ENGLISH POLISH CZECH SLOVAK SLOVENE LITHUANIAN
agriculture rolnictwo zemědělství pol'nohospodárstvo žemės ūkis
airplane samolot letadlo lietadlo letalo lėktuvas
airport lotnisko letiště letališče aerodromas
alcohol alkohol alkohol alkohol, lieh alkoholis
already już již jau
also też též tiež, aj, ako aj tudi
angel anioł anděl anjel angelas
angry zły zlý, špatný zlý blogas, prastas
another inny jiný iný kitas
apartment mieszkanie byt apartma butas
April kwiecień duben apríl balandis
Arab arabski arabský arabský arabiškas
August sierpień srpen august rugpjųtis
bad źle špatně zle blogai, prastai
banana banan banán banán banana bananas
bank bank banka banka banka bankas
bar bar bufet, automat bar, bufet bar baras
be afraid bać się bát se báť sa, mať strach bijoti, baimintis
because bo neb lebo, bo, alebo, pretože zato (ker) nas
beer piwo pivo pivo alus
belly brzuch břicho brucho pilvas
better lepiej lépe lepšie geriau
between między mezi medzi tarp
beyond, behind za za, v za
bicycle rower jízdní kolo bicykel kolo dviratis
big duży velký vel'ký velik (-a -o) didelis
bigger większy větší väčší daugiausis
bird ptak pták vták ptica paukštis
blood krew krev krv kraujas
body ciało tělo telo, teleso kūnas
book książka kniha kniha knyga
bookstore księgarnia knihkupectví kníhkupectvo knygynas
bread chleb chléb chlieb kruh duona
bridge most most tiltas
brother brat bratr brat brat brolis
budget budżet budžet, rozpočet rozpočet biudžetas
bus autobus autobus autobus avtobus autobusas
but ale ale, avšak ale, avšak ampak bet
butter masło máslo maslo maslo sviestas
buy kupować kupowat pirki
carrot marchew mrkew mrkva korenje (pl) morka
cat kot kočka, kocour mačka maček katė
chicken kurczak kuře vištelė
child dziecko dítě dieťa otrok vaikas
Christmas Boże Narodzenie vánoce Božie narodenie, Vianoce božič Kalėdos
church kościół kostol
cinema, movie theater kino kino, biograf kino kinas
city miasto město mesto mesto miestas
cloud chmura mrak mrak, mračno, oblak debesis
cod dorsz treska treska menkė
coffee kawa káva káva kava
cold zimny studený, chladný studený šaltas
cow krowa kráva karvė
coward tchórz tchoř, zbabělec tchor, zbabelec bailys
customs duty cło clo clo muitas
daily (newspaper) dziennik noviny, deník denník dienraštis
daughter córka dcera dcérka hči dukté
day dzień den deň diena
December grudzień prosinec december december gruodis
December grudzień prosinec december gruodis
dictionary słownik slovník slovník slovar žodinas
different inaczej jinak ináč, inak(šie) kitaip
difficult trudny těžký, obtížný ťažký sunkus, keblus, painus
doctor lekarz lékař lekár gydytojas
dog pies pes pes šuo
drunk pijany opilý opitý
ear ucho ucho ucho ausis
earth ziemia země, půda zem žemė
easily łatwo lehce, snadno lengvai
East wschód východ vred rytai
easy łatwy ľahký
eight osiem osm osem aštuoni
end koniec konec koniec konec galas, pabaiga
evening wieczór večer večer vakaras
eye oko oko oko akis
far daleki daleký, vzdálenost d'aleký daleč tolimas
fast szybki rychlý rýchly greitas
father ojciec otec otec tėvas
February luty únor február februar vasaris
February luty únor február vasaris
finger palec prst prst pirštas
Finnish fiński finský fínsky suomiškas
fire ogień oheň oheň ugnis
first pierwszy první, prvý, přední prvý pirmas
first name imię jméno meno ime vardas
fish ryba ryba ryba ribe žuvis
five pięć pět päť penki
flower kwiat květ gėle
flu grypa chřipka chrípka gripa gripas
for dla pro pre, ku
foreign, abroad zagraniczny zahraniční, cizí zahraničný užsienis
forest las les miškas
four cztery čtyři štyri keturi
French francuski francouzský francúzsky Francoz (-inja) prancūziškas
Friday piątek pátek piatok penktadienis
friend przyjaciel přítel priatel' prijatelj draugas
friend (girl-) przyjaciółka přítelkyně priatel'ka prijateljica draugė
fruit owoce ovoce ovocie vaisiai
game gra hra hra igra žaidimas
garlic czosnek česnek cesnak česen česnakas
German niemiecki německý vokiškas
go iść jít ísť eiti
God Bóg bůh boh bog Diėvas
gold złoto zlato zlato auksas
good dobry dobrý dobrý dober (-ra --o) geras
good dobrze dobře dobre dober (-ra -o) gerai
good day dzień dobry dobrý den dobrý deň laba diena
good night dobranoc dobrou noc dobrú noc lahko noč labanaktis
great wielki velký vel'ký didelis, stambus
green zielony zelený zelený
guitar gitara kytara gitara kitara gitara
ham szynka šunka šunka kumpis
happy szczęśliwy št'astný šťastný laimingas
have mieć mít mať imeti turėti
he on onen on jis
head głowa hlava hlava glava galva
here tutaj zde, sem tuná, tu čionaj
hero bohater hrdina hrdina herojus
history dzieje historie, dějepis dejiny istorija
horse koń kůň kôň konj arklys
hot gorący horký horúci vroč (-a -e) karštas
hotel hotel hotel hotel hotel viešbutis
house dom dům dom, byt hiša namas
how much, many ile kolik kol'ko koliko kiek
hundred sto sto sto šimtas
husband mąż muž manžel, muž mož pats
ice cream lody zmrzlina led, sladoled ledai
ink atrament inkoust atrament črnilo rašalas
international międzynarodowy mezinárodní medzinárodný mednarodni -a -o tarptautinis
Italian włoski italský taliansky itališkas
January styczeń leden január sausis
joke dowcip vtip vtip, dôvtip šala juokavimas
July lipiec červenec júl liepa
June czerwiec červen jún birželis
key klucz klíč kl'úč raktas
know wiedzieć vědět vidieť žinoti
lack brak nedostatek trūkumas
language język jazyk jazyk jezik kalba
lazy leniwy lenivý, líný lenivý tingus
left lewy levý ľavý kairys
leg noga noha noha koja
lemon cytryna citrón citrón limona citrina
less mniej méně menej manj mažau
lesson lekcja hodina, lekce pamoka
letter list dopis list laiškas
library biblioteka knihovna knižnica knjižnica biblioteka
life życie život život gyvenimas
light lekki ľahký
Lithuanian litewski litewský litovský lietuviškas
live żyć žít žiť gyventi
long długi dlouhý dlhý dolg ilga
love miłość láska láska ljubezen meilė
man(kind) człowiek člověk človek žmogus
many dużo velmi, mnoho vel'a, mnoho mnogo daug
many wiele mnoho, hodně vel'a, mnoho daug
March marzec březen marec kovas
March marzec březen marec kovas
May maj květen máj gegužė
may, (it is) allowed można možno, lze možno galima
milk mleko mléko mlieko mleko pienas
minute minuta minuta minuta minutė
mistake błąd chyba chyba, omyl napaka klaida
Monday poniedziałek pondělí pondelok primadienis
month miesiąc měsíc mesec mėnuo
more bardziej vice viac še, več kot 3 (more than 3) daugiau
more więcej více viacej daugiau, labiau
mother matka matka matka mama, mati motina
mouth usta ústa ústa burna
MP poseł vysalec poslanec deputatas
mustard musztarda hořčice garstyčios
naked nago naze nuogai, plikai
neighbor sąsiad soused sused sosed -a kaimyninis
never nigdy nikdy nikdy niekuomet, nekada
new nowy nový nový naujas
night noc noc noc naktis
nine dziewięć devět deväť devyni
no nie ne, nikoli nie ne
nobody nikt nikdo niekas, joks, nevienas
North północ půlnoc, sever polnoc, sever sever šiaurė
nose nos nos nosis
nothing nic nic nič niekas, nieko
November listopad listopad november lapkritis
November listopad listopad november lapritis
nowhere nigdzie nikde, nikam niekur
October październik říjen október spalis
old stary starý starý star -a -o senas
one jeden jeden, jedna, jedno jeden, jedna, jedno vienas
onion cebula cibule cibuľa čebula svogūnas
open otwarty otevřený otvorený atviras
our nasz náš náš mūsų
part część část časť, diel dalis
participate brać udział účastnit se zúčastňovať sa dalyvauti
people ludzie lidé ľudia žmonės
pharmacy apteka lékárna lekareň vaistiné
place miejsce místo prostor vieta
possible możliwy možný galimas
post poczta pošta pošta paštas
potato(es) ziemniaki brambory zemniak (sing) bulvė, bulvės
powerful silny silný silný jėgingas
price cena cena cena cena kaina
proud dumny pyšný pyšný, hrdý išdidis
question pytanie otázka, dotaz otázka vprašanje klausimas
quiet cichy tichý tichý miren (-na, no) tylus
rain deszcz déšt' dážd' dež lietus
raining (it's -) pada lyja
red czerwony červený červený rdeč (-a, -e) raudonas
rich bogaty bohatý bohatý bogat (-a -o) turtingas
road droga cesta cesta cesta kelias
sad smutny smutný smutný žalosten -tna -o liūdas
salmon łosoś losos losos lašiša
salt sól sůl sol' sol druska
Saturday sobota sobota sobota sobota šeštadienis
Saturday sobota sobota sobota šeštadienis
sausage kiełbasa salám saláma dešra
school szkoła škola škola mokyklas
sea morze moře jūra
September wrzesień září september rugsėjis
Septemmber wrzesień září september rugsėlis
seven siedem sedm sedem septyni
she ona ona ona ji
shoes buty boty topánky čevelji batas
short krótki krátký krátki trumpas
silence cisza klid, ticho ticho, tíšina tyla
sister siostra sestra sestra sestra sesuo
six sześć šest šesť šeši
small mały malý malý
somebody ktoś niekto, dakto
sometime kiedyś kdysi kedysi, dakedy, vol'akedy kada nors
sometimes czasami občas niekedy, občas včasih kartais, kai
somewhere gdzieś kdesi, kamsi niekde, kur nors
son syn syn syn sin sūnus
soup zupa polévka polievka sriuba
spring wiosna jaro jar
station (train) dworzec nádraží stanica železniška postaja geležinkelio stotis
street ulica ulice ulica gatvė
strong mocny pevný, silný, mocný stiprus, galingas
stupid głupi hloupý hlúpy neumen (-mna, -o) kvailas
sugar cukier cukr cukor sladkor cukrus
summer lato léto leto vasara
Sunday niedziela neděle sekmadienis
Sunday niedziela neděle nedel'a sekmadienis
table stół stôl miza stalas
take brać brát brať vzeti imti, paimti
talk mówić hovoriť
tall wysoki vysoký vysoký aukštas
ten dziesięć deset desať dešimt
thanks dzięki díky vd'aka dėka
there tam tam tam ten
they one jie
they oni oni jos
thing rzecz věc vec stvar daiktas, dalykas
thousand tysięc tisíc tisíc tūkstantis
three trzy tři tri trys
Thursday czwartek štvrtok?? štvrtok ketviradienis
time czas čas čas čas laikas
tired zmęczony unavený unavený pavargęs
to do do, k do, k(u), na iki
to be być být byť biti būti
together razem zároven', celkem spolu skupaj kartu
toilet, bathroom ubikacja záchod záchod išvietė
tomorrow jutro zítra zajtra jutri rytoj, ryt
train pociąg vlak vlak vlak
translator tłumacz tlumočník, překladatel tlmočnik, prekladatel' vertėjas
tree drzewo strom strom, drevo drevo medis
truth prawda pravda pravda tiesa
Tuesday wtorek úterý utorok antradienis
two dwa dva, dvě dva, dve, dve du
ugly brzydki oškliwý, škaredý škaredý negražus
unfortunately niestety bohužel bohužiaľ deja, gaila
very bardzo velmi, velice veľmi zelo labai
voice głos hlas, zvuk desi, dakde, vol'akde balsas
wait czekać čekat čakať čakati (na) laukti
waiter kelner číšník čašník kelneris
water woda voda voda
we my my my mes
weak słaby slabý slabý medel -dla silpnas
weather pogoda počasí počasie vreme ora
Wednesday środa středa streda trečiadienis
week tydzien' týden týždeň savaitė
west zachód západ západ vakarai
wet mokry mokrý šlapias
what co co čo kaj kas
when kiedy kdy kedy, ked' kdaj kada, kas
where gdzie kde, kam kde, kam kje kur
white biały bílý biely bel baltas
who kto kdo kto kas
why dlaczego kodel
wife żona žena žena, manželka žmona
window okno okno okno, oblok langas
wine wino víno víno vynas
winter zima zima zima žiema
with, from z s, z s, z iš, su
without bez bez bez brez be
woman kobieta žena, ženská žena ženska moteris
work praca práce práca darbas, triūstas
write pisać psát písať rašyti
year rok rok rok leto metai
yes tak ano, tak áno, aj taip
young młody mladý mladý mlad (-a -o) jaunas
your twój tvůj tvoj