiżarnia
paper towels serwetki papierowe
pepper mill młynek do pieprzu
pepper mill młynek do pieprzu
pot, saucepan hrnec
potato-peeler obierak do ziemniaków
pressure cooker szybkowar
saltshaker solniczka slánka soľnička
saucepan, pan, skillet rondel kastrol, rendlík kastról
tap, faucet (US) kran
toaster opiekacz, toster
clear the table sprzątać ze stolu
do the dishes zmywać naczynia
grind coffee mleć kawę
slice v krajać nakrájet
anvil kowadło
drill świder
flashlight podpałka
glue n klej lepidlo lepidlo, lep
ladder drabina žebřík rebrík
level, spirit-level poziomnica
nail gwóźdź hřebík klinec
scissors nożyczki nůžky
scotch tape taśma klejąca
screwdriver śrubokręt šroubovák
move wyprowadzić się
paint an appartment malovat / vymalovat být
sweep zamiatać
take out the rubbish wynosić śmieci
vacuum, hoover v odkurzać odkuraczem luxovat / vyluxovat
wash clothes prát / vyprat
water the plants zalévat kytky
dam, weir budowla piętrąca
all crumpled gardła (jak psu z -)
attempt the impossible tłuć głową o mur
be a thorn in s.o.'s side solą (być komuś - w oku)
be chilled the bone kość (zmarznąć na -)
be down być w kiepskim humorze
be on familiar terms with sb być z kimś za pan brat
catch sb red-handed przyłapać na gorącym uczynku
Familiarity breeds contempt Poufałość rądzi pogardę
get sth in one's head wbić sobie coś do głowy
give s.o. a hard time kość (dać komuś w -)
give sth up krzyżyk (postawić na czymś -)
good riddance to bad rubbish baba z wozu koniom lżej
hard nut to crack Twardy orzech do zgryzienia
hoax, take in wywieść w pole
hold one's tongue trzymać język za zębami
hold s.o. in one's lap kolanach (trzymać kogoś na -)
I blew it. Spieprzyłem to.
I fucked up. Spieprzyłem sprawę.
It's all the same to me. wszystko jedno (Jest mi _)
keep up-to-date with smth być z czymś na bieżąco
kill two birds with one stone piec dwie pieczenie przy jednym ogniu
last but not least Rzecz nie mniej ważna
make a nuisance of o.s. brzuchu (wiercić dziurę w -)
not mince one's words nie przebierac w slowach
one for the road strzemienne
put sth out of one's head wybić sobie coś z głowy
rack one's brains about sth łamać sobie głowę nad czymś
raining cats and dogs (it's _) cebra (leje jak z _)
stick to one's guns upierać się przy swoim
Thats just like her! To je celá ona!
the end justifies the means cel uświęca środki
There's no place like home Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej
tickled pink byc mile polechtanym
too much of a good thing dwa grzyby w barszczu
Two heads are better than one. Co dwie głowy to nie jedna.
waste of time szoda czasu i atłasu
waste one's breath rzucać grochem o ścianę
wet one's whistle gardło (przepłukać sobie -)
What cannot be cured must be endured Głową muru nie przebijesz.
wild goose chase szukanie wiatru w polu
cockroach karaluch šváb šváb
flea pchła blecha bicha
fly n mucha moucha mucha
mosquito komar komár komár
moth ćma můra nočný motýľ
appointment, date randka rande, schůzka rande
I'm free tomorrow. Jutro jestem wolny. Zítra mám volno.
industrial safety BHP (bezpiecieństwo i higiena pracy
be given notice wymówienie (dostać _)
hand in one's notice wymówienie (składać _)
notice (to dismiss), lay-off wymówienie
Bulgarian language bulharský
Can you translate that for me?_ Czy pan moż mi to przetłumaczyć? Můžete mi to přeložit?
Chinese language čínština
Czech language język czeski čeština
Danish language dánština
Do any of you speak Polish? Czy ktoś z państwa mówi po polsku? Mluví nĕkdo z vás polsky?
Do you speak Polish? Czy pan mówi po polsku? Mluvíte polsky?
Do you understand me Czy pan mnie rozumie? Rozumíte mí?
Do you understand? Czy pan rozumie? Rozumíte?
English language angličtina
French (language) język francuski francouzština
German language němčina
Greek language řečtina
How do you pronounce that? Jak się to wymawia Jak se to vyslovuje
How do you say in Czech? Jak się powie po czesku...? Jak se řekne česky...?
How do you say that in German? Jak to jest po niemiecku Jak je to nĕmecky
How do you write that? Jak się to pisze Jak se to píše
How is this pronounced Jak się to wymawia? Jak se to vyslovuje?
I don't speak Czech well, but I understand a lot. Mówię źle po czesku, ale rozumiem dużo. Mluvím česky špatnĕ, ale hodnĕ rozumím.
I don't speak Czech. Nie mowię po czesku. Neumím česky
I don't understand what it's about. Nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Nerozumím, oč tady jde.
I don't understand you. Nie rozumiem pana (pani) Nerozumím vám.
I translate from Czech into Polish. Tłumaczę z czeskiego na polski. Překládám z češtiny do polštiny.
I understand almost eveything. Rozumiem prawie wszystko. Rozumím skoro všemu.
I understand almost eveything. Rozumiem prawie wszystko. Rozumím skoro všemu.
I understand you. Rozumiem pana. Rozumím vám.
I understand, but can't speak Polis. Znam język polski tylko biernie. Umím polsky jen pasívnĕ.
in Czech po czesku v češtině
language język jazyk jazyk
make oneself understood domluvit se / dorozumět se
Norwegian language język norweski norština
Please repeat that again. Proszę mi to jeszcze raz powtórzyć. Opakujte mi to, prosím vás.
Please repeat that for me. Proszę mi to jeszcze raz powtórzyć. Opakujte mi to, prosím vás, ještĕ jednou.
Please speak slowly Mów, -cie, proszę, powoli. Mluv -te, prosím, pomalu.
Please speak slowly (loud, distinctly) Proszę mówić powoli (głośno, wyraźnie) Mluvte, prosím vás, pomalu (nahlas, zřetelnĕ)
Please speak slowly. Proszę mówić powoli. Mluvte, prosím vás, pomalu.
Polish language język polski polština
Portuguese language portugalština
pronounce wymówìć vyslovit
pronounce vyslovit
pronunciation wymowa výslovnost výslovnost
repeat it, say it again zapokapuj(te) to ještě jednou
Romanian language rumunština
Russian language ruština
Slovak, Slovakian language slovenština
Spanish language španělština
speak more slowly mluv trochu pomaleji
speak up mluv trochu hlasitěji
spell hláskovat
Swedish language švédština
The Czech language is difficult. Język czeski jest trudny! čeština je těžký jazyk!
The Czech language isn't easy Čestina není lehké
translation tłumaczenie, przekład překlad
Turkish language turečtina
Vietnamese language vietnamština
What does the word...mean? Co znaczy słowo...? Co znamená slovo?
What languages do you speak Jakimi językami pan mówi? Jakými jazyky mluvíte?
You're speaking too fast. Mówi pan za szybko. Mluvíte příluiš rychle.
abandon a claim zaniechać roszczenia
abide by the law przestrzegać prawa
abolition, annulment uchylenie
accused obwiniony
accused oskarżony obžalovany obvinený
acquit, discharge, exonerate uwalniać
acquittal uniewinnienie
act of God dopust Boży
act of God wypadek losowy
act of God, force majeure siła wyższa
action for compensation skarga o odszkodowanie
action for compensation skarga o odszkodowanie
admissibility Dopuszczalność
adverse outcome rezultat niepomyślny
adverse party strona przeciwna
age of consent wiek uprawniający
aggravated assault napaść kwalifikowana
aggravating circumstances okoliczności obciążające
alien, foreigner alochton
alimony alimenty pl alimenty
alternative sentence kara zastepcza
annulment of the Decision uniewaznienie decyzji
appeal against a decision odwoływać się od decyzji
application for annulment skarga o uniewaznienie
application for annulment skarga o unieważnienie
arson podpalenie
assessor, expert witness biegły
assignor, transferor cedent
attacker, assailant napastnik
attempted murder usiłowanie zabójstwa
autopsy sekcja zwłok
autopsy, post-mortem oględziny zwłok
back up a claim popierać roszczenie
background to the dispute (ECJ) Okoliczności powstania sporu
backlog of court cases zaleglosci sadowe
bail kaucja sądowa
bail sb out wydostawać kogoś za kaucją
bailiff, marshall egzekutor sądowy
baillif komornik sadowy
ban zakaz zákaz zákaz
battered wife maltratowana żona
be released pending trial odpowiadać z wolnej stopy
bear responsibility ponosić odpowiedzialność
bestowal, grant nadanie
bigamy dwużeństwo
bileteral agreements on double taxation porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania
Bill of Rights akt swobód obywatelskich
binding provisions obowiazujace zapisy
birth certificate metryka urodzenia
body search, strip search rewizja osobista
brach of contract niedotrzymanie umowy
break into the shop włamać się do sklepu
breaking the law, infringement naruszenie prawo
bring a case to court wnosić sprawę do sądu
bring a charge przedstawić zarzut
bring a lawsuit against wszczynać proces przeciw
bring a suit against s.o. wytoczyć sprawę sądową komuś
brothel dom publiczny
burden of proof cieżar dowodu
burglar włamywacz
burglary włamanie
call girl panienka do towarzystwa
capital punishment kara smierci
care, custody piecza
carry out a sentence odbywać karę
case sprawa
case law prawo precedensowe
case law prawo precedensowe
case law of the Court of Justice orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości
case of mistaken identity niewłaściwa identyfikacja
certified copy odpis uwierzytelniony
circuit court objazdowy (sąd _)
circumstantial evidence poszlaka
citation pochwala
cite, summon,sue pozywać/pozwać
claim rościć prawo
claim (damages) roszczenie
claim form formularz roszczenia
claim, grievance pretensja nárok nárok, ponosa
clear of charges oczyścić z zarzutów
clemency wyrozumiałość
collusion konszachty
come into force vstoupit v platnosti
common law prawo zwyczajowe
compensation for damage kompensata szkody
compensation for loss of earning kompensata za utratę dochodów
compensation for loss of earnings odszodowanie za utratę zarobków
compensation, damages, severance-pay odszodowanie odškodné odškodné
compensation, settlement vyrovnání
complaint, claim, action powództwo
complaint, grievance skarga stížnost
conflict of interest spreczność interesów
consent zgoda souhlas
contempt of court obraza sądu
contractual liability odpowiedziałność umowna
convict kajdaniarz
convict skazaniec
conviction skazanie
copyright prawo autorskie
corpus ogół praw
corpus delicti dowód przestępstwa
correctional institution, penitentiary zakład karny
corruption of minors deprawacja nieletnich
countersign kontrasygnować
Court of Appeal sąd apelacyjny
Court of First Instance Sad Pierwszej Instancji
courthouse gmach sądu
crime rate wskaźnik przestępczości
criminal record lista przestępstw
crook, swindler kanciarz
cross-examination badanie za pomocą
culprit winowajca
curfew godzina policyjna
curtail the rights of ograniczyc prawa
custody areszt
custody śledczy (areszt -)
custom uzus
damages, compensation odszkodowanie
data protection ochrona danych
deed of covenant akt zobowiązania
deed of transfer akt cesji
defamatory potwarczy
defendant pozwany
defense, plea obhajoba
detention centre izba zatrzymań
detention centre (juvenile -) areszt dla młodocianych
disinherit wydziedziczać
dock (in court) ława oskarżonych
dossier akta sprawy
double citizenship podwójne obywatelstwo
drunk and disorderly naruszający porządek publiczny w stanie nietrzeźwym
due diligence należyta staranność
duress (under _) przymusem (pod _)
embezzle, misappropriate sprzeniewierzać
embezzlement malwersacja
embezzler malwersant
enforce, uphold a law prosadit zákon
entitle uprawniać
evade tax uchylać się od płacenia podatków
evict wyeksmitować
exemplary sentence przykładna kara
exhibit (trial) dowód rzeczowy
expiration, lapse przedawnienie promičen premlčanie
express consent wyraźna zgoda
extenuating circumstances okoliczności łagodzące
extortion, blackmail wymuszenie
extradition ekstradycja
eyewitness naoczny świadek
face a charge odpowiadać na zarzuty
failure to act bezczynnosc
failure to appear niestawiennictwo
favour, grace, clemency, mercy łaska
felony, crime, misdemeanor występek
fence paser
findings of the court ustalenia Trybunalu
fixed term ustalony okres
forbidden zakazany zakázaný zakázaný
forcible entry wtargnięcie siłą
forensic science nauki sądowe
foster child przysposobione (dziecko -)
foster child wychowanek
foster home dom zastępczy
fraud szalbierstwo
free access to records jawność akt
frisk obszukiwać
fundamental rights základní prava
gavel młotek
grace karencja
grievous bodily harm ciężkie uszkodzenie ciała
guarantee, bail, warranty poręczenie
guardianship opieka prawna
guilty verdict skazujący (wyrok -)
hancuff sb kajdany (nalozyc komus -)
hand down a sentence wydac wyrok
handcuffed skuty
harassment, persecution szykany
high treason obraza majestatu
hit and run ucieczka z miejsca wypadku
hot pursuit pościg za złodziejem
house arrest areszt domowy
illicit niedozwolony
impartiality bezstronność
impute a motive to sb przypisywać komuś istnienie motywu
in absentia nieobecność (pod _)
in self-defence obronie (w - własnej)
inalienable niezbywalny
incitement to racial hatred podżegnanie do nienawiści rasowej
indecency, obscene behaviour czyn nierządny
indecent exposure nieprzyzwoite obnażenie się
indictment (act of _) akt oskarżenia
industrial tribunal sad pracy (UK)
influence peddling sprzedajność
influence peddling sprzedajność
informed consent świadoma zgoda
informed consent informovaný souhlas
infringement, offence, misdemeanor wykroczenie
injured party strona poszkodowana
inquiry dochodzenie
interpretation wykładnia
invasion of privacy naruszenie prywatności
investigation (preliminary _) dochodzenie (wstępne)
joint guardianship of children wspólna opieka nad dziecmi
joint property of spouses małżeńska współnota majątkowa
judge sędzia soudce, rozhodčí sudca
judge sędzia
judgement (ECJ) wyrok
judgement, verdict, sentence wyrok rozsudek rozsudok
judicial sądowy
judicial review kontrola sądowa
jurisdiction kompetencja
jurisdiction, the judiciary sądownictwo
jurisprudence prawoznawstwo
juror, alderman ławnik
jury sąd przysięgłych
jury (box) ława przysięgłych
labor law kodeks pracy
Land Registry urząd ziemski
lapsed, prescribed przedawniony
last will and testament ostatnia wola
law of succession prawo spadkowe
laws, regulations and administrative provisionsykonawcze i administracyjne laws, reulations and administrative provisions przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne laws, reulations and administrative provisions
lawyer macenas
laying down detailed rules ustanawiajace szczególowe zasady
legal legalny legální legalný, zákonný
legal prawny právní
legal adviser, solicitor radca prawny
legal age, majority pełnoletność
legal expenses claims roszczenia z tytulu ochrony prawnej
legal loophole luka prawna
legal person, entity osoba prawna
legal personality osobowość prawna
legal reserves rezerwy ustawowe
legally binding prawmocny
legitimate expectations uprawnione oczekiwania
letter of notice awizo
levy fines nakladac grzywne
liability obciążenie
liable for odpowiedzalny za
libel paszkwil
libellous paszkwilowy
lien, right of lien prawo zestawu
life sentence wyrok dożywołniego więzienia
limitation (of liability) przedawnienie (_zobowiązania)
limitation, prescription przedawnienie
limited liability odpowiedziałność oograniczona
litigation practitioner adwokat praktyk
litigation-happy pieniacki
living off immoral earnings kuplerstwo
looting grabież
magistrate sędzia pokoj
maintenance utrzymywanie
malice aforethought (with _) zamiarem bezpośrednim (z _)
malicious falsehood, slander pomówienie
manslaughter mężobójstwo
manslaughter mord
manslaughter nieumyłślne zabójstwo
marriage of convenience małżeństwo z rozsądku
marriage settlement umowa przedślubna
material evidence dowód istotny
mediator pośrednik
minimum sentence dolny wymiar karny
miscarriage of justice pomyłka sądowa
mug, rob obrabowywać
natural or legal person osoba fizyczna lub prawna
natural person osoba fizyczna
nominal damage szkoda niemajątkowa
notary (public) rejent
notification procedure rocedura powiadamiania
oath of allegiance przysięga na wierność
oath, sworn attestation (in court) przysięga
obstructing the police utrudnianie pracy policji
offender przestepca
On the interpretation of article Wykładnia art. ..
open hearing rozprawa otwarta
order (ECJ) postanowienia . order (ECJ)
order, command, writ nakaz
out of court (settle _) polubownie (załatwić sprawę _)
outlaw infamis
outlaw wyjmować spod prawa
outlaw, exile banita
overrule stanowić ponad
paddy wagon więżniarka
pardon ułaskawiać /wić
parole warunkowe (zwolnienie -)
patent office urząd patentowy
patent pending patent zgłoszony
penalty kara
pending toku (w _)
pending case (in court), lis pendens? sprawa w toku
pending implementation do czasu wprowadzenia
perjure krzywoprzysięgać
perjury fałszywe zeznanie
perjury krzywoprzysięctwo
perjury krzywoprzysięstwo
persistent offender recydywista
petitioner, applicant petent
pimp sutener
plainclothes cywilu (w _)
plaintiff oskarżyciel
plaintiff powód
planning permission pozwolenie na budowę
plant evidence fabrykować dowody
plea odpowiedź pozwanego
plea bargaining ugoda sądowa
plead bronić w sprawie
polygamy wielożeństwo
post of a (legal) advisor radcostwo
Preliminary observations (ECJ) Uwagi wstepne
preliminary ruling orzeczenie wstępne
preliminary rulings tryb prejudycjalny
presumption of innocence domniemanie niewinności
primary law prawo pierwotne
probate poświadczenie
prosecution ściganie
prosecutor oskarżyciel žalobce žalobca
prosecutor oskarżyciel sądowy
prosecutor prokurator
prostitution nierząd
public defender, court-appointed lawyer obrońca z urzędu
Public Prosecutor, district attorney  (US) oskarżyciel publiczny
punishable offence czyn karalny
quash a conviction uniewaznic wyrok
racket geszeft
ransom okup
reasoned umotywowany
receiving stolen goods paserstwo
reckless driving nieostrożna jazda
recklessness brawura
reconciliation uzgodnienie
regulation, rule przepis předpis
repatriation odeslanie do kraju
repealed (shall be _) traci moc.
repealed (shall be _) Uchyla sie
repossess odzyskiwać posiadanie
residence permit prawo pobytu
retract wstecz (działać -)
retract allegations cofnac oskarzenia
retroactive effect (with _) wsteczną (z mocą _)
right to remain silent, the prawo do odmowy zeznan
right to reprieve łaski (prawo -)
robbery napad rabunkowy
robbery (daylight _) rozbój (w biały dzień)
robbery, hold-up rabunek
rule of law pravní stat
rule, regulation předpis
ruling (ECJ) orzeczenie
search warrant nakaz rewizji
secondary legislation prawo wtórne
secondary, derivative wtórny
sedition wywrotowa (działalność -)
self-defence obrona własna
sentence skazywać/skazać
sentence sb to 5 years of prison skazać kogoś na 5 lat więzenia
settlement a disputes rozstrzyganie sporów
severe sentence surowy wyrok
sexual harassment molestowanie seksualne
shall enter into force wchodzi w zycie
shall take effect on . staje sie skuteczna od
sine die terminu (bez ustalenia -)
slander obmowa
slander szalowanie
slander, libel potwarz
slanderer potwarca
smuggling przemyt
solitary confinement izolatka
solitary confinement odosobnienie (w wizieniu)
squatter dziki lokator
squeal, grass sypać
stand trial stanac przed sadem
standard contract umowa typowa
start legal proceedings wszczynać postępowanie
status quo ante stan poprzedni
subpoena, receive a citation wezwanie do sądu
substance of a case Istota sprawy
substantive element element merytoryczny
substantive law prawo materialne
summary arrest areszt doraźny
summons, citation pozew žaloba návrh, žaloba
suspended sentence wyrok z zawieszeniu
suspensory effect skutek zawieszajacy
swindler aferzy/sta -sty -ści
sworn (jury member) przysięgły
take an oath przysięgać
take legal action wstąpić na drogę sądową
term in prison odsiadka
term of imprisonment wymiar karg
the Bar, the legal profession adwokatura
the defendant, the accused oskarżony, pozwany
the unsuccessful party strona przegrywajaca
title deed tytuł własności
tort delikt
torturer, molester dręczyciel
transposition przeniesienie
trespass wtargnąć
trial rozprawa sądowa
troublemaker wichrzyciel
Under the threat of legal action, pod grozba sprawy sadowej
unfounded bezzasadny
unfounded accusation bezpodstawne oskarżenie
Upon reading the pleadings; po zapoznaniu sie z dokumentami procesowymi;
valid platný
valid, in force platný
vexatious, litigious pieniacz
violation porušení
void nieistotny prawnie
warrant nakaz sądowy
warrant for arrest list gończy
warranty rękomia
with effect from z moca od .....
without let or hindrance przeswkód I utrudnień (bez -)
without prejudice obliga (bez -)
witness for the prosecution oskarżenia (świadek -)
writ nakaz urzędowy
writen observations uwagi na pismie
Your Honor! Wysoki Sądze!
arbitrate rozhodovat
do crosswords luštění křížovek
entertaiment, gala impreza podník podujatie, akcia
entertainment rozrywka zábava zábava
escape, getaway ucieczka útěk útek
game gra hra hra
hunting lov polowanie
reception recepcja recepce recepcia
recording nagranie nahrávka
ticket bilet wstępu vstupenka
visit wizyta návštěva
walk, stroll spacer procházka prechádzka
baby miminko
bachelor kawaler jinoch, mládenec, svobodný
birth certificate akt urodzenia rodný list, křestní list
birth certificate akt urodzenia rodný list, křestní list
birth certificate metryka urodzenia rodný list rodný list
birthday urodziny narozeniny
child-bearing porowody porodní pôrodný
childhood dzieciństwo dětství detstvo
children dzieci děti
CV životopis
death śmierć smrt f.
death certificate akt zgonu
die umrzeć umřít zomrieť
die umírat / umřít, zemřít
divorce rodowód rodokmen rodokmeň
divorce v rozvádět se / rozvést se
funeral pogrzeb pohřeb
gestation, pregnancy těhotenství
get divorced rozvést se
get married vzít se
give birth to rodzić rodit rodiť
graduate v ukończyć studia promovat (z + gen)
grave grób hrob hrob
honeymoon miodowy miesiąc, podróż poślubny
honeymoon (go on a -) svatební cesto (jet na -)
job práce
life życie život život
marry ożenić się oženit se
marry (man) ženit se / oženit se s + instr
move (house) stěhovat (se) / přestěhovat (se)
pass away opuścić ziemski padół zahynout
pension důchod (v důchodu)
pensioner, retired person emeryt důchodce dôchodca, penzista
pregnancy ciąża těhotenství
pregnant těhotná
pregnant těthotná
retired (be -) důchodu (být v -)
retirement emerytura důchod, penze dôchodok, penzia
retirement důchod
school (elementary, high school, university) škola (základní, střední, vysoká)
take high school exam maturovat
unfaithful (be - to sb) niewierny nevěrný (být - + dat
wedding ślub, wesele svatba svadba
wedding (have a -) svatbu (mít -)
youth młodzież mládež
get engaged zasnubovat se / zasnoubit se s
get married brać ślub uzavírat sňatek sobašiť sa
adjective przymiotnik
direct object dopełnienie bliższe
genitive dopełniacz
imperative rozkazujący
inanimate nieżywotny
indirect object dopełnienie dalsze
interrogative pronoun zaimek pytający
intransitive verb nieprzechodni czasownik
locative case miejscownik
part of speech część mowy
phonetics głosownia
possessive pronoun zaimek dzierżawczy
preposition przyimek
pronoun zaimek
vocative case wołacz
Alice in Wonderland Alicja w krainie czarów Alenka v kraji divů
Puss in Boots Kocour v botách
The Emperor's New Clothes Čísařovy nové šaty" Hanse Christiana Andersena
Uncle Tom's Cabin Chata Wuja Toma
date (have a -) rande (mít -)
kiss n. pocałunek políbek bozk
kiss v. pocałować políbit pobozkať
address adres adresa adresa
at the post office na poczcie na poštĕ
by airmail pocztą lotniczą letecky
envelope koperta obálka
Fill out this form. Proszę wypełnić ten blanket. Vyplňte tenle blanket.
postcard kartka pocztowa dopisnice
Some postcards please. Proszę o kilka widokówek. Dejte mi nĕkolik pohledů.
abscissa odcięta
acute angle kąt ostry
angle of inclination kąt nachylenia
average średnia průměr
axiom pewnik
axis of ordinates, Y axis oś rzędnych
binomial dwumian
calculation obliczenie
cardinal number liczebnik główny
circle koło okruh
coefficient, factor wspólczynnik
common denominator wspólny mianownik
congruent przystający
co-ordinate (axis) współrzędna
cosine cosinus
cross-section przekrój poprzeczny
cube root pierwiastek sześcienny
deviation odchylenie
diagonal przkątny
diagonal (line) przkątna
diameter średnica
differential różniczka
directly proportional wprost proporcjonalny
dividend dzielna
equals równa się (2+2 = 4)
equation równanie rovnání, rovnice rovnica
equation (math), comparison równanie
equidistant jednakowo odległy
equilateral (triangle) równoboczny (trójkąt -)
even (number) parzysty
even number liczba parzysta
factor, multiplier (math.) mnożnik
fraction, fragment ułamek úlomek, zlomek úlomok
fraction, fragment ułamek
horizontal poziomy vodorovný vodorovný
imaginary urojony
inclined, slanted skośny kosý šikmý
integral (math) całka
integral (math) całkowy
inversely proportional odwrotnie proporcjonalny
level, plane poziom plocha, úroveň úroveň
longitudinal section przekrój podłużny
lowest common denominator najmniejszy wspólny mianownik
multiple wielokrotność
multiplication factor krotność
nominative, denominator mianownik
obtuse angle kąt rozwarty
odd number liczba nieparzysta
ordinal number liczebnik porządkowy
ordinate rzędna
parallel prosta równoległa
parallel to równoległy
perpendicular prostopadła (linia _)
perpendicular line prosta prostopadła
plane, level równia rovina rovina
point of intersection punkt przecięcia
polygon wielokąt
prove (a theorem) przeprowadzać dowód
quadrangle czworokąt
quotient (division) iloraz
rectangle prostokąt okdélnik obdižnik
reduce to a common denominator sprowadzać do wspólny mianownika
reduction of a fraction skrócenie ułamka
right angle kąt prosty
rough estimate obliczenie na oko
sequence of numbers ciąg liczbowy
set (math) mnogość
slide rule suwak logarytmiczny
slope, bend skłon úklon predklon
square root pierwiastek kwadratowy
straight, right, upright prosto rovně, přímo
subtraction odejmowanie
tangent (line) prosta styczna
theorem twierdzenie
triangle trójkąt trojúhelník trojuholník
length długość délka dľžka
litre, liter litr litr
measure pomiar měření meranie
surface, area powierzchnia povrch, plocha povrch, plocha
ten grams deko dekagram
abortion aborcja potrat
abortion przerwanie ciąży
abrasion otarcie
abscess ropień
aching, dull pain pobolewanie
acidosis kwasica
acne trądzik
acquired disease choroba nabyta
after-effects, complication powikłania
ailment dolegliwość
allergy uczulenie
an(a)emia niedokrwistość
anaemic niedokrwisty
anaesthetic środek znieczulający
aneurysm tętniak
angina pectoris dusznica bolesna
anorexia łaknienia (brak -)
antibody przeciwciało protilátka
anticoagulant drugs przeciwzakrzepowe (leki -)
antigen antygen antigen
appendicitis wyrostek robaczkowy
arteriosclerosis miażdżyca
arteriosclerosis stwardnienie tętnic
artificial repiration sztuczne oddychanie metoda usta-usta
asbestosis pylica azbestowa
asthma dusznica záducha (astma)
asthma (chronic) dychawica
asthmatic dychawiczny
bacillus prątek
barley 2) stye jeczmie
be referred to a consultant skierowanym (zostać -do specjalisty)
bedridden obłożnie chory
bedsore odleżyna
benign niezłośliwy
benign tumour nowotwór łagodny
black eye podbite oko
black eye siniak pod okiem
blackhead wągier, wągr
blemish, flaw, diathesis (med) skaza
bloated feeling nadýmání
blood circulatiion krążenie krwi krevní oběh
blood donor krwiodawca
blood poisoning otrava krve
blood pressure ciśnienie krwi tlak vzduchu
bloodcells (white/red) ciałka krwi (białe/czerwone)
boil, abscess czyrak
botulism jad kielbasiany
bradycardia, slow heartbeat rzadkoskurcz
brain concussion otřes mozku
bronchitis nieżyt oskrzeli
bruise, black eye siniak modřina modrina
bump, tumour guz
by inhalation wziewnie
Caesarean section cesarskie cięcie
cancer rak rak, rakovina rak
carcinogenic rakotwórczy
cataract zaćma
cataract, film over eye bielmo
catheter cewnik
cerebral haemorrhage, stroke wylew (krwi do mózgu)
cesarian section cesarskie cięcie
childbirth, delivery połóg
childbirth, labor, delivery poród porod pôrod
cholelithiasis kamica żółciowa
chronic disease przewekła (choroba -)
circulation of the blood krwiobieg
circumcise obrzezać
circumcision obrzezanie
cirrhosis marskość wątroby
cleft palate rozszczep podniebienia
clinical evaluation of medicines klinacké hodnocení léčiv
clot zakrzep
coagulation (clot) skrzep (krwi)
colic kolka
coma, sleepiness, sleeping sickness śpiączka
compress okład
congenital disease choroba wrodzona
conjunctivitis nieżyt spojówek
conjunctivitis spojówka (zapalenie -ek)
constipation obstrukcja zácpa
contraindication przeciwwskazanie
convulsions drgawki
corn, callus nagniotek
coronary thrombosis zakrzepica tętnicy wieńcowej
corpuscles (red/white) krwinki białe/czerwone
cough kaszleć kašlat
cramp kurcz křeč
cramps, convulsions drgawki křeče krče
curettage łyżeczkowanie
curettage (of the womb) skrobanka
cyanosis sinica
cyanosis, blueishness sinica
cyst cysta
cyst torbiel
cystoma torbielak
dandruff łupież lupy
deafness głuchota
decompression illness, caisson disease kesonowa (choroba _)
dehydration odwodnienie
dental plaque osad nazębny
depression, affliction przygnębienie
detection (disease) wykrycie
detox kuracja odwykowa
diabetes cukrzyca cukrovka
diabetic cukrzyk
diarhoeia rozwolnienie, biegunka průjem, běhavka hnačka
diastolic (pressure) rozkurczony
digest trávit / strávit
digestion trawienie trávení, zažívání
diphtheria błonica, dyfteryt
discern, diagnose (disease) rozeznać
disharmony, diarrhoea rozstój
disinfect odkażać/odkazić
disinfecting drugs odkażające (leki -)
diuretic moczopędny močopudný
dizziness závrať
dosage dawkowanie
dose dawka
dragée drażetka
drain (med) sączek
dress a wound opatrywać ranę
drip kroplówka, wlew dożylny
drip (Baxter) kroplówka
dysentery czerwonka
dyspnea, shortness of breath duszność
eczema wyprysk
effervescent tablet tabletka musująca
emphysema rozedma
enema lewatywa
enteritis nieżyt jelit
epidural nadoponowe (znieczulenie _)
epilepsy padaczka padoucníce padúcnica
esophagus przełyk jícen
excess body weight nadwaga nadváha
excruciating pain rozdzirający (ból -)
extract a tooth wyrywać ząb
exudation wysięk
eyedrops krople do oczu oční kapky
faint mdleć slábnout omdlievať
far-sighted dalekozraký
farsightedness dalekowzroczność
fever gorączka horečka horúčka
first degree burn oparzenie pierwszego stopnia
fistula przetoka
flatulence wzdęcie
food poisoning otrava potravinami
fungicide grzybobójczy
gangrene zgorzel
gastric ulcer wrzód żołądka
gastritis nieżyt żołądka
German measles, rubella różyczka zarděnky
glaucoma jaskra
gnawing pain, shooting pain darcie
goitre powikszenie tarczycy
goitre wole
gonorrh(o)ea rzeżączka
gout dna
gout podagra
gout, rheumatism gościec
haemorrhage krwotok
half-life półokres trwania
harelip warga (zajęcza -)
have a blister on.. pęcherz na… (mieć -)
heal leczyć się léčit se liečiť sa
hearing impairment upośledzenie słuchu
heart attack atak serca, udar serca srdoční záchvat
heart attack zawał serca srdční infarkt infarkt
heart palpitations kołatanie serca
heat exhaustion udar cieplny
hernia przepuklina; ruptura tříselná kýla
herpes, cold sore opryszczka
herpes, lichen liszaj
HIV-positive nosiciel wirusa HIV
hypertension nadciśnienie
hypotension niedociśnienie
immune system układ odpornościowy
impacted tooth ząb wklinowany
incurably ill nieuleczalnie chory
infection zakażenie, infekcja infekce
infirmary lecznica
inflammation, hay fever, colitis nieżyt
infusion (herbs) nalewka
inherited disease choroba dziedziczna
injury, trauma obrażenie
innoculate očkovat
inoculation posiew
inoculation, grafting szczepienie
intensive care unit OIOM (odział intensywnej opieki medycznej)
intramuscular injection domięśniowy (zastrzyk -)
intravenous dożylny
irritability drażliwość
ischemia niedokrwienie
kidneys cynaderki
labor (birth) porodowy
laryngitis nieżyt krtani
latent utajony
lead poisoning ołowica
leprosy trąd
leukaemia białaczka
life-guard, first-aid worker ratownik
lockjaw szczękościsk
loss, cavity (tooth) ubytek
low blood sugar, hypoglycemia niedocukrzenie (hipoglikemia)
lumbago ústřel
male nurse, medical assistant felczer
malignant tumour nowotwór złośliwy
mange, scabies świerzb
measles odra spalničky
medical certificate zaszwiadczenie lekarskie
medicine lekarstwo lék liek
melanoma czerniak
meningitis opon (zapalenie - mózgowych) zánět čelních dutin
menopause klimakterium
mental deficiency ograniczenie umysłowe
metabolism przemiana materii
metastasis przerzut
midwife położna, akuszerka porodní asistenka pôrodná asistenka
minor injury kontuzja
miscarriage, stillbirth, abortion poronienie potrat (samovolný -) potrat
morbidity chorobliwość
mouth-to-mouth resuscitation oddychanie usta-usta
multiple sclerosis stwardnienie rozsiane
mumps świnka příušnice
mycosis gryzbica
narcosis uspienie
nasty blister on my left foot. przykry pęcherz n lewej stopie.
nausea mdłości, nudnosci nevelnost nevoľnost
necrosis martwica
neurasthenia, nervous breakdown rozstrój nerwowy
neurosis nerwica
neurotransmitter neuroprzekaźnik
night blindness kurza ślepota
obstetrician akuszer porodník
obstetrician położnik
obstetrics położnictwo
obstruction (med) niedrożność
oedema, swelling, tumour obrzęk
ointment maść
on an empty stomach na lačný žaludek
oral (medicine) doustny
orthodontist chirurg szczękowy
outpatients' clinic ambulatorium
out-patients department przychodnia przyszpitalna
ovulation jajeczkowanie
pacemaker rozrusznik
pacemaker stymulator serca kardiostimulátor
pain ból bolest
paralysis bezwład obrna
passing wind oddawanie wiatrów
pathological, morbid chorobliwy
patient pacjent pacient patient
peptic ulcer wrzód trawienny
pertusis, whooping cough krzytusiec
plague, pest, jungle dżuma
plaster cast gipsowanie
pocket of infection ognisko choroby
poliomyelitis choroba Heinego-Medina
pregnancy test próba ciążowa
pregnant v jiném stavu
premature ejaculation przedwczesny wytrysk
prescription recept
prescription only tylko na receptę jen(om) na předpis
problems breathing dýchací potíže
progressive (disease) postępujący
pruritis, itching świąd
pus, discharge hnis
quarantine kwarantanna karanténa
rabies wścieklina, wodowstręt vzteklina
radiation sickness popromienna (choroba _)
radiation therapy leczenie promieniowaniem
rash wysypka, rumień vyražka
recurrence nawracanie
recurrence, relapse nawrót
redness, erythema rumień
reflexive, involuntary odruchowy bezděčný podvedaný
renal calculosis kamica nerkowa
rickets krzywica
rickets, rachitis angielska choroba
rigor mortis stężenie pośmiertne
rings under eyes kręgi pod oczyma
rubella, German measles rózyczka
rupture, hernia przepuklina
sarcoma miesak
scabies świerzb
scarlet fever płonica
sciatica ischias
sciatica rwa kulszowa
scrub room umywalnia
scurvy szkorbut
self-medication samoleczenie
serum, antivenom surowica
sexually transmitted disease choroba przenoszona drogą płciową pohlavní nemoc
shingles półpasiec
short-sighted krótkowzroczny kratkozraký
short-sighted person krótkowidz
shot, jab zastrzyk injekce injekcia
side effects skutki uboczne vedlejší účinky
side-effect uboczny (efekt -)
skin rash wysypka
sling temblak
smallpox ospa neštovice kiahne
smear rozmaz
smear test wymaz
sperm cell plemnik
spinal marrow mlecz (pacierowy)
spittoon spluwaczka
split personality rozdwojenie jaźni
split personality rozszczepienie osobowości
spread (disease) rozprzestrzeniać się
sputum production wydzielanie plwiociny
staphylococcus gronkowiec
stone, lithiasis kamica
streptococcus paciorkowiec
stretcher nosze
stretcher-bearer sanitariusz
stroke atak (apopleksji) mrtvice
stroke udar mozgu
stroke, heart attack udar mrtvice porážka
stye jęczmień na oku
sunburn oparzenie słoneczne spalení od slunička
sunstroke porażenie słoneczne
sunstroke udar słoneczny
suppository (-ies) czopek (-pki)
swelling otok
swelling zduření
swollen spuchnięty oteklý
symptom, sign przejaw projev prejav
symptom-alleviating drugs kojące (leki -)
syphilis kiła
syringe strzykawka
tachycardia, rapid heartbeat częstoskurcz
tachypnoea, rapid breathing przspieszenie oddechu
tapeworm soliter
tetanus, lockjaw tężec tetanus tetanus
thrombosis zakrzepica
tingling, pins and needles mrowienie
tonsillitis angina
tooth infection, swelling fluksja
torn ligament, tendon nátržené vazivo
tourniquet opaska uciskowa
trachoma, viral eye infection jaglica
transfuse (blood) przetaczać
transmit (disease) przenosić
transplant (organ) przeszczep
transplant, implant, grafting przeszczep
trauma, injury uraz
traumatic (casualty ward) urazowy (oddział chirurgii -ej)
trichinosis włośnica
tuberculosis gruźlica
tumour, wart narośl f.
turning point, solstice, medical crisis przesilenie
typhoid fever dur brzuszny
ulcer, boil, abcess wrzód vřed
undergo therapy poddać się terapii
uraemia mocznica
vaccination szczepienie
vaccine, jab szczepionka
varicella, chickenpox ospa wietrzna
varicose veins żylaki
variola, smallpox ospa
visual field pole widzenia zorné pole, zrakové pole
visual impairment upośledzenie wzroku
vitamin deficiency awitaminoza
walker (for recovering patient) chodzik
wart kurzajka
whooping cough krztusiec
wounded ranny zraněný ranený
X-ray prześwietlenie
X-ray zdjęcie rentgenowskie rentgenový snímek
osierdzie
szpik
usunięcie nerwu
contagious zaraz2liwy nakažlivý
cavity, carie zubní kaz
get a filling zaplombovat zub
I've lost a filling. vypadla mi plomba
toothache ból zęba bolesti zubů
news wiadomość zpráva správa
radio/TV program audycja pořad
rerun powtórka opakováni opakovanie
turn on the radio wlączýć radio zapnout radio
How are you feeling now? Jak się pan teraz czuje? Jak se ted' cítíte?
I feel dizzy. Mam zawroty głowy. Točí se mi hlava.
I feel nauseous Mdli mnie. Je mi špatnĕ od žaludku.
I had diarrhoea czyściło mnie
I have a headache boli mnie głowa bolí mne hlava
I must be coming down with sth Jestem chyba chory. Jsem asi nemocný.
I need to see a doctor. Muszę iść do lekarza. Musím jít k lekaři.
I'm not feeling too good today. Nie czuję się dziś zbyt dobrze. Dnes mi není moc dobře.
I'm not feeling well. Czuję się źle. Je mi špatnĕ.
bleed krvácet
breathe dýchat
catch a cold nachladit se
catch a cold nastydnout se
prescribe przepisać předepsat
vomit wymiotować z- zvracet
copper miedź měď
gold złoto zlato zlato
ironworks huta huť huta
mine kopalnia důl baňa
rust rdza rez hrdza
silver srebro stříbro
steel stal, stalowy ocel
zink cynk zinek
(de)slagging, skimming odżużlanie
alloy v stapiać
annealing wyżarzanie
arc furnace piec łukowy
blast furnace wielki piec, piec hutnicy vysoká pec
blast-furnace stove nagrzewanie dmuchu
carbon steel stal węglowa
cast steel stal lana
cast steel staliwo
cast(ing) odlew
casting ladle kadź odlewnicza
cast-iron lane żelazo
coal uhel, uhlí
continuous casting odlewanie ciągłe
converter gruszka 2
corrugated iron blacha stalowa falista
corrugated sheet, plate blacha falista
cross-beam, cross-bar, traverse belka poprzeczna
drop forging kucie matrycowe
foreman (mine) sztygar
forge, smithy kuźnia
forging kucie
forging kuźnictwo
foundry odlewnia
galvanising, tin-coating cynkowanie
H-beam belka dwuteowa szerokostopowa
hot/cold rolling walcowanie (na gorąco/na zimno)
hot-galvanising cynkowanie ogniowe
I-beam, flanged beam belka dwuteowa
ingot wlewek
injection mould forma wytryskowa
liquid quenching hartowanie kąpielowy
metallurgist hutnik
metallurgy hutnictwo
non-ferrous metals nieżelazne (metale _)
ore rura
pelletizing grudkowanie
rolled sheet, plate blacha walcowana
rolling mill wulcownia
sheet metal, tin-plate, baking tray blacha
slab kęsisko płaskie
stainless steel nierdzewna (stal _)
stainless steel stal nierdzewna
steel ocel
steel-works stalownia
superalloy nadstop
T-beam belka teowa
tin blaszany
tinplate, tinned sheet blacha biała
tin-plating pobielanie
tinsmith blacharz
tinsmithing blacharstwo
white heat, incandescence biały żar
wrought-iron kute żelazo
About turn! (mil) w tył zwrot!
about-face wolta
air raid shelter schron przeciwlotniczy
air raid, incursion nalot
aircraft carrier lotniskowiec
ammunition munice amunicja
armaments industry przemysl zbrojeniowy
assault, attack napad
At ease! Spocznij!
barracks koszary
battle bitwa bitva, boj
be under siege obleganym (być _)
besiege, lay siege oblegać
blank cartridge, dummy round nabój ślepy
bomber plane bombowiec
bomber-jacket kurtka pilota
buffer zone obszar buforowy
bullet-proof vest kuloodporna (kamizelka -)
cannon armata
cannon kanonik
cannon fodder mięso armatnie
cannon, gun działo
cannonball pocisk armatni
commander-in-chief dowódca naczelny
commanding officer dowódca
commandoman desantowiec
conquest podbój
conscription pobór
court martial doraźny (sąd _)
court-martial oddawać pod sąd wojenny
court-martial sąd polowy
court-martial sąd wojenny
crossfire krzyżowy ogień
cruise missile pocisk samosterujacy
declare war on Poland wzpowiedzieć wojnę Polsce
defeat porażka poražka porážka
defense budget budzet na obronnosc
deserter dezerter, uciekinier zběh
doveish gołębi
draft wezwanie do wojska
draft (US) wcielać do wojska
ethnic cleansing czystki etniczne
fatigues moro
fire! ognia!
firing squad pluton egzekucyjny
guerrilla partyzant
gun boat kanionerka
gunfire obstrzał
gunpowder proch strzelniczy
gunsmith rusznikarz
hand grenade granat ręczny
hawkish jastrzębi
H-bomb wodorowa bomba
homing missile, target-seeker pocisk samokierowany
hyphen, liaison officer (mil.) łącznik
infantry piechota
infantryman, foot soldier piechociniec
intelligence (mil) wywiad
intelligence service wywiadowcza (służba -)
invasion wdarcie
invasion, incursion wtargnięcie
landing craft okręt desantowy
landing troops desantowy
lay down one's arms składać broń
leakage (secrets) przeciekanie (sekretów)
levy, recruitment (army) pobór
lieutenant porucznik
loading a gun ładowanie broni
machine gun karabin maszynowy strojní puška guľomet
Marines piechota morska
midshipman aspirant
military activities działania
military deployment uzycie/rozmieszczenie wojska
minesweeper trałowiec
missile pocisk (odrzutowy)
mopping up operation zaczystka
mortar (mil) granatnik
navy flota wojenna
nuclear war-head głowica jądrowa
offensive (carry out an _) natarcie (przeprowadzić _)
offensive weapon zaczepna (broń _)
order, command rozkaz rozkaz rozkaz
recruit, draft, conscript poborowy
recruitment nabór
recruitment, draft zaciąg
redeployment (soldier), metastasis (med) przerzut
regiment pułk
reserves (military) odwód
rifle karabin puška puška
rifle rusznica
round of ammunition, cartridge, explosive charge nabój
Royal Navy Marynarka Królewska
salute (military) honory (oddać _)
Second Lieutenant, Ensign podporucznik
sentry wartownik
skirmish potyczka
stand to attention stać na baczność
stripe (mil) krokiewka
submarine okręt podwodny
theater (military) teren dzialan wojennych
trench okop
trigger-lock bezpiecznik spustu
truce, armistice rozejm příměří prímerie
war of attrition wojna na wyczepanie
warhead głowica bojowa
warmongerer podżegacz wojny
warmongering podżegnanie do wojny
warship okręt wojenny
weapon of mass destruction broń masowej zagłady
weapon, arm broń zbraň zbraň
Yes, Sir! rozkaz!
(pit) shaft szyb (kopalniany)
blacklung pylica węglowa
brown coal, lignite węgiel brunaty
coal wagon węglarka
coalfield zagłębie węglowe
crude ore ruda surowa
drill bit koronka wiertnicza
extraction gallery chodnik eksploatacyjny
feldspar skaleń
hard coal, bituminous coal węgiel kamienny
high-grade ore ruda bogata
kicks, extraction (mining) kopanie
limestone wapień
nugget (gold) samorodek
open-cast mining, strip mining eksploatacja naziemna
ore ruda
strip mine kpalnia odkrywkowa
strip mine odkrywowa (kopalnia -)
strip mine, open pit kopalnia odkrywkowa
a lot dużo hodnĕ
amount (money) suma, kwota častka
auction przetarg dražba dražba
bank bank banka banka
bank window, box-office, desk kasa pokladna pokladňa
banknote, bill bilet bankowy, banknot bankovka
bill rachunek účet
buy kupować / kupić kupovat / koupit
buy nakupovat kupować
cash gotówka hotovost hotovosť
cashiers' window, box-office pokladna
change drobne drobné
change reszta zbytek
change (not have _) nazpět (nemít _)
change machine automat do wymiany monet mĕnič mincí
cheap tani levný
cheap (That's _) tanie (To jest _) levné (To je _)
check czek šek
coin moneta mince minca
company spółka podník
complaint reklamace
cost kosztować stát
credit card karta kreditowa uvěrova karta
currency waluta měna
currency exchange office směnárna
custumer zákazník
debt dluh
dirt cheap tani jak borszcz za babku
exchange wymienić vyměnit
exchange euros for crowns vyměnit si euro na korony
exchange rate kurs waluty kurs
exchange, change wymienić vyměnit, směnit
expense, expenditure wydatek vydání výdavok?
expensive drogi drahý
for free, free of charge za darmo zadarmo, zdarma
heir spadkobierca dědic dedič
How much did you pay for that Ile pan za to zapłacił Kolik jste za to zaplatil
how much does it cost ile płacę kolik platím
How much does it cost? Ile to kosztuje? Kolik to stojí?
How much money do you have Ile ma pan pieniędzy Kolik máte peňez
How much? Ile płacę? Kolik platím?
I don't have change. Nie mam reszty. Nemám nazpátek
I don't have enough money. Nie starczy mi pieniędzy Nestačí mi peníze.
insurance ubezpieczenie pojištění poistenie
invoice složenka
Keep it (the change) Nechte si to.
loan pożyczka půjčka
loose change bilon
mind-boggling sums of money bajońskie sumy
money pieniądze peníze
open a bank account otworzyć konto zřídit si konto
order zamówić objednat
own posiadać vlastnit
owner właściciel majitel, vlastník majiteľ, vlastník
pay by credit card płacić kartą kredtową plat kreditní kartou
payment wpłata platba
price cena cena cena
price per day / per week poplatek za den za týden
price-list cennik ceník cenník
rebate zniżka sleva
remaider, change reszta zbytek zvyšok
rental wypożyczalnia půjčovna požičovňa
salesperson prodavač -ka sprzedawca, sprzedawczyni
save (money) oszczędzać spořit
shop n prodejna
shop v nakupovat
shopkeeper handlarz obchodník obchodník
small change drobné
sold out vyprodáno wyprzedany
stall stragan stánek
tax podatek daň daň
taxpayer podatnik daňový poplatník daňovník
trade, shop handel obchod obchod
wage mzda
waste money marnotrawić pieniądze
wealth bogactwo bohaství bohastvo
Early July Na początku lipca Začátkem července
in July v červenci
Last month W ubiegłym miesiącu Minulý mĕsíc
Late June Pod koniec czerwca Koncem června.
month miesiąc, księżyc mĕsíc
Next month W następnym miesiącu Příští mĕsíc
This month W tym miesiącu Tento mĕsíc
January (in -) styczeń (w styczniu) leden (v lednu) január
February (in -) luty (w lutym) únor (v únoru) február
March (in -) marzec (w marcu) březen (v březnu) marec
April (in -) kwecień (w kwietniu) duben (v dubnu) apríl
May maj (w maju) kvĕten (v kvĕtnu) máj
June (in -) czerwiec (w czerwcu) červen (v červnu) jún
July (in -) lipiec (w lipcu) červenec (v červenci) júl
August, (in _) sierpień (w sierpniu) srpen (v srpnu) august
September (in -) wrzesień (we wrześniu) září (v září) september
October (in -) październik (w październiku) říjen (v říjnu) október
November (in -) listopad (w listopadzie) listopad (v listopadu) november
December (in -) grudzień (w grudniu) prosinec (v prosinci) december
come przyjść přijít
B flat major B-dur
B flat minor B-mol
baton, conductor's wand batuta
C sharp cis
choir chór
clarinettist klarnecista
cymbals czynele?
cymbals talerze
D flat des
double-bass basetla
dulcimer cymbały
encore bisowanie
flat (music) bemol
harp harfa
harpsichord klawesyn
horn (French _) róg
kettledrums, timpani kocioł
Moonlight Sonata Sonata Księżycowa
percussion instruments bicí nastroje
perform wykonywać
pitch-pipe kamerton dety
play an encore bisować
play by ear grać z słuchu
release (a record) wydać (płytę)
snare drum, drum roll werbel
string instruments strunowe (instrumenty _)
strings struny
Swan Lake Jesioro Labedzie
synthesiser syntetyzator
tap-dance stepowanie
trombone puzon
tune (instrument) dostrajać /dostroić
violinist skrzypek/skrzypaczka
wind instruments dęte (instrumenty _)
zither cytra
1)typhoid 2)major (music) durowy
bagpipes dudy
disc, record, slab, plate płyta deska platňa
drumstick pałeczka
feeling for rhythm wyczucie rytmu
group, band zespół skupina
guitar gitara kytara gitara
guitar (play the -) kytara (hrat na kytaru)
guitar-player gitarzysta kytarista gitarista
in minor key, low-spirited minorowy
kettledrums kotły
key tonacja
lute lutnia
music muzyka hudba
musical instrument hudební nástroj instrument muzyczny
percussion instruments bicí nástroje
piano fortepian klavír
piano tuner stroiciel fortepianów
play by ear grać ze słuchu
pop music muzyka rozrywkowa zábavná hudba
record deska płyta (muzyka)
reed (music) stroik
score (music) nuty
singer śpiewak, śpiewaczka zpĕvák, zpĕvačka
song piosenka píšnička pesnička
song śpiew zpěv
soprano, treble dyszkant
string instruments smyczkowa (muzyka -)
The Magic Flute Czarodziejski flet
trio tercet
trumpet (play the -) trubka (hrát na trubku)
tuning fork kamerton
tuning fork stroik (widełkowe)
viola altówka
violin skrzypce pl. housle pl
violin skrzypce pl.
violin maker lutnik
access dostęp dostup prístup
affliction postižení
agitation, fuss rozruch
aim, objective cel účel, cíl
appearance, pretense pozór zdaní zdanie
ash popiół popel, prach popol
attention baczność pozornost
bad luck pech smůla smola
beauty uroda krása krása
beginning, start początek začátek začiatok
behavio(u)r zachowanie chování
bell dzwon zvon zvon
blunder přehmat
box krabice f.
bundle, wad, file plik svazek zväzok
camp obóz tábor
cause, reason powód důvod dôvod, žalobca
caution, warning przestroga výstraha výstraha
center, middle środek střed
chain łancuch řetěz, řetízek reťaz
chance, fortune przypadek případ, náhoda náhoda
change zmiana změna
characteristic cecha vlasnost
charge, explosion nálož
chase, pursuit pościg stihání stíhanie
choice wybór volba, výběr výmol
circumstances przesłanki podrobnosti
circumstances przesłanki podrobnosti
class klasa třída trieda
coincidence, chance náhoda
commotion, agitation poruszenie vzrušení rozruch
comparison porównanie srovnání porovnanie
conciousness przytomność plné vědomí, rozvaha plné vedomie, duchaprítomnost´
condition, proviso warunek podmínka podmienka
connection połączenie spojenie
connection přípoj
consequences skutki následky
contents treść obsah obsah
custom, habit obyczaj, zwyczaj zvyk
delivery doručení
depth głębokość hlubina hľbka
description opis popis opis
devil diabeł ďábel
difficulty, trouble nesnáz, potíž, obtíž
discovery objev
distance vzdálenost
distance, interval odstęp odstup odstup
ditch, trench, trough rów rov priekopa
dream marzenie snění sen
dream, sleep sen sen, spánek sen, spánok
education vzdělávání
effort wysiłek námaha, úsilí námaha
effort, endeavor snaha
end koniec konec koniec
event wydarzenie událost udalosť
exception wyjątek výjimka vynimka
excuse, pretext pretekst záminka zámienka
expulsion vyhnání
favo(u)r przysługa služba úsluha
fire, conflagration pożar požar požiar
flag flaga vlajka
flying saucer latający talerz letající talíř
freedom, liberty wolność svoboda sloboda
friendship przyjaźń prátelství priatel´stvo
gap mezera
ghost widmo strašidlo
ghost widmo strašidlo
goods, merchandise dorobek výsledek majetok
groove, channel rówina rovina rovino?
group grupa skupina skupina
harass, pester prześladowanie pronásledovaní prenasledovanie
history dzieje, historia historie, dějepis, dějiny dejiny
history historia dĕjiny
hole dziura díra diera
hurry, haste pośpiech pospěch zhon
importance, concern waga váha váha
influence wpływ vliv
ingredient składnik součast zbierka
insult úražka
interruption, break przerwa přerušení, přestavka prestávka
invention odkrycie, wynalazek vynález
joke 2 żart sranda
kind, sort gatunek druh akosť, druh
knot, gnarl, knag sęk suk hrča
lack, deficiency brak nedostatek nedostatok, chyba, defekt
lead ołów olovo olova
leap skok skok skok
lubricant, grease smar mazadlo mazívo?
magnet magnes magnet magnet
man(kind) człowiek člověk človek
minority mniejszość menšina
mistake błąd, pomyłka chyba, omyl chyba, omyl
mixture mieszanka
mixture, blend mieszanka směs zmes
needle igła jehla ihla
object przedmiot předmět, věc predmet
obstacle, difficulty potíž
occasion příležitost
opportunity okazja příležitost
order porządek pořádek poriadny
origin pochodzenie původ pôvod
pack, gang, kennel sfora smečka svorka, banda
package paczka balík, balíček balík
panic, stampede popłoch poplach poplach
part część část časť, diel
participation, involvement udział účast účasť
passage przejście přechod, průchod priechod
permission, leave, consent pozwolenie dovolení povolenie
picture zdjęcie fotka
piece, bit, morsel kawałek kousek kúsok
piece, stunt kousek kawałek
principle zasada princip princíp
progress postęp postup pokrok
progression, procedure postup
pump pompa čerpadlo čerpadlo
race, breed rasa rasa rasa
ray, beam promień paprsek lúč
reaction reakcja reakce reakcia
reality rzeczywistość skutečnost skutočnosť
recommendation polecenie doporučení odporúčunie, prikaz
renaissance, regeneration obroda
request, demand žádost
requirement požadavek
reservation, proviso výhrada
resistance, defiance opór odpor, vzdor odpor, vzdor
rest wypoczynek odpočinek oddych
result, outcome wynik, rezultat výsledek výsledok
revolt odboj
rope, string provaz
scream, cry krzyk křik krik
search, quest poszukiwanie hledaní, patraní vyhľadávanie
seat, abode siedziba sídlo, sídliště sídlo
seat, backside siedzenie sedadlo, sedátko, zadek sedadlo, zadok
separation separacja rozluka separácia
session sesja zasedaní zasadanie
shell, crust skorupa skořápka škrupina
shortcoming, fault usterka závada
sight, look spojrzenie pohled pohľad
sign znak značka
situation sytuacja situace
snag háček
solution rozwiązanie rozvázání riešenie
source źródło zdroj
space przestrzeń prostor, prostranství priestor
speed szybkość rychlost
stick, staff kij hůl kyj, palica
strife zmaganie spor, svár
strife zmaganie spor, svár
substance, material hmota
sufficiency dostatek
suggestion, proposal návrh
support, backing poparcie podpora, pomoc podpora
surface hladina
surprise překvapení
swarm, cluster, shoal rój roj
thing rzecz věc vec
threat groźba hrozba hrozba, vyhrážka
throw n. rzut vrh, hod
tool, instrument narzędzie nástrój
tradition tradycja tradice tradícia
trial, attempt próba pokus
trouble, bother kłopot starost starosť
understanding porozumienie dohodnutí dohoda
value, merit hodnota
volume, bulk objętość
warning výstraha
weight waga váha
wish n życzenie přání
Afghan Afganczyk, Afganka
African man, woman Afrykańczyk, Afrykanka Afričan Afričanka
African man, woman Afrykanin, Afričan -ka
Albanian Albanczyk, Albanka
Algerian Algierczyk,, Algierka
American Amerikanin, Amerikanka Američan -ka
American man, woman Amerikanin, Amerikanka Američan -ka
Anglo-Saxon Anglosas
Arab adj arabski arabský arabský
Arab -s Arab -owie Arab (ové)
Asian adj azjatycki asijský
Asian man, woman Asiat -ka
Australian Austraijczyk Australijka Austraulan -ka
Australian man, woman Australan -ka
Austrian Austriak, Austriaczka
Austrian man, woman Austriak Rakušan -ka
bay zátoka
Belgian Belg Belgičan -ka
Belgian Belg, Belgijka
Belgian adj. belgijski belgický
Brit m,f Brit -ka
Bulgarian Bulgar, Bulgarka
Bulgarian man, woman Bulhar -ka
Canadian man, woman Kanaďan -ka
Celtic celtycki
Chinese man, woman Čiňan -ka
Chinese, the Činané
Croat(ian) Chorwat
Czech Czech, Czeszka
Czechs, the Czesi Češi
Dane m, f Dán -ka
Danish duński dánský dánsky
Dutch holenderski holandský holandský
Dutchman Holender -ka
Englishman -woman Anglik, Angielka Anličan -ka
Englisman, -woman Angličan -ka
Estonian woman Estonka
European Europejczyk Europejka Evropan -ka
European europejski evropský
European Evropan
Finn Fin -ka Fin -ka
French francuzki francouzský francuzsky
Frenchman Francuz Francouz
Frenchman, woman Francuz Francouz -ka
Georgian Gruzin
German Němec Němka
German adj niemiecki německý
German man, woman Niemiec, Niemka Němec, Němka
Germans Němci
Greek Grek, Greczynka
Greek man (woman) Řek / Řekyně
Hungarian man, woman Maďar -ka
Irish (man, woman) Ir -ka
Israeli man, woman Izraelec, Izraelka
Italian Wloch, Wloszka
Italian włoski italský taliansky
Italian (man, woman) Włoch, Włoszka Ital -ka
Japanese man, woman Japonec / Japonka
Jew Żyd Žid (Židé)
Jewish żydowski židovský židovský
Laotian Loatanczyk, Loatanka
Latvian łotewski
Latvian man Łotysz
Lithuanian litewski litewský litovský
Lithuanian Litwin
Mexican man, woman Mexičan, -ka
Norwegain man, woman Norweg Nor -ka
Pole m, f Polák / Polkka
Polish polski polský poľský
Portuguese man, woman Portugalec / Portugalka
Romanian man (woman) Rumun -ka
Russian rosyjski ruský ruský
Russian Rus, Ruska
Russian (man) Rosjanin Rus
Russian (woman) Rosjanka Ruska
Russian man, woman Rus -ka
Scot (Scottish woman) Skot -ka
Serbian serbski srbský srbský
Slovak man (woman) Slovák / Slovenka
Slovaks Slovaccy Slováci
Spaniard (Spanish woman) Španěl -ka
Spaniard -s Hiszpan -ka Španěl -é
Swede (Swedish woman) Švéd / Švédka
Swiss man, woman Švýcar -ka
The Czechs Česi
the Germans Němci
The Slovaks Slovaccy Slováci
Turk Turek, Turczynka
Turk m, f Turek, Turkyně
Vietnamese man, woman Vietnamec, Vietnamka
Welshman -men Velšan -é
African adj afrykański africký
American adj amerikański americký
Australian adj australský
Austrian adj austriacki rakouský
British britský
Canadian adj kanadský
Chinese adj činský
Danish adj dánský
English adj anglický
Finnish fiński finský fínsky
French adj francuzski francouzký
German adj německý
Greek adj grecki řecký grécky
Hungarian adj maďarský
Israeli adj izraelský
Italian włoski italský
Japanese adj japonský
Mexican adj mexický
Norwegian adj Norweski norský
Polish polský
Portuguese adj portugalský
Romanian adj rumunský
Russian adj ruský
Scottish skotský
Slovakian slovenský
Spanish španělský
Swedish adj švédský
Swiss adj švýcarský
Turkish adj turecký
Vietnamese adj vietnamský
Finnish language język fiński finština
French language język francuzski francouzština
Hebrew hebrejština
Hungarian language maďarština
Irish language, Gaelic irština
Italian language włoski italština
Japanese language japonština
air powietrze vzduch vzduch
branch gałąż větev f.
clay, earthenware glina hlína hlina
cliff, precipice urwisko
coast wybrzeże pobřeží pobrezie
cobweb, spider's web pajęczyna pavočina paručina
dam tama přehrada
desert poušt
desert, wasteland poušť
earth ziemia země, půda zem
edge, shore brzeg okraj
extinct volcano wygasły wulkan
fire ogień oheň oheň
flood potop záplava
flood v. topit / za-
greenery zieleń zeleň zeleň
hill, mountain pagórek kopec
insect owad hmyz hmyz
island wyspa ostrov ostrov
lake jezioro jezero
leaf liść list list
marsh bagno bažina
moon księżyć mĕsic m2
mountain góra hora
nature przyroda, natura příroda
nest gniazdo hnízdo hniezdo
pond staw rybník
quicksand ruchome piaski, kurzawka kuřavka
river rzeka řeka rieka
rock skála
root korzeń kořen koreň
sand piasek písek
sand dune, snowdrift wydma
sea morze moře more
sea breeze bryza
shadow, shade cień stín tieň
shore brzeg břeh
sky niebo obloha
star gwiazda hvĕzda ż1
stone, rock kamień kámen kameň
stream, brook potok potok potok
sunset zachód słońca
tree drzewo strom, dřevo strom, drevo
valley dolina údolí n.
volcano sopka, vulkán
water woda voda voda
waterfall wodospad(y) vodopád vodopád
wave fala vlna vlna
wood drzewo dřevo
wood, stick drewno dříví drevo
worm robak červ chrobák, červík
sail ożaglowanie
(cargo) hold ładownia
average awaria morska
barge barka
beacon stawa
bearing peleng
berth, bunk koja
boat hook, sandal bosak
boat, canoe, dinghy czółno
boatbuilding szkutnictwo
body, frame (machine) kadłub
breakwater falochron
buoy boja
buoy, floating beacon pława
canoe! kajak
cargo boat, freighter frachtowiec
coasting flight, gliding lot beznapędowy
coasting vessel statek kabotażowy
container ship kontenerowiec
countervailing tax podatek wyrównawczy
cruise ship statek wycieczkowy
cruiser krążownik
dead-weight tonnage, load capacity (bridge) nośność
deck paluba
dinghy, toy top bączek
direction finder pelengator
dry dock dok suchy
escort vessel eskortowiec
ferry(boat) prom
final port of call port przeznaczenia
flag of convenience bandera tania
flagship statek flagowy
formation flight lot w szyku
fuel ship bunkrowiec
general cargo ship drobnicowiec
general cargo ship drobnicownik
gross registered tonnage tonaż rejestrowy brutto
GRT Pojemnosc rejestrowana brutto
high seas bałwany morskie
high seas otwarte morze
high seas pełne morze
home port port macierzysty
hovercraft poduszkowiec
hull kadlub okretu
hull of a ship kadłub statku
hydrofoil hydropłat
hydrofoil, jetfoil wodolot
ice-boat bojer
ice-breaker lodołamacz
iodine tincture jodyna
jollyboat jolka
jump ship porzucać statek
life belt koło ratunkowe
life jacket kamizelka ratunkowa
lighthouse latarnia morska
liner liniowiec
man overboard! człowiek za burtą!
maritime okrętowy
merchant marines flota handlowa
merchant navy marynarka handlowa
moor a ship cumowac statek
mooring cumowanie
mooring rope cuma
mooring, docking (space) cumowanie
mother ship statek baza
motorboat motorówka
motorboat motorový člun
navigable (river) spławny
paddleboat statek kołowy
port přístav
port authority kapitanat portu
port of arrival port docelowy
port of registry port macierzysty
port side lewa burta
propeller pędnik
pushboat pchacz
quay, wharf, jetty nabrzeże
roll-on/roll-off cargo ładunek toczny
roll-on/roll-off ship rorowiec
rowboat lódŹ wioşłowa
rubber boat nafukovací člun
sail żagiel
sailboat żaglówka plachetnice
schooner szkuner
sea sickness morska choroba mořská nemoc
ship sailing under a flag of convenience statek pod tanią banderą
ship salvaging, wrecking ratownictwo okrętowe
shipowner armator
ship's side burta
shipwreck rozbicie statku
shoal mielizna
sluice gate wrota śluzy
sonar hydrolokator
starboard prawa burta
steamboat parník
steamship statek parowy
stern rufa
stranding (ship) utkniecie na mieliznie stranding
take to the sea (ship) wodowanym (być _)
tanker (ship), oil tanker tankowiec
topgallant (sail) bram (żagiel)
towage holowanie
trailership (RoRo) statek do przewozu ładuków tocznych
tugboat, towboat holownik
type of yacht hetka
throw the anchor zarzucić kotwicę
atomic fission rozszczepienie atomu
core barrel gródź reaktora
core melt-down stopienie rdzenia
effluent plume smuga radioaktywna
fission (bomb) rozszczepienowa (bomba _)
fuel rod pręt paliwowy
half-life czas połowicznego zaniku
half-life okres połowicznego zaniku
long-life (radioactivity) długońżyciowy
meltdown awaria stopienia reaktora
nuclear fission rozszczepienie jądra atomowego
rad (radium-absorbed dose) rad 2
radioactive promieniotwórczy
radioactive affluent strumien radioaktywny
radioactive cemetery składowisko odpadów promieniotwórczych
radioactive fall-out opad promieniotwórczy
radioactive graveyard mogilnik
radioactive waste odpady promienotwórcze
radioactivity promieniotwórczość
reactor unit blok reaktora
release of radioactive material przeciek substancji radioaktywnych
smashing of the atom rozbicie atomu
amount ilość množství množstvo
billion miliard miliarda
cardinal numerals základní čislovky
double, binary podwójny dvojitý dvojmo
eight osiem osm osem
eighteen osiemnaście osmnáct
eighteenth osmnactý
eighth osmý
eighty osiemdziesiąt osmdesát
eleven jedenaście jedenáct
eleventh jedenactý
even (number) parzysty sudý pámy
few, little mało málo
fifteen piętnaście patnáct
fifteen million piętnaście milionów patnáct milónů
fifteenth patnactý
fifth piąty pátý
fifty pięćdziesiąt padesát
first pierwszy první
first pierwszy první, prvý, přední prvý
firstly po pierwsze za prvé
five pięć pět päť
five hundred pięćset pĕt set
five thousand pięć tysięcy pĕt tisíc
for the first time po raz pierwszy poprvé
four cztery čtyři štyri
four hundred czterysta čtyři sta
fourteen czternaście čtrnáct
fourteenth čtrnactý
fourty czterdzieści čtyřicet
half, middle połowa půlka, polovice, polovina polovica
How many times Ile razy? Kolikrát?
hundred setka stovka stovka
hundred sto sto sto
less mniej méně menej
little mało málo
lots of, many dużo velmi, mnoho vel'a, mnoho
many wiele mnoho, hodně vel'a, mnoho
million milion milión
minority mniejszość menšina
more than ponad nad, mimo nad
nine dziewięć devět deväť
nineteen dziewiętnaście devatenáct
nineteenth devatenactý
nineth devátý
ninety dziewięćdziesiąt devadesát
number liczba, numer čislo
numbers liczby čísla
numerous četní
one jeden, jedna, jedno jeden, jedna, jedno jeden, jedna, jedno
one hundred sto sto
one thousand tysiąc tisíc
percent procent úrok percento, úrok
second time drugi raz podruhé
secondly po drugie za druhé
seven siedem sedm sedem
seventeen siedemnaście sedmnáct
seventeenth siedemnasty sedmnactý
seventy siedemdziesiąt sedmdesát
several hundred kilkaset několik set niekoľko sto
several, a few kilka nĕkolik
six sześć šest šesť
sixteen szesnaście šestnáct
sixteenth szesnasty šestnactý
sixty sześćdziesiąt šedesát
ten dziesięć deset desať
there will be five of us nás bude pět
third trzeci -cia -cie třetý
thirdly po trzecie za třetí
thirteen trzynaście třináct
thirteenth trzynasty třinactý
thirty trzydzieści třicet
thousand tysięc tisíc tisíc
three trzy tři tri
three hundred trzysta třista
twelth dwunasty dvanactý
twelve dwanaście dvanáct
twentieth dwudziesty dvacátý
twenty dwadzieścia dvacet
twenty-one dwadeścia jeden jedenadvacet, dvacet jeden
two dwa dva, dvě dva, dve, dve
two (three, four) thousand dwa (trzy, cztery) tysiące dva, (tři, čtyři) tysíce
two doors dwoje drzwi dvoje dveře
two hundred dwieście dvĕ stĕ
penultimate předposlední
eight (the number -) osmička
five (the number -) pětka
four (the number -) čtyřka
nine (the number -) devítka
one (number -) jednička
one-hundred (the number -) stovka
one-thousandth (the number) tisícovka
ten (the number -) desítka
three (the number -) trojka
seven (the number -) sedmička
two (the number -) dvojka
one-hundredth setna
quarter čtvrtina
third (a -) fraction třetina
twenty-first dvacátý první, or jedna dvacáty
at least nejmíň
half połowa polovina
half a liter pół litra půl litru
one and a half kilod półtora kilo půl druhého kila
one third jedna trzecia jedna třetina
one-fourth jedna czwarta jedna čtvrtina
two fifths dwie piąte dvĕ pĕtiny
two-thirds dwie trzecie dvĕ třetiny
second drugi, druga, drugie druhý, druhá, druhé
fourth czwarty -a -e čtvrtý -á -é
tenth dziesiąty desátý
hundredth setny stý
fifth piąty pátý
sixth szósty šestý
seventh siódmy sedmý
eighth ósmy osmý
nineth dziewiąty devátý
eightieth osmdesátý
fiftieth padesátý
fifty-third padesátý třetí or třiapadesátý
fourtiethth čtyřicátý
ninetiethth devadesátý
one hundredth stý
one thousandth tisící
seventieth siedemdziesiąty sedmdesátý
sixtieth sześćdziesiąty šedesátý
thirtieth třicátý
thirty-second třicátý druhý or dvaatřicátý
three hundedth třístý
two hundredth dvoustý
count liczyć počítat
double dvojitý
photocopier kopírka
absolute majority vote większość (głosów) bezwzględna
abstain zdržet se hlasování
abstain from voting wytrzymać sią od głosowania
abstention wstrzymanie sie od glosu
accelerated procedure tryb doraźny
adjourn a sitting odroczyć posiedzenie
adopt a number of pieces of legislation przyjsc kilka ustaw
adopt a resolution podjąć uchwalę
amendment to a bill nowelizacja ustawy
amendment to a bill poprawka do projektu ustawy
amendment, correction sprostowanie
any other business wolne wnioski
appeal aginst a decision odwołać się od decyzi
appointment, nomination powołanie 2
assembly, parliament sněm
Audit Commission komisja rozjemca
back benches tyle ławy
bicameral dwuizbowy
bill projekt ustawy
binding decision decyzja wiążąca
broach a subject poruszyc temat
call a meeting to order otwierać spotkanie, posiedzenie
call a meeting to order otwórzyć obrady
call a member to order przywołać posła "do porządu"
call an (early) election ogłaszać(wczeszniejsze) wybory
carry the vote, outvote przeglosować
casting vote głos rozstrzygający
casting vote rozstrzygający głos
certificate of completion (Univ.), vote of approval absolutorium -um -a
chair a committee kierować komisję
chair debates kierować obradami
chairman (-men) przewodniczący předseda (předsedové) predseda
close the list of speakers zamknąć listę mówców
closing the debate zamknięcie debaty
come into force wejść w życie
committee komitet výbor výbor
committee membership, composition skład komisji
committee of inquiry komisja śledcza
committee responsible komisja właściwa
composition skład složení
conduct a meeting prowadzić spotkanie
conference room sala obrad
constituency okręg wyborczy
consultation, conference narada
decision, resolution postanowienie
declare a recess ogłosić przerwę
deletion skreślenie
deliberations narady
depart from the subject of debates odbiegać od przedmiota obrad
dilatory powolny
discharge procedure procedura udzielania absolutorium
dissolve a coalition rozwiązać koalicję
draft resolution projekt uchwały
draw up a report sporządzić sprawodzanie
eligibility prawo wyborcze bierne
eligibility wybieralność
eloquence krasomówstwo
état de droit, rule of law państwo prawne
exceed the speaking limit przekroczyć czas przemówienie
exceed the time limit przekrocić czas przemówienie
expiration of a mandate wygaśnienia mandatu
fact-finding committee wyjaśniająca (komisja -)
farewell address pożegnalna
filibustering obstrukcja parlamentarna
form of words sposób wyrażenie
give the floor oddać głos
give the floor udzielić głos
give the floor to s.o. udzielać komuś głosu
have voting rights być uprawnionym do głosowania
hearing przesłuchanie
hearing in camera przesłuchanie zamknięte
I call the meeting to order wznawiam posiedzenie
I second that view Popieram ten poglad
immunity, absolute privilege nietykalność
in camera drzwiach (przy zamkniętych _)
independent member poseł nie zrzeszony
joint committee komisja mieszana
joint debates obrady wspólne
judgement, ruling, opinion orzeczenie
Ladies and Gentlemen Panie, panowie Damy a pánové
Ladies and gentlemen Szanowi państwo! Vážení cestující!
leave a coalition wystąpić z koalicji
legislation prawodawstwo
make amendments wnosić poprawki
meeting closed to the public posiedzenie niejawne, tajne, zamknięte
meeting open to the public posiedzenie jawne
message (of the President of the Republic) orędzie (prezydenta)
minority government rząd mniejszościowy
minutes sprawozdanie z posiedzenia
mover of a bill poseł wnioskodowca
mover, author of amendment wnioskodawca
Mr. Chairman Pane předsedo! Panie przewodniczący!
open proceedings wszcząć postępowanie
orator (eloquent) krasomówca m.
override a veto obalić weto
parliamentary group koło parlamentarne
parliamentary privilege immunitet poselski
pass a resolution przyjąć uchwałę
pass, ratify schválit
peerage parowie
point of order technická poznámka
political affiliation przynależność partyjna
political group ugrupowanie polityczne
preside over a committee przewodniczyć komisji
preside over debates predwodniczyć obradom
provisions przepisy
put an item on the agenda wprowadzać punkt do dyskusji
put sth to the vote głosować nad czymś
put the question to the vote poddawać sprawę pod głosowanie
qualified majority vote większoć (głosów) kwalifikowana
question on topical issues pytanie w sprawach bieżących
Question Time czas na interpelacje
rapporteur sprawodawca
recess wstrzymywać obrady
record in the minutes wciągnąć do protokołu
recorded vote głosowanie jasne
refer a bill back to the committee skierować (ponowiie) projekt ustawy do komisji
reject an amendment odrzucić podprawkę
remain to the end of a meeting dosiedzieć do końca zebrania
representative democracy przedstawicielska (demokracja -)
request the speaker to conclude his speech odebrać głos
resign podać się do dymisji
resume a sitting wznowić posiedzenie
resume negotiations wznawiać negocjacje
review przegląd přezkum
Right Honourable wielce szanowny
right to speak prawo do zabranie głosu
right to vote prawo wyborcze czynne
roll-call vote głoswanie imienne
rostrum mównica
rules of procedure, regulations regulamin
run out of time wyczerpać czas
simple majority vote większość (głosów) zwykla
speakers list kolejność mówców
speech przemówienie
speech (long), harangue przemowa
split vote głosowanie oddzielne
standing committee komisja stała
standing orders regulamin obrad
standing subcommittee podkomisja stała
state of natural disaster stan klęski żywiołowej
steering committee sterujący (komitet -)
stray from the subject odbiegać od tematu
strip an MP of immunity (from prosecution) pozbawic immunitetu
submit a referendum poddać pod referendum
submit an amendment przedłożyć poprawkę
substantive motion wniosek rzeczowy
table a motion odkładać wniosek
take a vote on a proposal głosować nad wnioskiem
take the chair objąć przewodnictwo
take the floor zabierać głos
teller poseł skrutator
term of office mandat
The Ayes have it. wniosek przyjęto
the motion was lost wniosek upadł
The parliament voted unanimously. Parlament głosował jednomyślnie. Parlament hlasoval jednomyslně.
the proceedings obrady
The sitting is resumed Wznawiam posiedzenie
time limit of speeches czas przemówień
unanimous vote głosowanie jednomyślne
vote by roll-call głosowanie imienne
vote by show of hands głosowanie jasne przez podniesienie rąk
vote by show of hands głosowanie przez podniesienie ręki
vote cast głos oddany
vote for so głosować na kogoś
vote of confidence/no confidence wotum zaufania/nieufności
waive, lift immunity uchylic immunitet
We move to the vote. Przystápimy teraz do głosowania. přikročme k hlasovení
weignting the votes wazenia glosów
whip poseł dyscyplinator
withdraw an amendment wycofać popawkę
working party grupa robocza
adventurer dobrodruh
announcer hlasatel
applicant žadatel
bastard bękart
beginner początkujący začátečník / začátečnice začiatočník
black person murzyn černoch černoch
boy chłopiec chlapec
chief, boss předak
child dziecko, dzieci dítě, děti dieťa
clown, jester błazen
colleage -s kolega -ové
contemporary, equal, peer rówieśnik vrstvevník, současnik rovesník
counterpart, opposite number protějšek
countess hraběnka
countryman, compatriot rodak rodák, krajan krajan
cry baby beksa
drunkard pijak piják, opilec, ožrala opilec
duchess vévodkyně
earlybird skřivánek
emperor /emperess císař /císařovna
enemy wróg nepřítel nepriateľ
envoy, minister, deputy poseł vyslanec poslance
finder poszukiwacz hledač, pátrač hľadač
flirt, philanderer bałamut
foreigner cudzoziemiec, obcokrajowiec cizinec cudzinec
founder zalożyciel zakladatel
founder zalożyciel zakladatel
friend (girl-) przyjaciółka přítelkyně priatel'ka
friend (-s) przyjaciel (-e) přítel (přátele) priatel'
girl dziewczyna holka
girlfriend przyjaciółka přítelkynĕ
guest gość host hosť, návšetvník
hero bohater hrdina hrdina
highlander, mountaineer góral horal goral
host hostikel -ka
immigrant přistěhovalec
instigator podżegracz
king król král kraľ
ladie's man babiarz
leader przywódca vůdce vodca
lover kochanek milenec milenec
madman wariat bláz'n blázon
martyr mučedník
messanger, go-between posłaniec posel posol
minor, juvenile, underage małoletni neplnoletý maloletý
misogynist mizogenik
miss, unmarried woman panna slečna
nanny, nurse chůva
neighbo(u)r sąsiad soused sused
newcomer przybysz příchozí prišelec
owner posiadacz majitel majiteľ
participant uczestnik účastník účastník
participant, contestant zawodnik závodník pretekár
passager pasażer cestující cestujuci, pasažier
patriot patriota vlastenec vlastenec
pensioner rencista důchodce penzista, dôchodca
people ludzie lidé ľudia
poor person biedak chudák bedař, chudák
predecessor, precursor poprzednik předchůdce predchodca
speaker mówca řečník rečník
survivor, residual pozůstalý
teenager puberťák -ťačka
tourist turysta turista turista
townspeople mieszczanie
traitor zdrajca zdrádce
victim, sacrifice ofiara obět obeť
virgin, maiden dziewica panna panna
wealthy person bogacz
wife żona žena žena, manželka
woman kobieta žena, ženská žena
young lady, miss panna slečna slečna
busy (phone) obsazeno
collect call, reverse call hovor na účet volaného
I'll get that. Ja odbiorę Vezmu to.
local call místní hovor
long-distance call mezistátní hovor
phone booth telefonní budka
telephone directory telefonní seznam
colour film błona barwna
flash flesz
lens soczewka
resolution rozdzielczość
retouching retusz
developer (photo) wywoływacz
enlargement powikszenie
exposure naświetlanie
flash lampa błyskowa
focus nastawiać na ostrość
focus nastawiać ostrość
grain coarseness grubość ziarna
overdevelopment przewołanie
overexposed prześwietlony
processing of a film obróbka filmu
reflex camera lustrzanka
shutter (camera), snapshot, news in brief migawka
center (US), centre (UK) środek střed
apartment mieszkanie byt
at the police station na policii
bakery piekarnia pekařství
bar bar bufet, automat bar, bufet
bookstore księgarnia knihkupectví kníhkupectvo
bridge most most
butcher's sklep mięsny řeznictví
cashier kasa pokładna
castle zamek zámek
castle (in the -) hrad (na hradě)
cemetary cmentarz hřbitov cintorín
church kościół kostel kostol
cinema, movie theater kino kino, biograf kino
city miasto město mesto
city hall ratusz radnice
creche, daycare center żłobek
department store dom handlowy obchodní dům
drugstore drogerie drogeria
embassy ambasada velryslanectví
embassy, consulate ambasada, konsulat velvyslanectvi
estate, property posiadłość majetek majetok, nehnuteľnosť
firefighters strażaki pežárnici
fitness centru (v -) gym (at the -)
forest las les les, hora
fortress twierdza pevnost
guest house pensjonat penzión
hairdresser, barber holič
harbo(u)r, port port přístav prístav
home (go -) do domu domů
hospital szpital nemocnice f.
hotel hotel hotel hotel
inn, roadhouse zajazd hostinec
intersection skrzyżowanie křižovatka
jewelry store biżuteria bižutérie
library biblioteka knihovna knižnica
market targ, rynek trh
market (at the _) targ trhu (na _)
meadow, field polana louka (na louce) poľana, čistina
monument pomnik pomník pomnik
monument, antique zabytek památka ż1
nowhere nigdzie nikde, nikam
outside na zewnątrz venku vonku
palace palác
pharmacy apteka lékárna lekareň
place miejsce místo
police station posterunek, komisariat policie
post office poczta pošta pošta
public lavatory ustęp publiczny veřejny záchodek
restaurant restauracja restaurace reštaurácia
ruin(s) gruzy zřícenina
school szkoła škola škola
shop, store sklep obchod
side street boczna ulica boční ulice
skyscraper drapacz chmur mrakodrap
somewhere gdzieś někde, kdesi, kamsi niekde,
street ulica ulice ulica
suburb przedmieście předměstí predmestie
supermarket samoobsluha supermarket
swimming pool pływalnia plovárna, bazén plaváreň
tavern winiarna vinárna
tavern, inn gospoda hospoda
theater (US), theatre teatr divadlo divadlo
tower wieża věž, brána veža
town hall ratusz radnice radnica
university uniwersytet univerzita univerzita
village wieś vesnice f.
washroom umywalnia umývárna
wine bar vinárna
belladonna, deadly nightshade wilcza jagoda
blocks klocki
dice kości (do gry)
doll lalka
jump-rope skakanka
puzzle układanka
rattle grzechotka
roller skates wrotki
scooter hulajnoga
swings huśtawka
abolition, overthrow obalenie
accession to the throne objęcie tronu
adoption (budget) przyjecie
advisory board rada doradcza dozorčí rada
advisory committee komitet doradczy poradní výbor
ageism dyskryminacja wiekowa
alliance sojusz spojenectví spojenectvo
ally sojusznik spojenec spojence
appeasement polityka ustepstw
armed uprising powstanie zbrojne
arms policy polityka zbrojeniowa
arms race wyścig zbrojeń
assassin, attacker zamachowiec
assume power dorwać się do władzy
asylum-seeker osoby starajace sie o azyl žadatel o azyl
authority, power władza moc, vláda moc, vláda
ballot-rigging, electoral fraud fałszowanie wyborów
behind closed doors za zamknietymi drzwiami
belligerency wojowniczość
bicameral parliament dwuizbowy parlament
border skirmishes potyczki na granicach
budgetary monitoring/supervision nadzór budzetowy
by divine right prawa boskiego (na mocy -)
by-elections wybory dodatkowe
by-elections wybory uzupełniające
canvassing, campaigning agitacja
caucus koteria
centrist, middle-of-the-road centrowy
civil disobedience nieposłuszeństwo obywatelskie
civil rights prawa obywatelskie
civil war wojna domowa
classification of documents utajnianie dokumentów
Commonwealth Wspólnota Narodów
consensus politics polityka zgody
constituent powers uprawnienia ustawodawcze
consumer protection ochrona konsumenta
coup d'etat zamach stanu převrat (statní)
coup d'etat zamach stanu převrat (statní)
Crown Prince, heir to the throne nastepca tronu
declaration of war wypowiedzenie wojny
démarche zabiegi dyplomatyczne
denial of human rights negowanie praw człowieka
détente odprezenie
deterrence odstraszanie
disarmament rozbrojenie
dissuasion odradzanie
domino effect efekt domino
draft dodger migający się od służby
duchess, princess księżna
duke książe
electioneer agitować
eligible wybieralny
emergency powers uprawnienia nadzwyczajne
entry visa wizja wjazdowa
EPA = Economic Partnership Agreement Porozumienie o partnerstwie gospodarczym?
equal rights równoprawnienie
eradicate poverty wyeliminowac ubóstwo
Everything but arms Wszystko oprócz broni
exile emigracja przymusowa
exile wygnanie
expropriation zagarnięcie
figurehead marionetkowy przywódca
freedom wolność svoboda
freedom of assembly wolność zgromadzeń
freedom of assembly wolność zrzeszania się
freedom of choice wolność wyboru
freedom of expression wolność słowa
freedom of expression wypowiedzi (wolność _)
General Assembly of the UN Valné shromáždění OSN
gerrymandering manipulacja przedwyborcze
government rząd, władza řada, vláda rad, vláda
government in exile rzad na uchodzstwie
governmental rządowy vládní vladný
Green Party Partia Zielonych
guidelines směrnice, pokyny, pavidlo
hand out pamphlets rozdawać ulotki
having equal rights równouprawniony
homeland ojczyzna vlast, domov vlasť
hunger strike głodówka
imposition (of an embargo) nałożenie (embarga)
individual liberties prawa jednostki
join a party wstąpić do partii
joint sovereignty agreement between Britain and Spain over Gibraltar porozumienie o wspólnym zwierzchnictwie
justice wymiar sprawieliwości výkon spravedlnosti súdna sústava
kingdom królestwo království
Labour (adj.) laburzystowski
landslide miażdżące zwycięstwo
leadership vedení
lift an embargo zrušení embarga
live up to electoral promises spelniac obietnice przedwyborcze
lord mayor swastyka primátor
mainstream główny nurt
martial law válečné pravo, stanné pravo
middle-class, bourgeoisie mieszczaństwo
militant wojujący
militant zagorzały 2
military might potega militarna
mob law rządy ulicy
moneylender kredytodawca
move to the right przesuwać się na prawo
movement ruch hnutí
MP poseł vysalec poslanec
nation naród národ národ
nationalist narodowiec
negotiations jednání
NEPAD = New Partnership for Africa’s Development Nowe Partnerstwo dla Rozwoju Afryki
nepotism kumoterstwo
non-aggression treaty układ o nieagresji
non-allied niezaangażowany
NTA = New Transatlantic Agenda Nowa Agenda Transatlantycka
OECD Organizacja Współpracy Gospodarczy i Rozwoju
opponent, dissenter odpůrce
order from above příkaz shora
outgoing ustępujący
overthrow, topple svržení
pact pakt smlouva pakt
partisan, supporter stronnik
peace pokój mír
peaceful coexistence pokojowe współistnienie
peer par
Petersberg tasks zadania z Petersberga
political correctness politycza poprawność
political party politická strana
politics polityk politika
polling station lokal wyborczy
portfolio (minister without a _) teki (minister bez _)
power base baza poparcia
pressure group nacisku (grupa -) nátlaková skupina
pressure group nacisku (grupa -) nátlaková skupina
pressure, oppression ucisk tlak útlak
progressive postępowy
rally wiec manifestace zhromaždenie
rank-and-file, grass roots szeregowi członkowie
ratify, validate schválit
reassertion of the rule of law potwierdzenie rzadów prawa
recall an ambassador odwolac ambasadora
recall an ambassador odwoływać ambasadora
refugee uchodźca uprchlík vyhanec, exulant
reign panowanie
reins wodze
repatriation przesiedlenie
repeal odvolat
republic republika republika republika
respect for the integrity of the state poszanowanie nienaruszalno?ci/integralno?ci pa?stwa
resume diplomatic relations wznowic stosunki dyplomatyczne
retaliatory actions/measures środki odwetowe
retroactive law retroaktivní zákon
revolution rewolucja revoluce revolúcia
right-winger prawicowiec
riot zamieszki nepokoje
riot zamieszki nepokoje
rule of law rządy prawa
second round of elections druga tura wyborów
secret ballot w tajnym glosowaniu
sedition wywrotowe (działania _)
seek a new mandate ubiegać się o relekcję
self-determination samostanowienie
separation of powers rozdział władz
Shadow Cabinet (the _) gabinet cieni
signatory sygnatariusz
soapbox oratory przemówienie uliczne
sovereign svrchovany
sovereign svrchovaný
sovereignty suwerenność svrchovanost
special envoy specjalny wyslannik
splendid isolation doskonała izolacja
splendid isolation polityka izolacjonistyczna
splinter group rozłamowa (grupa _)
splinter party odłamowa (partia -)
split, rift, discord rozdźwięk
spoils of war lupy wojenne
spokesman rzecznik mluvčí splnomocnenec
stalemate sytuacja patowa
state państwo stát
stick and carrot policy kija i marchew (polityka _)
subject poddanny
suicide bomber zamachowiec-samobójca
superpower supervelmoc
swastika hákový kříž
take up arms chwycić za broń
territorial claims roszczenia terytorialne
the Allies alianci
the ceding of powers to regional governments delegowanie/cedowanie uprawnie?
the powers that be decydenci
the Right prawica
tighten the borders uszczelnic granice
trample on human rights deptac prawa czlowieka
truce rozejm
turnout frekwencja wyborcza
UN ONZ OSN Organizace spojených národů
under house arrest areszcie domowym (w _)
Universal Declaration of Human Rights Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka
upheaval, revolution, coup przewrót
veto n weto veto (zákaz)
veto v postawić weto vetovat
vote of censure wotum nieufnosci
voter wyborca volič volič
voter, elector wyborca
voting rights právo hlasovat
war wojna válka vojna
weapons of mass destruction broni masowego rażenia zbrany hromadného ničení
wheeling and dealing przepychanki polityczne
zoning strefowanie
Allow me to introduce myself. Pan pozwoli, że się przedstawię, Nowacki. Dovlte, abych se představil. Novacki.
apology przeproszenie omluva
As you like. Jak pan uważa. Jak myslíte.
Bad luck Ale pech! To je ale smůla!
Careful Ostrożnie! Opartnĕ!
Come to my house for coffee. Zapraszam pana do siebie na kawę. Zvu vás k sobĕ na kávu?
Don't mention it. To drobiazg. To je maličkost.
Don't worry. Proszę się nie martwić. Nemĕjte starosti.
Enjoy it! Užij si to!
Feel at home. Proszę czuć się u nas jak u siebie w domu., Bud'te u nás jako doma.
Get well soon! Brzké vzdranení!
give a small formal party dělat pohoštění
Good luck Dużo powodzenia! Hodnĕ úspĕchů!
Good luck! Hodně štěstí!
Good luck! (Lots of success! Hodně úspěchů!
Have a nice weekend! Hezký víkend!
Here's to your health! Wznoszę toast za pana zdrowie. Připíjím na vaše zdraví.
How can I help you? Służę panu Jsem vám k dispozici.
How do you like it here? Jak się panu tutaj podoba? Jak se vám zde líbí?
I have a big favo(u)r to ask of you. Mam dużę prośbę do pani. Mám k vám velkou prosbu.
I hope you forgive me. Mam nadzieję, że mi państwo wybaczą. Doufám, že mi to odpustíte.
I hope you'll like it here. Mam nadzieję, że będzie się panu u nas podobało. Doufám, že se vám u nás bude líbít.
I thank you wholeheartedly for everything. Serdecznie wam za wszystko dziękuję. Srdečnĕ vám za všechno dĕkuji.
I think this is delicious to mi smakuje chutná mi to
I wasn't expecting that. Tego się nie spodziewałem! To jsem nečekal.
I'll come as soon as I can. Przyjdę, jak tylko będę mógł. Jakmile budu moct, přijdu.
I'll tell him you're here Zaanonsuję pana. Ohlasím vas
I'm in a hurry. śpieszę się Mám naspĕch.
I'm not disturbing you Czy nie przeskadzam? Neruším?
I'm not imposing, I hope. Nie przeszkadzam? neruším?
Im sorry to be so late. Przepraszam pana za duże spóżnienie. Omlouvám se vám za velké zpoždĕní.
I'm sorry. Przykro mi. Je mi líto.
I'm terribly sorry. Najmocniej przepraszam. Prosím velice za prominutí.
I'm very grateful to you. Jsem vám velmi vdĕčný. Jestem panu bardzo wdzięczny.
I'm very sorry, but I can''t come. Bardzo żaluję, ale nie mogę przyjść. Velice lituji, ale nemohu přijít.
I'm very sorry, but I have to go now. Bardzo mi przykro, ale muszę już iść. Je mi velmi líto, ale musím už jít.
I'm very sorry. Bardzo przespraszam. Promińte. prosím.
invitation zaproszenie pozvání
Is this a bad time? nie przeszkadzam? neruším?
It doesnt matter Nie szkodzi. To nevadí.
It's not my fault. To nie moja wina. To není má vina.
It's nothing. To nic. To nic.
likewise nazwajem nápodobně
Make yourself at home. czuć się jak u siebie w domu cítít se jako doma
May I ask you a favo(u)r? Sním vás/tě o něco poprosit?
May I help yoù? Mohu vám být nějak nápomoceñ?
May I? Dovolíte?
No bother at all. (Nothing happened) Nic się nie stało. Nic se nestalo.
pay us a visit wpaść do nas zajít k nám
Please bring your wife. Proszę przyjść z żoną. Přived'te s sebou svoji paní.
Please sit down. proszę usiąć. sednĕte si.
Pleased to meet you Bardzo mi miło poznać państwa. Tĕší mĕ, że vás poznávám.
Say hello to your father for me. Pozdrowienia dla pańskiego ojca. Pozdravujte vašeho pana otce.
send one's regards przekazać ukłony výřídit poručeñí
sorry lituju
Sorry I'm late Promiňte, že jdu pozdě
Stop by our place. Proszę wpaść kiedyś do nas. Zaskočte k nám nĕkdy.
Take a seat! Posaď se.
Thank you very much for your help. Serdecznie panu dziękuję za pomoc. Moc vám dĕkuji za pomoc.
thanks dzięki díky vd'aka
Thanks for the invitation. Dziękuję za zaproszenie. Dĕkuji za pozvání.
Thanks, likewise Dziękuję, nawzajem! Dĕkuji, nápodobné!
Thank-you for having us. Dziękuję za miłe przyjęcie. Dĕkuji za přijetí.
Thank-you very much. Dziękuję ci bardzo. Velice ti dĕkuji.
Thank-you. Dziękuję (panu) Dĕkuji (vám)
That doesn't matter To nie ma znaczenia. Na tom nezáleží.
that's very kind of you jste velice laskav
That's very kind of you. To bardzo uprzejmie z pana strony. To je od vás velice hezké.
That's very kind of you. to miło z twojej strony to je od tebe milé
That's very kind of you. (formal) To bardzo miło z pana (pani) strony. To je od vás velice milé.
That's very kind of you. (informal) To miło z twojej strony. To je od tebe milé. Jste velice laskav.
We made a mistake. Zrobiliśmy błąd. Udĕlali jsme chybu.
We're delighted to see you again. Bardzo się cieszymy, że pana znowu widzimy. Jsme velice rádi, že vás zase vidíme.
What day would suit you? Który dzień panu odpowiada? Který den vám vyhovuje?
What would you like Czego pan sobie życie? Co si přejete?
What's your name Jak się pan nazywa? Jak se jmenujete?
What's your nationality? Jakiej jest pan narodowości? Jaké jste národnosti?
With whom do I have the pleasure. Z kim mam przyjemność? S kým mluvím?
You have my sympathy Wspólczuje Panu
Do you have time today? Czy pan ma dzisiaj czas? Máte dnes čas?
vote głosować hlasovat hlasovať
about me o mnie o mně
about us o nas o nás
about what o czym o čem
about whom o kim o kom
about you o tobie o tobě
according to według podle podľa
around (go - city, Europe) po + loc
at, beside przy při, u, vedle pri
at, by, with při + loc
before przed přede pred
below poniżej pod poniže
besides, apart from oprócz (teg) kromě toho okrem
between pomiędzy mezi, postřed medzi
beyond, behind za za, v za
contrary, versus przeciw proti proti
due to vlivem + gen
for dla pro pre, ku
for her pro ni
in the name of jménem
instead of zamiast místo namiesto
next to obok vedle + Gen
regarding, as to ohledně
thanks to díky + dat
through prostřednictvím
through skrz + acc
through, by przez přeš, skrz cez
to do do, k do, k(u), na
travel around Europe cestovat po Evropě
until, even aż do až + gen
with me se mnou
with, from z s, z s, z
against przeciw proti
against, opposite proti + dat
because of kvůli + dat
opposite, across the street naproti + dat
regarding vzhledem + dat
thanks to díky + dat
to, towards k / ke + dat
toward(s), in the direction of směrem + dat
around okolo + gen
around + gen bolem + gen
aside from abstrahując od+gen
by means of pomocí + gen
near blízko + gen
near, at somebody's place u + gen
not far (from) nedaleko + gen
owing to + gen vinou
without bez + gen bez + gen bez
above nad + instr nad + instr
behind za za + instr
behind, in -(time) za + instr
between, amon między mezi + instr
between, among mezi + instr
in front of przed + inst před + instr
in front of, ago před + instr
over, above nad + instr
under, beneath pod + instr
under, underneath pod + instr
with s, se + instr
actor aktor herec
actrice aktorka herečka
adviser, counsellant doradca poradce poradca
barber fryzjer męski holič
beekeeper pszczelarz včelař včelár
biologist -s biolog -ové
brewer piwowar sládek
butcher řezník
caterer aprowizator
comedian komik
craftsman, artisan rzemieślnik řemeslnik remeslnik
customs officer celnik
dentist dentysta zubní lekař
dentist dentysta zubní lékař (zubák)
dentist dentysta zubní lékař (zubák)
deputy, assistant director náměstek
director, CEO, head schoolmaster, curator ředitel
director, producer reżyser režisér režiser
doorman, gatekeeper, receptionist portier vrátný vrátnik
dustman, garbage man śmieciarz
economist -s ekonom -ové
entrpreneur, businessman przedsiębiorca podnikatel podnikateľ
expert, appraiser rzeczoznawca znalec nalec
expert, specialist odborník
foreman dílovedoucí
gardener ogrodnik zahradník
government official urzędnik úředník úradník
guide przewodnik průvodce /průvodkyně
hairdresser (ladies') fryzjer kadeřník
intermediator, broker, agent, mediator pośrednik zprostředkovatel sprostredkovateľ
journalist novinář
judge sędzia soudce / soudkyn
judge, referee rozhodčí
ladies' hairdresser fryzjer kadeřnik
lawyer adwokat advokát
lawyer, attorney prawnik právnik právnik
librarian bibliotekarz knihovník
lifeguard ratownik plavčik / plavčice
metallurgist hutnik hutník hutník
miner górnik horník
model modelka
musician muzyk hudebník hudobník
nurse pielęgniarka zdravotní sestra
nurse ošetřovatelka
painter (house-) natěrač
plumber hydraulik instalatér inštalatér
politician polityk politik
professional fachowiec odborník odborník
pupil (school) uczeń žak
researcher, scientist -s badacz výzkumník výzumníci
sailor, seafarer námořní
saleswoman sprzedawczyni prodavačka
scientist naukowiec vědec
sculptor rzeźbiarz sochař, řezbář sochař, rezbár
specialist fachowiec, specjalista odborník
teacher nauczyciel, nauczycielka učitel, učitelka
trainee lawyer aplikant
translator, interpreter tłumacz tlumočník, překladatel tlmočník, prekladateľ
unemployed bezrobotny nezaměstnaný
worker robotnik dělník robotník
anything, whatsoever cokolwiek cokoliv čokľvek, voľačo
everybody wszyscy všichni
everything wszystko všechno všetko
he on onen on
nobody nikt nikdo
nothing nic nic nič
sb else ktoś inny někdo jiný
she ona ona ona
somebody ktoś někdo
something coś něco niečo, čosi
they oni oni
they (fem) one
to you ti, tobě
we my my my
whom (instr) kým
with what (instr) čim
him, it (acc) ho
me (acc)
us (acc) nas nás
you (direct object) ciebie, cię tě,tebe
you pl acc vás
our nasz náš náš
your twój tvůj tvoj
to her (dative) jí (daţ)
fair words butter no parsnips cacanka (obiecanka _ a głupiemu radość)
Like father like son. Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
The mice will play when the cat's away. Myszy tańcują, gdy kota nie czują
Where there’s a will, there’s a way Dla chcecego nic trudnego
you can't make an omelette without breaking eggs drwa (gdzie _ rąbią, tam wióry lecą)
Where are you from? Odkud jste?
Can you help me? Czy moż mi pan pomóc? Můžete mi pomoct?
Can you tell me... Czy może mi pan powiedzieć...? Můžete mi říct...?
from where Skąd? Odkud?
How do you like it? Jak się to panu podoba? Jak se vám to líbí?
how long jak długo jak dloho?
How long do I have to wait Jak długo będę musiał czekać Jak dlouho budu muset čekat
How long does it take Ile czasu to zajmie? Jak dlouhu to bude trvat?
how much, many ile kolik kol'ko
how, like jak jak
I have a big favor to ask you. Mam do pana wielką prosbę. Mám k vám velkou prosbu.
I'd like to ask you about something. Chciałbym pana o coś spytać. Rád bych se vás na nĕco zeptal.
question pytanie otázka, dotaz otázka
Since when have you been in Prague? Od kiedy jest pan w Pradze? Odkdy jsye v Praze?
what co co čo
What are you looking for? Czego pan szuka? Co hledáte?
What for Po co? Nač to je?
What for? za co? k čemu?
What is it for Do czego to służy? K čemu to je?
What is it made of? Z czego to jest? Z čeho to je?
What is it? Co to jest? Co je to?
What is written there? Co tam jest napisane? Co tam je napsáno?
What kind jaki? jaký?
What would you do if you were in my place? Co pan by zrobił na moim miejscu? Co byste udĕlal na mém místĕ?
What? Co? Co? Čo?
What's it about O co chodzi? Oč jde?
What's new? Co słychač? Co je nového?
what's this about? o co chodzi? oč se jedná?
when kiedy kdy kedy, ked'
where gdzie kde, kam kde, kam
Where shall we go today Dokąd dziś pójdziemy Kam dnes půjdeme
Where were you (woman) Gdzie pani była? Kde jste byla?
Where were you? (man) Gdzie pan był? Kde jste byl?
Where will you be tonight Gdzie pan będzie wieczorem? Kde budete večer?
where? gdzie? kde?
who kto kdo kto
Who do I need to ask? Do kogo trzeba się zwrócić? Na koho se mám obrátit?
Who is it for? Dla kogo to jest? Pro koho to jest?
Whom are you looking for Kogo pan szuka? Koho hledáte.
whose? czyj, czyja, czyje? čí?
why? dlaczego? proč?
transceiver nadbiornik
transmission nadawanie
ad, advertisement ogłoszenie ohlášení, inzerát
book książka kniha kniha
chapter rozdział, kapituła kapitola
copy down wynotować
daily (newspaper) dziennik noviny, deník denník
dictionary słownik slovník slovník
Do you have foreign newspapers and magazines? Czy ma pan gazety i czasopisma zagraniczne? Máte zahraniční noviny a časopisy?
editor, publisher wydawca nakladatel vydavatel
editorial wstępniak
envelope koperta obálka
evening paper dziennik wieczorny večerník m1
excerpt wyciąg, wypis výnatek
extract, abstract wypis
fairy tale bajka pohádka rozpravka
fairytale bajka pohádka
file skoroszyt
fill in (form) wypełnić vyplnit
finish reading dočíst
foreward, preface przedmowa předmluva predslov
functional illiteracy wtórny (analfabetyzm -)
handwriting charakter pisma
illustrated magazine tygodnik ilustrowany ilustrowaný týdeník
index skorowidz
ink atrament inkoust atrament
leaflet, flyer ulotka leták leták
legible čitelný
list, register spis soupis, seznam zoznam
local newspaper miejscowa gazeta místní noviny
manual, textbook podręcznik učebnice príručný
manuscript rękopis rukopis rukopis
message wiadomość vzkaz
monthly publication miesięcznik mĕsíčník m1
morning paper dziennik poranny raník m1
newspaper gazeta noviny
notepad poznámkový blok
novel powieść román román
nursery rhymes wyliczanki dla dzieci
page strona stránka (na stránce pět)
paper papier papír
pencil ołówek tužka ceruzka
poem wiersz báseň f.
poet poeta básnik básnik
press prasa tisk m1
print druk tisk tlač
public opinion poll badanie opinii publicznej
reader czytelnik čtenář čitateľ
scribble (worthless) wypociny
signature podpis podpis podpis
story, tale opowiadanie povídka
subscription abonament abonmá, předplatné
subscription prenumerata předplatné predplatné
tabloid (newspaper), paving stone, cobblestone brukowiec
typewriter maszyna do pisania psací stroj
volume, tome tom svazek diel, zväzok
weekly magazine tygodnik týdeník týždeník
write pisać psát / napsát písať
writer, author pisarz spisovatel spisovateľ
airmail letecky
recipient adresat, odbiorca adresat adresát
registered letter doporučený
sender odesílatel
stamp znaczek pocztowy poštovní zámka
zip code PSČ (pé es če)
letter list dopis list
abbey opactwo
abbot opat
absolution rozgrzeszenie
agnostic agnostyk agnostik
All Saintś Day Wszystkich Świętych (1 listopada)
alms datki
alms jałmużna
altar boy ministant
angel anioł anděl anjel
Angelus Anioł Pański
apostle apostoł
Ascension wniebostąpienie
Ascension Day święto Wniebowstąpnienia
Ash Wednesday Popielec, środa popielcowa
Assumption Wniebowzięcie
atheist bezbożny
baptise, christen, water down chrzcić
baptism chrzest
baptismal font chrzcielnica
baptist chrzciciel
bigot dewotka
bigot, santimonious hypocrite, goody-goody świętoszek
bishop biskup
blasphemous bluźnierczy
cathedral chrám
celebrate the mass odprawiac msze
chapel kaplica
chapel kaple
Christian chrześcijanin křesťan kresťan
Church of the Nativity Bazylika Bozego Narodzenia
clergy, priesthood duchowieństwo
cloister gallery kruzganek
confession spowiedź f.
confirmation bierzmowanie
convert to Catholicism przejść na katolicyzm
cross krzyż kříř kríž
curate wikariusz
curate wikary
curse przekleństwo prokletí, kletba nadávka
curse, ban, excommunication klątwa
curse, excommunicate wyklinać /wykląć
deacon diakon
deacon, dean dziekan
devout bogobojny
Easter meal święcone
Epiphany święto Trzech Króli (6 stycznia)
faith wiara víra viera
faith wiara víra
food traditionally blessed in church before Easter święconka
Garden of Eden rajski ogród
Gethsemane Ogród Oliwny
God Bóg bůh boh
God Almighty wszechmogący (Bóg -)
Good Friday Wielki Piątek
hell piekło peklo peklo
high priest arcykaplan
Holy See Stolica Apostoliska
iconoclastic obrazoburczy
Immaculate Conception Niepokolane Poczęcie
incense kazidło
lay laicki
Lent Wielki Post
make the sign of the cross kreślenie znaku kryża
Maundy Thursday Wielki Czwartek
Messiah Mesjasz
miracle cud zázrak zdzrak
monk zakonnik mnich rehoľnik, mních
Moses Mojżesz
Mother Superior przełożona (siostra -)
Muslim mahometanin
nun mniszka
nun zakonnica
ordain a priest wyswiecic ksiedza
ordinary(bishop) ordynariusz
Orthodox church cerkiew f. pravoslavný kostel pravoslávny kostol
Orthodox church adj. cerkiewny
pagan pogański pohanský pohanský
pagan, heathen poganin-poganka
Palm Sunday Niedziela Palmowa
papacy papiestwo
Papal Nuncio nuncjusz papieski
paradise raj ráj
parish church fara
parson, rector, parish priest proboszcz
Passover Pascha
pews lawki koscielne
prayer modlitwa modlitba
prayers, incantations modly
preacher kaznodzieja
presbytery plebania
priest duszpasterz
priest kapłan
priest ksiądz kněz kňaz
priesthood kapłanstwo
pulpit ambona
purgatory czyściec
Redemption Odkupienie
redemption wykup
religion religia náboženství náboženstvo
resurrection wskrzeszenie
rosary rożaniec
sacrilege świętokradztwo
secular, lay ściecki
separation of Church and State rozdział kościoła od państwa
sermon kazanie
shrine kapliczka
Shrove Tuesday tłusty wtorek
Shrovetide (last days of carnival) ostatki
sin grzech hřích hriech
skullcap piuska
skull-cap mycka
synagogue bóżnica
take the collection kwestować
temple świątynia
Ten Commandments (tthe _) przykazań (dzisięcioro _)
the devil, Satan bies
the Holy trinity Trójca święta
the Pope papież papož pápež
the Virgin Mary Matka Boska
Trinity Sunday święto Trójcy Świętej
worshipper czciciel
pagan, heathen pogański adj
child's dish dětská porce
Dd you enjoy your meal? Chutnalo vám?
Did you enjoy your food? Chutnalo vám?
I didn't order this. To jsem si neobjednal /a
Ill try to find a table Spróbuję znalez2ć stolik. Zkusim najít stůl.
Keep the change. To je pro vás. (v pořádku)
order objednávka
Please bring us Přineste nám prosím
Separate checks please Platíme každý zvlášť
table for four (reserve a -) stůl pro čtyři osoby (rezervujte -)
toothpick wykałaczka
waiter, waitress kelner, -ka číšník / čísnice čašník
beer glass (wine, vodka, water -, champage -) sklanka do piwa (wina, wódki, wody, szampana)
Bring me...(restaurant) Dám si...
butter dish maselniczka
call the waiter przywołać kelnera
cancel the reservation odwołać rezerwację
canteen, cafeteria stołówka
eat out jeść poza domem
eggcup kieliszek do jaj
grillroom smażalnia, rożen
menu jadłospis jídelní listek
reserve a table zamówić stolik w restauracie
separate checks or together? zvlásť nebo dohromady?
soup bowl, dish waza do zup
table for five stolik na pieć osób
teapot imbyk, imbryczek
tea-room herbaciarna
tip napiwek spropitné
tray taca
Waiter! pane vrchní!
Waitress! mladá paní!
Well pay together. Prosím všechno dohromady.
What would you recommend? Co byste mi doporučil -a?
for example na przykład třeba
Really? Naprawdę? Opravdu?
Surely you're exaggerating. Pewnie pan przesadza. To jistĕ přeháníte?
You don't say! Coś podobnego! Nĕco takového!
applied research badania stosowane
Archimedes’ principle prawo Archimedesa
basic, fundamental research badania podstawowe
carry out an experiment przeprowadzać doświadczenie
centrifugal (force) odśrodkowa (siła _)
centripetal (force) dośrodkowa (siła _)
chain reaction łańcuchowa (reakcja -)
Einstein's theory of relativity Teoria względności Einsteina
flame płomień plamen plameň
gas gaz plyn plyn
geography geografia zeměpis
gravity przyciąganie ziemskie
gravity siła ciężkości
greenhouse effect efekt cieplarniany
impetus, momentum rozpęd
incidence częstość
investigator badacz
IQ iloraz inteligencji
lab coat chałat
laboratory assistant laborant
liquid płyn tekutina, kapalina tekutina
microbe, micro-organism drobnoustrój
natural science przyrodnoznawstwo
natural selection dobór naturalny
NDT non-destructive testing badanie nieniszczące
nuclear waste odpady radioaktywne
pie chart wykres kołowy
pressure ciśnienie tlak tlak
pressure presja nátlak nátlak
radiation promienowanie
refraction of light załamanie światła
routine test badanie okresowe
semi-conductor półprzewodnik
soil erosion erozja gleby
solar system układ słoneczny
solid-state physics fizyka ciała stałego
space-time (continuum) czasoprzestrzen'
specific gravity ciężar właściwy
spontaneous combustion samozapalenie
steam para para para
supernumerary embryos nadliczbowe embriony
wavelength długość fali
port przystań přístav prístav
raft tratwa vor plť
shark rekin
next fall Jesienią przyszłego roku příští rok na podzim
this summer W lecie tego roku letos v létĕ
hear słyszeć slyšet počuť
hot adj gorący horký horúci
hot adv gorąco horko
noise hałas hluk, rámus hluk
pain ból bolest
perceive, spot spostrzec zahlédnout
sense sens smysl, význam zmysel
smell, scent zapach vůně vôňa
sound wdzięk půvab pôvab, žaro
thirst, craving pragnienie žízeň smäd, túžba
touch dotknąć dotknout dotknúť sa
view, sight widok pohled, vyhlídka výhľad
feel czuć (się) cítit (se)
basket koszyk košík
bookshop księgarnia knihkupectví
butcher shop řeznictví
clearance sale wyprzedaż
counter pult
expensive (That's _) drogie (To jest _) drahé (To je _)
flea market bleší trh
flower shop kwieciarnia květinářství
Food stores open at six or seven o'clock. Sklepy spożywcze otwiera się o szóstej lub o siódmej. Potravinářské obchody otevírají v šest nebo v sedm hodin.
go shopping robić zakupy nakupovat
greengrocer zelinař
How much does it cost? Ile to kosztuje? Kolik to stojí?
I have to get some shopping done today. Muszę dziś zrobić zakupy. Musím dnes nakoupit.
in a department store w domu towarowym V obchodním domĕ
inexpensive tani levný
Is it o.k. if I try it on? Czy można to przymierzyć? Můżu si to prohlédnout
jewelry store klenotník
Lets go shopping. Idziemy po zakupy. Jdeme nakupovat.
liquor store obchod s lihovinami
market targ trh (ne trhu)
May I have a look Czy mogę to obejrzeć? Můżu si to prohlédnout
Most shops close at six. Większość sklepów zamyka się o szóstej. Vĕtšina obchodů zavírá v šest hodin.
newspaper stand novinový stánek
Other stores open at nine. Pozostale sklepy otwierą się o ósmej lub o dziewiątej. Ostatní obchody otevírají v osm nebo v devĕt hodin.
plastic bag igelitová taška
Please wrap it for me. Proszę mi to zapakować. Zabalte mi to, prosím vás.
purchase koupě
shoestore sklep obuwniczy
shop window výloha (ve výloze)
shopping bag nákupní taška
That's cheap. To jest tanie. To je laciné.
That's expensive. To jest drogie. To jest drahé.
toystore hračkářství
watchmaker? zegarmistrz hodinař
What's the price? Jaka jest cena? Jaká je cena?
When do the shops open (close) Kiedy otwierą się (zamyką się) sklepy? Kdy otevírají (zavírají) obchody?
When is this shop open? Od której ten sklep jest czynny? Od kolika má ten obchod otevřeno?
Where can I buy... Gdzie można kupić...? Kde se dá koupit...?
Where did you buy it? Gdzie pan (pani) to kupił (kupiła)? Kde jste to koupil (koupila)?
attention, notice uwaga pozor, pozornost pozornosť
Beware of dog! Uwaga, zły pies! Pozór, zlý pes!
Children must be accompanied by adults Dzieci tylko pod opieką rodziców Děti jen v doprovodu rodičů
cloakroom szatnia šatna
cloakroom free of charge szatnia bezpłatna šatna zdarma
close the door zamykać drzwi! zavírejte dveře!
closed zamknięte zavřeno
Closed today Dzisiaj zamknięte Dnes zavřeno
Cold water Zimna woda Studená voda
Danger! Uwaga! Pozór!
Dining room Jadalnia Jídelna
Do not enter wstęp wzbroniony vstup zakázán
Do not touch! Nie dotykać! Nedotýkat se!
down with - precz z - prýč preč
emergency exit nouzový východ /výstup
entrance wejście vchod, vstup
exit wyjście východ
exit východ
First aid Pierwsza pomoc První pomoc
forbidden zabronione zakázáno
High voltage! Uwaga, wysokie napięcie! Pozór, vysoké napĕtí!
hot water ciepła woda teplá woda
Information desk Informacja Informace
Ladies dla pań ženy
Men Dla panów Muži, Pàni
no camping Rozbijanie namiotów zabronione Táboření zakazáno
No forest fires Palenie ognisk w lesie zabronione Rozdĕlávání ohnĕ v lese zakázáno
No Parking Parkowanie zabronione Parkování zakázáno
No pictures Fotografowanie zabronione Fotografování zakázáno
No smoking Palenie wzbronione Kouření zakázáno
Occupied Zajęte Obsazeno
Open Otwarte Otevřeno
Parking Parking Parkovištĕ
Please keep this place clean Uprasza się o zachowanie czystości! Udržujte čistotu!
Poison Trucizna Jed
public lavatory ubikacje publiczne veřejne záchodky
Pull /push Ciągnąć / Pchnąć K sobě / Od sebe
push /pull pchnąć / ciągnąć Tam / Sem
quiet n cisza ticho
quiet please Proszimy o ciszę! zachovejte klid!
reserved zarezerwowane zadáno
road works roboty drogowe na silnici se pracuje
Stop! Stać! Stůj!
toilet, WC ubikacja záchod
warning ostrzeżenie varování výstraha
warning, danger uwaga pozor
Wet paint świeżo malowane čerstvě natřeno
big duży velký vel'ký
bigger większy větší väčší
enlargement, increase powiększenie zvětšení zräčšovať sa
great, large wielki velký veľký
mere pouhý
more więcej víc, více viacej
narrow wąski úzký úzky
size rozmiar rozměr veľkosť, rozmer
small mały malý malý
smaller mniejszy menší menší
vast rozległy rozlehý
asshole. klutz dupek
balls, nuts kule bilardowe
beer (coll) pivčo
bird*, chick* kočka*=hezká holka
birdbrain ptasi mózdzek
blab, chat nawijac
blabbermouth papla
boob tube szklane pudlo
boozer, wino oliwa
busker, bad musician klezmer
cancer-stick lulka
commie* komuch
cop, flatfoot kraweznik
cough it up!, give it to me! kopsnij!
crap, junk syf
dimwit gamon
dive, den of thieves melina
dive, greasy spoon, cheap hotel, sweat shop syfiarenka
dog-faced boy or girl koczkodan
dried-up old bag, biddy * klimaksiara
drop dead! niech cie szlag trafi!
dumbskull ciemnak
dumbskull tuman
egghead, bookworm jajoglowy
fag (cigarette) pet
fag (cigarette) szlug
faggot cwel
fat-ass dupa jak szafa trzydrzwiowa
fatso spaslak
firewater, hooch * kira *
floozy, slut kurwiszonek
get lost! spadaj!
get turned on, horny * napalac sie
give a suprised look (coll) zírat=dívat se překvapeně
hack (journalist) pismak
hand it over! przekaz!
horse piss lura
how about a knuckle sandwich? skuje ci ryj
I'll rearrange your face zajebie (ja cie _)
jail, the "can", clinker puszka 2
jalopey, old, rusty car rzech
jerk, dork wat
lady's man popychacz
leech, person living at others expense sepiarz
looney, nutcase czubek
loser, slouch, limp dick cienias *
love nest, den of sin cieply kacik
mad*, nuts* cvok*=blázen
main squeeeze laseszka
mate, friend (coll) kámoš=kamarád
men`s shorts namiocik *
mitt, paw (hand) graba
money (coll) prachy = peníze
money-grabber, greedy kutwa
monk, priest czarny *
moron cymbal
noggin (head) czajnik*
nose (slang) nochal*
nose * kinol *
numbskull, nerd pojeb
old geezer pryk
old hag * jedza *
one hundred Czech crowns kilo*
pad, flat, digs kwadrat
pain in the ass menda
peddlar, two-bit merchany kupczyk
Piss off! Ciągnij smugę!
police dog, watchdog lachuchowiec
priest * klecha *
quack, witch doctor konowat
rags, gear lachy
rubber * mudurek na malego *
schnoz (nose) niuchacz
shoes * glany
slut, tart cichodajka
smelly feet, blomodrosis sztynk gir
stool pigeon, double crosser * kablownik *
stoolpigeon, ratfink gumowe ucho
stuck-up old lady darmulka
teeth * sztachety
useless twit rapiec
wet blanket smutas
What`s the damage? Ile wisze? *
wheeler-dealer przewalacz
Yank jankes
yob, troublemaker, hothead kozak
you know, listen vole
ashtray popielniczka popelníček, popelñík popolník
cigarette papieros cigareta cigareta
cigarette-holder papierośnica
Do you have a light? Czy mogę poprosić o ogień Mohu si připálit
Do you smoke Czy pan(i) pali Kouříte
Excuse me, is smoking allowed here Przepraszam, czy wolno tutaj palić Promiňte, smí se tady kouřit
I don't smoke Nie palę. Ne kouřím
lighter zapalniczka zapalovač zapaľovač
match zapałka zápalka, sirka zápalka
May I smoke? Smím si zapálit?
no smoking kouření zakázáno palenie wzbronione
non-smoker nekuřak niepalący
pipe fajka dýmka
smoke kouřit palić
smoker palacz kuřák, topič kurič, fajčiar
tobacco tytoń tabák tabak
tobaconnist trafika
racial prejudice uprzedzenie rasowe
vocational training ksztalcenie zawodowe
murmur, rumble, purr pomruk bručení bručanie, mrmlané?
quiet adj cichy tichý tichý
silence cisza klid, ticho ticho, tíšina
sound dzwięk zvuk zvuk
voice głos hlas, zvuk desi, dakde, vol'akde
rocket rakieta raketa raketa
stray satellite błądzący (satelita _)
aggressor, assailant, forward centre (sport) napastnik 2
archer łucznik
archery łucznictwo
assistant, half-back (sport) pomocnik
athlete sportowiec
backstroke grzbietowy (styl -)
balance beam belka wagi
balance beam równoważnia
barbell sztanga
baseball palant
baseball piłeczka baseballowa
baseball glove, mitt rękawica do gry w baseball
basketball koszykówka košiková
basketball player koszykarz
bat (baseball _) kij do gry w baseball
bench press wyciskanie sztangi
bicycle pump pompka rowerowa
birdie lotka (w badmintonie)
bowling kręgle
bowling ball kula do gry w kręgle
bowling-alley kręgelnia
boxer pięciarz
boxer, prize-fighter pięściarz
boxing pięściarstwo
boxing gloves rękawice bokserskie
breaststroke żabka
buoy pływak plavce, splávek plavec
butterfly-stroke motyłek
canoe kánoe
cheer on a team dopingować
competitive sports wycznowe (sporty _)
crawl krawl
cross-country race bieg na przelaj
cross-country race bieg przełajowy
cross-country skiing naciarstwo biegowe běh na lyžích
cross-country skiing przełajowe (naciarstwo _)
cross-country skis narty biegowe
crunches zkracovačky
cycling kolarstwo
cycling cap cyklistówka
cyclist kolarz
cyclist, bike-rider kolarz cyklista cyklista
dart strzałka (do rzucania)
dart -s rzutka -ki
decathlon dziesięciobój
discus dysk
discus thrower dyskobol
diving skoki do wody
diving board skokanské prkno
downhill skiing naciarstwo zjazdowe
dumbbell hantle
dumbbell sztangielka
dumb-bells ciężarki gimnastyczne
dumbell fly exercise (lying on bench) rozpietki
exercise ćwiczenie cvičení cvičenie
exercise bike, stationary bicycle rower treningowy
fake an injury. udać rannego
fencing szermierka
figure skating jazda figurowa na lodzie
figure skating łyziarstwo figurowe
fins płetwy
fishing rod, fishing pole wędka
fitness club odnowy (centrum -)
fitness, efficiency sprawność
football (UK), soccer (US) kopaná
football pitch boisko pilkarskie
football team fotbalové mužstvo
football, soccer futbol fotbal
forward bend (exercise) skłon
gliding szybownictwo
go bowling hrát kuželky
goal bramka branka
goalie bramkarz
goalie, goalkeeper bramkarz brankař
golf club kij golfowe
golf cub kij do golfa
golfball pileczka
gymnastics gimnastyka tělocvik gymnastika, telocvik
half-time poločas
hammer throw rzut młotem
hang gliding lotniarstwo
high jump wzwyż (skok -)
hockey stick kij hokejowy
horsemanship hipika
horse-riding jeździectwo
hurdle race bieg przez płotki
hurdler płotkarz 2
I exercise gimnastykuję się cvičím
I swim uprawiam pływanie plavu
ice hockey hokej na lodzie lední hokej
indoor swimming pool basen kryty
javelin thrower oszczepnik
javelin, spear oszczep
jump rope skakanka
knee bend przysiad
knee pads nakolanniki
lap okrążenie
lap time międzyczas
lateral raises (shoulder) wznosy ramion w bok
left/right hook (boxing) sierpowy (prawy/lewy
leg lifts uginanie nóg
leg lifts wznosy nóg
locker room/changing room szatnia
long jump skok w dal
lose (game) przegrać prohrat prehrať
motorboat motorówka
mountain bike rower górski
mountain climbing horolezectví
net sieć síť
obstacle race bieg z przeszkodami
parachute jumper skoczek spadochronny
parachuting spadochroniarstwo
paraglider, hang-glider lotnia
parallel bars drążek (drążki) (gymnastyczne)
parallel bars poręcze (symetryczne)
pass to the centre-forward (soccer) centra
penalty rzut karny
penalty kick rzut wolny
pentathlon pięciobój
pin kręgiel
pingpong ball piłeczka pingpongowa
pole vault (pole) skok o tyczce (tyczka)
professional (sport) wyczynowiec
puck krążek hokejowy
pull bar behind head (seated) back sciaganie drazka
pulling bar rowing (seated) przyciąganie drążka
pull-ups podciąganie
push-up -s, press-up -s pompka -pompki
race wyścig závod preteky
racing bike rower wyścigowy
racing bike wyścigówka
racing, competion závody
referee, umpire, arbitrator, peacemaker rozjemca
relay race bieg sztafetowy
rings (gymnastics) kółka
rival konkurent, rywał soupeř
roller skates łyżworolki
roller skates wroki
rowing wioślarstwo veslovaní
runner-up (sport) wicemistrz
running machine, treadmill bieżnia 2
runway, racetrack, tire tread bieżnia
sailing żeglarstwo jachting
scuba diver płetwonurek
scuba diving nurkowanie z aparatem tlenowym
serve (sport) zagrywać /zagrać
serve (sport), opening gambit zagrywka
serve (tennis) podanie 2
serving player gracz podający
shin-guard, kneepad nagolennik
shooting strzelanie
shot put pchnięcie kulą
shoulder shrugs szrugzy
sit-ups brzuszki
skate łyżwa
skateboard deskorolka
ski narta lyže lyža
ski poles kijki naciarskie
ski tow lyžařský vlek
skiing lyžovaní
sledge, sled sanki pl.
sleigh sanie pl, sanki pl saně (jizda na saních)
snorkelling nurkowanie z maską i fajką
snowshoes rakiety śnieżne
somersault fikołek
somersault koziołkować
spear, javelin oszczep
sportsmanship sportowe zachowane
springboard odskocznia
squat dřep
squats przysiady
stick kij kokejowy
stopwatch, halfback, centre-half stoper
stretching exercises rozciagajace (czwiczenia _)
striker gracz przyjmujący
surfboard deska surfingowa
surfing pływanie na desce
swim mask maska płetwonurka
swim the crawl kraulem (pływać -)
swimmer pływak plavce / plavkyně
swimming pływanie plavaní
table tennis ball piłeczka do ping-ponga
tennis tenis tenis tenis
tennis ball piłeczka tenisowa
toboggan saneczki
tobogganing saneczkarstwo
touchdown przyłożenie
trampoline batut
turn somersaults koziołki (fikać, wywracać -)
umpire arbiter rozhodčí
vaulting horse kozioł
victory zwycięstwo vítĕzství n3
volleyball siatkówka odbíjená, volejbal, sítnice volejbal
waist twists skręty tułowia
water polo piłka wodna vodní polo
waterskis narty wodne
weight-lifter ciężarowiec, sztangista
weightlifting podnoszenie ciężarów
windsurfing pływanie na desce z żaglem
wrestling zapasy zápas
bieg przez płotki
kąpielisko koupaliště kúpalisko, kúpele
kozioł (przyrząd gimnastyczny
rzut dyskiem
rzut młotem
uprawiać sport
tennis player tenisista tenista tenista
awake (be -) vzhůru (být -)
bottle butelka láhev
cup filiżanka šálek šálka
cutlery sztućce příbor
dinner obiad večeře
fork widelec vidlička vidlička
glass szklanka sklenice f.
glass (wine) kieliszek sklenička
knife nóż nůž
napkin serwetka ubrousek servitka, obrúsok
side dish příloha
spoon łyżka lžice
spoon (small) łyżeczka lžička
supper kolacja večeře večera
tablecloth obrus
tablespoon lžice
teaspoon lžička
answer, reply odpowiadać hodit se
basically v podstatě
boast chwalić się chlubit se
comment komentarz poznámka
conversation rozmowa hovor
convince, persuade přesvědčovat /přesvědčit
discuss sth povídat si / popovídat si (o)
emphasize, stress zdůraznit
etc. i tak dalej a tak dále
exaggerate przesadzać přehánět /přehnat
exaggeration przesada nadsázka, přepjalost nadsádzka, prenarosť
explain wyjaśnìć vysvětlit
express o.s. wyrazić się
gossip bajczarz (-czarka)
hoarseness, frog in one's throat chrypka
I bet, that vsadím se, že
I have no children. Nie mam dzieci. Nemám dĕti.
I remarried. Ożeniłem się po raz drugi. Oženil jsem se podruhé.
I'm afraid that Boję się, że... Bojím se, že...
I'm divorced Rozvedl jsem se. Rozwiodłem się
joke dowcip vtip vtip, dôvtip
just a second jedną chwileczkę malý okamžik
let slip, let out (secret) wygadać perf.
lie kłamstwo lež f.
mumbling bełkot
My father passed away. ojciec zmarł Otec už zemžel
nonsense (talk _) banialuki (pleść _)
observe všímat si
out loud nahlas
phone booth budka telefoniczna
rumo(u)r, heresay pogłoska pověst chýr, povesť
small talk pogawędka
speak with a hoarse voice chrypieć
speak, talk rozmawiać hovořit
speech, address przemówienie projev, řeč reč, prejav
subject, topic temat téma téma
talk mówić mluvit hovoriť
talk gibberish, mumble bełkotać
talk one's heart's content, spill the beans, blab wygadać się
talk softly, loudly mluvit tiše/hlasitě
talk, chat about sth bavit se o
word słowo slovo
answering machine záznamník
area code (phone) numer kierunkowy volačka
busy number numer zajęty čislo je obsazené.
cell phone (US), mobile telefony komórkowe mobilní telefony
I will call. Zadzwonię Zavołám
SMS, text message textovná zpráva (textovka, esemeska)
telephone directory telefonní seznam
telephone number telefonní číslo
Who may I ask is speaking? Kto mówi? (przez telefon) Kdo volá?
wrong number (on the phone) To pomyłka. To je omyl.
Yellow Pages Zlaté Stránky
allowance (tax) odpis
deductions (tax) odliczenia
exemptions (tax) Zwolnienia
indirect taxation pośrednie podatkowanie
tax loophole luka podatkowa
tax refund Zwrot podatku
abrasion (wear, attrition) ścieranie (się)
aeration nawietrzanie
aftercooler chłodnia końcowa
air grate kratka wentylacyjna
air intake wlot powietrza
air supply, inlet doplyw powietrza
analog-to-digital converter przetwornik analogo-cyfrowy
arc lamp lampa łukowa
assembly room hala montażowa
attraction (gravity) przciąganie (ziemskie)
bar (of iron) pręt (żelażny)
bore(hole) odwiert
boring machine, drill wiertarka
bulldozer spycharka
capstan przyciągarka
carbon deposit nagar
carbon steel węglowa (stal -)
carrying capacity ładowność
casing, housing obudowa
circular saw pilarka tarczowa
coaxial cable przewód koncentryczny
coking plant koksownia
compass needle igła busoli
compress, pre-stress sprężać
compression sprężenie
compression ratio spręż
compressor sprezarka
condensor skraplacz
conveyor belt pas transmisyjny
conveyor belt przenośnik taśmowy
conveyor belt transporter tasmowy
crane hook hak dźwigowy
crank korba (ręczna)
crash test test uderzeniowy
creep resistance odporność na pełzanie
crosstalk przenik
crowbar łomot
deadweight ciężar własny
diesel oil olej napędowy
digital-circuit engineering cyfronika
direction-finder namiernik
dredge, scooper, drag net draga
dredger bagier
dredger pogłębiarka
drill wiercić
drill lathe wietarko-tokarka
drill, bit wiertło
drilling wiernictwo
drilling technology wiertnictwo
drilling, boring wiercenie
dyeing machine farbiarka
electric drill wiertarka elektryczny
engine room hala maszyn
engine room maszynownia
etch wytrawiać /wić
etching akwaforta
excavator, digger koparka
exhaust fan ekshaustor
fan dmuchawa
feedback sprężenie zwrotne
feeder, feeding mechanism podajnik
flange kryza
flywheel koło zamachowe
flywheel zamachowe (koło -) setrvačník
FM (frequency modulation) UKF (ultrakrótkie fale)
folding machine falcówka
friction cierny
fuse (detonating _) lont (wybuchowy)
gantry crane bramownica
gas extractor ssawa
gas meter gasomierz
glass-works huta szkłana
guy wire odciag linowy
hi-definition duża wyrazistość
hopper kosz samowyładowczy
idle running, idling bieg jałowy
ignition spark iskra zapłonowa
infrared podczerwony
inlet otwór wlotowy
intake manifold, inlet pipe rura dolotowa
intermediate pumping station przepompownia
kerosene, lamp oil nafta
lift-off start rakiety
load distribution rozkład obciążeń
LPG propan-butan
machine-tool, lathe obrabiarka
marking, assay, determination oznaczanie
momentum pęd
momentum, impetus rozmach
nozzle, jet dysza
oil shale olej łupkowy
oil well wiertnia
payload ciężar użyteczny
pellet grudka
performance (engine) osiągi
pile driving pogrążanie pali
pile-driver kafar
pipe bend krzywak rurowy
pliers kombinerki
power drill wietarka silnikowa
pressure vessel naczynie ciśnieniowe
radio bearing namiar radiowy
rail spike, track spike hak szynowy
random test próba wyrywkowa
range finder, telemeter odległościomierz
refrigeration compressor sprężarka chłodnicza
rust-proof, stainless rdzooporny
scoop, excavator czeparka
set square ekierka
shop floor hala produkcyjna
shuttlecock lotka
siphon, hoist, (lifting) jack lewar
solder lut
solder lutować
soldering gun lutownica z uchwytem pistoletowym
soldering iron (gun) lutownica (pistoletowa)
soldering-iron kolba do lutowania
space shuttle prom kosmiczny
sprayer, atomiser, nozzle rozpylacz
spring resor
static interference zakłócenia elektrostatyczne
summer solstice przesilenie letnie
superconductor nadprzedwodnik
tensile stress naprężenie rozciągające
tension, strain, stress (mechanical) naprężenie
thermal, heat treatment obróbka cieplna
thickening agent zagęstnik
thinner, diluent rozcieńczalnik
tongs. forceps, pliers kleszcze pl.
tow hook hak holowniczy
T-square przykładnica
turner, lathe operator tokarz
ultraviolet, UV nadfiolet ultrafiolový
variable resistor reostat
vent, air-escape odpowietrznik
ventilation nawiew
volume control pokrętło siły głosu
wedge klin
welder's helmet przyłbica spawacza
welding arc łuk spawalniczy
welding goggles okulary spawalnicze
welding torch, blowpipe palnik do spanowania
winter solstice przesilenie zimowe
wobble, shimmy chybotanie
woodworking obróbka drzewna
transmission wires przewody rozmówne
spool, bobbin, coil, duct cewka
admit przyznać přiznat, připustit, uznat, udělit priznať
advice, counsel porada porada rada
At least thats what I think. To je aspoň můj názor.
believe wierzyć věřit + dat veriť
bet, (I -) vsadím se
brainstorm burza mózgów
common sense selský rozum
concentrate zagęszczać
concentrate soustředovat se, soustředit se
consider rozważać zvažit
consider, think through rozważyć uvázit rozvážiť, uvážiť
consistent důsledný
convince przekonać přesvědčení presvedčiť
decision decyzja rozhodnutí rozhodnutie
draw conclusions dělat závěry
evaluation ocena hodnocení hodnotenie
guess hádat
I admit, that Přiznám se, že
I get the impression, that Mam wrażenie, że Mám pocit, že
I think that... Uważam, że... Domnívám se, že...,
idea pomysł myšlenka, nápad nápad
imagine wyobrazić zobrazit, představit predstaviť
imagine! představ si
impression wrażenie dojem dojem
In my opinion Moim zdaniem Podle mého názoru
intention zamiar záměr, úmysl zámer, úmysel
It seems to me... Wydaje mi się... Mám dojem, že...
know wiedzieć vědět vedieť
lost in thoughts zamyślony ponožený v myšlenky
make up one's mind zastanowić się promyslet si
memory pamięć paměť pamäť
mind umysł intelekt rozum
mind, spirit dusza duše duša
misgiving, doubts pochybnost
opinion zdanie miněň, soud, věta názor, veta
opinion, meaning, notion, conception mniemanie
reason, cause powód důvod
reason, rational thought rozsądek rozvaha rozum
reasonable, sensible rozsądny rozvážný rozumný
reflection, deliberation, though rozwaga rozvaha rozvaha
remember pamiętać pamatovat si /za
suppose, assume domnívat se
suppose, consider mniemać
supposition, hypothesis przypuszenie domněnka predpoklad
take into consideration vzít v úhavu
that's why dlatego proto
think about sth myśleć o czymś myslit na něco
thought, idea myśl myšlenka myšlienka
understand rozumieć rozumět rozumieť, chápať
What do you advise? Co pan mi radzi? Co mi rad'ite?
What do yout think? Co pan o tym sądzi? Co si o tom myslíte?
without preconceived ideas bez předsudku
wonder dziwić się divit se
a moment chwileczkę chvíli
a week ago tydzień temu před týdnem
a while chwila okamžik
a.m. przedpołudnie dopoledne
afternoon popołudnie odpoledne
afternoon adj. popłudniowy odpolední odpoludňajší
afterwards, then, next potem potom, pozděj, dále potom
again znów, ponownie zase, opět zase, opäť
ago (two days -) před (třemu dny)
all the time pořád
already już již
always zawsze vždycky
annual roczny roční ročný
as soon as possible jak najwcześniej co nejdříve
at another time innym razem jindy
at last nareszcie konečnĕ
at midnight o půlnoci
at night w nocy v noci
at noon v poledne
at once, in a hurry honem
at one o'clock v jednu
at the same time w samą porę včas
At what time? O której godzinie? V kolik hodin?
Back in 10 minutes. Wracam za dziesięć minut. Za deset minut se vratím.
Back in a second. Wrócę za sekundę. Vrátím se za vteřinku.
back then, at the time wtedy, wówczas tehdy, tenkrát vtedy
back then, the other day kiedyś kdysi kedysi, dakedy, vol'akedy
beforehand, previously przedtem dříve predtým
century, age stulecie, wiek století, věk storocie, vek
clock zegar hodiny hodiny
daily codzienny každodenní každodenný
daily, every day denně
day, days dzień, dni den, dny deň
delay opóżnienie opoždění oneskorenie, maškanie
delay spóżnienie zpoždění
dusk, gloom mrok tma súmrak
earlier wcześniej dřív(e)
early adj wczesny raný skorý, raný
early adv wcześnie časně, brzy
eternal wieczny věčný večný
evening wieczór večer večer
every other day każdy drugi dzień každý druhý den
for the last time naposled
for the time being na razie pro nynějšek, prozatím
forever na zawsze navždy navždy, naveky
from now on, hence odtąd odtud odteraz, odtiaľ
from ten to eleven od deseti do jedenácti
from time to time od czasu do czasu občas
future przyszłość přítomnost
future adj przyszły budoucí budúci
future n. przyśłość budoucnost, þřítomnost budúcnost´
hand (clock), hint (hourhand) wskazówka (godzinowa)
hour godzina hodina
I don't have the time. nie mam czasu nemám čas
immediately natychmiast okamžitĕ
in 2 (3 4) years za dwa (trzy cztery) lata za dva (tří čtyři) roky
in 5 (6 7) years za pięć (sześć siedem) lat za pĕt (šest sedm) let
in a jiff(y) migiem
in a week za tydzień za týden
in about two hours za około dwie godziny asi za dvě hodiny
in advance předem
in the afternoon odpoledne
In three months Za trzy miesiące Za tři mĕsíce
It's a quarter past THREE! je čtvrt na čtyři.
It's a quarter to four. je tři čtvrté na čtyři
It's exactly/around midnight. Je přesně/přibližně půlnoc.
It's five o'clock (2 p.m:) Je pět (jedenáct) hodin.
It's late already. Jest już późno. Je už pozdĕ.
last year loni
last year's loňský
late adj późny pozdní neskorý
late adv późno pozdě neskoro
later później pozdějí neskôr
longer dłuższy déle
meanwhile tymczasem zatím zatiaľ, medzitým
minute minuta minuta
moment, instant chwila chvíle, okamžik chvíľa, okamih
month miesiąc měsíc
more often častěji
morning poranek ráno ráno
morning adj poranny ranní ranný, raňajší
never nigdy nikdy nikdy
next Saturday příští sobotu
next time następnym razem příštĕ
next year napřesrok, příští rok
night noc noc noc
nightfall zmrok stmívání
noon poledne
noon, south południe poledne poludnie, juh
noon, southern południowy polední, jižní poludňejši, južný
not before dopiero teprve
not yet jeszcze nie ještĕ ne
now teraz ted'
often często často
on time na czas včas
one o'clock (at -) v jednu
past minulost
past adj przeszły minulý minulý
past n. przeszłość minulost
period (of time), season pora čas, doba, obdobi obdobie, čas
previous, anterior, poprzedni předcházející predchádzajúci
punctual punktualnie přesnĕ
punctual včasný
rarely rzadko zřídka
recently niedawno nedávno
regularly pravidelně
right away zaraz hned
season sezon sezóna sezóno
some other time innym razem jindy
sometimes czasami občas niekedy, občas
soon, presently wkrótce zakrátko, brzy, brzo onedlo, čoskoro
still jeszcze ještĕ
summer lato léto leto
summer time czas letni letní čas
the day after tomorrow pojutrze pozítřek, pozítří pozajutra
the day before yesterday przedwczoraj předevčírem predvčorom
then adj ówczesny tehdejší vtedajší
this year letos
this year's letešní, letošní?
time czas čas čas
today dzisiaj dnes
today's, present-day dnešní
tomorrow jutro zítra zajtra
tomorrow's jutrzejszy zítřejší zajtrajší
twenty-four hours doba den a noc dvadsať štyri hodín, doba, epocha
Two months ago Dwa miesiące temu Přede dvĕma mĕsíci
until five do piątej do pěti
watch zegarek hodinki
We have to hurry. Musimy się śpieszyć. Musíme si pospíšit.
week tydzień týden týždeň
weekend (at the-, on the -(US) vikend (o vikendu)
What's the date today Którego dziś mamy? Kolikátého je dnes?
What's the date today? Kolikokátého je dnes?
When shall we meet? Kiedy się spotykamy? Kdy se sjdeme?
When will you arrive? Kiedy pan przyjdzie? Kdy přijdete?
year rok rok rok
yesterday wczoraj včera
yesterday's wczorajszy včerejší
only, until dopiero teprve
Today is May 3rd. Dsiś jest trzeciego maja. Dnes je třetího května.
autumn (in the -) jesień podzim (na podzimà
spring (in the spring jaro (na jáře)
summer (in the -time) léto (v létě)
winter (in the -) zima (v zimě)
At 8 a.m. O ósmej rano. V osm ráno.
At three o'clock sharp. Punktualnie o trzeciej. Přesnĕ ve tří.
Its fifteen past six. Jest piętnaście po szóstej. Je čtvrt na sedm.
It's five (six, seven) o'clock. Jest godzina piąta (szósta, siódma) Je pĕt (šest, sedm) hodin.
It's five past ten. Pięć po dziesiątej. Deset a pĕt minut.
It's half past seven. Jest wpół do ósmej. Je půl osmé.
It's one o'clock. Jest godzina pierwsza. Je jedna hodina.
It's ten to eleven. Za dziesięć jedenasta. Za deset minut jedenáct.
It's three (o'clock) Jsou tři (hodiny)
It's two (three, four) o'clock. Jest godzina druga (trzecia, czwarta) Jsou dvĕ (tří, čtyři) hodiny.
It's two o'clock Jsou dvě hodiny
What time is it? Która godzina? Kolik je hodin?
spring wiosna jaro jar
summer (in the -) létě (v -)
A fool full of tears squinted (Czech tounguetwister) Blb pln slz mrkl
Tolerate a gossip (Czech tonguetwister) Trp drp
teddy bear miś medvídel
toy hračka
absent-minded, scatterbrained roztargniony roztržitý roztržitý
adult, grown-up dorosły dospělý dospelý, zrelý
ancient, aged sędziwy starý veľmi, starý
barefoot bosy bosý bosý
brave dzielny zdatný smelý, chrabrý
broadminded, liberal tolerancyjny tolerantní tolerantný
busy zajęty zaneprázdněný obsadený, zaneprázdnený
careful, cautios ostrożny opatrný opatrný
circumpect, wise, discriminating roztropny pozvážlivý obozretný
coward tchórz tchoř, zbabělec tchor, zbabelec
cowardly tchórzliwy zbabělý, bázlívý
crazy szalony, zwariowany bláznivý
dignity důstojnost
dull, obtuse, witless tępy tupý tupý
educated wykształcony vzdělaný vzdelaný
faithful, loyal wierny věrný verný
fascinated zachwycony okouzlený, nadšený nadšený
friendly, fav(u)rable przychylny nakloněný, příznivý priaznivý
greedy chciwy lačný, žádostivý chamtivý, chtivý
hard-working pracowity pracovitý pracovný
honest, fair uczciwy poctivý poctivý
hospitality gościnność pohostinnost
hunchbacked, uneven garbaty hrbatý hrbatý
indulgeance, mercy pobłażliwość shovívavost zhovievavosť
ingenious, clever pomysłowy vynalézavý nápaditý
insured pojištěný
jealous, envious zazdrosny závistivý, žarlivý ziarlivý
joyous, cheerful radosny radostný radostný
laziness lenictwo lenost
leadership przywództwo vedení velitel´stvo
moderation, restraint powściágliwość zdrženlivost zdržanlivosť
old stary starý starý
patient cierpliwy trpělivý
polite grzeczny zdvořilý poslušný
satisfied zadowolony uspokojený spokojný
shrewd, cunning przebiegły chytrý prefikaný
sleepy, drowsy senny ospalý, spící ospalý
solidarity solidarność solidarita
stout, burly, hard tęgi tuhý tučný
taste ( have good -) vkus (mít -)
thin, skinny chudy hubený chudý
thoughtful, circumspect rozważny rozvážný, uvážlivý rozvážný
tired zmęczony unavený unavený
vain, conceited zarozumiały domýšlivý namyslený
virtue cnota ctnost cnosť, panenstvo
abroad zagranica cizina
All seats are taken. Wszystkie miejsca są zajęte. Všechna místa jsou obsazena.
Are these two seats free? Czy te dwa miejsca są wolne? Jsou ta dvĕ místa volná?
arrive přijet
bicycle rower jízdní kolo bicykel
bike path droga dla rowerów
boat łódź, czółno člun, loď čln
boat okręt loď loď
border granica hranice hranica
border crossing hraniční přechod
bus autobus autobus autobus
business trip wyjazd służbowy
by tram tramvají
change (means of transport) przesiadka přestúp prestupovanie
checking out wyprowadzanie się z hotelu
compartment (train) kupé
counter kontuar přepažka
crew załoga posádka
cruise, voyage rejs cesta lodí, plavba plavba
customs urząd celny celnice
cyclist, bike rider rowerzysta cyklista bicyklista
drinking water woda do picia pitná voda
excursion, outing wycieczka výlet
first/second class ticket jízdenka první/druhé řídy
getting ready przygotowanie příprava
go sightseeing prohlízet / prohlédnout (si) památky
guide poradnik rádce, příručka poradca?
guide przewodnik průvodce, vůdce, vodič sprievodca
haulier przewoz'nik
heavy-goods vehicles pojazdy ciężarowe těžké nákladní vozidlo
heavy-goods vehicles pojazdy ciężarowe těžké nákladní vozidlo
highway (US), motorway (UK) autostrada, szosa dálnice
I'm in a hurry. Spieszy się. Předcházejí se.
Is there a free seat here? Czy jest tu jedno miejsce wolne? Je tady jedno místo wolné?
levy systems system obciążeń
lost and found ztráty a nálezy
luggage bagaż zavazadla
luggage trolley wózek bagażowy
not drinking water woda niezdatna do picia užitkovna voda
on bicycle na kole
on board na palubě
on the train ve vlaku
overseas v zámoří
passport paszport pas
railways železnice
reduced fare sleva
reservation, booking rezervace
reserved for mothers with children przeznaczone dla matek z diećmi vyhrazeno pro matky s dĕtmi
ride a bike jezdit na kole
road droga cesta cesta
round trip (ticket) zpáteční (let)
rowboat bąk, bączek loďka
schedule, decay rozkład rozvrh, řád rozvrh
stop (bus) przystanek zastávka zastávka
stop, stay pobyt
submarine łódź podwodna ponorka ponorka
suitcase walizka kufřík, kufr (v kufru) kufor
suitcase on wheels kufr na kolèčkách
summer resort letnisko letovisko letovisko
taxi stand postój taksówek
There's just one free seat. Jest wolne tylko jedno miejsce. Je volné jenom jedno místo.
ticket machine automat do sprzedaży biletów kolejowych prodejní automat jízdenek
train pociąg vlak vlak
train arrivals przyjazdy pociągów příjezd vlaků
tramway, streetcar tramwaj tramvaj električka
travel agency biuro podróży cestovaní kancelář
tricycle rowerek na trzech kółkach
trip podróż cesta cesta
two-way ticket with a reserved seat páteční lístek z místenkou
user charges opłata za korzystanie z infrastruktury
vacation wakacje prázdniny
visa wiza vizum vízum
waiting room poczekalnia čekárna čakáreň
What gate does the express train for ...leave from Z którego peronu odchodzi pociąg pośpieszny do Pilzna? Ze kterého nástupištĕ odjíždí ryclik do Plznĕ?
Where can I buy a bus ticket Gdzie można kupić bilety autobusowe? Kde se dají koupit lítky na autobus?
expired, no longer valid prošlý (pas)
airline letecká společnost
airplane samolot letadlo lietadlo
airport lotnisko letiště (na letišti) letisko
baggage cart wózek bagażowy
boarding card palubka, palubní lístek
boarding pass karta pokładowa
Can I take this as hand luggage? Můžu si to vzít jako příruční zavazadlo?
check in odbavit
direct flight přímý let
duty-free sales bezcelný prodej
duty-free shop sklep wolnocłowy
emergency landing nouzový přistání
flight lot let
flight attendant stevard
flight schedule rozkład lotowy letový řád
hand (carry-on) luggage bagaż ręczny
hand baggage bagaż ręczny kabinové zavazadlo
How can I get to the airport Czym dojadę do lotniska? Jak se dostanu na letištĕ?
jet plane odrzutowiec tryskové letadlo tryskáč
landing přistání
life jacket kamizelka ratunkowa plovací /zachranná vesta
luggage receipt kwit bagażowy
luggage to check in bagaż do nadania
plane ticket bilet lotniczy letenka
stewardess letuška
stopover przerwa w podróży mezipřistání
When will we land? Kiedy będiemy lądować? Kdy budeme přistávat?
window seat sedadlo u okienka
anchor (cast anchor) kotwica (zarzucić -) kotva kotva
at the station na dworcu na nádraží
compartment (train) oddělení
compartment with reserved seats wagon z rezerwowanymi miejscami místenkový vůz
departure (train) odjazd odjezd
diner compartment wagon restaurcyjny jídelni vůz
Do you mind if I open the window? Czy nie będzie państwu przeskadać. jeżeli otworzę (zamknę) okno? Nebude vám vadit, když otevřu (zavřu) okno?
Does this train stop in - ? Staví tento lak v - ?
don't open door while train is moving nie otwierać drzwi podczas biegu pociągu neotvírejte dveře, dokud vlak nezastaví
emergency brake hamulec bezpieczeństwa záchranná brzda
extra charge, supplemental cost příplatek
From what track does the train leave? Ze které koleje jede vlak?
get off (train) vystoupit
get off a train wysiąść do pociągu
get on/board a train wsiąść do pociągu nastupovat /nastoupit
high-speed train szybkobieżny (pociąg)
locker for luggage přihrádka na zavasadla
main station Dworzec Główny Hlavní nádraží
main station hlavní nadraží
no smoking compartment dla niepalących nekuřáci
non-smoking compartment nekuřácké kupé
on the train w pociągu ve vlaku
passenger train pociąg osobowy osobní vlak
platform (train station) peron nástupiště nástupište
railway, railroad železnice, dráha
reserved seat místenka
sleeper car wagon sypialny lůžkový vůz
smoking dla palących kuřáci
smoking (non-smoking) compartment przediał dla (nie)palących kupé pro (ne)kuřáky
station (train) dworzec nádraží stanica
ticket for a sleeping train lehátko
track (train) tor kolej
train departures odjazdy pociągów odjez vlaků
train schedule rozkład jazdy jízdní řád
train ticket bilety kolejowe jízdenky
What gate for the train from ... Na który tor przyjedzie pociąg z ...? Ze kterou kolej přijede vlak z ...?
acacia akacja
alder olcha olše
apple-tree jabłoń f.
ash tree jesion
bark, cork kora kůra kôra
beech buk
birch-tree brzoza bříza breza
cedar cedr
coniferous tree iglaste drzewo
cranberry tree kalina
cut down, hack wyrąbywać /wyrąbać
cypress cyprys
deciduous tree drzewo liściaste
dogwood dereń
elm wiąz
fir tree jodła
fir treem fir-grove jedlina
hawthorn glóg
horse chestnut cisawy
juniper jałowiec
larch modrzew modřín
linden lipa
mahogany mahoń
maple, clone klon
maple, sycamore, plane jawor
needles (of a conifer) igliwie
nursery (trees) szkółka
oak dąb dub dub
orchard sad
palm tree palma
pine sosna borovice borovica
pine, fir choinka
plum tree śliwa
poplar topola
rowan jarzebina
Scotch pine sosna zwyczajna
spruce świerk
tree felling wyrąb
white pine sosna biała
willow (weeping) wierzba (płacząca)
yew tree cis 2
unborn nascituras
accompany towarzyszyć doprovodit /doprovázet
accustom, habituate przywyczaić zvyknout, přívyknout zvyknút´
act, behave chovat se
adjust, amend, regulate upravovat /upravit
aim v celować mířit
allow pozwolić dovolit
allow, let in dopuścić dopustit dopustiť, pripustiť
announce zawiadomìć ohlásit
argue (about) kłócić się hádat se / pohádat se (o)
authorised to (be -) mít oprávněník
avoid omijać pomijet, obcházit, vyhýbat se+dat obchádzať, vyhýbať sa
be able, capable dovést
be able, know how (to do sth) umieć umět, znát vedieť
be enough wystarczyć stačit
be noisy hałasować hlučet
be on familiar terms tykać / być na ty tikat (t'ikat)/ tykat
be silent milczeć /prze-
begin, start zaczynać začínat začinať
bend giąć ohýbat ohýbať, ohýnať
bet zakładać się, postawić na coś, kogoś sázet /vsadit
bite gryŹć kousat / kousnout
blame obviňovat / obvinit
borrow, hire půjčovat si / půjčit se
bring, lead doprowadzić dovést priviesť
build stavět
burn hořet
can, be able móc smět
catch chytit
cause, create, function působit
choose wybierać vybírat
chop, fell rąbać rubat rúbať
chop, hack siekać sekat sekať
close, shut zamykać /zamknąć zamykat / zamknout zavierať, zatvárať, zakľučovať
come to terms with vyrovnat se s
commit, perpetrate spáchat
communicate, agree porozumieć się dorozumět se dorozumieť sa, dohodnuť sa
compare porównać porovnat porovnať
compare wyrównać vyrovnat vyrovnať
complain narzekać naříkat sťažovať sa
condemn, disapprove potępić odsoudit odsúdiť
confiscate zabavit
congratulate gratulować blahopřát blahoželať
conquer, overcome pokonać překonat
contaminate zamořit
continue pokračovat
copy kopiować propisovat
corrode, rust rdzewić rezavět hrdzavieť
crack popraskat
create, build, make tworzyć vznikat tvoriť
curse, excommunicate przeklinać proklinat preklínať
damage v pošramotit
dance tańczyć tancovat
deal with zabývat se + instr
deal with, handle řešit
deal, trade handlować obchodovat
decide decydować rozhodovat rozhodovať
decide, settle sth rozhodovat / rozhodnout
dedicate, devote věnovat
delay, hold up zdržovat / zdržet
deprive, strip pozbawić zbavit zbaviť
describe popsat
disregard abstrahować od +gen.
dissappear zmizet
distub vyrušovat
divide dzielić dělit
do robić dělat
don't be nebuď
draw attention to zwracać uwagę dávat pozor
drink pít / vypít
drown tonout / utonout
drown, melt, thaw topić topit topiť, rozpúšťať sa
drown, sink tonąć tonout topiť sa
end, run out kończyć się končit se končiť sa
enter, come in wchodzić vstupovat
enter, come in wejść vstoupit
exchange, mistake zamienić zaměnit zameniť
exchange, replace zamieniać zaměňovat vymieňať, zamieňať, meniť
exchange, swap vyhazovat /vyměnit si
extinguish,quench gasić, zgasìć światło zhasínat (světlò)
fall spaść spadnout
fall, drop padać pršet
feel like chtít se
find znaleźć najít
find znaleźć nalézat / nalézt
fix upravit
fly latać / lecieć létat / letět lietať / letieť
forbid zabronić zakázat
found zakladat / založit
fulfill spełnić splbit splniť
get dressed oblékat se
get ready przygotować sobie připravit si
get up wstać z łóżka vstávat
get used to, grow accustomed tot zvýkat si / zvyknout si
give dać /dawać dceradát /dávat
give up vzdát / vzdávat se
glue v kleić lepit lepiť
go somewhere zajít
go, walk iść, chodzić jít, chodit ísť
govern, rule rządzić vládnout vlándnuť?
grab, carry away porwać unést, chopit se uniesť
grasp, seize, take hold chwicić, schwytać uchopit
guess, sense tušit
hand over doręczyć doručovat doručiť
hang viset
happen, occur zdarzyć sìę stát se
hate nienawidzić nenávidět (nenávidím)
have mieć mít mať
he / she was byl
he/she/it will be bude
hear (about) slyšet / uslyšet (o)
help pomóc, pomagać pomoct, pomáhat pomoc, pomáháť
highlight vydvihnout
highten, step up stupňovat
hit bić bít
hold držet
hurry przyśpieszyć urzchlit. zrychlit zrýchlit´
hurry spieszyć się pospíchat, spěchat ponáhľať sa
hurry (up) pośpieszyć się pospíšit si náhlivý
hurt injure, wound ranić zranovat, ranit raniť
I am jestem (ja -) jsem ja som
I can mogę mohu, sním
I can't. Nie mogę. nedovedu
I don't want to nie chcę nechci
I invite you zvu tě
I was byłem, byłam byl jsem
I will be będę budu
I will drive pojedu
I will go (by plane) poletím
I will walk půjdu
I would bych
improve, correct poprawić upravit zlepsiť, opraviť
increase, raise zvyšovat / zvýšit
induce, dispose skłonić naklonit nakloniť, nahoroviť, naviesť
investigate, research badać koumat / zkoumat
invite zapraszać zvát pozývat'
jump, dive skoczyć skočit skočiť
keep, stay trzymać držet držať
kick kopać kopat / kopnout
kneel klęczeć klečet
know znać vědět
lack, be missing brakować chybět
last trwać trvat
last v. potrwać potrvat potrvať, zotrvať
leave odejít / odcházat z + gen
leave, (car) wyjechać vyjet odcestovať
leave, let nechat
left (he -) odešel
level, even równać rovnat rovnať
like podobać się líbit se
limit, restrict omezit
live żyć žít žiť
look zobaczyć uvidět, vidět
look down on pogardzać
look for szukać hledat
lose gubić hubit tratiť
love v kochać milovat ľubiť, milovať
marry (men + women) brát si / vzít si + acc
meet spotkać potkat
meet spotkać się sejít se
meet by accident, come across potkávat / potkat
meet, get acquainted seznamovat se/ seznámit se
melt tát /roztát (tajè)
mend, fix opravovat / opravit
mix mieszać míchat miešať
mix, confuse pomieszać pomíchat pomiešať
mould, knead gnieść hníst gniaviť
mount, light siąść sednout si sadnút si
move about, get around poruszyć się pohnout se
open v otworzyć otevřít otvoriť
paralyze ochrnout
participate uczestniczyć, brać udział účastnit se zúčastňovať (sa)
perceive vnímat
possess posiadać vlastnit mať, vlastniť
prepare przygotować připravovat / připravit
press, push naciskać tisknout, přitlačovat tlačiť
promise obiecać slibit / slibovat
pull, drag ciągnąć táhnout ťahať
punish, penalize karać trestat trestať
reach, obtain osiągnąć dosahovat dosahovať
read (about) číst / přečíst (o)
recognize poznat
recommend polecić doporučit prikázať
recommend polecieć poletět odletieť
rely, count on spoléhat na
remind pryzpomnieć přípomenout pripomenút´
remove odstranit
repair, fix opravit
repeat powtórzyć opakovat opakovať
replace zastąpić nahradit
report hlásit /na-
require wymagać vymáhat vyžadovať
restrict omezit
return, come back wracać /wrócić vracet se / vrátit se vracať sa / vrátiť sa
review, scrutinise zbadać prohlédnout
roar, echo, resound huknąć
rot, decay gnić hnít hniť
rub, demand nacierać natírat natierať, útočiť
rule out, rxclude wykluczyć vyloučit, odstranit vylúčiť
run biec, biegać běžet / běhat
run ubiec uběhnout predbehnúť
run away, escape, flee uciekać utíkat utekať
save, rescue uratować zachránit
saw, carve, slaughter rżnąć řezat
say 'ty' to sb tykać tykat si
scatter, disperse rozwiać rozvat,roztýlit rozviať
sell sprzedać/spzedawàć prodat/prodávat
set fire to podpalać
shave golić si holit se
shift, delay posunovat /posunout
shift, reorganize przestawić přestavit prestaviť
should powinien povinen,zavázán mal by
sit siadać sedat si sadať
sit siedzieć sedět sedieť
sit down usiąść sednout si, posadit se
sleep spać spát
sow, inspire siać sít siať
span, reach sięgać sahat siahať
spend time spędzić czas trávit /s
splash pluskać šplouchat
spoil, damage, pollute psuć kazit, ničit kazit´
sprawl, lounge rozwalić się rozpadnout se rozpadnúť sa, rozvaliť sa
start, launch zahájit
stoop nachylić się naklonit se nakloniť sa,nachyliť sa
stop zatrzymać zadržet, zastavit
strangle dusić dusit dusiť
suceed, manage udać się podařit se podariť sa
suck ssać sát
supervise, take care of dozorować
support popierać podporovat podporovať
support, further prosazovat
survive przeżyć přežit, dožit prežiť
take brać brát brať
take a seat podaďte se
take away (in a car) odvážet / odvézt
take place, occur nastąpić stoupnout šliapnuť, stúpiť, nadísť
take the place of nastapit na místo
tender, bid nabízet
they were byli
they will be będą budou
threaten grozić hrozit, ohrožovat hroziť
throw rzucać házet hádzať
trample, tread deptać šlapat šliapať, deptať
try (sth) spróbować zkusit, zkouset
try (to do sth) postarać się postarat se postarať sa
turn, swirl kłębić otáčet
turn, twist kręcić točit krútiť
undo, dissolve rozwiązać rozvázat rozviazať, vyriešiť
unite, combine połączyć sloučit, spojit spojiť
unroll, unfold rozwinąć rozvinout rozvinúť
use korzystać využívat využívať
wait czekać, poczekać čekat, počkat
wake sb up zbudzić vzbudit
wake up obudzić się probudit se
want chcieć chtít chcieť
wash, clean mýt / umýt
watch over hlídat
we were byliśmy byli jsme
we will be będziemy budeme
we would bychom/bysme*
weigh ważyć vážit vážiť
would (he/she/it/they) by
write (about) psát / napsát (o)
you (pl) were byli jste
you are jesteś jseš
you can't nie możesz nemužeš
you musn't nesmíš
you must musiš
you should mělbys
you were byl jsi
you will be będziesz budeš
you will be pl budete
you would bys
you would pl byste
Don't be afraid. Neboj se
Don't disturb me! Neruš mě!
get the shopping done zrobić zakupy nakoupit
he will be (she, it) będzie bude
I will be będę budu ja budem
to be być být byť
shoot strzelać střílet
steal kraść krást kradnúť
afraid (be -) bać się bát se báť sa, mať strach
be pleased ciesýć sìę téšit se
long for, miss tęsknić tesknit, toužit túžiť
wish for życzyć (sobie) přát si
harm, wrong krzywdzić s/
patch (up) łatać za/
tidy up posprzątać uklidit / uklízet upravať
turn off the light gasić światło zhasínat světlo
accuse, suspect posądzić obvinit obviniť
ask (for sth) prosić, poprosić prosit, požádat
sign v. podpisać podepsat podpisať
see widzieć vidět vidieť
watch czuwać bdít bdieť
be silent, keep quiet milczeć mlčet mlčať, čušať
make noise hałasować hulákat lomoziť
say powiedzieć povědět, říci povedať
say, utter rzec říci riecť
decide, make up one's mind postanowić rozhodnout se rozhodnúť
doubt wątpić pochybovat pochybovať
delay opóźnić opozdit oneskoriť
ass (vulg.) rzyć f.
Ass! Vůl! *
Ass! * Prdl! *
ass** dupa**
ass** dupsko**
asshole** dziursko**
balloons** (breasts) balony**
barf puscic pawia
bedroom * jebadlo
bitch, fishwife cholernica**
Bullshit! Gówno prawda!
can** (rear end) kanister**
cheeks** policzki**
cock** dzieciorób**
cock** faja**
cock** kapucyn**
cock** kitka**
cock** końcówka**
cock** korzeń**
cock, rod** młot**
come*, shoot one's load spuscic sie
croke, die kojfnąć***
cunt** pizda**
dick, prick** chuj**
ding-dong (penis)** dzwon**
dont piss me off * neser mě *
dyke (lesbian) pizdojebka
faggot* ciota **
fart bengal***
fart pierdzieć * prdět *
fart (vulgar), stink up pierdzieć
fart-head pierdziel
fuck ** jebać po-
fuck off! odpierdol sie!
Fuck you!* Pieprz się!*
Fucking ass! * Vole pitomej! *
fur** futerko**
get laid strzelìć numerek
get the fuck out of here! spierdalaj!
give a blow job ciągnąć druta***
Go play with yourself Strzep sobie kapucyna
grub, mush, slop breja*
gut, belly bandzioch**
gut, belly bebzon**
hangers (breasts) wieszaki**
hard-on (have a _) namiot (postawic _)
have the shits** sraczkę (mieć -)*
hole** dziurka**
I dont give a damn * To mě sere!
jerk off bawić się ptaszkiem**
kick the bucket wyciągnąć kopyta
klutz, nerd, jerk barani łeb**
knockers** dojarki**
knockers** globusy**
knockers** mleczarnia**
knockers** wymioni**
knockers** wzgórki**
loo, john, can bardacha***
melons** jabłuszka*
moron bałwan**
mouth (slang) japa**
muff** meszek**
muff** szczota**
mutt pizdoliz
nipple (vulgar) cyc
nipples sutki**
numskull, cretin bezmózgowiec
old bag stare pudlo
parking place (rear end)** garaż**
peter, cock** fiut**
piss odlać się***
poop* rufa**
prick** kuśka**
prick** kutas**
puke, throwup rzygać /rzygnąć
pussy** cipa, cipka**
pussy** kuciapka**
pussy** małpka**
pussy** sikorka**
pussy** szpara**
rod, cock** laska**
sex tool, weapon** spluwa**
shaft** (penis) wał, wałek**
shit * srát *
Shit! * Do prdle! *
Shit!, whore * kurwa * Kurva! *
shithole** sraka**
Shut up! Stul pysk!
slave driver, capitalist pig bonzo
smartass smarkacz
smell like a sewer pacha jak z dupy kachnie
snuff it odwalić kitę***
stink capieć*
take a dump* wysrać się***
take a leak odczedzic kartofelki
the runs (diarrhea) sraczka
tits** bufory**
tits** cyce**
tits** cycki**
toilet paper * sraj tasma
wand, rod** różdża**
whore, "fuck" kurwa
worm* (penis) robal**
You asshole! Svině! *
you're crazy odjebalo ci!
bad weather niepogoda nepohoda
blizzard zawieja śnieżna vánice
changing, unstable, uncertain proměnlivý
climate klimat podnebí
cloud chmura mrak mrak, mračno, oblak
cloudy pochmurny zataženo
cloudy zachmurzony zachmuřený zamračený
downpour ulewny deszcz liják
flood, deluge potop potopa potopa
fog mgła mlha hmla?
foggy mglisty mlhavý
freeze (it's freezing outside) mrznout (venku mrzne)
gale vichřice
Good weather has arrived. Ustaliła się ładna pogoda. Ustálilo se krásné počasí.
hail grad kroupy, krupobití krupobitie, ľadovec
hail kroupy
hailstorm burza gradowa
heat wave upał vedro
How many degrees? Ile jest stopni? Kolik je stupńů?
it was dark było ciemno bylo tma
I'ts been pouring non-stop for two days. Leje już od dwu dni bez przerwy. Leje uż dva dny bez přestání.
It's clearing up. Wypogadza się.
It's drizzling. Mży. Mží.
It's drizzling.2 Pada drobny deszcz. Dobnĕ prší.
It's finally stopped raining. Przestało wreszcie padać. Konečnĕ přestalo pršet.
Its getting cloudy. Chmurzy się. Zatahuje se.
it's getting cooler Ochłodzi się. Ochladí se.
it's getting warmer Ociepli się. Oteplí se.
It's going to rain. Będę padać. Bude pršet.
It's going to snow. Będzie padał śnieg. Bude padat sníh.
It's going to storm. Będzie burza. Bude bouřka.
It's starting to rain. Wczoraj była śnieżyca. Včera byla vánice.
It's starting to rain. Zaczyna padać. Začíná pršet.
Its supposed to rain. (snow) Ma padać deszcz (śnieg) Má pršet (snĕžit)
It's thundering. Grzmi. Hřmí.
It's warm. Jest ciepło. Je teplo.
It's zero degrees Jest zero stopni. Je na nule.
Just a few drops fell. Spadło zaledwie parę kropli. Spadlo jen pár kapek.
lightning błyskawica blesk blesk
lousy weather pogoda pod psem
overcast zatažený, zataženo
precipitation opady srážky
Pulverschnee prašan
rain n deszcz déšt' dážd'
rain v padać pršet
raining (it's -) pada, pada deszcz prší
shower (rain) przelotny deszcz přeháňka
slippery (It is -) śliski klouzat; klouže to
slush břečka
snow n. śnieg sníh
snow v. śnieżyć, pada śnieg sněžít, sněží
storm burza bouřka
stuffy, hard to breathe duszno dusno
sultry parno parno
sun słońce slunce
temperature temperatura teplota
The bad weather will continue. Bude i dále ošklivo.
The sky is clear (cloudless) Niebo jest jasne (bez chmur) Nebe je jasné (bez mraků)
The snow is melting śnieg topnieje. Taje.
The sun is out. Jest słońce. Je slunce.
The sun is shining. Słońce świeci. Slunce svítí.
The temperature will reach 30 degrees. Temperatura dochodzi do 30° (spada, wzrasta) Teplota dosahuje třiceti stupńů (klesá, stoupá)
The weather forecast says it should be a nice day. Według prognozy ma być ładnie. Podle předpovĕdi má být krásnĕ.
There is lightning. Blyska się. Blýská se.
There is thick fog. Jest gęsta mgła. Je hustá mlha.
There's a nice breeze. Wieje łagodny wiatr. Fouká mírný vítr.
There's plenty of snow everywhere. Wszędzie jest pełno śniegu. Všude je plno snĕhu.
thermometer termometr teploměr teplomer
thunder grzmot hrom
thunder v hřmít
thunderbolt, lightning piorun hrom, blesk hrom
thunderstorm burza
twenty degrees above zero 20° powyżej zera dvacet stupńů nad nulou
umbrella parasol deštník dáždník
weather (how's the -) pogoda (jaka jest_) počasí (jaké je_) počasie
weather forecast prognoza pogody předpovĕd' počasí
What is the temperature? Kolik je dnes stupnů?
What's it like outside today? Jak jest dziś na dworze? Jak je dnes venku?
What's the temperature today Ile stopni jest dzisiaj? Kolik je dnes stupňu
Whats the temperature? Jaka jest temperatura? Jaká je teplota?
wind wiatr vítr vietor
What day of the week is it today Jaki dziś jest dzień Jaký je dnes den
Sunday (on -) niedziela (w niedzielę) neděle (v neděli) nedel'a
Monday (on -) poniedziałek (w poniedziałek) pondělí (v pondělí) pondelok
Tuesday (on -) wtorek (we wtorek) úterý (v úterý) utorok
Wednesday (on -) środa (w środę) středa (ve štredu) streda
Thursday (on -) czwartek (w czwartek) čtvrtek (v čtvrtek) štvrtok
Friday (on -) piątek (w piątek) pátek (v pátek) piatok
Saturday (on -) sobota (w sobotę) sobota (v sobotu) sobota
nowhere nigdzie nikde
about 3 blocks około trzy przecznice
abroad (being _) za granicą v cizně, ciziné?
abroad (going _) za granicę do ciziny
at my place u mnie w domu u mĕ doma
at the back of the room vzadu
at the hotel w hotelu v hotelu
elsewhere gdzie indziej jinde
everywhere wszędzie všude
from somewhere else odjinud
here tu sem
here tutaj tady, zde, sem tuná, tu
home (at -) w domu doma
home (going _) do domu domů
in front vepředu
in the middle upostřed
inside, within wewnątrz uvnitř vnútri
Is there a market in this place? Czy w miejście jest targowisko? Je ve mĕstĕ tržištĕ?
location poloha
nowhere Nigdzie Nikde
on the left na lewo vlevo
residence bydliště
somewhere else w innym miejscu jinde
to another place jinam
turn left obočte do leva
Wait for me at the entrance. Proszę na mnie poczekać przy weejściu. Počkejte na mĕ u vchodu
What's your address Jaki jest pana adres Jakou máte adresu
where (go _) Dokąd? Kam?
where are we now gdzie jesteśmy teraz kde jsme teď
Where do you live Gdzie pan mieszka Kde bydlíte
Where do you want to go Dokąd pan chce pójść Kam chcete jít
Where is the restroom (US), lavatory {UK) Gdzie jest toaleta? Kde je toaleta?
Where shall I wait for you Gdzie mam na pana (pani) czekać Kde mám na vás čekat
Where shall we go Dokąd pójdziemy?. Kam půjdeme?
Where shall we meet? Gdzie się spotykamy? Kde se sejdeme?
Where? Gdzie? Kde?
Who's place are you staying at? U kogo pan mieszka? U koho bydlíte?
age wiek vĕk
Are you married (to a man) Czy jest pan żonaty? Jste żenatý?
Are you married (to a woman) Czy pani jest zamężna? Jste vdaná?
Are your parents still alive Czy rodzice pana jeszcze żyją? Jsou vaši rodiče ještĕ naživu?
business card wizytówka vizitká navštívenka, vizitka
character povaha
citizenship obywatelstwo státní přislušnost
date of birth data urodzenia datum narození
divorced rozwiedziony -a rozvedený -á
Do you have children Czy ma pan dzieci? Máte dĕti?
family name nazwisko příjmení
first and last name imię i nazwisko jméno a přímení
first name imię jméno meno
How old are you? Ile ma pan lat Kolik je vám let
I became a widow two years ago Owdowiałem dwa lata temu. Ovdovĕl jsem před dvĕma lety.
I have two children - a boy and a girl Mam dwoje dzieci: chłopca i dziewczynkę. Mám dvĕ dĕti: chlapce a holčičku.
I used to be married. Byłem żonaty Byl jsem ženatý
I was married before Byłam zamężna Byla jsem vdaná
I.D. dowód osobisty osobní průkaz
identity tożsamość totožnost totožnosť, identita
I'm 39 (years old) Mam trzydzieści dziewięćlat Je mi třicet devět.
I'm 5 years younger than you. Jestem młodszy od pana o pięć lat. Jsem o pĕt let mladší než vy.
I'm a foreigner. Jestem obcokrajowcem. Jsem cizinec.
I'm single. Jestem wolny (wolna) Jsem svobdný (svobodná)
maiden name nazwisko panieńskie dívčí jméno
maiden name nazwisko panieńskie
maiden name rodné jméno
married (man) żonaty ženatý
married (woman) zamężna vdaná
My husband passed away. Mój mąż nie żyje. Můj manžel už nežije
nationality narodowość národność
nationality, citizenship státní příslušnost
place of birth miejsce urodzenia místo narození
profession zawód povolání
references odkazy
sex, gender pohlaví
She a friend. To moja dobra znajoma. To je moje dobrá známá.
What do you do for a living? Jaki jest pana zawód? čim jste povoláním?
What is your family name? Jak brzmi pana nazwisko? jaké je vaše jméno?
absence from work/school absensja w pracy/szkole
duty, call dyżur služba služba
factory, business fabryka, zakład továrna, závod továreň, fabryka
holiday urlop dovolená dovolenka
holidays, vacation wakacje prázdniny rázdniný
strike strajkować /za stávkovat
work praca práce f. práca
workshop warsztat dílna dielňa
Absolutely Z całą pewnością Docela určitĕ
absolutely not stanowczo nie rozhodnĕ ne
agree schodovat se
agree on sth dohodnoit se
agreement zgoda dohoda
Anything but that! Jen to ne!
confirm potwierdzić potrvdit potvrdíť
excellent, perfect doskonale výbornĕ
fine, well dobrze Dobře
for certain z pewnością jistě
For sure Na pewno Určitĕ
gladly z przyjemnością s radostí
Gladly. I'd love to. Chętnie. Z przyjrmnością. Rád
I accept your offer. Przyjmuję pańską propozycję Přijímám váš návrh.
I agree (with that) Zgadzam się (z tym) Souhlasím (s tím)
I have no objection to that. Nie mam nic przeciwko temu Nemám nic proti tomu
I have no reservations. Nie mam zastrzeżeń Nemám námitki
I know wiem vím
I share your opinion. Podzielam pańskie zdanie Sdílím vaš názor
I should think so. Chyba tak. snad ano
I suppose not. Chyba nie Asi ne
I'll let you know Dam znać Dám vědět
I'm in favo(u)r jestem za jsem pro
Is it certain Czy to jest pewne? Je to jisté?
It doesn't matter to me. Jest mi to obojętne. To je mi lhostejné.
it is possible lze
It makes no difference. To wszystko jedno. To je jedno.
may, (it is) allowed można možno, lze možno
Naturally naturalnie Přirozenĕ
Of course oczywiście samozřejme, pochopitelně
perhaps być może snad
right (be -) pravdu (mít -)
right, correct poprawny správný
Right. Słusznie. Správnĕ.
tacit approval cicha zgoda
That suits me. To mi odpowiada. To mi wyhovuje.
That's impossible. To niemożliwe. To není možné.
That's right. Tak jest. Jistĕ.
truth prawda pravda pravda
We all agree Wszyscy się z tym zgodzamy všichni souhlasíme
yes tak ano, tak áno, aj
You're right. Masz rację. Máš pravdu.
Could be Może. Možná. Snad.
doubtful wątpliwy pochybný pochybný
Hard to say Trudno mi powiedzieć. Tĕžko říct.
I haven't made up my mind yet. Nie jestem jeszcze zdecydowany. Ještĕ jsem se nerozhodl.
I still have to think about it. Muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Musím si to ještĕ promyslet.
It depends on you. To zależy od pana. To záleží na vás.
It depends. To zależy. Přijde na to.
perhaps, maybe może snad snad'
possible możliwy možný možný
Possibly Możliwe. To je možné.
probably prawdodobnie pravděpodobně
be against przeciw (być -) být proti
Better not. Lepiej nie. Radĕji ne.
contradiction, disagreement rozpor
I can't nie mogę nemohu
I can't (not allowed) nie wolno mi... nesmím
I can't believe it. Nie mogę w to uwierzyć. Nemohu tomu uvĕřit.
I don't agree Nie zgadzam się. Nesouhlasím.
I don't believe it. Nie wierzę w to. Tomu nevĕřím.
I don't think so. Sądzę, że nie. Myslím, že ne.
I doubt it. Wątpię. Pohybuji.
I shouldn't think so chyba nie to asi ne
I wouldn't do that if I were you. Nie robiłbym tego na pana miescu. Na vašem místĕ bych to nedĕlal.
Its not allowed nie można to nejde
no nie ne, nikoli nie
No need nie trzeba není zapotřebí
No way Nie ma mowy! O tom nemůže byt ani řeči!
nonsense bzdury kecy
nonsense, rubbish bzdura hloupost, nesmysl hlúposť, táranina
not at all Wcale nie. Vůbec ne.
on the contrary przeciwnie naopak naopak
Out of the question W żadnym wypadku V žádnem případĕ
Out of the question! Wykluczone! Vyloučeno!
That's nonsense To nonsens. To je nesmysl.
That's not true. To nie prawda. To není pravda.
Under no circumstances W żadnym wypadku. To rozhodnĕ ne.
Under no circumstances za żadną cenę za žádnou cenu
unfortunately niestety bohužel bohužiaľ
You are right Nie ma pan racji. Nemáte pravdu.
You can't do that! Tak się nie robi! To se nedĕlá!
You're mistaken. Myli się pan. Mýlite se.
Aquarius Wodnik Vodñář
Aries Baran Skopec
Gemini Bliźnięta Blíženci
Libra Waga Váhy
Pisces Ryby Ryby
Taurus Byk
capon kapłon
guinea-hen perliczka
parachute spadochron
partridge kuropatwa

Polish On-line

Czech On-line