Economic wordlist in English, Czech, Polish and some Slovak

langsites.com
accident insu rance pojištění proti úrazům
accountant, bookkeeper účetní księgowy, kontroler
accounting, bookkeeping účetnictví księgowość účtovníctwo
acquisition opatření nabycie
additional charge přirážka doliczenie
advance předem (platba _) akonto
advance payment na dobírku, dobírková zásilka zaliczka
affluence, wealth blahobyt dostatek
agriculture zemědělství rolnictwo pol'nohospodárstvo
aid in kind naturálie pomóc w naturze
all-in celkový ogółem
all-in price paušalní cena łączna
application form formulář žádosti formularz wniosku, złoszeniowy
arrears nedoplatek zaległości nedoplatok
assets (and liabilities) aktiva a pasíva, bilanční účty aktywa (i pasywa)
ATM peněžní automat bankomat
auction, bidding aukce, dražba licytacja
auctioneer dražitel, -ka licytator
auditor, chartered accountant revizor rewident, kontroler księgowy
backdate antedatovat antydatować
balance (budget) bilance, zůstatek część pozostała
balance of payments platební bilance bilans płatniczy
bank rate diskontní sazba stopa dyskontowa
bank statement výpis z účtu wyciąg z konta bankowago
bank transfer převod (bankovní _)
bankrupt bankrotář bankrut
bankruptcy, insolvency bankrot, úpadek, konkurs upadłość
barter barterový obchod wymienny (handel _)
bearer (of a check) doručitel okaziciel
bill of lading konosament konosament
bill of sale dodací list, kupní smlouva akt kupna-spredaży
birth-rate, population growth porodnost przyrost naturalny
blank check bianko šek czek in blanco
board of directors správní rada rada dyrektorów
bond dluhopis obligacja
bonded warehouse celní skladiště magazyn celny
book-keeping účetnictví księgowość, racunkowość
brand-name, trademark značka, obchodní známka nazwa firmowa
budget budžet, rozpočet budżet rozpočet
bulk commodity hromadná komoditá
bull market se vzestupnou tendencí hossa
bullion zlaté pruty, cihly kruszec
business podnikání
businessman obchodník przedsiębiorca
buying / selling rate nákupní / prodejní kurz
capital goods investiční statky dobra kapitałowe
cash on delivery dobírka, zaliczenie (za -m)
chain (stores) řetězec
claim pohledávka
commodity, merchandise zboží towar tovar
common stock kmenové akcie, obyčejná akcie akcje zwykle
competitiveness konkurenceschopnost
compound interest úrok  z úroku odsetki składanie, procent składalny
construction stavebnictví budowla
consumer spotřebitel spożywca
consumer goods spotřební zboží
consumption spotřeba spożycie
contacts styky
contract, aggreement, pact smlouva umowa dohoda
contractor podnikatel, dodavatel, stavitel kontrahent
convertible currency směnitelný wymienialna (waluta _)
co-operative družstevní spółdzielnia
copyright autorské právo prawa autorskie
cost-effective rentabilný opłacalny
credit úvěr
creditor věřitel wierzyciel
currency fluctuation kolísání kurz
current account běžný účet bieżący (rachunek _)
customer base zákaznictvo
customers zákazníci
customs duty clo cło clo
debt dluh dług dlh, dlžoba
debtor dlužník
deductions odpis daně potrącenie od podatków
default of payment odklad platby
deferred shares nepreferované akcie akcje odroczone
demand poptávka popyt dopyt
devaluation of a currency devaluace měny
devalue devalvovat
devalued currency znehodnocená měna
discount rabat bonifikata, disagio
domestic market tuzemský trh
door-to-door selling podomní obchod
down payment, installment splátka, finanční záloha rata splátka
economy hospodářství gospodarka hospodárstvo
employee zaměstnanec pracobiorca
employer zaměstnavatel pracodawca
endorse a check indosovat, parafovat indosować czek
entrepreneur(s) podnikatel(é) przedsiębiorca
environmental protection ochrana životního postředí
estimate odhad (ceny) wycena
excess supply převis nabídky
excise tax daně spotřební akcyza
expense, outlay výdaj, výloha wydatek
export vývoz eksport, wywóz
exposed (to,risk) vystavený narażonym (być _ na ryzyko)
fine, penalty pokuta grzywna
fluctuating market kolísavý trh
fluctuations in the exchange rate kurzové výkyvy
forfeit of security přijít o zálohu przepadek kaucji
free trade volný obchod
free trade area pásmo volného obchodu
frozen assets zablokovaná aktiva aktywa zamrożone
guarantee, security záruka poręka ručenie
guarantor, security ručitel poręczyciel ručiteľ
hard currency tvrdá měna waluta wymienialna
import restriction omezení dovozu
import, deliver dovoz przywóz, import dovoz
independant audit nezávislý audit
industry průmysl przemysł priemysel
inflation inflace inflacja inflácia
insolvency insolvence, platební neschopnost niewyplacalnosc
installment,advance payment záloha zaliczka záloha
installments (payment in _) splátky (platba na _)
interest úroky odsetki (od) úroky
interest (yield - ) úrok (přinášet -y)
interest rate úroková míra, sazba stopa procentowa
joint venture společný podník
labor-intensive pracný, namáhavý pracochłonny
labor-saving usnadňující práci pracooszczędny
legal tender zákonný platební prostředek
letter of credit akreditiv akredytywa
liabilities pasiva pasywa
liabilities, indebtedness dluh zadłużenie zadlženie
life assurance životní pojištění ubezpieczenie (asekuracja)na życie
liquid assets likvidní majetek aktywa plynna
mail order business zásilkový obchod
market odbytiště
market share podíl na trhu
market value tržní hodnota
maturity splatnost
means of payment platidlo
monetary měnový walutowy
negotiable obchodovatelný
overtime přesčas nadgodziny
pension důchod renta penzia, dôchodok
poverty bída bieda bieda
protectionist ochránářský
purchaser, customer odběratel
rate of interest úroková míra
real estate, property nemavitostí
recipient příjemce
refund v vrátit
representative, agent zástupce przedstawiciel zástupca
sample vzorek
short-term loan krátkodobá půjčka
SME's MSP malé a středné podniky
sold-out vyprodané
standard of living životní úroveň poziom życia
stock exchange burza giełda burza
stock exchange burza
subject to interest podléjající zúročení
sum, amount částka
supply nabídka
taxable podléhající clu
undertaking, firm podnik przedsiębiorstwo podnik
unemployment nezamestnanost bezrobocie
langsites.com