Czech-English Dictionary Project

Please note - diacriticals aren't placed in right alphabetical order!
< TD ALIGN="left"> aktiva a pasíva, bilanční účty chutný < TR VALIGN="bottom"> < TR VALIGN="bottom"> < /TR> < TR VALIGN="bottom"> < /TR> < TD ALIGN="left"> South Africa < TD ALIGN="left"> panties < TR VALIGN="bottom"> calf < TR VALIGN="bottom"> < TD ALIGN="left"> Mží. neser mě * < TR VALIGN="bottom"> window < TD ALIGN="left"> island < TD ALIGN="left"> fifty-third palivo, topivo < TD ALIGN="left"> obviously < TD ALIGN="left"> monument porcelán diarhoeia < TR VALIGN="bottom"> broken < TD ALIGN="left"> solidarity spolehlivý < /TR> aim, objective < TR VALIGN="bottom"> věrohidný < TD ALIGN="left"> veto v < TD ALIGN="left"> vstupovat < TD ALIGN="left"> exceptionally < TD ALIGN="left"> zásuvka
(hrací) karty playing cards
A co kdybychom šli na pivo? How about going for a beer somewhere?
a tak dále etc.
a tak dále (atd) etc.
abonmá, předplatné subscription
acylpirin aspirin
adresa address
adresat recipient
advokát lawyer
Afričan Afričanka African man, woman
Afričan -ka African man, woman
africký African adj
Afrika (v Africe) Africa
agnostik agnostic
Ahoj! Greetings
akreditiv letter of credit
assets (and liabilities)
aktovka briefcase
akuzativ accusative
Albánie Albania
ale, avšak but
Alenka v kraji divů Alice in Wonderland
alespoň, aspoň at least
alimenty alimony
Aljaška Alaska
alkohol alcohol
Alsasko Alsace
Alžír Algiers
Alžírsko Algeria
Američan Američanka American
Američan -ka American
Američan -ka American man, woman
americký American adj
Amerika (v Americe) America
Amsterodam Amsterdam
amunicja ammuniti on
ananasový džus pineapple juice
Andalusie Andalucia
anděl angel
Angličan -ka Englisman, -woman
anglický English adj
angličtina English language
Anglie England
Anglie (v Anglii) England
anglina=angličtina English (coll)
Anličan -ka Englishman -woman
ano, tak yes
antigen antigen
Antverpy Antwerp
Arab (ové) Arab -s
arabský Arab adj
Arktis Arctic
Asi ne I suppose not.
asi za dvě hodiny in about two hours
Asiat -ka Asian man, woman
Asie (v Asii) Asia
asijský Asian adj
Atény Athens
Atlantis Atlantis
Australan -ka Australian man, woman
Austrálie Australia
Australie (v Australii) Australia
australský Australian adj
Austraulan -ka Australian
autobus bus
autonehoda road accident
avokáda avocados
až + gen until, even
Ázerbájdžan Azerbaijan?
babička grandmother, old woman
bačkory slippers
Bagdád Bagdad
balík, balíček package
balít/ sbalit pack (bags)
balónek, analyzátor dechu breathalyser
Balt Baltic
banán banana
banka bank
bankovka banknote, bill
bankrotář bankrupt
Barma Burma
barva color
báseň f. poem
básnik poet
bát se afraid (be -)
Baterie je vybitá. The battery's dead.
baterka flashlight, torch (UK)
batoh backpack, knapsack
bavelna cotton
Baversko Bavaria
bavit se o talk, chat about sth
bavlna cotton
bavorský Bavarian
bażant pheasant
bažina marsh
bdít watch
bedna barrel, vat, keg
běh na lyžích cross-country skiing
Belehrad Belgrade
Belgičan -ka Belgian
belgický Belgian adj.
Belgie Belgium
Belorusko Belarus
Benátky Venice
benzín petrol (UK), gasoline (US)
benzina naturálna / s olovem lead-free/leaded petrol (gasoline US)
benzínova pumpa, stanice gas station
benzínové čerpadlo gas pump
Berte si, prosím. Help yourself.
běsnění rage
Betlém Bethlehem
bez + gen without
bez předsudku without preconceived ideas
Běž pryč! Go away!
bezcelný prodej duty-free sales
bezděčný reflexive, involuntary
běžet / běhat run
běžný, obecný, hovorový commonplace, colloquial
bezpečnostní pás seatbelt
bicí nastroje percussion instruments
bicí nástroje percussion instruments
bída poverty
bíla kava / kava s mlékem coffe with milk
bílek, bílkovina protein
bílý white
biolog -ové biologist -s
bít hit
bitva, boj battle
bižutérie jewelry store
blahobyt prosperity, affluence
blahopřát congratulate
blamovat make a fool of sb
blatnik fender, mudguard, dashboard?
blázen madman
bláznivý crazy
blázon madman
Blb pln slz mrkl A fool full of tears squinted (Czech tounguetwister)
blecha flea
bleší trh flea market
blesk lightning
blikač blinker
Bliski Východ Near East (the _)
blízko + gen near
Bližši je košile než kabat Charity begins at home
blond blond
Blýská se. There is lightning.
boční ulice side street
bohaství wealth
bohatý rich
bohužel unfortunately
Bohužel, musím se rozloucit. Unfortunately I have to say goodbye.
Bojím se, že... I'm afraid that
bok hip
boky hip
bolem + gen around + gen
bolest pain
bolest pain
bolesti zubů toothache
bolestný painful
Bolí mě hlava I have a headache.
Bolí me hlava. I've got a headache.
Bolí me v krku. My throat hurts.
bolí mne hlava I have a headache
bonboniera box of chocolates
borovice pine
bosý barefoot
botasky tennis shoes
boty shoes
bouřka storm
Boží hod Christmas Day
brada beard
brambor potato
bramborová polévka / bramboračka potato soup
brambory< /FONT> potatoes
Braniborsk0 Brandenburg
branka goal
brankař goalie
brát take
brát si / vzít si + acc marry (men + women)
bratr brother
bratranec cousin (male)
břečka slush
břeh shore
Brémy Bremen
Bretaň Brittany
březen (v březnu) March (in -)
břicho belly, abdomen
Brit -ka Brit m,f
britský British
bříza birch
bříza birch-tree
brokolice broccoli
broskev peach
broskev peach
brož brooch, pin
bručení murmur, rumble, purr
bruslit / zabraslit si ice skate v
brýle glasses
brýle glasses
brzda brakes
brzdit brake v.
Brzké vzdranení! Get well soon!
Brzy na videnou! See you soon
Brzy nashledanou! See you soon!
Buď hodný Be a good boy! Behave!
buď opatrná! Be careful.
Buď zticha! Be quiet!
Budapešť Budapest
bude he will be (she, it)
bude he/she/it will be
Bude bouřka. It's going to storm.
Bude i dále ošklivo. The bad weather will continue.
Bude padat sníh. It's going to snow.
Bude pršet. It's going to rain.
budeme we will be
budeš you will be
budete you will be pl
budik alarm clock
budou they will be
budoucí future adj
budoucím čase (v -) future tense (in the -)
budoucnost, ?řítomnost future n.
Bud'te u nás jako doma. Feel at home.
budu I will be
budu I will be
Budvar Budweiser
budžet, rozpočet budget
bufet, automat bar
bůh God
Bulhar -ka Bulgarian man, woman
Bulharsko Bulgaria
Bulharsko (v -u) Bulgaria
bulharský B ulgarian language
Bulkurešť Bucarest
bunda jacket (with a zipper)
bunda jacket, raincoat
buňka cell
Burgundsko Burgundy
burza stock exchange
bust a bust
by would (he/she/it/they)
bych I would
bychom/bysme* we would
Bydhošť Bydgoszcz (PL)
bydliště residence
Byl jsem ženatý I used to be married.
Byla jsem vdaná I was married before
bylinkový čaj herbal tea
bylo tma it was dark
bys you would
byste you would pl
byt apartment
být to be
být proti be against
být zpátky back (be-)
byt, místnost room, accomodation
Cáchy Aachen
čaj tea
čáp stork
čárka comma, point
čárka length mark (Cech diacritical)
čas time
čas, doba, obdobi period (of time), season
časně, brzy early adv
část part
častěji more often
častka amount (money)
často often
čekanka chicory
čekárna waiting room
čekat, počkat wait
celer celery
čelní lalok frontal lobe
celnice customs
čelo forehead
Celovec Klagenfurt
celoživotní vz ělávání lifelong learning
celý whole, all
cena price
ceník price-list
Čenstohová Czestochowa
čepice cap
čepovaný on tap, draft, draught (UK)
Černá hora Montenegro
černa kava black coffee
Černé moře Black Sea (the -)
černé pivo dark beer, stout
černoch black person
černý black
černý rybiz blackcurrants
čerpadlo pump
čerstvě natřeno Wet paint
čerstvý fresh
červ worm
červen (v červnu) June (in -)
červená řepa red beets
červené zelí red cabbage
červenec (v červenci) July (in -)
červený red
česnek garlic
cesta road
cesta trip
cesta lodí, plavba cruise, voyage
čeština Czech language
čeština je těžký jazyk! The Czech language is difficult.
Čestina není lehké Th e Czech language isn't easy
cestou on the way
cestovaní kancelář travel agency
cestovat po Evropě travel around Europe
cestující passager
četní numerous
chalupa cottage, cabin, hut
Charvátsko Croatia
chladič radiator (car)
chladno cool
chladno / teplo cold /hot
chlapec boy
chléb bread
chlubit se boast
chodba corridor, hallway
chování behavio(u)r
chovat se act, behave
chrám cathedral
chřest asparagus
chřipka flu
chtě nechtě like it or not
Chtel bych (chtela bych) neco sníst. I'd like to eat sth
Chtel bych se nečeho napít. I'd like a drink.
chtít want
chtít se feel like
chudák poor person
chupy body hair, animal hair
chuť taste, flavo(u)r
chutná mi to I think it's delicious.
chutná mi to I think this is delicious
Chutnalo vám? Dd you enjoy your meal?
Chutnalo vám? Did you enjoy your food?
chutnat taste, relish
tasty, delicious
chůva nanny, nurse
chvíle, okamžik moment, instant
chvíli a moment
chyba, omyl mistake
chybět lack, be missing
chytat ryby go fishing
chytit catch
chytrý shrewd, cunning
čí? whose?
cibule onion
cigareta cigarette
čilý lively, brisk
čim with what (instr)
čim jste povoláním? What do you do for a living?
Čina (v Čině) China
Čiňan -ka Chinese man, woman
činnost activity
činský Chinese adj
čínština Chinese language
císař /císařovna emperor /emperess
císař, císařovna emperor, emperess
Čísařovy nové šaty" Hanse Christiana Andersena The Emperor's New Clothes
čísla numbers
čislo number
čislo je obsazené. busy number
číšník / čísnice waiter, waitress
čist / přečist read
číst / přečíst (o) read (about)
čistokrevný purebred, thoroughbred
čistý clean, pure
cit feeling, sentiment
čitelný legible
cítit (se) feel
cítít se jako doma Make yourself at home.
citlivý sensitive, vulnerable
citrón lemon
cizí foreign
cizina abroad
cizinec foreigner
cizrna chickpeas, garbanzo beans
článek article
clo customs duty
člověk man(kind)
člun, loď boat
co what
Co budete pít? What are you drinking?
Co byste mi doporučil -a? What would you recommend?
Co byste udelal na mém míste? What would you do if you were in my place?
Co deláš? What are you up to?
Co hledáte? What are you looking for?
Co je nového? Wh at's new?
Co je to za ulici? What street is this?
Co je to? What is it?
Co je u tebe nového? How are things with you?
Co mi rad'ite? What do you advise?
co nejdříve as soon as possible
Co si o tom myslíte? What do yout think?< /FONT>
Co si přejete? What would you like
Co tam je napsáno? What is written there?
Co znamená slovo? What does the word...mean?
Co? What?
čočka lentil
čočka 2 lens (camera)
čokoláda chocolate
cokoliv anything, whatsoever
čtenář reader
ctižádostivý (ambiciózní) ambitious
ctnost virtue
čtrnáct fourteen
čtrnactý fourteenth
čtvrtek (v čtvrtek) Thursday (on -)
čtvrtina quarter
čtvrtý -á -é fourth
čtyři four
čtyři sta four hundred
čtyřicátý fourtiethth
čtyřicet fourty
čtyřka four (the number -)
cukety courgettes, zucchini
cukr sugar
cukrovka diabetes
Curych Zurich
cvičení exercise
cvičím I exercise
cvok*=blázen mad*, nuts*
cyklista cyclist, bike rider
cyklista cyclist, bike-rider
czereśnia cherry
ďábel devil
dál(e) further
daleko far
dalekohled binoculars
dalekozraký far-sighted
daleký, vzdálenost far
dálnice highway
dálnice highway (US), motorway (UK)
Dálný Východ Far East (the _)
Dám si... Bring me...(restaurant)
Dám vědět I'll let you know
dáma checkers
damské vložky sanitary napkins
Damy a pánové Ladies and Gentlemen
daň tax
Dán -ka Dane m, f
daně spotřební excise tax
daňový poplatník taxpayer
Dansko Denmark
Dánsko (v Dánsku) Denmark
dánský Danish
dánský Danish adj
dánština Danish language
dárek present
dát sbohem say goodbye to sth
datle dates
datum narození date of birth
dav crowd
davat / dat give
dávat pozor draw attention to
dcera daughter
dceradát /dávat give
dědek, dědeček grandfather
dědic heir
defekní broken
Dej / Dávej na sebe pozor! Take care!
Déj / Dávej pozor! Look out!
dejiny history
Dejte mi jídelní listek. Give me the menu please.
Dejte mi nekolik pohledů. Some postcards please.
Dejte mi,prosím vas, hned účet. May I have the bill please?
deka bedcover
deka blanket
deka ten grams
dekagram ten grams
Dekujeme za návstevu. Thanks for coming.
Dekuji (vám) Thank-you.
Dekuji za milý večer. Thanks for the lovely evening.
Dekuji za pozvání. Thanks for the invitation.
Dekuji za přijetí. Thank-you for having us.
Dekuji, nápodobné! Thanks, likewise
Dekuji, výborne. Great, thanks.
dělat do
dělat / udělat do, make
dělat pohoštění give a small formal party
dělat závěry draw conclusions
déle longer
dělit divide
délka length
dělník worker
den day
den a noc twenty-four hours
den, dny day, days
denně daily, every day
desátý tenth
deset ten
Deset a pet minut. It's five past ten.
deset deka just under 1/4 lb.
desítka ten (the number -)
deska disc, record, slab, plate
déšt' rain n
deštník umbrella
Děti jen v doprovodu rodičů Children must be accompanied by adults
dětská autosedačka child's seat
dětská porce child's dish
dětství childhood
devadesát ninety
devadesátý ninetiethth
devatenáct nineteen
devatenactý ni neteenth
devátý nineth
devátý nineth
devět nine
devítka nine (the number -)
dezert dessert
dezert, źákusek dessert
dezodorant deodorant
dietu (mít -) diet (be on a -)
dikce wording
díky thanks
díky + dat thanks to
díky + dat thanks to
Dillí New Delhi
dílna workshop
dílna, opravna garage, mechanic
dílo work (of art)
dílovedoucí foreman
díra hole
dítě, děti child
díte, deti child, children
divadlo theater (US), theatre
dívat se / podivat se have a look
dívčí jméno maiden name
divit se wonder
divit se wonder, be surprised
divný strange
divoký wild
dlouhý long
dluh debt
dluh debt
dluh liabilities, indebtedness
dnes today
Dnes je třetího května. Today is May 3rd.
Dnes mi není moc dobře. I'm not feeling too good today.
Dnes zavřeno Closed today
do ciziny abroad (going _)
do pěti until five
Do prdle práce The hell with work! Damn it!
Do prdle práce The hell with work! Damn it!
Do prdle! * Shit! *
do, k to
dobírka, cash on delivery
Dobne prší. It's drizzling.2
Dobře fine, well
dobře well
Dobre odpoledne! Good afternoon.
Dobré rano! Dobré jítro! Good morning
Dobře se bavte! Have a good time
dobrodruh adventurer
dobrodružství adventure
Dobrou chut'! Dobré chutnání! Bon appétiy
dobrou noc good night
Dobrou noc! Goodnight
dobrý good
dobrý den good day
dobrý konec všechno spraví all well that end's well
Dobrý večer! Good evening
docela completely, thoroughly, fairly
Docela určite < FONT FACE="Tahoma"> Absolutely
dodací list, kupní smlouva bill of sale
dohled monitoring
dohoda agreement
dohodnutí understanding
dohromady together, all in all
dojem impression
dokonalý, znamenitý perfect
dokonce even
dole downstairs
doleva to the left
Dolní Sakso Lower Saxony
Dolní Slezsko Lower Silesia
doma home ( at -)
domácí homemade (food)
domací kutění DIY
domácnost household
domněnka supposition, hypothesis
Domnívám se, že..., I think that...
domnívat se suppose, assume
domů home (go -)
domů home (going _)
domýšlivý vain, conceited
dopis letter
dopisnice postcard
dopoledne a.m.
doporučení recommendation
doporučený recommended
doporučený registered letter
doporučit recommend
dopravní zácpa congestion, traffic jam, bottlenect
doprovodit /doprovázet accompany
dopustit allow, let in
dorozumět se communicate, agree
doručení delivery
doručovat hand over
dosahovat reach, obtain
doslovný literal
dospělý adult, grown-up
dost enough
dostatečný sufficient, enough
dostatek sufficiency
dostavat / dostat receive
dostup access
dosud so far
dotknout touch
dotud till, until
Doufám, že mi to odpustíte. I hope you forgive me.
Doufám, že se brzy zase uvidíme. I hope we meet again soon.
Doufám, že se vám u nás bude líbít. I hope you'll like it here.
dovést be able, capable
dovést bring, lead
Dovlte, abych se představil. Novacki. Allow me to introduce myself.
dovolená holiday
dovolení permission, leave, consent
dovolit allow
Dovolíte? May I?
dovoz import, deliver
dozorčí rada advisory board< /FONT>
drahé (To je _) expensive (That's _)
drahý expensive
drak dragon
draslik potassium
dražba auction
Drážďany Dresden
dřep squat
dřevo wood
dřív(e) earlier
dříve beforehand, previously
dříví wood, stick
drobné change
drobné small change
drog eria drugstore
drsný tough, coarse
dršťky tripe
drůbež poultry
drůbež poultry
druh kind, sort
druh kind, sort
druhý other
druhý, druhá, druhé second
držet hold
držet keep, stay
Držím dietu. I'm on a diet.
dub oak
duben (v dubnu) April (in -)
důchod pension
důchod retirement
důchod (v důchodu) pension
důchod, penze retirement
důchodce pensioner
důchodce pensioner, retired person
důchodu (být v -) retired (be -)
důkaz, průkaz proof, evidence
důkladně thoroughly
důkladný thorough
důl mine
důležitý important
dům house, home
< FONT FACE="Tahoma"> Durynsko Thuringen
duše inner tube, air chambre
duše mind, spirit
dušená rýže steamed rice
dusit strangle
dusit / udusit stew, steam
důsledek consequence , result
důsledný consistent
dusno stuffy, hard to breathe
důstojnost dignity
důstojný deserving, stately
důvěřovat + dat trust v.
důvod cause, reason
důvod reason, cause
důvodová zpráva explanatory memorandum
dva, (tři, čtyři) tysíce two (three, four) thousand
dva, dvě two
dvacátý twentieth
dvacátý první, or jedna dvacáty twenty-first
dvacet twenty
dvacet stupńů nad nulou twenty degrees above zero
dvanáct twelve
dvanactý twelth
dve petiny two fifths
dve ste two hundred
dve třetiny two-thirds
dveře door
dvoje dveře two doors
dvojitý double
dvojitý double, binary
dvojka two (the number -)
dvojsmyslný ambiguous
dvoulůžkový for two p ersons
dvoustý two hundredth
dýchací potíže problems breathing
dýchat breathe
dýmka pipe
dýně, tykev pumpkin
Dzień dobry! Good day
dzik boar
džiny jeans
džus juice
EHSU EESC
ekonom -ové economist -s
emoce emotion
Estonsko Estonia
Evropa Europe
Evropa (v Evropě) Europe
Evropan European
Evropan -ka European
Evropan -ka European
evropský European
Falc Rheinland-Pfalz
fazole bean
fén hairdrier
fenykl fennel
Fin -ka Finn
Finsko (ve Finsku) Finland (in -)
finský Finnish
finština Finnish language
Flandry Flanders
fotbal football, soccer
fotbalové mužstvo football team
fotka picture
fotoaparát camera
Fotografování zakázáno No pictures
Fouká mírný vít r. There's a nice breeze.
France f (ve Francii) France
Francie France
Francouz Frenchman
Francouz -ka Frenchman, woman
francouzký French adj
francouzský French
francouzština French (language)
francouzština French language
fronta line (US), queue (UK)
Gent Ghent
grapefruit grapefruit
grapefruitový džus grapefruit juice
grilovat grill v
Grónsko Greenland
Gruzie Georgia
gym (at the -) fitness centru (v -)
Haag The Hague
háček hook sign (čžš)
háček snag
hacicí přístroj, minimax fire extinguisher
hádat guess
hádat se argue
hádat se / pohádat se (o) argue (about)
hákový kříž swastika
Halič Galicia
Hamburk < FONT FACE="Tahoma"> Hamburg
hanlivě libellous, abusive
hasicí přistroj fire-extinguisher
házet throw
hebrejština Hebrew
herec actor
herečka actrice
heslo password
hezči (hezky) nicer, prettier
hezký nice, pretty
Hezký víkend! Have a nice weekend!
historie, dějepis, dějiny history
hlad hunger
hladina surface
hladký smooth, even
hladový, lačný hungry
hlas, zvuk voice
hlasatel announcer
hlásit /na- report
hlasitý loud, audible
hláskovat spell
hlasovat vote
hlava head
hlavní jidlo main course
hlavní mesto capital
hlavní nadraží main station
Hlavní nádraží main station
hledač, pátrač finder
hledaní, patraní search, quest
hledaný, vyhľadávaný wanted (person)
hledat look for
hledmýždím tempem snail's pace (at a -)
hlen phlegm, slime
hlídat watch over
hlína clay, earthenware
hloupost, nesmysl nonsense, rubbish
hloupý, blbý stupid
hltan, jícen esophagus
hlubina depth
hluboký deep
hlučet be noisy
hluk, rámus noise
hmota substance, material
hmyz insect
hned immediately
hned right away
Hned jsem zpátky. I'll be right back.
hněv anger
Hnezdno Gniezno
hnis pus, discharge
hníst mould, knead
hnít rot, decay
hnízdo nest
ho him, it (acc)
hodina hour
hodina, lekce lesson
hodinař watchmaker?
hodinki watch
hodiny clock
hodit se answer, reply
hodne a lot
hodne much, a lot
Hodně štěstí! Good luck!
Hodně úspěchů! Good luck! (Lots of success!
Hodne úspechů! Good luck
hodnocení evaluation
Holandsko Holland
holandský Dutch
holenní kost shinbone
holič barber
holič hairdresser, barber
holicí strojek shaver
holit se /o- shave
holka girl
holka girl
holka* girl
holub dove, pigeon
holub pigeon, dove
honem at once, in a hurry
hora mountain
horal highlan der, mountaineer
hořčice mustard
horečka fever
hořet burn
horko hot adv
horký hot adj
hořký bitter
horník miner
horolezectví mountain climbing
horší worse adj
hospoda tavern, inn
hospodářství economy
host guest
hostikel -ka host
hostina, hody banquet, feast
hostinec inn, roadhouse
hotel hotel
hotelová hala hotel lobby
hotovost cash
hotový ready
houba mushroom
houba mushroom
houba sponge
houkačka car horn
houkačka horn
houpačka swing, seesaw
houska roll
housle pl violin
hovezí beef
hovor conversation
hovor na účet volaného collect call, reverse call
hovořit speak, talk
hra game
hrábě rake
hraběnka countess
hrách pea
hračkářství toystore
hrad (na hradě) castle (in the -)
hranice border
hraniční přechod border crossing
hranolky French fries, chips (UK)
hrát kuželky go bowling
hrbatý hunchbacked, uneven
hřbitov cemetary
hrdina hero
hrdlo, krk throat
hřebík nail
hřích sin
hřiště playground
Hřmí. It's thundering.
hřmít thunder v
hrnec pot, saucepan
hrob grave
hroch hippopotamus
hrom thunder
hrom, blesk thunderbolt, lightning
hrozba threat
hrozit, ohrožovat threaten
hrozna grape
hrozny grape
hruď chest
hruška pear
hubenět lose weight
hubený thin, skinny
hubit lose
hudba music
hudebník musician
hůl stick, staff
hulákat make noise
hůř worse adv
husa goose
hustý thick, dense
huť ironworks
hutník metallurgist
hvezda ż1 star
igelit ová taška plastic bag
ilustrowaný týdeník illustrated magazine
infekce infection
inflace inflation
Informace Information desk
informovaný souhlas informed consent
injekce sho t, jab
inkoust ink
instalatér plumber
instrument muzyczny musical instrument
intelekt mind
Ir -ka Irish (man, woman)
Irsko, (v Irsku) Ireland, in Ireland
irština Irish language, Gaelic
Ital -ka Italian (man, woman)
Itálie (v Italii) Italy (in -)
italský Italian
italský Italian
italština Italian language
Izrael (v Izraelu) Israel (in -)
Izraelec, Izraelka Israeli man, woman
izraelský Israeli adj
Já mohu jíst všechno. I can eat everything.
jablko apple
jachting sailing
Jadran,Adrie Adriatic
jahoda strawberry
jak how, like
jak dloho? how long
Jak dlouho budu muset čekat How long do I have to wait
Jak dlouhu to bude trvat? How long does it take
Jak je daleko odtud do centra? How far is it from here to the center?
Jak je dnes venku? What's it like outside today?
Jak je to nemecky How do you say that in German?
Jak myslíte. As you like.
Jak se daří vaší žene? How is your wife doing?
Jak se dostanu na letište? How can I get to the airport
Jak se jmenuje tamto mesto? What is the name of thi s city?
Jak se jmenujete? What's your name
Jak se máš? How are you doing?
Jak se máte? How are you doing? (formal)
Jak se řekne česky...? How do you say in Czech?
Jak se ted' cítíte? How are you feeling now?
Jak se to píše How do you write that?
Jak se to vyslovuje How do you pronounce that?
Jak se to vyslovuje? How is this pronounced
Jak se vám to líbí? How do you like it?
Jak se vám zde líbí? How do you like it here?
Jaká je cena? What's the price?
Jaká je teplota? Whats the temperature?
jaké číslo what size
jaké je vaše jméno? What is your family name?
Jaké jste národnosti? What's your nationality?
Jakmile budu moct, přijdu. I'll come as soon as I can.
Jakou máte adresu What's your address
Jakou máte adresu? What's your address?
Jaký je dnes den What day of the week is it today
jaký? What kind
Jakými jazyky mluvíte? What languages do you speak
Jakž takž. So so.
Japonec / Japonka Japanese man, woman
Japonsko (v Japonsku) Japan (in -)
japonský Japanese adj
japonština Japanese language
jarní úklid (dělat -) spring cleaning (do the -)
jaro spring
jaro (na jáře) spring (in the spring
játra liver
játra liver
jazyk language
Jdeme nakupovat. Lets go shopping.
je čtvrt na čtyři. It's a quarter past THREE!
Je čtvrt na sedm. Its fifteen past six.
Je hustá mlha. There is thick fog.
Je jedna hodina. It's one o'clock.
Je mi líto. I'm sorry.
Je mi špatne od žaludku. I feel nauseous
Je mi špatne. I'm not feeling well.
Je mi třicet devět. I'm 39 (years old)
Je mi velmi líto, ale musím už jít. I'm very sorry, but I have to go now.
Je na nule. It's zero degrees
Je pět (jedenáct) hodin. It's five o'clock (2 p.m:)
Je pet (šest, sedm) hodin. It's five (six, seven) o'clock.
Je přesně/přibližně půlnoc. It's exactly/around midnight.
Je půl osmé. It's half past seven.
Je slunce. The sun is out.
Je tady jedno místo wolné? Is there a free seat here?
Je ten stůl volný? Is this table free?
Je teplo. It's warm.
Je to jisté? Is it certain
je tři čtvrté na čtyři It's a quarter to four.
Je už pozde. It's late already.
Je ve meste tržište? Is there a market in this place?
Je volné jenom jedno místo. There's just one free seat.
je známo as is generally known
Jed Poison
jeden, jedna, jedno one
jedenáct eleven
jedenactý eleventh
jedenadvacet, dvacet jeden twenty-one
jediný only
jedlý edible
jedna čtvrtina one-fourth
jedna třetina one third
jednání negotiations
jednička one (number -)
jednolůžkový with a single bed
jednosměrný one-way
jednotlivý individual, separate
jehla needle
jehně lamb
jelen stag, deer
jen na předpis prescription only
Jen to ne! Anything but that!
jen, jenom only
jen, jenom only
jenom na předpis prescription-only
ješte still
Ješte jsem se nerozhodl. I haven't made up my mind yet.
ješte ne not yet
Jestem panu bardzo wdzięczny. I'm very grateful to you.
jestli if
jestřáb hawk, hardliner
Jez! Eat!
jezdit na kole ride a bike
jezero lake
jí (daţ) to her (dative)
jícen esophagus
jídelna canteen, dining room
Jídelna Dining room
jídelní listek menu
jídelni vůz diner compartment
jídelní vůz dining car
jídlo food
jih South
jinak different
jinam to another place
jinde elsewhere
jinde somewhere else
jindy at another time
jindy some other time
jinoch, mládenec, svobodný bachelor
jinudy by another way
jiný another
jist / snist eat
jistě for certain
Jiste. That's right.
jistý certain
jít pěšky go by foot, walk
jít, chodit go, walk
již already
jízdenka první/druhé řídy first/second class ticket
jízdenky train ticket
jízdní kolo bicycle
jízdní řád train schedule
jizna scar
jižní southern
Jižní Afrika
jménem in the name of
jméno first name
jméno a přímení first and last name
jsem I am
Jsem asi nemocný. I must be coming down with sth
Jsem cizinec. I'm a foreigner.
Jsem dojat. I am moved.
Jsem o pet let mladší než vy. I'm 5 years younger than you.
jsem pro I'm in favo(u)r
Jsem svobdný (svobodná) I'm single.
Jsem vám k dispozici. How can I help you?
Jsem velmi spokojen. I'm very satisfied.
jseš you are
Jsme velice rádi, že vás zase vidíme. We're delighted to see you again.
Jsou dve (tří, čtyři) hodiny. It's two (three, four) o'clock.
Jsou dvě hodiny It's two o'clock
Jsou ta dve místa volná? Are these two seats free?
Jsou tři (hodiny) It's three (o'clock)
Jsou vaši rodiče ješte naživu? Are your parents still alive
Jste ohlášen? Do you have an appointment?
Jste vdaná? Are you married (to a woman)
jste velice laskav that's very kind of you
Jste żenatý? Are you married (to a man)
Jutsko Jutland
k / ke + dat to, towards
k + dat towards, at
K čemu to je? What is it for
k čemu? What for?
K sobě / Od sebe Pull /push
kabát coat, overcoat
kabela bag, purse
kabinové zavazadlo hand baggage
kachna duck
kachna pečená roasted duck
kadeřnik ladies' hairdresser
kalhotkové punčochy tights, pantyhose
kalhotky
kalhoty panties, briefs, pants
kalhoty trousers
kalorie calorie
Kam chcete jít Where do you want to go
Kam dnes půjdeme Where shall we go today
Kam půjdeme? Where shall we go
Kam? where (go _)
kámen stone, rock
kámoš=kamarád mate, friend (coll)
Kanada (v Kanadě) Canada (in -)
Kanaďan -ka Canadian man, woman
kanadský Canadian adj
kánoe canoe
kapary capers
Kape mu na maják He has bats in his belfry
kapesní zloděj pickpocket
kapesnik handkerchief
Kapitola Chapter
kaple chapel
kapota hood (car)
kapr carp
kapr smažený breaded carp
kapsa pocket
Kapské Mesto Capetown
Kapverdy Cap Verde
karanténa quarantine
karburátor carburetor
kardiostimulátor pacemaker
Karlovy Vary Karlsbad
Karlův most Charles bridge
karosérie chassis
kartáč brush
k artáček na zuby toothbrush
kašlat cough
kastrol, rendlík saucepan, pan, skillet
Katalánie Cataluna
Katovice Katowice
Kaunas Kaunas
káva coffee
káva překapávaná filtered coffee
kaviár caviar
kávovar coffee machine
kawałek piece, stunt
každodenní daily
každý druhý den every other day
kazit, ničit spoil, damage, pollute
Kde budete večer? Where will you be tonight
Kde bydlíte Where do you live
Kde je toaleta? Where is the restroom (US), lavatory {UK)
kde jsme teď where are we now
Kde jste byl? Where were you? (man)
Kde jste byla? Where were you (woman)
Kde jste to koupil (koupila)? Where did you buy it?
Kde mám na vás čekat Where shall I wait for you
Kde se dá koupit...? Where can I buy...
Kde se dají koupit lítky na autobus? Where can I buy a bus ticket
Kde se sejdeme? Where shall we meet?
Kde vás bolí? Where does it hurt?
kde, kam where
kde? where?
Kde? Where?
kdepak! no way!
kdo who
Kdo volá? Who may I ask is speaking?
kdy when
Kdy ás zase uvidíme When will we see you again
Kdy budeme přistávat? When will we land?
Kdy otevírají (zavírají) obchody? When do the shops open (close)
Kdy přijdete? When will you arrive?
Kdy se sjdeme? When shall we meet?
Kdy se vas uvidíme? When will we meet again?
Kdy se zase uvidíme? When can we meet again?
kdysi back then, the other day
kdýž if (future)
ke mně to my place
ke všemu even
< FONT FACE="Tahoma"> kecky gym shoes
kecy nonsense
kešu orech cashew nuts
Kiel Kiel
kilo* one hundred Czech crowns
kino, biograf cinema, movie theater
kladný positive< /TD>
klávesnice keyboard
klavír piano
klečet kneel
klečet kneel
klementinky clementines
klenotník jewelry store
klíč key
klič zapalovaní ignition key
klid, ticho silence
klidně quietly, at ease
klidný calm, peaceful
klikva, brusinky cranberries
klinacké hodnocení léčiv clinical evaluation of medicines
klobouk hat
kloktadlo mouthwash
kloub joint
klouzat; klouže to slippery (It is -)
kmenové akcie, obyčejná akcie common stock
kněz priest
kniha book
knihkupectví bookshop
knihkupectví bookstore
knihovna bookcase
knihovna library
knihovník librarian
knír mustache
knof lík button
kočiči hlavy cobblestones (cats' heads)
kočka přede cat purrs
kočka*=hezká holka bird*, chick*
kočka, kocour cat
kocour tomcat
Kocour v botách Puss in Boots
Koho hledáte. Whom are you looking for
kohout rooster, cock
kohoutek tap, faucet
kohoutek kape the faucet is dripping
kokosové ořechy coconuts
koláč cake
kolega -ové colleage -s
kolej track (train)
koleno knee
kolik how much, many
Kolik je dnes stupňu What's the temperature today
Kolik je dnes stupnů? What is the temperature?
Kolik je hodin? What time is it?
Kolik je stupńů? How many degrees?
Kolik je vám let How old are you?
Kolik je vám let? How old are you
Kolik jste za to zaplatil How much did you pay for that
Kolik máte peňez How much money do you have
kolik platím how much does it cost
Kolik platím? How much?
Kolik to stojí? How much does it cost?
Kolik to stojí? How much does it cost?
kolik? how much, how many?
Kolikátého je dnes? What's the date today
Kolikokátého je dnes? What's the date today?
Kolikrát? How many times
Kolín nad Rýnem Köln am Rhein
kolísavý shaky, wobbly
Kolobřeh Kolobrzeg
komár mosquito
komfortní luxurious
komik comedian
komplikovaný complicated
komuniké, uvolnění pro tisk press release
Koncem června. Late June
končit se end, run out
konec end
konečně finally
konečně finally
konečne at last
Konečne jsme se sešli. Finally we meet.
Konečne přestalo pršet. It's finally stopped raining.
koniček hobby
koňská síla (HP) horsepower
kontakní čočki contact lenses
konvice kettle
kopaná football (UK), soccer (US)
kopat / kopnout kick
Kopenhaga Copenhagen
kopírka photocopier
kopr dill
kořen root
koš na opadky wastepaper basket, dustbin
koš na papír wastepaper basket
košík basket
košiková basketball
košile shirt
kost bone, dice
kost holenní tibia
kostel church
kostkovaný checkered
kostým woman's suit
kosý inclined, slanted
kotě kitten
kotva anchor
koumat investigate, research
Kouření zakázáno No smoking
Kouříte Do you smoke
kousat / kousnout bite
kousavý caustic, vitriolic
kousek pi ece, bit, morsel
kozačky boots
kožich fur coat
krabice f. box
krádež theft
krájet / nakrájet slice, cut with a knife
Krakov Cracow
král king
králik rabbit
království kingdom
krása beauty
krásný beautiful
krást steal
kratkozraký short-sighted
krátký short
kratší shorter
kráva cow
kravata, vázanka tie
křeč cramp
křeče cramps, convulsions
křehký fragile
křehký (křehčî), chabý frail, fragile
krém na boty shoe polish
krem na opalovaní tanning lotion
křen horseradish
kresba drawing
křeslo armchair
křesťan Christian
krev blood
krevetki shrimp
krevní oběh blood circulatiion
křik scream, cry
kříř cross
křivý crooked
křižovatka intersection
krk neck, throat
krocan, krůta turkey
kromě toho besides, apart from
kromě toho furthermore
kroupy groats
kroupy hail
kroupy, krupobití hail
kroužek ° the ° over a Czech ů
krvácet bleed
krzemik silicon
Kterou tramvají se dostanu do...? Which tram goes to…?
Který den vám vyhovuje? What day would suit you?
Kuba (na Kubě) Cuba (in -)
kuchyně kitchen
kufr (v kufru) suitcase
kufr na kolečkách suitcase on wheels
kufřík, kufr suitcase
kukuřice corn (US), maize (UK)
kula bullet
kůň horse
kupé compartment (train)
kupé pro (ne)kuřáky smoking (non-smoking) compartment
kupovat / koupit buy
kupować buy
kůra bark, cork
kůra (mozková) cerebral cortex
kuřáci smoking
kuřák, topič smoker
kuře chicken
kuropatwa partidge
kurs exchange rate
Kurva! * Shit!, whore *
kus piece
kůže skin
kvas leaven
kvést / vykvést bloom
květ flower
květ, kvetina, kytka flower
květák cauliflower
kveten (v kvetnu) May
květinářství flower shop
kvůli + dat because of
kvůli + dat because of
kýchat sneeze
Kyjev Kiev (Kyiv)
kým whom (instr)< /FONT>
Kypr (na Kypru) Cyprus
kyselé zelí sauerkraut
kyselina acid
kyselý sour
kysličník oxide
kyslik oxygen
kytara guitar
kytara (hrat na kytaru) guitar (play the -)
kytarista guitar-player
labuť swan
lačný, žádostivý greedy
láhev bottle
láhev bottle
Lamanšský průliv The English Channel
láska love
lavička bench
lavičko ( na lavičce) bench
łazienka bathroom
lebka skull
léčit se heal
led ice
ledaže unless
leden (v lednu) January (in -)
lední hokej ice hockey
lednička fridge
ledva, sotva barely, scarcely, hardly
ledvina kidney
legální legal
lehátko deck chair
lehátko ticket for a sleeping train
lehce / těžce lightly / hard
lehce, snadno easily
lehký light
Leiden Leiden
Leje uż dva dny bez přestání. I'ts been pouring non-stop for two days.
lék medicine
lékař doctor
lékárna pharmacy
lékařna (v lékařne) pharmacy (at the _)
lékarna s noční sluzbou night pharmacy
lenivý, líný lazy
lenost laziness
lépe better adv
lepidlo glue
lepidlo glue n
lepit glue v
lepši better adj
les forest
lesní jahoda wild strawberry
let flight
letadlo airplane
letající talíř flying saucer
leták leaflet, flyer
létat / letět fly
létě (v -) summer (in the -)
letecká společnost airline
letecky airmail
letecky by airmail
letenka plane ticket
letešní, letošní? this year's
letiště (na letišti) airport
letní čas summer time
léto summer
léto (v létě) summer (in the -time)
letos this year
letos v léte this summer
letovisko summer resort
letový řád flight schedule
letuška stewardess
levné (To je _) cheap (That's _)
levný cheap
levný inexpensive
levý left
lež f. lie
líbit se like
lidé people
lidé people
lidnatý populous
liják downpour
likvidní majetek liquid assets
lilek aubergines (eggplants)
Lipsko Leipzig
liška fox
list leaf
listopad (v listopadu) November (in -)
lit / nalit pour
litewský Lithuanian
litr litre, liter
loď boat
loďka rowboat
Lodž Lodz
lokál locative (case)
loni last year
loňský last year's
losos salmon
Lotrinsko Lorraine
Lotýšsko Latvia
louka meadow, field
loupež robbery
Lovaň Leuven\Louvain
ložnice bedroom
ložnice bedroom
Lublaň Ljubljana
lupič burglar
lupy dandruff
luštění křížovek do crosswords
luštit / vyluštit křížouku crossword puzzle (do a - )
Lutych Liege
Luxemburk Luxembourg
luxovat vacuum v
luxovat / vyluxovat vacuum, hoover v
lůžko bed
lůžkový vůz sleeper car
lýtko
lyžařský vlek ski tow
lyže ski
lyžovaní skiing
lze it is possible
lžice spoon
lžice tablespoon
lžička spoon (small)
lžička teaspoon
Má pršet (snežit) Its supposed to rain. (snow)
má rada / má ráda my advice /she loves
Má tohle smysl? What's the point of this?
Maďar -ka Hungarian man, woman
Maďarsko (v Maďarsku) Hungary (in -)
maďarský Hungarian adj
maďarština Hungarian language
magický magical
magnet magnet
majetek estate, property
majitel owner
majitel, vlastník owner
majonéza mayonnaise
makaron pasta, noodles
makrela mackerel
Malá Asie Asia Minor
malba painting
malba painting
maličkost trifle, detail
malina raspberry
malířství painting, housepainting
málo few, little
málo little
malovat / namalot obraz paint (picture)
malovat / v ymalovat být paint an appartment
malý small
malý okamžik just a second
Mám dojem, že... It seems to me...
Mám dve deti: chlapce a holčičku. I have two children - a boy and a girl
Mám hlad. I'm hungry.
Mám k vám velkou prosbu.< /FONT> I have a big favo(u)r to ask of you.
Mám k vám velkou prosbu. I have a big favor to ask you.
Mám kašel. Kaszlę.
Mám naspech. I'm in a hurry.
Mám pocit, že I get the impression, that
Mám rýmu. I've got a runny nose.
Mam velice rád (ráda) české pivo. I like Czech beer.
Mám velkou žízen. I'd love a drink.
Mám z toho velkou radost. I'm very pleased.
Máme skvělý tým Weve got a great team.
maminka Mom, Mum
maminka Mon, Mum
mandle tonsils
manifestace rally
manželé married couple
marmolada jam, marmelade
marně in vain
Máš pravdu. You're right.
Máš už na zítrek něco v plánu? Do you have plans for tomorrow?
máslo butter
maso meat
Máte deti? Do you have children
Máte dnes čas? Do you have time today?
Máte plán mesta? Do you have a map of the city?
Máte zahraniční noviny a časopisy? Do you have foreign newspapers and magazines?
matka mother
matrace matress
maturovat take high school exam
mazadlo lubricant, grease
maželství marriage
me (acc)
med honey
měď copper
medvídel teddy bear
Mej (Mejte) se dobře! See you
Měj se hezky! Have a nice time!
měj se! take care!
Mějte se dobře! Best wishes! Happy birthday!
Mel byste to udelat? You should do it.
Mel jsem dopravní nehodu. I've had an accident.
Měl jsem píchnul jsem. Ive got a flat tire. (tyre UK)
mělbys you should
měna currency
méně less
menič mincí change machine
menší smaller
menšina minority
menšina minority
měření measure
meruňka apricot
měsíc month
mesíc month
mesic m2 moon
měsîček marigold
mesíčník m1 monthly publication
město city
městský radní alderman
Mety Metz
Mexičan, -ka Mexican man, woman
mexický Mexican adj
Mexiko (v Mexiku) Mexico
mezera gap
mezi + instr between, amon
mezi + instr between, among
mezi, postřed between
mezinárodní international
mezinárodní nástroje international institutions
mezipřistání stopover
mezistátní hovor long-distance call
míč ball
míchaná vejce scrambled eggs
míchat mix
mikina sweatshirt
miláčku dear!
Milán Milan
milenec lover
miliarda billion
milión million
milovaný favo(u)rite
milovat love
Miluje tě. I love you
miminko baby
mimořádný exceptional
mimořádný exceptional, extraordinary
mince coin
miněň, soud, věta opinion
minerálka mineral water
mineralní voda mineral water
minulém čase (v -) past tense (in the -)
minulost past
minulost past n.
minulý past adj
minulý past, previous, last
Minulý mesíc Last month
minuta minute
mířit aim v
mírný mild, moderate
místenka reserved seat
místenkový vůz compartment with reserved seats
místní hovor local call
místní noviny local newspaper
místo instead of
místo place
místo narození place of birth
mít have
mít oprávněník authorised to (be -)
mladá paní! Waitress!
mládež youth
mladý young
mlčet be silent, keep quiet
mléčné výrobky dairy products
mléko milk
mletá kava ground coffee
mleté maso minced meat (UK), ground beef (US)
mlha fog
mlhavý foggy
Mluv jak ti huba norostla. Speak your native tongue.
Mluv -te, prosím, pomalu. Please speak slowly
mluv trochu hlasitěji speak up
mluv trochu pomaleji speak more slowly
mluvčí spokesman
mluvčí m+f spokesperson
Mluví nekdo z vás polsky? Do any of you speak Polish?
Mluvím česky špatne, ale hodne rozumím. I don't speak Czech well, but I understand a lot.
mluvit talk
mluvit tiše/hlasitě talk softly, loudly
Mluvíte polsky? Do you speak Polish?
Mluvíte příluiš rychle. You're speaking too fast.
Mluvte, prosím vás, pomalu (nahlas, zřetelne) Please speak slowly (loud, distinctly)
Mluvte, prosím vás, pomalu. Please speak slowly.
mnich monk
Mnichov Munich
mnoho, hodně many
množství amount
mobilní telefony cell phone (US), mobile
moč urine
Moc vám dekuji za pomoc. Thank you very much for your help.
moc, vláda authority, power
močopudný diuretic
močový měchýř bladder
modelka model
modlitba prayer
modřín larch
modřina bruise
modrý, siný blue
Mohl bych dostat ješte jednu skleničku piva? Could I have another beer, please?
mohu (můžu) I can
Mohu si připálit Do you have a light?
Mohu vám být nějak nápomocen? May I help you?
mohu, sním I can
Mohuč (v Mohuči) Mainz (Germany)
mokrý, vlhko wet
molekula molecule
moře sea
mořská nemoc sea sickness
moruše mulberries
most bridge
motor engine
motorový člun motorboat
motýl butterfly
moucha fly n
moučník dessert
moučník (dezert) dessert
mozeček, malż mozek cerebellum
mozek brain
Možná. Snad. Could be
možno, lze may, (it is) allowed
možný possible
mrak cloud
mrakodrap skyscraper
mravenec ant
mraveniště anthill
mrkev carrot
mrtvice stroke
mrtvice stroke, heart attack
mrtvý dead
mrznout (venku mrzne) freeze (it's freezing outside)
mučedník martyr
mučenky passion fruit
Můj manžel už nežije My husband passed away.
muka, mučení torture, torment
můra moth
můra moth
Musím dnes nakoupit. I have to get some shopping done today.
Musím jít k lekaři. I need to see a doctor.
Musím si to ješte promyslet. I still have to think about it.
Musíme si pospíšit. We have to hurry.
musiš you must
muž husband
Můžeme dostat neco k jídlu Can we get sth to eat?
Můžeme tady dostat neco k pití Can we getr sth to drink?
Můžete mi doporučit nejakou dobrou restauraci? Can you recommand a good restaurant?
Můžete mi pomoct? Can you help me?
Můžete mi říci...? Can you tell me...
Můžete mi to přeložit? Can you translate that for me?_
Muži, Pani Men
mužský manly, virile, masculine
Můżu si to prohlédnout Is it o.k. if I try it on?
Můżu si to prohlédnout May I have a look
Můžu si to vzít jako příruční zavazadlo? Can I take this as hand luggage?
my we
myčka dishwasher
myju nádobi I do the dishes
Mýlite se. You're mistaken.
myš mouse
myšlenka thought, idea
myšlenka, nápad idea
Myslím, že ne. I don't think so.
myslit na něco think about sth
mýt / umýt wash, clean
mytí aut car wash
mzda wage
It's drizzling.
Na (vaše) zdraví! To your health, cheers
na Blízkém Východě in the Near East
na dobírku, dobírková zásilka advance payment
na dosah within reach
na dva dny for two days
na Floridu in Florida
Na koho se mám obrátit? Who do I need to ask?
na kole on bicycle
na konci ultimately, at the end of the day
na lačný žaludek on an empty stomach
na Maltu in Malta
na Moravu in Moravia
na nádraží at the station
na palubě on board
na policii at the police station
na pošte at the post office
Na Rýnu On the Rhine
Na shledanou! Good-bye
na silnici se pracuje road works
Na slyšenou! Good-bye (on the phone)
Na to nemám chuť I dont feel like it.
Na tom nezáleží. That doesn't matter
na týden for a week
na Ukrajině in Ukraine
Na vašem míste bych to nedelal. I wouldn't do that if I were you.
na závěr in conclusion
nabízet tender, bid
náboženství religion
nábytek furniture
nábytek furniture
nábytek furniture
Nač to je? What for
nachladit se catch a cold
nachlazení cold n
náchylny inclined
nad + instr above
nad + instr over, above
nad, mimo more than
nadaný talented
nadarmo in vain
nade všechno Above all
nádherný wonderful
nádraží station (train)
nadsázka, přepjalost exaggeration
nadváha excess body weight
nadváha overweight
nadýmání bloated feeling
nafta diesel
nafukovací člun rubber boat
nahlas out loud
náhle, najednou suddenly
náhoda coincidence, chance
náhodnou? by chance
nahoře upstairs
nahradit replace
nahrávka recording
najít find
nakažl ivý contagious
náklaďak truck (US), lorry (UK)
nakladatel editor, publisher
nakládné okurky pickles
nakloněný, příznivý friendly, fav(u)rable
naklonit induce, dispose
naklonit se stoop
nakoupit get the shopping done
nakrájet slice v
nákupní taška shopping bag
nakupovat go shopping
nakupovat shop v
náledí Glatteis
nalé zat / nalézt find
nálož charge, explosion
nálož charge, explosion
námaha, úsilí effort
namáhavý strenuous
naopak on the contrary
napětí voltage
náplast bandaid
nápodobně likewise
napój beverage
naposled for the last time
napřesrok, příští rok next year
naproti across the street
naproti + dat opposite, across the street
náprsnítaska wallet
náramkové hodinky wristwatch
nárazník bumber
naříkat complain
národ nation
narodní national
národność nationality
nárok claim, grievance
narozeniny birthday
nás us (acc)
náš our
nás bude pět there will be five of us
násilí rape
násilí violence, force
následkem as a consequence
následky consequences
nastapit na místo take the place of
nastartovat motor start the engine
nástrój tool, instrument
nástupiště platform (train station)
nastupovat /nastoupit get on (train)
Nastydl jsem. I've caught a cold.
nastydnout se catch a cold
natěrač painter (house-)
natírat rub, demand
nátlak pressure
nátlaková skupina pressure group
nátržené vazivo torn ligament, tendon
náušnice earrings
návadna bait
návrh conclusion, proposal
návrh suggestion, proposal
návštěva visit
navždy forever
nazdar hi
Nazdar! Hi (also 'Bye)
naze naked
Ne kouřím I don't smoke
ne moc kratké not too short
ne teče (teplá) voda there's no (hot) water
ne, nikoli no
neb for (because)
Nebe je jasné (bez mraků) The sky is clear (cloudless)
nebezpečný dangerous
nebo or
Neboj se Don't be afraid.
neboť for
Nebude vám vadit, když otevřu (zavřu) okno? Do you mind if I open the window?
Nech mě! Leave me alone!
Nech, nechte toho! stop it!
nechci I don't want to
Nechte si to. Keep it (the change)
nechytá mi motor the engine won't start
něco something
Neco takového! You don't say!
nedávno recently
neděle (v neděli) Sunday (on -)
Nedělej si starosti Don't worry
nedoplatek arrears
nedostatek lack, deficiency
Nedotýkat se! Do not touch!
nedovedu I can't.
nehoda accident
nějak somehow
nejistý uncertain
nejspíš most likely
někde, kdesi, kamsi somewhere
někdo somebody
někdo jiný sb else
někdy once, the other day
nekdy sometime
nekolik several, a few
několik set several hundred
nekuřáci no smoking
nekuřácké kupé non-smoking compartment
nemám čas I don't have the time.
Nemám deti. I have no children.
Nemám námitki I have no reservations.
Nemám nazpátek I don't have change.
Nemám nic proti tomu I have no objection to that.
Nemáte pravdu. You are right
Němci Germans
Němci the Germans
němčina German language
Nemec German man
Němec Němka German
Němec, Němka German man, woman
Nemecko Germany
Německo (v Německu) Germany
německý German adj
německ ý German adj
Nemejte starosti. Don't worry.
Němka German woman
nemoc disease
nemocnice f. hospital
nemocný sick
nemohu I can't
Nemohu tomu uveřit. I can't believe it.
nemovitost property, estate
nemužeš you can't
Nemůžete to minout. You can't miss it.
Nemůžu si naříkat. I can't complain
nenápadný, nepatrný inconspicuous
nenávidět (nenávidím) hate
není zapotřebí No need
neotvírejte dveře, dokud vlak nezastaví don't open door while train is moving
neplatný unimportant,trivial
neplnoletý minor, juvenile, underage
nepohoda bad weather
nepokoje riot
nepopíratelný undeniable
neprávem wrongly
nepreferované akcie deferred shares
nepřímý indirect
nepřítel enemy
Nerozumím vám. I don't understand you.
Nerozumím, oč tady jde. I don't understand what it's about.
Neruš mě! Don't disturb me!
Neruším? I'm not disturbing you
neruším? I'm not imposing, I hope.
neruším? Is this a bad time?
nervozní nervous
dont piss me off *
nesmím I can't (not allowed)
nesmíš you musn't
nesnaší (město) I can't stand (the city).
Nesouhlasím. I don't agree
nespavost, bezesnost insomnia
Nestačí mi pe níze. I don't have enough money.
neštovice smallpox
neudržitelný untenable
Neumím česky I don't speak Czech.
neustálý constant, uninterrupted
nevadí never mind
nevelnost naus ea
Neveřím svým očím (uším) I can't believe my eyes (ears)
nevěrný (být - + dat unfaithful (be - to sb)
nevolnost nausea
nevrlý grumpy
nezamestnanost unemployment
nezaměstnaný unemployed
nezlob se dont get mad
něžný gentle, refined
nic nothing
Nic se nestalo. No bother at all. (Nothing happened)
niepalący non-smoker
nikde nowhere
Nikde nowhere
nikde, nikam nowhere
nikdo nobody
nikdy never
Nizozemsko Netherlands (the _)
noc night
noční stolek bedside table
noha leg
Nor -ka Norwegain man, woman
Norsko (v Norsku) Norway
norský Norwegian adj
norština Norwegian language
nos nose
nouzový přistání emergency landing
nouzový východ /výstup emergency exit
novinový stánek newspaper stand
noviny newspaper
noviny, deník daily (newspaper)
nový new
nožní brzda footbrake
nudle noodles
nulovací tlačítko reset button
nutně necesssarily
nutný necessary
nutný urgent
nůž knife
nůžky scissors
nuzný, ubohý, chudý poor
o čem about what
o kom about whom
o mně about me
o nás about us
o půlnoci at midnight
o tobě about you
O tom nemůže byt ani řeči! No way
o Velikonocích at Easter
obálka envelope
obálka envelope
obava, strach fear
občas sometimes
občerstvení refreshment, snack
obchod shop, store
obchod trade, shop
obchod s lihovinami liquor store
obchodní dům department store
obchodník shopkeeper
obchodovat deal, trade
obec commune
obecný common, ordinary
oběd lunch
obed dinner
obět victim, casuality
obět victim, sacrifice
obevovat/objevit Ameriku reinvent the whe el
obézní obese
obhajoba defense, plea
objednat order
objednávka order
objev discovery
objížďka detour
oblek man's suit
oblek, kostým suit (man's)
oblékat se get dressed
obloha sky
obložený chlebíček sandwich
obnášet amount to
obočte do leva turn left
obrna paralysis
obroda renaissance, regeneration
obsah contents
obsazeno busy (phone)
obsazeno line busy, full
Obsazeno Occupied
obtížný laborious, inconvenient
obvaz bandage, dressing
obvinit accuse, suspect
obviňovat / obvinit blame
obývak (obývaci pokoj) living room
obžalovany accused
Oč jde? What's it about
oč se jedná? what's this about?
ocel steel
ocet vinegar
Ochladí se. it's getting cooler
ochromený crippled
oči eyes
očkovat innoculate
oční kapky eyedrops
očni víčko eyelid
od deseti do jedenácti from ten to eleven
Od kolika má ten obchod otevřeno? When is this shop open?
odbavit check in
odbíjená, volejbal, sítnice volleyball
odbočte doprava (doleva) turn right, (left)
odboj revolt
odborník expert, specialist
odborník professional
odborník specialist
odborník specialist
oddělení compartment (train)
oddělení section, compartment
odejít / odcházat z + gen leave
odesílatel sender
oděvy clothes
odjez vlaků train departures
odjezd departure (train)
odjinud from somewhere else
odjízdím dnes večer I'm leaving tonight.
odkazy references
Odkdy jsye v Praze? Since when have you been in Prague?
Odkud jste? Where are you from?
Odkud? from where
Odlož si.< /FONT> Take off your coat.
Odpal! Get lost!
odpočinek rest
odpoledne afternoon
odpoledne in the afternoon
odpolední afternoon adj.
odpor, vzdor resistance, defiance
odpůrce opponent, dissenter
odškodné compensation, damages, severance-pay
odsoudit condemn, disapprove
odsouzení condemnation
odstup distance, interval
odtáhnout tow (away)
odtud from now on, hence
odveta retaliation, reprisal
odvolat repeal
ohebný, pružný flexible
oheň fire
ohlášení, inzerát ad, advertisement
Ohlasím vas I'll tell h im you're here
ohlásit announce
ohledně regarding, as to
ohýbat bend
okamžik a while
okamžite immediately
okdélnik rectangle
okno
oko eye
okolo + gen around
okouzlený, nadšený fascinated
okraj edge, shore
okruh circle
okurka cucumber
okurky salátové cucumbers
olej oil (cooking)
oliva olive
Olomouc Olomouc
olovo lead
olše alder
omáčka sauce, gravy
omamný jed drugs
omezit restrict
Omlouvám se vám za velké zpoždení. Im sorry to be so late.
omluva apology
ona she
onen he
opačný opposite
opačný opposite, reverse
opakováni rerun
opakovat repeat
Opakujte mi to, prosím vás, ješte jednou. Please repeat that for me.
Opakujte mi to, prosím vás. Please repeat that again.
opakujte! repeat!
opalovat se / opálit se sunbathe
Opartne! Careful
opatrný careful, cautios
opatrný provident, far-sighted
opětný derivative, seconary
opice monkey
opilý drunk(en)
opletený braided
opočivadlo rest area (on the side of the highway)
Opoli Opole
opoždění delay
opozdit delay
oprava repairs, home improvement
opravdu really, truly
Opravdu? Really?
opravit repair, fix
opravná zkouška amendment
opravovat / opravit mend, fix
ořech nut
orel eagle
osel donkey, ass
ošetřovatelka nurse
oškliwý, škaredý ugly
osm eight
osmdesát eighty
osmdesátý eightieth
osmička eight (the number -)
osmnáct eighteen
osmnactý eighteenth
osmý eighth
osmý eighth
OSN Organizace spojených národů UN
osobní personal, private
osobní průkaz I.D.
osobní údaje personal data
osobní vlak passenger train
ospalý, spící sleepy, drowsy
Ostatní obchody otevírají v osm nebo v devet hodin. Other stores open at nine.
Ostrava Ostrava
ostrov
ostružiny blackberries
ostrý hot (spicy)
ostuda shame
osudný fatal
Osvetim Auschwitz
otázka, dotaz question
otec father
Otec už zemžel My father passed away.
oteklý swollen
Oteplí se. it's getting warmer
Otevřeno Open
otevřený open
otevřít open v
otok swelling
otrava krve blood poisoning
otrava potravinami food poisoning
otřes mozku brain concussion
otvírak (na láhve) bottle opener
otvírak na konzervy can opener
oty lost obesity
ovce sheep, ewe
Ovdovel jsem před dvema lety. I became a widow two years ago
oves oats
ovoce fruit
ožehavý awkward, thorny
Oženil jsem se podruhé. I remarried.
oženit se marry
pachuť aftertaste
pacient patient
pád case (grammar)
padesát fifty
padesátý fiftieth
padesátý třetí or třiapadesátý
padoucníce epilepsy
palác palace
palačinky pancakes
palec (means finger in Polish!) thumb
palenie wzbronione no smoking
palić smoke
fuel
paluba deck
palubka, palubní lístek boarding card
památka ż1 monument, antique
pamatovat si /za remember
paměť memory
pampeliška, smetánka dandelion
pane vrchní! Waiter!
pánev pan, frying pan
pánev pan, slillet, saucepan
Panie przewodniczący! Mr. Chairman
panna virgin, maiden
papír paper
papož the Pope
paprsek ray, beam
para steam
para ořechy Brazil nuts
párek hot dog
Paříž Paris
Parkování zakázáno No Parking
parkoviště parking lot (US), car park (UK)
Parkovište Parking
Parlament hlasoval jednomyslně. The parliament voted unanimously.
parník steamboat
parno sultry
parówka hotdog
paruka wig
pas passport
pašeractví smuggling, contraband
paštika paté
pata heel
páteční lístek z místenkou two-way ticket with a reserved seat
pátek (v pátek) Friday (on -)
páteř backbone, spine
patnáct fifteen
patnáct milónů fifteen million
patnactý fifteenth
patro palate
pátý fifth
pátý fifth
pavočina cobweb, spider's web
pavouk spider
pečeně roast
péct / upéct bake
pedál, akcelerator, plynový pedál, plyn accelerator
pekařství bakery
peklo hell
peklo hell
peněžní automat ATM
peníze money
penzión guest house
pepř pepper
pes dog
pěšinka part (hair)
pěst fist
pestrý colorful, varied
pět five
pet set five hundred
pet tisíc five thousand
pětka five (the number -)
petržel parsley
pevnost fortress
pevný, silný, mocný strong
pežárnici firefighters
pihy freckles
piják, opilec, ožrala drunkard
pikantní chuť hot,spicy taste
pikantní zelný spicy salad
pilulka pill
písek sand
písmeno letter (alphabet)
píšnička song
píst piston
pít / vypít drink
pitná voda drinking water
pivčo beer (coll)
pivo beer
pivo černé dark beer
pivo světlé light beer, lager
pivovar brewery
plachetnice sailboat
plachý timid
plakat cry
plamen flame
plán mesta city map
plaše timidly
plat kreditní kartou pay by credit card
platba payment
Platíme každý zvlášť Separate checks pleas
platit / zaplatit pay
plátno linen, cloth, canvas
platný valid
platný valid, in force
< FONT FACE="Tahoma"> plavaní swimming
plavat / zaplavat swim
plavce / plavkyně swimmer
plavce, splávek swimmer, buoy
plavčik / plavčice lifeguard
plavky swimsuit
plavky swims uit
plavu I swim
plaz reptile
plémě lineage, ancestry
pleš bald spot
plíce f. lung
plná havarijní pojistka full coverage insurance (Vollkasko)
pl ná penze, polopenze full board, half board
plné vědomí, rozvaha conciousness
plný full
plocha, úroveň level, plane
plod fruit, fetus
plovací /zachranná vesta life jacket
plovárna, bazén swimming pool
plyn gas
płyta (muzyka) record
Plzeň Pilsen
Plzeňský prazdroj Pilsner Urquell
pneumatika tire (US), tyre (UK)
po + loc around (go - city, Europe)
po druhé světové válce after WWII
pobřeží coast
Pobřeží slonoviny Côte d'Ivoire (the Ivory Coast)
pobřežní coastal
pobyt stop, stay
počasí (jaké je_) weather (how's the -)
pochopitelně
pochybnost misgiving, doubts
pochybný doubtful
pochybovat doubt
počítač computer
počítat count
Počkejte na me u vchodu Wait for me at the entrance.
poctivý honest, fair
pod below
pod + instr under, beneath
pod + instr under, underneath
podařit se suceed, manage
podepsat sign v.
podezřelé suspiciously
podezření suspicion
podezření suspicion, imputation
Podívej se! Look!
podkroví attic, loft
podlaha floor
podlaha flooring, parqueting
podle according to
Podle mého názoru In my opinion
Podle předpovedi má být krásne. The weather forecast says it should be a nice day.
podléhající clu taxable
podmínka condition, proviso
podnebí climate
podn ik undertaking, firm
podník company
podník entertaiment, gala
podnikatel entrpreneur, businessman
podnikatel(é) entrepreneur(s)
podniková dovolená bank holiday
podobný simila r
podpatek heel
podpaží armpit
podpis signature
podpora, pomoc support, backing
podporovat support
podráždění irritation
podrobnosti circumstances
podruhé second time
podstatné jméno noun
podtrhněte! underline!
podvěsek mozkový pituitary
podvod fraud, deceit
podzim (na podzima autumn (in the -)
pohádka fairy tale
pohanský pagan
pohlavní nemoc sexually-tramitted disease
pohled sight, look
pohled, vyhlídka view, sight
pohnout se move about, get around
pohodlný comfortable
pohostinnost hospitality
pohovka sofa, couch
pohrdat / pohrdnout scorn, disdain
pohrdavý contemptuous, scornful
pohřeb funeral
pohroma disaster
Pojď dál! Come in!
Pojd'me se nekam nečeho napit. Let's go for a drink.
pojedu I will drive
pojištění insurance
pojištění proti úrazům accident insurance
pojištěný insured
pokladna bank window, box-office, desk
pokladna cashiers' window, box-office
pokładna cashier
pokles decline, fall
pokój room
pokoj na jednu noc room for one night
pokojská chambermaid
pokračovat continue
pokrm, jídlo meal
pokrokový progressive
pokud if (future)
pokud until
pokud vím as far as I know
pokus trial, attempt
pokus o únos attempted kidnapping
pokuta fine n
pól pole
Polák / Polkka Pole m, f
poledne noon
poledne noon, south
polední, jižní noon, southern
polepšení improvement
poletět recommend
poletím I will go (by plane)
polévka soup
políbek kiss n.
políbit kiss v.
policajt policeman
police shelf, ledge
policie police station
politická strana political party
politika politics
poločas half-time
poloha location
polokoule (mozková) hemisphere (left, right -)
poloostrov peninsula
polovina half
polować hunt
polowanie hunting
Polsko Poland
Polsko Poland
Polsko (v Polsku) Poland
polský Polish
polský Polish
polštář, polštářek pillow
polština Polish language
polykat swallow< /FONT>
pomalu slowly
pomeranč orange
pomerančový džus orange juice
pomíchat mix, confuse
pomidory tomatoes
pomijet, obcházit avoid
pomník
Pomoc! Help!
pomocí + gen by means of
pomoct, pomáhat help
pomozte mi, prosím vás please help me
pomsta revenge
pomyje hogwash, slop
pondělí (v pondělí) Monday (on -)
poněkud partly, sort of, quasi
poněvadž because
ponorka submarine
ponožený v myšlenky lost in thoughts
ponožka -ky sock(s)
ponurý gloomy, dismal
popel, prach ash
popelnice dustbin
popelníček, popelník ashtray
popis description
popit have a drink, wash down
poplach panic, stampede
poplatek za den za týden price per day / per week
poprvé for the first time
popsat describe
poptávka demand
pořad radio/TV program
pořád all the time
pořád rovne keep going straight
porada advice, counsel
poradce adviser, counsellant
pořádek order
poradní výbor advisory committee
pořádny orderly, systematic
poražka defeat
china, porcelain
pórek leek
porod childbirth, laor, delivery
porodní child-bearing
porodní asistenka midwife
porodní asistenka midwife
porodník obstetrician
porouchaný broken, out of order
porovnat compare
portrét portrait, likeness
Portugalec / Portugalka Portuguese man, woman
Portugalsko (v -u) Portugal
portugalský Portuguese adj
portugalština Portuguese language
porucha breakdown, car trouble
Porúří Ruhr (region) (the _)
porušení violation
Posaď se. Take a seat!
posádka crew
poschodí< /TD> storey, floor
posel messanger, go-between
posilovat work out, stengthen
poškozen damaged
poslední last
poslušný obedient, submission
pospěch hurry, haste
Pospěš si / Dělej! Hurry up!
pospíchat, spěchat hurry
pospíšit si hurry (up)
pošramotit damage v
pošta post office
postarat se try (to do sth)
postel f. bedding
poštovní zámka stamp
poštovní známka ż1 postage stamp
postup progress
postup progression, procedure
Postupim Potsdam
posunovat /posunou6 shift, delay
pot sweat n
potěšení pleasure (the _)
potit se sweat v
potíž obstacle, difficulty
potkat meet
potkávat / potkat meet by accident, come across
potlice lid
potok stream, brook
potom, pozděj, dále afterwards, then, next
potomek offspring, descendant
potopa flood, deluge
potrat abortion
potrat miscarriage, stillbirth, abortion
potrat (samovolný -) miscarriage
potravinářské aditiva food additives
Potravinářské obchody otevírají v šest nebo v sedm hodin. Food stores open at six or seven o'clock.
potraviny groceries
potřebný, nutný necessary
potrvat last v.
potrvdit confirm
pouhý mere
poušt desert
poušť desert, wasteland
povaha character
poválečný post-war
povědět, říci s ay
pověrčivý superstitious
pověst rumo(u)r, heresay
povídat si / popovídat si (o) discuss sth
povídka story, tale
povinen,zavázán should
povlak pillow-case
povolání profession
povrch, plocha surface, area
požar fire, conflagration
pozdě late adv
pozdějí later
pozdní late adj
pozdravovat greet
Pozdravuj... Say hello to...
Pozdravujte vašeho pana otce. Say hello to your father for me.
Pozdrawujte manželku. Say hello to your wife for me.
pozítřek, pozítří the day after tomorrow
poznámka comment
poznámkový blok notepad
poznat recognize
poznávací značka license plate
pozor warning, danger
Pozór! Danger!
pozor, pozornost attention, notice
Pozór, vysoké napetí! High voltage!
Pozór, zlý pe s! Beware of dog!
pozornost attention
pozůstalý survivor, residual
pozvání invitation
pozvání predvolanie
pozvážlivý circumpect, wise, discriminating
prababička great grandmo ther
práce job
práce f. work
prach dust
prachy = peníze money (coll)
pračka washing-machine
pracovitý hard-working
pracovní work, labo(u)r adj
pradědeček great grandfather
prádelna laundry
prádlo the wash, linen
prádlo underwear
Praha (v Praze) Prague (in -)
Praha, v Praze Prague, in Prague
Praha, v Praze Prague, in Prague
praní washing, laundry
přání wish n
prašan Pulverschnee
prase (prasete) pig(s)
prase n. piglet
prát / vyprat wash clothes
přát si wish for
přátele friends
přátelský friendly
prátelství friendship
pravda truth
pravděpodobně probably
právem rightly
pravidelný regular, normal, steady
právní legal
právnik lawyer, attorney
právo hlasovat voting rights
pravopis spelling
pravoslavný kostel Orthodox church
pravý real
prázdniny holidays, vacation
prázdniny vacation
prázdný empty
Pražské jaro Prague Spring
Pražský vepřový steak Prague pork steak (garlic, horseradish, pickle)
< FONT FACE="Tahoma"> prdět * fart
Prdl! * Ass! *
přece after all, still
přechod, průchod passage
přechodný, zatímní transitional
před + instr in front of
před + instr in fron t of, ago
před týdnem a week ago
předak chief, boss
Předcházejí se. I'm in a hurry.
předcházející previous, anterior,
předchůdce predecessor, precursor
přede before
Přede dvema mesíci Two months ago
předek ancestor
předělat redraft
předem in advance
předepsat prescribe
předevčírem the day before yesterday
předkrm entr ée, sstarter
předkrm snack
předloktí forearm
předměstí suburb
předmět, věc object
předmluva foreward, preface
přednáška lecture, exposition
předn í front, foremost
předpis regulation, rule
předpis, nařízení, recept rule, regulation
předplatné subscription
předposlední penultimate
předpoved' počasí weather forecast
předpověď počasí weather forecast
předseda (předsedové) chairman (-men)
předsíň antechamber
představ si imagine!
předtucha presentiment, foreboding, bad feeling
Přeedstavoval jsem si to docela jinak. I didnt imagine it like that at all.
přehánět /přehnat exaggerate
přeháňka shower (rain)
přehmat blunder
přehrada dam
přehravač walkman
Přejděte přes most/naměstí/ulici Cross the bridge/square/street
přejet koho run someone over
Přeji vám příjemny pobyt. Have a pleasant stay.
překlad translation
Překládám z češtiny do polštiny. I translate from Czech into Polish.
překonat conquer, overcome
překvapen suprised
překvapení surprise
překvapující surprising surprising
přepadení hold-up
přepažka counter
přepojatý biased, prejudice, disposed towards
přerušení, přestavka interruption, break
přeš, skrz through, by
přesčas< /TD> overtime
přešně exactly
přesne punctual
Přesne ve tří. At three o'clock sharp.
přestavit shift, reorganize
přestúp change (means of transport)
přesvědčení convince
přesvědčený convinced
přesvědčovat /přesvědčit convince, persuade
převažně predominantly
převrat (statní) coup d'etat
přežit, dožit survive
při + loc at, by, with
při smyslech concious
při, u, vedle at, beside
příběh story, tale
příbor cutlery
příbor cutlery
příbuzní relative
příbuzný related, relative
příchozí newcomer
příčný transversal, cross, thwart
příhoda, neštěsti, nehoda event, accident
přihrádka na zavasadla locker for luggage
Přijď! Come!
Přijde na to. It depends.
př íjemci beneficiaries
Příjemnou zábavu! Have fun
příjemny pleasant
přijet arrive
příjezd vlaků train arrivals
Přijímám váš návrh. I accept your offer.
přijít come
přijít z deště pod okap from the frying pan into the fire
příjmení family name
přikročme k hlasovení We move to the vote.
příležitost occasion
příležitost opportunity
příležitost opportunity
příliš too
příloha annex, attachment
příloha appetizer
příloha side dish
primátor lord mayor
přiměřený proportional
příměří truce, armistice
přímo, rovně straight, direct, fairly
přímý let direct flight
přímý, prostý straight, direct
princ prince
princeza princess
princip principle
Př ineste nám prosím Please bring us
případ, náhoda chance, fortune
Připíjím na vaše zdraví. Here's to your health!
příplatek extra charge, supplemental cost
přípoj connection
přípomenout remind
připoutat se fasten seatbelt
příprava getting ready
připravený prepared, ready
přípravit prepare
připravit si get ready
připravovat / připravit prepare
Připravte mi prosím účet. Prepare the bill for me please .
připustit admit
Přirozene Naturally
přirožený natural, unaffected
prísada spice
přísaha, uvést v úřád pod přísahou swearing in
přísežný sworn
p řísloví proverb
přísný strict
přistání landing
přístav harbo(u)r, port
přístav port
přístav port
přîště next time
< FONT FACE="Tahoma"> příšte next time
přistěhovalec immigrant
Příští mesíc Next month
příští rok na podzim next fall
příští sobotu next Saturday
příšti, další next
přístrojová deska dashboard
přítel (přátele) friend (-s)
přítelkyně friend (girl-)
přítelkyne girlfriend
přítomnost future
prítulný, pohodlý, útulný cozy, snug
příušnice mumps
< FONT FACE="Tahoma"> Přived'te s sebou svoji paní. Please bring your wife.
Přiznám se, že I admit, that
přiznat, připustit, uznat, udělit admit
prnžný supple, springy
pro for
Pro koho to jest? Who is it for?
pro ni for her
pro nynějšek, prozatím for the time being
probudit se wake up
proč? why?
procházka walk, stroll
procházku (jdu na -) I'm going for a walk.
prodat/prodávat sell
prodavačka saleswoman
prodavat / prodat sell
prodejna shop n
prodejní automat jízdenek ticket machine
prohlédnout review, scrutinise
prohlízet / prohlédnout (si) památky go sightseeing
prohrat lose (game)
projev symptom, sign
projev, řeč speech, address
projímadlo laxative
prokletí, kletba curse
proklinat curse, excommunicate
proměnlivo wechselhaft
proměnlivý changing, unstable, uncertain
promičen expiration, lapse
Promiňte, smí se tady kouřit Excuse me, is smoking allowed here
Promiňte, že jdu pozdě Sorry I'm late
Promińte. prosím. I'm very sorry.
prominutí pardon, forgiveness
promokavý permeable
promovat (z + gen) graduate v
promyslet si make up one's mind
pronásledovaní harass, pester
pronikavý, strašný strident, shrill
propisovat copy
Prosím velice za prominutí. I'm terribly sorry.
Prosím všechno dohromady. Well pay together.
prosinec (v prosinci) December (in -)
prosit, požádat ask (for sth)
prošlý (pas) expired, no longer valid
prospěšný beneficial, favo(u)rable
prostě simply
prostěradlo sheet
prostor space, area
prostor, prostranství space
prostřednictvím through
protějšek counterpart, opposite number
protekce favo(u)ritism, patronage
proti against
proti contrary, versus
proti + dat against, opposite
proti, přes though
protilátka antibody
protivný nasty
protivný obnoxious
proto that's why
proto that's why
proto that's why
proto therefore
proud electricity
proud electricity
proužkovaný striped
provaz rope, string
provaz string, rope
prsa breasts
pršet fall, drop
pršet rain v
prší raining (it's -)
prst finger
prst u nohy toe
prstýnek, prsten ring
průduška bronchi
průhledný transparent
průjem diarrhea
průjem, běhavka
průměr average
průměrný average
průmysl industry
Prusko Prussia
průvan draft (air)
průvodce /průvodkyně guide
průvodce, průvodkyně guide
průvodce, vůdce, vodič guide
průzumy surveys
prvek element (chemical)
první first
První pomoc First aid
první, prvý, přední first
pryč gone, past
prýč down with -
psací stroj typewriter
psát / napsát write
psát / napsát (o) write (about)
PSČ (pé es če) zip code
pstruh trout
pstruhna mandlích almond trout
pták bird
puberťák -ťačka teenager
pudink pudding, custard
půjčka loan
půjčovat si / půjčit se borrow, hire
půjčovna rental
půjdu I will walk
půl druhého kila one and a half kilod
půl litru half a liter
půlka, polovice, polovina half, middle
půlnoc, sever North
pulover sweater
pult counter
punčocha stocking
puška gun
puška rifle
působení action, opearation
půst fast n
puszka can, tin
půvab sound
původ origin
pyšný proud
racek gull, seagull
račte dál Come in.
rád glad
Rád Gladly. I'd love to.
Rád bych se vás na neco zeptal. I'd like to ask you about something.
řada, vláda government
rádce, příručka guide
Radeji ne. Better not.
radnice city hall
radnice town hall
radostný joyous, cheerful
ráj paradise
rajské jablko, rajče tomato
rak, rakovina cancer
raketa rocket
rákos, třtína poison
Rakou sko (v -u) Austria
rakouský Austrian adj
Rakušan -ka Austrian man, woman
rámě, rameno arm, shoulder
rameno shoulder
rána wound
rande (mít -) date (have a -)
rande, schůzka appointment, date
raník m1 morning paper
ranní morning adj
ráno morning
Ráno mě prosím vzbuďte v - hodin. Please wake me at - oclock in the morning.
raný early adj
rasa race, breed
řasa eyelash
rašný, zaprašený dusty
reakce reaction
recepce reception
recept prescription
Řecko (v -u) Greece
řecký Greek adj
řečník speaker
řečtina Greek language
ředitel director, CEO, head schoolmaster, curator
ředitel manager
ředkvička radish
ředkvička radishes
Řek / Řekyně Greek man (woman)
řeka river
reklamace complaint
řemeslnik craftsman, artisan
řemínek strap, thong
rentabilní profitable, worthwhile
rentgenový snímek X-ray
řepa beet
řepa turnip
republika republic
řeřicha cress
řešit deal with, handle
restaurace restaurant
ret lip
ret, rty lip, lips
řetěz, řetízek chain
retroaktivní zákon retroactive law
revoluce revolution
rez rust
řezat saw, carve, slaughter
rezavět corrode, rust
rezervace reservation, booking
rezervní kolo spare tire (tyre)
rezidua pesticidů pesticide residues
režisér director, producer
řeznictví butcher shop
řeznictví butcher's
řezník butcher
řezno Regensburg
říci say, utter
řidič driver
řidičský průkaz driver's license
řídký, vzácný thin, watery, loose
Riga Riga
říjen (v říjnu) October (in -)
řím Rome
římský Roman
řizek cutlet, filet
řízek Wiener schnitzel
řízen í guidance, control
roční annual
ročník class, annals
rodák, krajan countryman, compatriot
rodiče parents
rodina family
rodit give birth to
rodné jméno maiden name
rodný list birth certificate
rodný list, křestní list birth certificate
rodokmen divorce
rogal roll, croissant
roh, paroh corner
rohovka cornea
roj swarm, cluster, shoal
rok year
roláda Swiss roll
rolník farmer
román novel
roštěnka beefsteak
rostli na plant, vegetable
rov ditch, trench, trough
rovina groove, channel
rovina level
rovina plane, level
rovnání, rovnice equation
rovnat level, even
rovně (jděte -) straight ahead (go -)
rovně, přímo straight, right, upright
rovněž, také as well
rovnik equator
rovnocenný equivalent
rozbitý broken
rozbitý
Rozdelávání ohne v lese zakázáno No forest fires
rozdíly differences
rožeň barbecue, spit, grill
rozhodčí judge, referee
rozhodčí umpire
rozhodne ne absolutely not
rozhodnout se decide, make up one's mind
rozhodnutí decision
rozhodný decisive, crucial
rozhodovat arbitrate
rozhodovat decide
rozhodovat / rozhodnout decide, settle sth
rozhodující decisive
rozinka raisin
rozkaz order, command
rozkošný exquisit, delightful
rozlehý vast
rozloučení farewell, sendoff
rozluka separation
rozměr size
rozpadnout se sprawl, lounge
rozpaky embarrassment, awkwardness
rozpočtove zdroje budgetary means
rozpor contradiction, disagreement
rozpuštěný melted
rozruch agitation, fuss
rozsudek judgement, verdict, sentence
roztok solution
roztržitý absent-minded, scatterbrained
rozumět understand
Rozumím skoro všemu. I understand almost eveything.
Rozumím skoro všemu. I understand almost eveything.
Rozumím vám. I understand you.
Rozumíte mí? Do you understand me
Rozumíte? Do you understand?
rozvádět se / rozvést se divorce v
rozvaha reason, rational thought
rozvaha reflection, deliberation, though
rozvat,roztýlit scatter, disperse
rozvázání solution
rozvázat undo, dissolve
rozvážný reasonable, sensible
rozvážný, uvážlivý thoughtful, circumspect
rozvedený divorced
rozvedený -á divorced
rozvést se divorce v.
rozvinout unroll, unfold
rozvod divorce n.
rozvrh, řád schedule, decay
Rozwiodłem się I'm divorced
rozzlobený angry
rubat chop, fell
ručitel guarantor, security
ruční manual
ruční brzda hand brake
ručnik towel
Rudé Moře Red Sea (the _)
ruka hand
rukáv sleeve
rukavice glove
rukavice gloves
rukopis manuscript
Rumun -ka Romanian man (woman)
Rumunsko (v -u) Romania
rumunský Romanian adj
rumunština Romanian language
Rus Russian (man)
Rus -ka Russian man, woman
Rus, Ruska Russian
Ruska Russian (woman)
Rusko (v -u) Russia
ruský Russian
ruský Russian adj
ruština Russian language
růžičková kapusta Brussels sprouts
ryba fish
rybařit fish v
rybí kost fishbone
rýbiz currant
rybník pond
rychle fast
rychlost speed
rychlý fast
rýma cold
rýma cold
Rýn Rhine (the _)
rýže f. rice
s koupelnou with a bathtub
S kým mluvím? With whom do I have the pleasure.
s odkazem na with reference to
s ohledem na Having regard to
s plnou penzí full-board
s polopenzí half-board
s radostí gladly
s, se + instr with
s, z with, from
sáček handbag, purse
S achrův dort Sacher Torte
sad orchard
sádlo lard
sádra plaster
sahat span, reach
sako jacket (dinner -)
salám sausage
salát salad
Salcburk Salzburg
šálek cup
šálek silné kávy cup of strong coffee
sám alone
samet, aksamit velvet
sametová revoluce the velvet revolution< /FONT>
sametová revoluce the velvet revolution
samohlásky vowels
samozřejme, pochopitelně Of course
šampon shampoo
sandály sandals
saně (jizda na saních) sleigh
sanitka ambulance
sardel(ka) anchovy
sát suck
šatna cloakroom
šatna zdarma cloakroom free of charge
sázet /vsadit bet
Sbohem! Good-bye then
schodiště stairs
schodovat se agree
schopný fit, efficient
schůze sitting, meeting
schválit ratify, validate
Sdílím vaš názor I share your opinion.
se šlehačkou with whipped cream
se sprchou with a shower
sedadlo u okienka window seat
sedadlo, sedátko, zadek seat, backside
sedat si sit
šedesát sixty
šedesátý sixtieth
sedět sit
šedivý grey
sedlo saddle
sedm seven
sedmdesát seventy
sedmdesátý seventieth
sedmička seven (the number -)
Sedmihradsko Transylvania
sedmnáct seventeen
sedmnactý seventeenth
sedmý seventh
sednete si. Please sit down.
sednout si mount, light
sednout si, p osadit se sit down
šedý, šedivý grey (ash)
Seina Seine (the _)
sejf safe
sejít se meet
šek check
sekat chop, hack
< FONT FACE="Tahoma"> sekera axe
sele piglet
sem here
semafor traffic lights
semiš suede
sen, spánek dream, sleep
senát senate
seno hay
senzace sensation
senzační sensational
serba sowing
šest six
šestnáct sixteen
šestnactý sixteenth
sestra sister
sestřenice cousin (female)
šestý sixth
setna one-hundredth
setrvačník flywheel
seznamovat / seznámit introduce sb
seznamovat se/ seznámit se meet, get acquainted
sezóna season
sezónní seasonal, occaisional
shovívavost indulgeance, mercy
sídlo, sídliště seat, abode
šíje neck (back of the-)
silniční ukazatel, směrouka road sign
silný, mohutný powerful, mighty
síra sulphur
sirotek orphan
sít sow, inspire
síť net
situace situation
skála rock
sklenice f. glass
sklenička glass (wine)
skleníkový efekt greenhouse effect
sklep basement, cellar
skočit jump, dive
škoda, že nemůžete ješte zůstat. Shame you can't stay longer.
skok leap
skokanské prkno diving board
škola school
škola (základní, střední, vysoká) school (elementary, high school, university)
skopové mutton
skořápka shell, crust
Skot -ka Scot (Scottish woman)
Skotsko (ve Skotsku) Scotland
skotský Scottish
skříň closet
skříň f. cupboard
skřivánek earlybird
skřivánek lark, skylark
škrob starch
skrytě secretly
skrz + acc through
skupina group
skupina group, band
skutečně really
skutečnost reality
Skvele. Great
skvrna stain
skýva slice n
slábnout faint
slabý weak
ślad track(s)
sládek brewer
sladký sweet
slánka saltshaker
šlapat trample, tread
šlcha tendon
slečna miss, unmarried woman
slečna young lady, miss
Slečno, můžete mi přinést skleničku studené vody Can you bring me a glass of water?
sleď herring
šlehačka whipped cream
slepá skvrna blind spot
slepice hen
slepice hen
sleva rebate
sleva reduced fare
sleva relief
Slezsko Silesia
slíbit promise
slibovat promise
slipy underwear (men's)
sloučit, spojit unite, combine
Slováci Slovaks
Slovák / Slovenka Slovak man (woman)
Slovensko (na Slovensku) Slovakia
slovenský Slovakian
slovenština Slovak, Slovakian language
Slovinsko Slovenia
slovník dictionary
slovo word
slovo závěrem conclusions
složení composition
složenka invoice
složitý complicated
sluchátka pl headphones
slunce sun
Slunce svítí. The sun is shining.
slušný, vhodny decent, respectable
služba duty, call
služba favo(u)r
služebně on business
slyšet hear
slyšet / uslyšet (o) hear (about)
slza tear
smát se laugh
smažený řízek Wiener Schnitzel
smažit / usmažit fry
smečka pack, gang, kennel
směnárna currency exchange office
smer direction
směrem + dat toward(s), in the direction of
směrnice, pokyny, pavidlo guidelines
směs mixture, blend
směšné ridiculous
smět can, be able
smetana cream
smetí garbage, rubbish
smetí rubbish
smetí; odpadky garbage, rubbish
Smím si zapálit? May I smoke?
smíření reconciliation
smíšený výbor joint committee
smlouva contract, aggreement, pact
smlouva pact
smrt f. death
smůla bad luck
smutek, žal sadness
smutný sad
smysl, význam sense
snad perhaps
snad perhaps, maybe
snad ano I should think so.
snadý, lehký easy
snění dream
snesitelný tolerable, bearable
sněžít, sněží snow v.
snídane breakfast
sníh snow n.
Sním vás/tě o něco poprosit? May I ask you a favo(u)r?
snoubenec fiancé
sobecký selfish
sobecký selfish
sobota (v sobotu) Saturday (on -)
socha statue, sculpture
socha statue, sculpture
sochař, řezbář sculptor
šofér driver, chauffeur
solidarita
sopka, vulkán volcano
šortky shorts
sotra hardly
současný contemporary
součast ingredient
soucit compassion
soudce / soudkyn judge
soudce, rozhodčí judge
soudní dvůr Court of Justice
souhlas consent
Souhlasím (s tím) I agree (with that)
souhlásky consonants
Soul Seoul
soupeř rival
soupis, seznam list, register
sourozencí siblings, kin
soused neighbo(u)r
soustředovat se, soustředit se concentrate
soutěž competion, exam
soutrast sympathy
sova owl, "nightowl"
Sovetský svaz Soviet Union (the _)
spáchat commit, perpetrate
Spadlo jen pár kapek. Just a few drops fell.
spadnout fall
spalení od slunička sunburn
spalničky measles
spalničky measles
spánek rest, sleep
Španěl -ka Spaniard (Spanish woman)
španělská vesnice Its all Greek to me.
Španělsko (ve -u) Spain
španělský Spanish
Španělsky ptáček rolled beef, filled with pickle, bacon, egg
španělština Spanish language
spát sleep
špatně badly, poorly
špatnou náladu (mít -) bad mood (be in a -)
šp atnou náladu (mýt -) bad mood (be in a -)
špenát spinach
šperk(y) jewel(ry)
šperk(y) jewel(ry)
špinavý dirty
spíše rather, first
spisovatel writer, author
splachovaní toilet flush
splátka down payment, installment
splbit fulfill
šplouchat splash
spodky men's briefs
Spojené Státy United States
spojenec ally
spojenectví alliance
spojenie connection
spojka clutch
Společnost národů League of Nations
společný common, joint
spoléhat na rely, count on
reliable
Spolková republika nemecká Federal Republic of Germany (the _)
spolu, zároven', celkem together
spolurozhodování co-decision
spoluviník accessory, accomplice
spor, svár strife
spořit save (money)
spotřebič appliance
Správne. Right.
správný appropriate, specific
správný correct
správný right, correct
sprcha shower
spropitné tip
sprzedawca, sprzedawczyni salesperson
sranda joke 2
srát * shit *
srážky precipitation
Srbsko Serbia
srbský Serbian
srdce heart
srdční infarkt heart attack
Srdečne vám za všechno dekuji. I thank you wholeheartedly for everything.
srdečný heartfelt, cordial
srdoční záchvat heart attack
šroubovák screwdriver
srovnání comparison
srovnatelný comparable
srp sickle
srpen (v srpnu) August, (in _)
srst hair, fur, coat
stačit be enough
stan tent
stánek stall
starost trouble, bother
starý ancient, aged
starý old
šťastně fortunately
št'astnou cestu! Have a good trip
Šťastnou cestu! Bon voyage!
šťastný happy
śt'astný Nový rok! Happy New Year
stát cost
stát state
stát se happen, occur
statečný brave
státní přislušnost citizenship
státní příslušnost nationality, citizenship
šťava juice
stavebnictví construction
stavět build
Staví tento lak v - ? Does this train stop in - ?
stávkovat strike
Štědrý večer Christmas eve
štědrý večer New Years Eve
stehno thigh
stěhování migration, move
stěhovat (se) / přestěhovat (se) move (house)
stejně anyway
štěkat / za- bark
stěna wall
stěně puppy
Štěpán Boxers Day (Dec 26th)
stěrač windshield wiper
Štetin Szczecin (PL)
stevard flight attendant
stihání chase, pursuit
štihlý lean, lank
štíhlý slender
štika pike
stín shadow, shade
stínítko lampshade
štítná žláza thyroid
stížnost complaint, grievance
sto hundred
sto one hundred
stojánek, stojan kickstand
stojím frontu I stand in line.
století, věk century, age
stopař hitchhiker
stopovat, ezdit (auto)stopem hitchhike
stoupnout take place, occur
stovka hundred
stovka one-hundred (the number -)
stránka (na stránce pět) page
strašid lo ghost
strašidlo ghost
střecha roof
střed center (US), centre (UK)
střed center, middle
středa (ve štredu) Wednesday (on -)
Střední Východ Middle East (the _)
středoveký midieval
Středozemí moře Meditterranean (the _)
střevo intestine, bowel
střevo intestine, gut
stříbrný silver (color)
stříbro silver
střílet shoot
střízlivý sober
strojní puška machine gun
strom, dřevo tree
strop ceiling
strýc uncle
Studená voda Cold water
studený, chladný cold
stůj co stůj whatever it costs
Stůj! Stop!
stůl table
stůl pro čtyři osoby (rezervujte -) table for four (reserve a -)
stupňovat highten, step up
stý hundredth
stý one hundredth
suchý dry
sudý even (number)
suk knot, gnarl, knag
sukně f. skirt
sůl f. salt
sumec catfish
šunka ham
šunka ham
supermarket supermarket
supervelmoc superpower
sušenka cookie
sušenky cookies
sušen y biscuits, cookies
šváb cockroach
Švabsko Schwabia
svačit /nasvačit se have a snack
švagrová sister-in-law
sval (-y) muscle (-s)
sval -y muscle -s
svatba wedding
svatbu (mít -) wedding (have a -)
svatební post-nuptial
svatební cesto (jet na -) honeymoon (go on a -)
svátek holiday
svazek bundle, wad, file
svazek volume, tome
Švéd / Švédka Swede (Swedish woman)
Švéd, -ka Swede m, f
svědek witness
Švédsko (v -u) Sweden
Švédsko (ve -u) Sweden
švédský Swedish adj
švédština Swedish language
švestka plum
švestka plum
švestka plum
světlý bright
svičková sirloin
svíčková sirloin, tenderl oin
svičky candles
Svině! * You asshole!
svisle upright, perpendicularly
svlékat se / svéknout se undress
svoboda freedom
svoboda freedom, liberty
svobodý free, slow
svrchovanost sovereignty
Švýcar -ka Swiss man, woman
Švýcarsko (v -u) Switzerland
švýcarský Swiss adj
syn son
synovec nephew
sýr cheese
syrový raw
tabák tobacco
tábor camp
Táboření zakazáno no camping
Tady me bolí. It hurts here.
tady, zde, sem h ere
Tahní! Get out of here!
táhnout pull, drag
Taje. The snow is melting
tajemně, tajně secretly, stealthily
Tak dělej! Hurry up!
tak zatím until next time
takovýhle this kind of
tam there
Tam / Sem push /pull
tancovat dance
tancovat / zatancovat dance
tarta pie (slice)
tát /roztát (taje) melt
tatarská omáčka tartar sauce
tatínek daddy
tavený sýr processed cheese
tchán father-in-law
tchoř, zbabělec coward
you (acc)
tě,tebe you (direct object)
technická poznámka point of order
tečka dot, full stop, period
ted' now
tedy so, consequently
tehdejší then adj
tehdy, tenkrát back then, at the time
těhotenství pregnancy
tehyně mother-in-law
tekutina, kapalina liquid
telecí veal
telecí medailonky zapečeené stuffed veal medallions
telefonní budka phone booth
telefonní seznam telephone directory
telefonní seznam telephone directory
telefonovat / za- call (phone)
televize television
televizor television set
tělo body
tělo body
tělocvik gymnastics
téma subject, topic
téměř almost
Temže (na Temží) Thames (the _)
tenis tennis
tenista tennis player
tenký thin
Tento mesíc This month
teplá woda hot water
tepláky training suit
teplo warm
teploměr thermometer
teplota temperature
Teplota dosahuj e třiceti stupńů (klesá, stoupá) The temperature will reach 30 degrees.
teplý warm
tepna artery
teprve not before
teprve only, until
termoska thermos
Terst Triest (IT)
Teší me, że vás poznávám. Pleased to meet you
Teší me, že vás vidím. Pleased to meet you.
téšit se be pleased
tesknit, toužit long for, miss
těsný tignt, narrow
teta aunt
tetanus tetanus, lockjaw
těthotná pregnant
textovná zpráva (textovka, esemeska) SMS, text message
též also
těžké nákladní vozidlo heavy-goods vehicles
Težko říct. Hard to say
težký heavy
těžký, obtížný difficult
Thajsko Thailand
?řežvýkavec ruminant
ti, tobě to you
ticho quiet n
Ticho Moří Pacific (region)
Ticho před bouřkou quiet before the storm
tichý quiet adj
Tichý Oceán Pacific Ocean
tikat (t'ikat)/ tykat be on familiar terms
tisíc one thousand
tisíc thousand
tisící one thousandth
tisícovka one-thousandth (the number)
tisk print
tisk m1 press
tisknout, přitlačovat press, push
tkáň tissue
tkanina fabric, textile, material
tlak pressure
tlak pressure, oppression
tlak vzduchu blood pressure
tloustnout get fat
tlumočník, překladatel translator, interpreter
tlustý fat
tma darkness< /FONT>
tma dusk, gloom
tmavý dark
to asi ne I shouldn't think so
To je ale smůla! Bad luck
To je aspoň můj názor. At least thats what I think.
To je celá ona! Thats just like her!
To je jedno. It makes no difference.
To je laciné. That's cheap.
To je maličkost. Don't mention it.
To je mi lhostejné. It doesn't matter to me.
To je moje dobrá známá. She a friend.
To je možné. Possibly
To je nesmysl. That's nonsense
To je neuveřitelné. That's unbelievable.
to je od tebe milé That's very kind of you.
To je od tebe milé. Jste velice laskav. That's very kind of you. (informal)
To je od vás velice hezké. That's very kind of you.
To je od vás velice milé. That's very kind of you. (form al)
To je omyl. It's a mistake, wrong number (on the phone)
To je pro vás. (v pořádku) Keep the change.
To je zvlástní. Strange!
To jest drahé. That's expensive.
To jiste přeháníte? Surely you're exaggerating.
To jsem nečekal. I wasn't expecting that.
To jsem si neobjednal /a I didn't order this.
To mě sere! I dont give a damn *
To mi wyhovuje. That suits me.
to nejde Its not allowed
to nemá smysl Theres no point
To není má vina. It's not my fault.
To není možné. That's impossible.
To není pravda. That's not true.
to nestojí za to not worth it
To nevadí. It doesnt matter
To nic. It's nothing.
To rozhodne ne. Under no circumstances
to samé the same
To se nedelá! You can't do that!
To záleží na vás. It depends on you.
Točí se mi hlava. I feel dizzy.
točit turn, twist
tolerantní broadminded, liberal
tolik lidí so many people
tomatový s vejcem tomato salad with egg
Tomu neveřím. I don't believe it.
tonout drown, sink
tonout / utonout drown
topit drown, melt, thaw
topit / za- flood v.
topivo fuel
tort cake
Toskańsko Tuscany
totiž because, for
totiž namely
totožnost identity
toulavý pes stray dog
toužit aspire, desire
továrna, závod factory, business
tradice tradition
trafika tobaconnist
traktor tractor
tramvaj tramway, streetcar
tramvají by tram
tráva grass
trávení digestion
trávit / strávit digest
trávit /s spend time
trávnik lawn
třeba for example
treska cod
trest punishment
trestat punish, penalize
třetina third (a -) fraction
třetý third
trh market
trh (ne trhu) market
tři three
třicátý thirtieth
třicátý druhý or dvaatřicátý thirty-second
třicet thirty
třída class
triko, tičko T-shirt
třináct thirteen
třinactý thirteenth
tříselná kýla hernia
třista three hundred
třístý three hundedth
trochu kratší a bit shorter
trojka three (the number -)
trojúhelník triangle
trouba oven
troubit honk
Trp drp Tolerate a gossip (Czech tonguetwister)
trpělivý patient
trubka (hrát na trubku) trumpet (play the -)
trvanlivý salám hard salami
trvat last
trvonlivý constant, lasting
tryskové letadlo jet plane
tučný fat adj
tudy this way
tuhý stout, burly, hard
tuk fat n
Tunisko Tunisia
tupý dull, obtuse, witless
Turecko (v -u) Turkey
turecký Turkish adj
turečtina Turkish language
Turek, Turkyně Turk m, f
turista tourist
tušit guess
tužka pencil
tužka pencil
tvář cheek
tvář cheek
tvář, obličej face
tvaroh cottage cheese
tvarohový koláč cheesecake
tvrdohlavý,paličatý stubborn
tvrdošíjný stubborn, obstinate
tvrdý hard
tvůj your
týden week
týdeník weekly magazine
tykat si say "ty"
u + gen near, at somebody's place
U koho bydlíte? Who's place are you staying at?
u me doma at my place
uběhnout run
ubrousek napkin
ubytování accomodation
účast participation, involvement
účastník participant
účastnit se participate
učebnice manual, textbook
účel, cíl
účes hairdo
účes hairdo
účet bill
účet bill, check
účetnictví accounting, bookkeeping
ucho, uši ear,ears
účinný efficient, effective
učit se feel
učit se / naučit se learn
učitel, učitelka teacher
úcta respect
udajný alleged
událost event
Udelali jsme chybu. We made a mistake.
údolí n. valley
Udržujte čistotu! Please keep this place clean
uhelný, uzený smoked
úhoř eel
Ukážu vám to na mape. I'll show you on the map.
uklidit tidy up
uklizat / uklidit clean v, tidy up
úklon slope, bend
úkol task
ukvapeně rashly, unadvisedly
ulice street
úlomek, zlomek fraction, fragment
ultrafiolový ultraviolet, UV
umělé oplodnění artificial insemination
umět, znát be able, know how (to do sth)
Umím polsky jen pasívne. I understand, but can't speak Polis.
umírám žízní I'm dying of thirst
umírat / umřít, zemřít die
umřít die
úmyslně on purpose
umyt nádobi do the dishes (US), do the washing up (UK)
umyvadlo sink
umyvadlo washroom
umývárna washroom
unavený tired
unést, chopit se grab, carry away
univerzita university
únor (v únoru) February (in -)
únos hijack, kidnap
únosce kidnapper
úpelně nakrátko quite short
úplatek bribe
úplatnost corruption
upostřed in the middle
upravit improve, correct
upravovat /upravit adjust, amend, regulate
uprchlík refugee
upřímně sincerely
upřímně sincerely
Upřímnou soustrast. My deepest sympathy
úražka insult
určite definitely, for sure
Určite For sure
určity certain (a -)
úředník government official
úrok percent
úroky interest
urzchlit. zrychlit hurry
uši ears
úsměv smile
ušní bubínek eardrum
usnout fall asleep
uspávací soporific
úspěch success
uspokojený satisfied
ústa mouth
Ustálilo se krásné počasí. Good weather has arrived.
ústav institution
ústní oral
ústředí headquarters
ústřel lumbago
útěk escape, getaway
úterý (v úterý) Tuesday (on -)
utíkat run away, escape, flee
uvázit consider, think through
uvěrova karta credit card
uvidět, vidět look
uvnitř inside, within
úvod opening, preliminary
úvod opening, preliminary
Už toho mám dost. I've had enough of this.
uzavírat sňatek get married
uzenina cold cuts
uzeniny smoked meats
Užij si to! Enjoy it!
užitečný useful
užitkovna voda not drinking water
úzko (je mi _) anxious [I feel _)
úzký narrow
v červenci in July
v České republice Czech Republic (in the -)
v češtině in Czech
v cizně, ciziné? abroad (being _)
v Gaze in Gaza
v hotelu at the hotel
v instrumentalu instrumental (in the -)
v jednu at one o'clock
v jiném stavu pregnant
v každém případě in any case
V kolik hodin? At what time?
v kostce in a nutshell
v Londýně in London
v minulém čase past tense (in the -)
v New Yorku in New York
v noci at night
V obchodním dome in a department store
V osm ráno. At 8 a.m.
v podstatě basically
v poledne at noon
v přizemí on the ground floor
v Saksu in Saxony
v této souvislosti in this context
v tom případě in that case
V žádnem případe Out of the question
v zámoří overseas
Václavské namesti Wenceslas Square
váha importance, concern
váha weight
váha / váhá weight / hesitates
vajíčko na měkko soft-boiled egg
válečné pravo, stanné pravo martial law
válka war
Valné shromáždění OSN General Assembly of the UN
vánek breeze
vánice blizzard
vánoce Christmas
Vánoce (o Vánocích Christmas (at _)
vánoční stromek Christmas tree
vaření cooking
vařící voda boiling water
vařit boil
vařit / uvařit cook v
varování warning
Varšava Warsaw
vás you pl acc
vázaní binding
Vážení cestující! Ladies and gentlemen
vážit weigh
vážný serious
včas at the same time
včas on time
včasný punctual
včela bee
včelař beekeeper
včera yesterday
Včera byla vánice. It's starting t o rain.
včerejší yesterday's
včetně including
vchod, vstup entrance
vdaná married (woman)
vděčný grateful
vdova widow
vdovec widower
ve vlaku on the train
ve vlaku on the train
věc thing
večer evening
večeře dinner
večeře supper
večerník m1 evening paper
věcný material, objective
věčný eternal
vědec scientist
vedení leadership
vedení leadership
vědět know
vědět know
vedle + Gen next to
vedlejší účinky side effects
vedro heat wave
vejce egg
vejce na slanině eggs and bacon
vek age
velbloud camel
Velice lituji, ale nemohu přijít. I'm very sorry, but I can''t come.
Velice ti dekuji. Thank-you very much.
velikonočni Easter adj
Velká Britanie (ve Velké Britanii) Great Britain
velký big
velký great, large
velmi, mnoho lots of, many
velmi, velice very
velryba whale
velryslanectví embassy
velvyslanectvi embassy, consulate
venku outside
věno dowry
věnovat dedicate, devote
vepředu in front
vepřové pork
vepřové pork
vepřové koleno knuckle
Věř mi. Trust me
veřejně in public
veřejne záchodky public lavatory
veřejní public
veřejny záchodek public lavatory
věřit + dat believe
věrný faithful, loyal
credible
Veselé svátky! Happy holidays
Vesele vánoce! Merry Christmas
veselý merry
veslovaní rowing
veslovaní rowing
vesmír spa ce, universe
vesnice f. village
Vestfálsko Westfalia
věta sentence, clause
větev branch
větev f branch
veto (zákaz) veto n
vetovat
větší bigger
Vetšina obchodů zavírá v šest hodin. Most shops close at six.
věž, brána tower
vězeň prisoner
vězeň, trestanec prisoner, convict
vězeňí prison, jail (US), gaol (UK)
Vezmu to. I'll get that.
vhodný accurate, right, relevant
vhodný handy, useful
vhodný suitable
vhudný convenient, handy
víc, více more
vice more
vichřice gale
Vídeň Vienna
vídeňská káva coffee with cream
vidět see
vidlička fork
vidlička fork
Vietnam (ve -u) Vietnam
Vietnamec, Vietnamka Vietnamese man, woman
vietnamský Vietnamese adj
vietnamština Vietnamese language
vikend (o vikendu) weekend (at the-, on the -(US)
Vilnius Vilnius
vím I know
vina guilt, blame, fault
vinárna tavern
víno wine
vinou owing to + gen
víra faith
víra faith
viset hang
Visla Vistula (the _)
višně cherry
vitamin vitamin
vítezství n3 victory
vítr wind
vizitká business card
vizum visa
VKV velmikrátké vlny FM
vláda zákona rule of law
vládní governmental
vládnout govern, rule
vlajka flag
vlak train
vlas -y hair
vlasnost characteristic
vlast, domov homeland
vlastenec patriot
vlastní own (one's -)
vlastnit own
vlastnit possess
vlasy pl hair
vlevo on the left
vlhký moist, damp
vliv influence
vlivem + gen due to
vlivný influential
vlk wolf
vlna wave
vlna wool
vnímat perceive
vnučka granddaughter
vnuk grandson
voda water
vodka vodka
vodní polo water polo
vodnice turnips
vodopád waterfall
vodorovný horizontal
volačka area code (phone)
volant steering wheel
volat / zavo lat call v
volba, výběr choice
vole you know, listen
Vole pitomej! * Fucking ass! *
volební urna ballot box
volič voter
vor raft
vousy pl beard
vozidlo vehicle
vrabec sparrow
vrabec sparrow
vracet se / vrátit se return, come back
vrah murderer, assassin
Vrátím se za vteřinku. Back in a second.
Vratislav Wroclaw [Breslau)
vrátný bellboy
vrátný doorman, gatekeeper, receptionist
vražda murder
vražda murder, assasination
vrcholní highest, top
vřed ulcer, boil
vrh, hod throw n.
vrstvevník, současnik contemporary, equal, peer
vsadím se, že I bet, that
Všechna místa jsou obsazena. All seats are taken.
všechno everything
Všechno nejlepší k narozeninám! Happy birthday!
Všechno nejlepší! All the best (Happy birthday)
Všechno nejlepší! All the best!
Všechno nejlepší! All the best! Happy birthday!
všeobecný general
všeobecný universal, general
všichni everybody
všichni souhlasíme We all agree
všímat si observe
vstávat get up
vstoupit enter, come in
vstup zakázán Do not enter
vstupenka ticket
enter, come in
všude everywhere
Všude je plno snehu. There's plenty of snow everywhere.
vtip joke
vtipný funny
Vůbec ne. not at all
vůdce leader
Vůl! * Ass!
vůně smell, scent
vybírat choose
výbor committee
Výbor Stálých Zástupců COREPER
výborne excellent, perfect
vyčerpa ný exhausted
východ East
východ exit
východ exit
východní Eastern
vydání expense, expenditure
vydvihnout highlight
výfuk exhaust
vyhazovat /vyměnit si exchange, swap
vyhlídka panoramic view
vyhrazeno pro matky s detmi reserved for mothers with children
vyhýbat se + dat avoid
vyjet leave, (car)
výjimečně
výjimečný exceptional
výjimka exception
výkon spravedlnosti justice
výkonná (exekutivní) moc executive power
výkonný výbor executive committee
vykopávky excavations
výkup ransom
výlet excursion, outing
výloha (ve výloze) shop window
Vyloučeno! Out of the question!
vyloučit, odstranit rule out, rxclude
vymáhat require
Výmar Weimar
vyměnit exchange
vyměnit si euro na korony exchange euros for crowns
vyměnit, směnit exchange, change
výmluvný eloquent
vynález invention
vynalézavý ingenious, c lever
výnatek excerpt
výnosný effective, efficient
vypadla mi plomba I've lost a filling.
vyplnit fill in (form)
Vyplňte tenle blanket. Fill out this form.
vyřazený discarded
vyražka rash
výřídit poručení send one's regards
vyřizováni things to sort out
výročí anniversary
vyrovnání compensation, settlement
vyrovnat compare
vyrovnat se s come to terms with
vysalec MP
vyšetřování inquiry, investigation
vyslanec envoy, minister, deputy
výsledek goods, merchandise
výsledek result
výsledek result, outcome
vyslovit pronounce
vyslovit pronounce
výslovnost pronunciation
vysoký tall, high
vyspělý mature
výstava exhibition
vystoupit get off (train)
výstraha caution, warning
vysvětlit explain
vysvětlit explain
výtah elevator (US), lift (UK)
využívat use
vývoz export
vývrtka corkscrew
výzkum research
výzkumník výzumníci researcher, scientist -s
vzácný inestimable, priceless
vzadu at the back of the room
vzájemný mutual
vzdálenost distance
vzdát / vzdávat se give up
vzdělání, výchova education
vzdělaný educated
vzduch air
vždycky always
vždyť after all
vzhledem + dat < FONT FACE="Tahoma"> regarding
vzít v úhavu take into consideration
vzkaz message
vzkaz message
vznikat create, build, make
vzrek (mít -) angry (be -)
vzrušení commotion, agitation
vztek rage
vzteklina rabies
Wales Wales
warzywa vegetables
wieprzowina pork
wyprzedany sold out
Z čeho to je? What is it made of?
z legrace for the fun of it
za + instr behind
za + instr behind, in -(time)
za babku dirt cheap
za babku dirt cheap
Za deset minut jedenáct. It's ten to eleven.
Za deset minut se vratím. Back in10 minutes.
za druhé secondly
za dva (tří čtyři) roky in 2 (3 4) years
za mřížemi behind bars
za pet (šest sedm) let in 5 (6 7) years
za prvé firstly
za třetí thirdly
Za tři mesíce In three months
za týden in a week
za žádnou cenu Under no circumstances
za, v beyond, behind
Zabalte mi to, prosím vás. Please wrap it for me.
zábava entertainment
zabavit confiscate
zábavná hudba pop music
zablokovaná aktiva frozen assets
zábradlí railing, banister, hand-rail
zabývat se + instr deal with
začátečník / začátečnice beginner
začátek beginning, start
Začátkem července Early July
zachmuřený cloudy
záchod lavatory, WC, bathroom (US)
záchod toilet, WC
záchodek urinal
zachovejte klid! quiet please
zachránit save, rescue
záchranná brzda emergency brake
Začíná pršet. It's starting to rain.
začínat begin, start
záclona, opona curtain
zácpa constipation
záda, plece back, shoulders
zadáno reserved
zadarmo, zdarma for free, free of charge
žadatel applicant
zadní rear, behind
Zadní Indie Indochina
žadný strach. Nothing to worry about.
žadoucí desirable
zadržet, zastavit stop
záducha (astma) asthma
zahlédnout perceive, spot
zahnete do prava turn right
zahrada garden
zahranični, cizí foreign
Záhřeb Zagreb
záhyb,ohyb,kloub joint
zahynout pass away
zajíc hare
zajímavý interesting
zajít k nám pay us a visit
zájmera pronouns
Zajordaní West Bank (the _)
žak pupil (school)
zakalaný murky, cloudy
zákaz ban
zakázáno forbidden
zakázaný < FONT FACE="Tahoma"> forbidden
zakázat forbid
zákazník customer
zákazník custumer
základ, pozadí background
zakladat / založit found
zakladatel founder
základní čislovky cardinal numerals
zákon law, act
zákonodárce legislator
zakrátko, brzy, brzo soon, presently
zákusek snack
zalévat kytky water the plants
žaloba cita tion, summon
žalobce prosecutor
záloha installment,advance payment
žalovat /zea- sue
žaludek stomach
zámek castle
zaměnit exchange, mistake
zaměň ovat exchange, replace
záměr, úmysl intention
záminka excuse, pretext
zamořit contaminate
žampionový krém cream of mushroom soup
zamykat / zamknout close, shut
zanedbaný negl igent, unkempt
zaneprázdněný busy
zánět čelních dutin meningitis
zaostalý backward, undeveloped
západ West
západní Western
zápalka, sirka match
z apalovač lighter
zapalovač lighter n.
zapalovací svíčka spark plug
zápas wrestling
zápěstí wrist
záplava flood
zaplombovat zub get a filling
zapnout radio turn on the radio
zapokapuj(te) to ještě jednou repeat it, say it again
zapomnětlivý forgetful
záporný negative
zapřahat koně za vůz put the cart before the horse
zarděnky German measles, rubella
září (v září) September (in -)
žárovka lightbulb
záruka guarantee, security
zase, opět again
zasedaní session
Zaskočte k nám nekdy. Stop by our place.
zasnoubený (být -) engaged (be -)
žasnu. Im amazed.
zasnubovat se / zasnoubit se s get engaged
zastávka stop (bus)
zástrčka plug
zástrčka plug
zástupce representative, agent
electrical socket
zatáčka curve
Zatahuje se. Its getting cloudy.
zataženo cloudy
zatažený, zataženo overcast
zatím meanwhile
zatímní temporary, interim, provisional
zátoka bay
zatykač arrest warrant
závada shortcoming, fault
zavádějící misleading
zavařenina jam, preserves
zavazadla luggage
závěr conclusion
zavírací špendlíky safety pin
zavírejte dveře! close the door
závistivý, žarlivý jealous, envious
závod race
závodník participant, contestant
závody racing, competion
Zavołám I will call.
závorce (v -) parentheses (in -)
závrať dizziness
zavřeno closed
zavřeno Closed today
zavřete okno close the window
zažívání digestion
záznamník answering machine
zázoreň, jakož i as well as
zázračný, podivuhodný wonderful
zázrak miracle
zbabělý, bázlívý cowardly
zbavit deprive, strip
zběh deserter
zboží commodity, merchandise
zbraň weapon
zbraň weapon, arm
zbrany hromadného ničení weapons of mass destruction
zbytečný superfluous
zbytečný unnecessary, superfluous
zbytek change
zbytek remaider, change
zcela completely, entirely
zdaní appearance, pretense
zdání semblance, illusion
zdatný brave
zděšení horror, fright
zdravotní sestra nurse
zdravý healthy
zdroj source
zdrženlivost moderation, restraint
zdržovat / zdržet delay, hold up
zdůraznit emphasize, stress
zduření swelling
zdvořilý polite
zdvořilý polite
že that
Ze které koleje jede vlak? From what track does the train leave?
Ze kterého nástupište odjíždí ryclik do Plzne? What gate does the express train for ...leave from
Ze kterou kolej přijede vlak z ...? What gate for the train from ...
žebřík ladder
žehlit / vyžehlit iron v, do the ironing
zejména particularly
zeleň greenery
zelenina vegetable -s
zelenina vegetables, greens
zeleninová mísa vegetable plate
zelený green
Zelený mys Cap Verde?
železnice railways
železnice, dráha railway, railroad
zelí cabbage
zelinař greengrocer
země, půda earth
zemědělství agricultural
zemědělství agriculture
žena wife
žena, ženská woman
ženatý married (man)
Ženeva Geneva
ženit se / oženit se s + instr marry (man)
ženy Ladies
zhasínat (světlo) extinguish,quench
zhasínat světlo turn off the light
Žid Jew
židle chair
židovský Jewish
žiletka razor blade
zima cold
zima (v zimě) winter (in the -)
zinek zink
zírat=dívat se překvapeně give a suprised look (coll)
žít live
žito rye
zítra tomorrow
Zítra mám volno. I'm free tomorrow.
Zítra na shledanou! See you tomortow
zítřejší tomorrow's
živelní pohroma natural disaster
život life
životopis CV
žízeň thirst, craving
žíznivý thirsty
zkamenělý (also by fear) petrified
zklamání dissappointment
zklamaný disappointed
zkoumat investigate, research
zkracovačky crunches
zkrat, kraťas short-circuit
zkratka abbreviation, acronym
Zkus to! Try it!
zkušený experienced
Zkusim najít stůl. Ill try to find a table
zkusit try on (clothes)
zkusit, zkouset try (sth)
Zlaté Stránky Yellow Pages
zlato gold
zlato gold
Zlobím se. I'm angry
zločin crime
zločinec criminal n
zločinecký criminal adj
zločinnost crime (rate)
zloděj thief
zlom vaz! good luck (break your neck)
zlost (mít -) angry (be -)
žlučník gallbladder
žlutný yellow
zlý bad, angry
zlý, špatný angry
zmatek < FONT FACE="Tahoma"> confusion, disorder
změna change
zmizet dissappear
zmrzlina ice cream
značka sign
značka, obchodní známka brand-name, trademark
znalec expert, appraiser
znamenitý magnificent
znasilnění rape
znění wording, text
znovuosídlení resettlement
zobrazit, představit imagine
zodpovědný responsible
zorné pole, zrakové pole visual field
zoufalství dispair, desperation
zpáteční (let) round trip (ticket)
zpět, zpátky back
zpětné zrcátko rear-view mirror
zpěv song
zpevák, zpevačka singer
zpoždění delay
zpráva news
zpravodej rapporteur
zprostředkovatel intermediator, broker, agent, mediator
zraková kůra visual cortex
zralý mature, ripe, adult
zraněný wounded
zranitelnost vulnerability
zranovat, ranit hurt injure, wound
zrcadlo mirror
zrcadlo mirror
zřícenina ruin(s)
zřídit si konto open a bank account
zřídka rarely
zřítelnice, zornice pupil (eye)
ztracený lost
ztrácet / ztratit lose
ztráty a nálezy lost and found
zub tooth
zubní kaz cavi ty, carie
zubní lekař dentist
zubní lékař (zubák) dentist
zubní lékař (zubák) dentist
zubní pasta, pasta na zuby toothpaste
zuby nehty by tooth and nail
zuřivý angry
< FONT FACE="Tahoma"> zvát invite
zvažit consider
zvedák jack
zvědavý curious
zvědavý interesting
zvětšení enlargement, increase
zvlašť especially, in particular
zvlásť nebo dohromady? separate checks or together?
zvlaště separately, apart
zvon bell
zvracet vomit
zvu tě I invite you
Zvu vás k sobe na kávu? Come to my house for coffee.
zvuk sound
zvyk custom, habit
zvyknout, přívyknout accustom, habituate
zvyšovat / zvýšit increase, raise
  criminal proceedings
  deletion, cancellation
  informed consent
  marrow
  they
  they
  umbilical cord
  whom (acc, gen)
Blýská se. < /TR> < /TR> Curych be able, capable report < TD ALIGN="left"> How long does it take < /TR> ke mně < TD ALIGN="left"> koniček < TD ALIGN="left"> kosý kroupy < TD ALIGN="left"> oxide < TD ALIGN="left"> November (in -) < TD ALIGN="left"> majetek < TR VALIGN="bottom"> foggy non-smoker
(hrací) karty playing cards
A co kdybychom šli na pivo? How about going for a beer somewhere?
a tak dále etc.
a tak dále (atd) etc.
abonmá, předplatné subscription
acylpirin aspirin
adresa address
adresat recipient
advokát lawyer
Afričan Afričanka African man, woman
Afričan -ka African man, woman
africký African adj
Afrika (v Africe) Africa
agnostik agnostic
Ahoj! Greetings
akreditiv letter of credit
aktiva a pasíva, bilanční účty assets (and liabilities)
aktovka briefcase
akuzativ accusative
Albánie Albania
ale, avšak but
Alenka v kraji divů Alice in Wonderland
alespoň, aspoň at least
alimenty alimony
Aljaška Alaska
alkohol alcohol
Alsasko Alsace
Alžír Algiers
Alžírsko Algeria
Američan Američanka American
Američan -ka American
Američan -ka American man, woman
americký American adj
Amerika (v Americe) America
Amsterodam Amsterdam
amunicja ammunition
ananasový džus pineapple juice
Andalusie Andalucia
anděl angel
Angličan -ka Englisman, -woman
anglický English adj
angličtina English language
Anglie England
Anglie (v Anglii) England
anglina=angličtina English (coll)
Anličan -ka Englishman -woman
ano, tak yes
antigen antigen
Antverpy Antwerp
Arab (ové) Arab -s
arabský Arab adj
Arktis Arctic
Asi ne I suppose not.
asi za dvě hodiny in about two hours
Asiat -ka Asian man, woman
Asie (v Asii) Asia
asijský Asian adj
Atény Athens
Atlantis Atlantis
Australan -ka Australian man, woman
Austrálie Australia
Australie (v Australii) Australia
australský Australian adj
Austraulan -ka Australian
autobus bus
autonehoda road accident
avokáda avocados
až + gen until, even
Ázerbájdžan Azerbaijan?
babička grandmother, old woman
bačkory slippers
Bagdád Bagdad
balík, balíček package
balít/ sbalit pack (bags)
balónek, analyzátor dechu breathalyser
Balt Baltic
banán banana
banka bank
bankovka banknote, bill
bankrotář bankrupt
Barma Burma
barva color
báseň f. poem
básnik poet
bát se afraid (be -)
Baterie je vybitá. The battery's dead.
baterka flas hlight, torch (UK)
batoh backpack, knapsack
bavelna cotton
Baversko Bavaria
bavit se o talk, chat about sth
bavlna cotton
bavorský Bavarian
bażan t pheasant
bažina marsh
bdít watch
bedna barrel, vat, keg
běh na lyžích cross-country skiing
Belehrad Belgrade
Belgičan -ka Belgian
belgický Belgian adj.
Belgie Belgium
Belorusko Belarus
Benátky Venice
benzín petrol (UK), gasoline (US)
benzina naturálna / s olovem lead-free/leaded petrol (gasoline US)
benzínova pumpa, stanice gas station
benzínové čerpadlo gas pump
Berte si, prosím. Help yourself.
běsnění rage
Betlém Bethlehem
bez + gen without
bez předsudku without preconceived ideas
Běž pryč! Go away!
bezcelný prodej duty-free sales
bezděčný reflexive, involuntary
běžet / běhat run
běžný, obecný, hovorový commonplace, colloquial
bezpečnostní pás seatbelt
bicí nastroje percussion instruments
bicí nástroje percussion instruments
bída poverty
bíla kava / kava s mlékem coffe with milk
bílek, bílkovina protein
bílý white
biolog -ové biologist -s
bít hit
bitva, boj battle
bižutérie jewelry store
blahobyt prosperity, affluence
blahopřát congratulate
blamovat make a fool of sb
blatnik fender, mudguard, dashboard?
blázen madman
bláznivý crazy
blázon madman
Blb pln slz mrkl A fool full of tears squinted (Czech tounguetwister)
blecha flea
bleší trh flea market
blesk lightning
blikač blinker
Bliski Východ Near East (the _)
blízko + gen near
Bližši je košile než kabat Charity begins at home
blond blond
There is lightning.
boční ulice side street
bohaství wealth
bohatý rich
bohužel unfortunately
Bohužel, musím se rozloucit. Unfortunately I have to say goodbye.
Bojím se, že... I'm afraid that
bok hip
boky hip
bolem + gen around + gen
bolest pain
bolest pain
bolesti zubů toothache
bolestný painful
Bolí mě hlava I have a headache.
Bolí me hlava. I've got a headache.
Bolí me v krku. My throat hurts.
bolí mne hlava I have a headache
bonboniera box of chocolates
borovice pine
bosý barefoot
botasky tennis shoes
boty shoes
bouřka storm
Boží hod Christmas Day
brada beard
brambor potato
bramborová polévka / bramboračka potato soup
brambory potatoes
Braniborsk0 Brandenburg
branka goal
brankař goalie
brát take
brát si / vzít si + acc marry (men + women)
bratr brother
bratranec cousin (male)
břečka slush
břeh shore
Brémy Bremen
Bretaň Brittany
březen (v březnu) March (in -)
břicho belly, abdomen
Brit -ka Brit m,f
britský British
bříza birch
bříza birch-tree
brokolice broccoli
broskev peach
broskev peach
brož brooch, pin
bručení murmur, rumble, purr
bruslit / zabraslit si ice skate v
brýle glasses
brýle glasses
brzda brakes
brzdit brake v.
Brzké vzdranení! Get well soon!
Brzy na videnou! See you soon
Brzy nashledanou! See you soon!
Buď hodný Be a good boy! Behav e!
buď opatrná! Be careful.
Buď zticha! Be quiet!
Budapešť Budapest
bude he will be (she, it)
bude he/she/it will be
Bude bouřka. It's going to storm.
Bude i dále ošklivo. The bad weather will continue.
Bude padat sníh. It's going to snow.
Bude pršet. It's going to rain.
budeme we will be
budeš you will be
budete you will be pl
budik alarm clock
budou they will be
budoucí future adj
budoucím čase (v -) future tense (in the -)
budoucnost, ?řítomnost future n.
Bud'te u nás jako doma. Feel at home.
budu I will be
budu I will be
Budvar Budweiser
budžet, rozpočet budget
bufet, automat bar
bůh God
Bulhar -ka Bulgarian man, woman
Bulharsko Bulgaria
Bulharsko (v -u) Bulgaria
bulharský Bulgarian language
Bulkurešť Bucarest
bunda jacket (with a zipper)
bunda jacket, raincoat
buňka cell
Burgundsko Burgundy
burza stock exchange
busta bust
by would (he/she/it/they)
bych I would
bychom/bysme* we would
Bydhošť Bydgoszcz (PL)
bydliště residence
Byl jsem ženatý I used to be married.
Byla jsem vdaná I was married before
bylinkový čaj herbal tea
bylo tma it was dark
bys you would
byste you would pl
byt apartment
být to be
být proti be against
být zpátky back (be-)
byt, místnost room, accomodation
Cáchy Aachen
čaj tea
čáp stork
čárka comma, point
čárka length mark (Cech diacritical)
čas time
čas, doba, obdobi period (of time), season
časně, brzy early adv
část part
častěji more often
častka amount (money)
často often
čekanka chicory
čekárna waiting room
čekat, počkat wait
celer celery
čelní lalok frontal lobe
celnice customs
čelo forehead
Celovec Klagenfurt
celoživotní vz ělávání lifelong learning
c elý whole, all
cena price
ceník price-list
Čenstohová Czestochowa
čepice cap
čepovaný on tap, draft, draught (UK)
Černá hora Montenegro
černa kava black coffee
Černé moře Black Sea (the -)
černé pivo dark beer, stout
černoch black person
černý black
černý rybiz blackcurrants
čerpadlo pump
čerstvě natřeno Wet paint
čerstvý fresh
červ worm
červen (v červnu) June (in -)
červená řepa red beets
červené zelí red cabbage
červenec (v červenci) July (in -)
červený red
česnek garlic
cesta road
cesta trip
cesta lodí, plavba cruise, voyage
čeština Czech language
čeština je těžký jazyk! The Czech language is difficult.
Čestina není lehké The Czech language isn't easy
cestou on the way
cestovaní kancelář travel agency
cestovat po Evropě travel around Europe
cestující passager
četní numerous
chalupa cottage, cabin, hut
Charvátsko Croatia
chladič radiator (car)
chladno cool
chladno / teplo cold /hot
chlapec boy
chléb bread
chlubit se boast
chodba corridor, hallway
chování behavio(u)r
chovat se act, behave
chrám cathedral
chřest asparagus
chřipka flu
chtě nechtě like it or not
Chtel bych (chtela bych) neco sníst. I'd like to eat sth
Chtel bych se nečeho napít. I'd like a drink.
chtít want
chtít se feel like
chudák poor person
chupy body hair, animal hair
chuť taste, flavo(u)r
chutná mi to I think it's delicious.
chutná mi to I think this is delicious
Chutnalo vám? Dd you enjoy your meal?
Chutnalo vám? Did you enjoy your food?
chutnat taste, relish
chutný tasty, delicious
chůva nanny, nurse
chvíle, okamžik moment, instant
chvíli a moment
chyba, omyl mistake
chybět lack, be missing
chytat ryby go fishing
chytit catch
chytrý shrewd, cunning
čí? whose?
cibule onion
cigareta cigarette
čilý lively, brisk
čim with what (instr)
čim jste povoláním? What do you do for a living?
Čina (v Čině) China
Čiňan -ka Chinese man, woman
činnost activity
činský Chinese adj
čínština Chinese language
císař /císařovna emperor /emperess
císař, císařovna emperor, emperess
Čísařovy nové šaty" Hanse Christiana Andersena The Emperor's New Clothes
čísla numbers
čislo number
čislo je obsazené. busy number
číšník / čísnice waiter, waitress
čist / přečist read
číst / přečíst (o) read (about)
čistokrevný purebred, thoroughbred
čistý< /TD> clean, pure
cit feeling, sentiment
čitelný legible
cítit (se) feel
cítít se jako doma Make yourself at home.
citlivý sensitive, vulnerable
citrón lemon
cizí foreign
cizina abroad
cizinec foreigner
cizrna chickpeas, garbanzo beans
článek article
clo customs duty
člověk man(k ind)
člun, loď boat
co what
Co budete pít? What are you drinking?
Co byste mi doporučil -a? What would you recommend?
Co byste udelal na mém míste? What would you do if you were in my place?
Co deláš? What are you up to?
Co hledáte? What are you looking for?
Co je nového? What's new?
Co je to za ulici? What street is this?
Co je to? What is it?
Co je u tebe nového? How are things with you?
Co mi rad'ite? What do you advise?
co nejdříve as soon as possible
Co si o tom myslíte? What do yout think?
Co si přejete? What would you like
Co tam je napsáno? What is written there?
Co znamená slovo? What does the word...mean?
Co? What?
čočka lentil
čočka 2 lens (camera)
čokoláda chocolate
cokoliv anything, whatsoever
čtenář reader
ctižádostivý (ambiciózní) ambitious
ctnost virtue
čtrnáct fourteen
čtrnactý fourteenth
čtvrtek (v čtvrtek) Thursday (on -)
čtvrtina quarter
čtvrtý -á -é fourth
čtyři four
čtyři sta four hundred
čtyřicátý fourtiethth
čtyřicet fourty
čtyřka four (the number -)
cukety courgettes, zucchini
cukr sugar
cukrovka diabetes
Zurich
cvičení exercise
cvičím I exercise
cvok*=blázen mad*, nuts*
cyklista cyclist, bike rider
cyklista cyclist, bike-rider
czereśnia cherry
ďábel devil
dál(e) further
daleko far
dalekohled binoculars
dalekozraký far-sighted
daleký, vzdálenost far
dálnice highway
dálnice highway (US), motorway (UK)
Dálný Východ Far East (the _)
Dám si... Bring me...(restaurant)
Dám vědět I'll let you know
dáma checkers
damské vložky sanitary napkins
Damy a pánové Ladies and Gentlemen
daň tax
Dán -ka Dane m, f
daně spotřební excise tax
daňový poplatník taxpayer
Dansko Denmark
Dánsko (v Dánsku) Denmark
dánský Danish
dánský Danish adj
dánština Danish language
dárek present
dát sbohem say goodbye to sth
datle dates
datum narození date of birth
dav crowd
davat / dat give
dávat pozor draw attention to
dcera daughter
dceradát /dávat give
dědek, dědeček grandfather
dědic heir
defekní broken
Dej / Dávej na sebe pozor! Take care!
Déj / Dávej pozor! Look out!
dejiny history
Dejte mi jídelní listek. Give me the menu please.
Dejte mi nekolik pohledů. Some postcards please.
Dejte mi,prosím vas, hned účet. May I have the bill please?
deka bedcover
deka blanket
deka ten grams
dekagram ten grams
Dekujeme za návstevu. Thanks for coming.
Dekuji (vám) Thank-you.
Dekuji za milý večer. Thanks for the lovely evening.
Dekuji za pozvání. Thanks for the invitation.
Dekuji za přijetí. Thank-you for having us.
Dekuji, nápodobné! Thanks, likewise
Dekuji, výborne. Great, thanks.
dělat do
dělat / udělat do, make
dělat pohoštění give a small formal party
dělat závěry draw conclusions
déle longer
dělit divide
délka length
dělník worker
den day
den a noc twenty-four hours
den, dny day, days
denně daily, every day
desátý tenth
deset ten
Deset a pet minut. It's five past ten.
deset deka just under 1/4 lb.
desítka ten (the number -)
deska disc, record, slab, plate
déšt' rain n
deštník umbrella
Děti jen v doprovodu rodičů Children must be accompanied by adults
dětská autosedačka child's seat
dětská porce child's dish
dětství childhood
devadesát ninety
devadesátý ninetiethth
devatenáct nineteen
devatenactý nineteenth
devátý nineth
devátý nineth
devět nine
devítka nine (the number -)
dezert dessert
dezert, źákusek dessert
dezodorant deodorant
dietu (mít -) diet (be on a -)
dikce wording
díky thanks
díky + dat thanks to
díky + dat thanks to
Dillí New Delhi
dílna workshop
dílna, opravna garage, mechanic
dílo work (of art)
dílovedoucí foreman
díra hole
dítě, děti child
díte, deti child, children
divadlo theater (US), theatre
dívat se / podivat se have a look
dívčí jméno maiden name
divit se wonder
divit se wonder, be surprised
divný strange
divoký wild
dlouhý long
dluh debt
dluh debt
dluh liabilities, indebtedness
dnes today
Dnes je třetího května. Today is May 3rd.
Dnes mi není moc dobře. I'm not feeling too good today.
Dnes zavřeno Closed today
do ciziny abroad (going _)
do pěti until five
Do prdle práce The hell with work! Damn it!
Do prdle práce The hell with work! Damn it!
Do prdle! * Shit! *
do, k to
dobírka, cash on delivery
Dobne prší. It's drizzling.2
Dobře fine, well
dobře well
Dobre odpoledne! Good afternoon.
Dobré rano! Dobré jítro! Good morning
Dobře se bavte! Have a good time
dobrodruh adventurer
dobrodružství adventure
Do brou chut'! Dobré chutnání! Bon appétiy
dobrou noc good night
Dobrou noc! Goodnight
dobrý good
dobrý den good day
dobrý konec všechno spraví all well that end's well
Dobrý večer! Good evening
docela completely, thoroughly, fairly
Docela určite Absolutely
dodací list, kupní smlouva bill of sale
dohled monitoring
dohoda agreement
dohodnutí understanding
dohromady together, all in all
dojem impression
dokonalý, znamenitý perfect
dokonce even
dole downstairs
doleva to the left
Dolní Sakso Low er Saxony
Dolní Slezsko Lower Silesia
doma home (at -)
domácí homemade (food)
domací kutění DIY
domácnost household
domněnka supposition, hypothesis
Domnívám se, že..., I think that...
domnívat se suppose, assume
domů home (go -)
domů home (going _)
domýšlivý vain, conceited
dopis letter
dopisnice postcard
dopoledne a.m.
doporučení recommendation
doporučený recommended
doporučený registered letter
doporučit recommend
dopravní zácpa congestion, traffic jam, bottlenect
doprovodit /doprovázet accompany
dopustit allow, let in
dorozumět se communicate, agree
doručení delivery
doručovat hand over
dosahovat reach, obtain
doslovný literal
dospělý adult, grown-up
dost enough
dostatečný sufficient, enough
dostatek sufficiency
dostavat / dostat receive
dostup access
dosud so far
dotknout touch
dotud till, until
Doufám, že mi to odpustíte. I hope you forgive me.
Doufám, že se brzy zase uvidíme. I hope we meet again soon.
Doufám, že se vám u nás bude líbít. I hope you'll like it here.
dovést
dovést bring, lead
Dovlte, abych se představil. Novacki. Allow me to introduce myself.
dovolená holiday
dovolení permission, leave, consent
dovolit allow
Dovolíte? May I?
dovoz import, deliver
dozorčí rada advisory board
drahé (To je _) expensive (That's _)
drahý expensive
drak dragon
draslik potassium
dražba auction
Drážďany Dresden
dřep squat
dřevo wood
dřív(e) earlier
dříve beforehand, previously
dříví wood, stick
drobné change
drobné small change
drogeria drugstore
drsný tough, coarse
dršťky tripe
drůbež poultry
drůbež poultry
druh kind, sort
druh kind, sort
druhý other
druhý, druhá, druhé second
držet hold
držet keep, stay
Držím dietu. I'm on a diet.
dub oak
duben (v dubnu) April (in -)
důchod pension
důchod retirement
důchod (v důchodu) pension
důchod, penze retirement
důchodce pensioner
důchodce pensioner, retired person
důchodu (být v -) retired (be -)
důkaz, průkaz proof, evidence
důkladně thoroughly
důkladný thorough
důl mine
důležitý important
dům house, home
Durynsko Thuringen
duše inner tube, air chambre
duše mind, spirit
dušená rýže steamed rice
dusit strangl e
dusit / udusit stew, steam
důsledek consequence, result
důsledný consistent
dusno stuffy, hard to breathe
důstojnost dignity
důstojný deserving, stately
důvěřovat + dat trust v.
důvod cause, reason
důvod reason, cause
důvodová zpráva explanatory memorandum
dva, (tři, čtyři) tysíce two (three, four) thousand
dva, dvě two
dvacátý twentieth
dvacátý první, or jedna dvacáty twenty-first
dvacet twenty
dvacet stupńů nad nulou twenty degrees above zero
dvanáct twelve
dvanactý twelth
dve petiny two fifths
dve ste two hundred
dve třetiny two-thirds
dveře door
dvoje dveře two doors
dvojitý double
dvojitý double, binary
dvojka two (the numb er -)
dvojsmyslný ambiguous
dvoulůžkový for two persons
dvoustý two hundredth
dýchací potíže problems breathing
dýchat breathe
dýmka pipe
dýně, t ykev pumpkin
Dzień dobry! Good day
dzik boar
džiny jeans
džus juice
EHSU EESC
ekonom -ové economist -s
emoce emotion
Estonsko Estonia
Evropa Europe
Evropa (v Evropě) Europe
Evropan European
Evropan -ka European
Evropan -ka European
evropský European
Falc Rheinland-Pfalz
fazole bean
fén hairdrier
fenykl fennel
Fin -ka Finn
Finsko (ve Finsku) Finland (in -)
finský Finnish
finština Finnish language
Flandry Flanders
fotbal football, soccer
fotbalové mužstvo football team
fotka picture
fotoaparát camera
Fotografování zakázáno No pictures
Fouká mírný vítr. There's a nice breeze.
France f (ve Francii) France
Francie France
Francouz Frenchman
Francouz -ka Frenchman, woman
francouzký French adj
francouzský French
francouzština French (language)
francouzština French language
fronta line (US), queue (UK)
Gent Ghent
grapefru it grapefruit
grapefruitový džus grapefruit juice
grilovat grill v
Grónsko Greenland
Gruzie Georgia
gym (at the -) fitness centru (v -)
Haag The Hague
háček hook sign (čžš)
háček snag
hacicí přístroj, minimax fire extinguisher
hádat guess
hádat se argue
hádat se / pohádat se (o) argue (about)
hákový kříž swastika
Halič Galicia
Hamburk Hamburg
hanlivě libellous, abusive
hasicí přistroj fire-extinguisher
házet throw
hebrejština Hebrew
herec actor
herečka actrice
heslo password
hezči (hezky) nicer, prettier
hezký nice, pretty
Hezký víkend! Have a nice weekend!
historie, dějepis, dějiny history
hlad hunger
hladina surface
hladký smooth, even
hladový, lačný hungry
hlas, zvuk voice
hlasatel announcer
hlásit /na-
hlasitý loud, audible
hláskovat spell
hlasovat vote
hlava head
hlavní jidlo main course
hlavní mesto capital
hlavní nadraží main station
Hlavní nádraží main station
hledač, pátrač finder
hledaní, patraní search, quest
hledaný, vyhľadávaný wanted (person)
hledat look for
hledmýždím tempem snail's pace (at a -)
hlen phlegm, slime
hlídat watch over
hlína clay, earthenware
hloupost, nesmysl nonsense, rubbish
hloupý, blbý stupid
hltan, jícen esophagus
hlubina depth
hluboký deep
hlučet be noisy
hluk, rámus noise
hmota substance, material
hmyz insect
hned immediately
hned right away
Hned jsem zpátky. I'll be right back.
hněv anger
Hnezdno Gniezno
hnis pus, discharge
hníst mould, knead
hnít rot, decay
hnízdo nest
ho him, it (acc)
hodina hour
hodina, lekce lesson
hodinař watchmaker?
hodinki watch
hodiny clock
hodit se answer, reply
hodne a lot
hodne much, a lot
Hodně štěstí! Good luck!
Hodně úspěchů! Good luck! (Lots of success!
Hodne úspechů! Good luck
hodnocení evaluation
Holandsko Holland
holandský Dutch
holenní kost shinbone
holič barber
holič hairdresser, barber
holicí strojek shaver
holit se /o- shave
holka girl
holka girl
holka* girl
holub dove, pigeon
holub pigeon, dove
honem at once, in a hurry
hora mountain
horal highlander, mountaineer
hořčice mustard
horečka fever
hořet burn
horko hot adv
horký hot adj
hořký bitter
horník miner
horolezectví mountain climbing
horší worse adj
hospoda tavern, inn
hospodářství economy
host guest
hostikel -ka host
hostina, hody banquet, feast
hostinec inn, roadhouse
hotel hotel
hotelová hala hotel lobby
hotovost cash
hotový ready
houba mushroom
houba mushroom
houba sponge
houkačka car horn
houkačka horn
houpačka swing, seesaw
houska roll
housle pl violin
hovezí beef
hovor conversation
hovor na účet volaného collect call, reverse call
hovořit speak, talk
hra game
hrábě rake
hraběnka countess
hrách pea
hračkářství toystore
hrad (na hradě) castle (in the -)
hranice border
h raniční přechod border crossing
hranolky French fries, chips (UK)
hrát kuželky go bowling
hrbatý hunchbacked, uneven
hřbitov cemetary
hrdina hero
hrdlo, krk throat
hřebík nail
hřích sin
hřiště playground
Hřmí. It's thundering.
hřmít thunder v
hrnec pot, saucepan
hrob grave
hroch hippopotamus
hrom thunder
hrom, blesk thunderbolt, lightning
hrozba threat
hrozit, ohrožovat threaten
hrozna grape
hrozny grape
hruď chest
hruška pear
hubenět lose weight
hubený thin, skinny
hubit lose
hudba music
hudebník musician
hůl stick, staff
hulákat make noise
hůř worse adv
husa goose
hustý thick, dense
huť ironworks
hutník metallurgist
hvezda ż1 star
igelitová taška plastic bag
ilustrowaný týdeník illustrated magazine
infekce infection
inflace inflation
Informace Information desk
informovaný souhlas informed consent
injekce shot, jab
inkoust ink
instalatér plumber
instrument muzyczny musical instrument
intelekt mind
Ir -k a Irish (man, woman)
Irsko, (v Irsku) Ireland, in Ireland
irština Irish language, Gaelic
Ital -ka Italian (man, woman)
Itálie (v Italii) Italy (in -)
italský Italian
italský Italian
italština Italian language
Izrael (v Izraelu) Israel (in -)
Izraelec, Izraelka Israeli man, woman
izraelský Israeli adj
Já mohu jíst všechno. I can eat everything.
jablko apple
jachting sailing
Jadran,Adrie Adriatic
jahoda strawberry
jak how, like
jak dloho? how long
Jak dlouho budu muset čekat How long do I have to wait
Jak dlouhu to bude trvat?
Jak je daleko odtud do centra? How far is it from here to the center?
Jak je dnes venku? What's it like outside today?
Jak je to nemecky How do you say that in German?
Jak myslíte. As you like.
Jak se daří vaší žene? How is your wife doing?
Jak se dostanu na letište? How can I get to the airport
Jak se jmenuje tamto mesto? What is the name of this city?
Jak se jmenujete? What's your name
Jak se máš? How are you doing?
Jak se máte? How are you doing? (formal)
Jak se řekne česky...? How do you say in Czech?
Jak se ted' cítíte? How are you feeling now?
Jak se to píše How do you write that?
Jak se to vyslovuje How do you pronounce that?
Jak se to vyslovuje? How is this pronounced
Jak se vám to líbí? How do you like it?
Jak se vám zde líbí? How d o you like it here?
Jaká je cena? What's the price?
Jaká je teplota? Whats the temperature?
jaké číslo what size
jaké je vaše jméno? What is your family name?
Jaké jste národnosti? What's your nationality?
Jakmile budu moct, přijdu. I'll come as soon as I can.
Jakou máte adresu What's your address
Jakou máte adresu? What's your address?
Jaký je dnes den What day of the week is it today
jaký? What kind
Jakými jazyky mluvíte? What languages do you speak
Jakž takž. So so.
Japonec / Japonka Japanese man, woman
Japonsko (v Japonsku) Japan (in -)
japonský Japanese adj
japonština Japanese language
jarní úklid (dělat -) spring cleaning (do the -)
jaro spring
jaro (na jáře) spring (in the spring
játra liver
játra liver
jazyk language
Jdeme nakupovat. Lets go shopping.
je čtvrt na čtyři. It's a quarter past THREE!
Je čtvr t na sedm. Its fifteen past six.
Je hustá mlha. There is thick fog.
Je jedna hodina. It's one o'clock.
Je mi líto. I'm sorry.
Je mi špatne od žaludku. I feel nauseous
Je mi špatne. I'm not feeling well.
Je mi třicet devět. I'm 39 (years old)
Je mi velmi líto, ale musím už jít. I'm very sorry, but I have to go now.
Je na nule. It's zero degrees
Je pět (jedenáct) hodin. It's five o'clock (2 p.m:)
Je pet (šest, sedm) hodin. It's five (six, seven) o'clock.
Je přesně/přibližně půlnoc. It's exactly/around midnight.
Je půl osmé. It's half past seven.
Je slunce. The sun is out.
Je tady jedno místo wolné? Is there a free seat here?
Je ten stůl volný? Is this table free?
Je teplo. It's warm.
Je to jisté? Is it certain
je tři čtvrté na čtyři It's a quarter to four.
Je už pozde. It's late already.
Je ve meste tržište? Is there a market in this place?
Je volné jenom jedno místo. There's just one free seat.
je známo as is generally known
Jed Poison
jeden, jedna, jedno one
jedenáct eleven
jedenactý eleventh
jedenadvacet, dvacet jeden twenty-one
jediný only
jedlý edible
jedna čtvrtina one-fourth
jedna třetina one third
jednání negotiations
jednička one (number -)
jednolůžkový with a single bed
jednosměrný one-way
jednotlivý individual, separate
jehla needle
jehně lamb
jelen stag, deer
jen na předpis prescription only
Jen to ne! Anything but that!
jen, jenom only
jen, jenom only
jenom na předpis prescription-only
ješte still
Ješte jsem se nerozhodl. I haven't made up my mind yet.
ješte ne not yet
Jestem panu bardzo wdzięczny. I'm very grateful to you.
jestli if
jestřáb hawk, hardliner
Jez! Eat!
jezdit na kole ride a bike
jezero lake
jí (daţ) to her (dative)
jícen esophagus
jídelna canteen, dining room
Jídelna Dining room
jídelní listek menu
jídelni vůz diner compartment
jídelní vůz dining car
jídlo food
jih South
jinak different
jinam to another place
jinde elsewhere
jinde somewhere else
jindy at another time
jindy some other time
jinoch, mládenec, svobodný bachelor
jinudy by another way
jiný another
jist / snist eat
jistě for certain
Jiste. That's right.
jistý certain
jít pěšky go by foot, walk
jít, chodit go, walk
již already
jízdenka první/druhé řídy first/second class ticket
jízdenky train ticket
jízdní kolo bicycle
jízdní řád train schedule
jizn a scar
jižní southern
Jižní Afrika South Africa
jménem in the name of
jméno first name
jméno a přímení first and last name
jsem I am
Jsem asi nemocný. I must be coming down with sth
Jsem cizinec. I'm a foreigner.
Jsem dojat. I am moved.
Jsem o pet let mladší než vy. I'm 5 years younger than you.
jsem pro I'm in favo(u)r
Jsem svobdný (svobodná) I'm single.
Jsem vám k dispozici. How can I help you?
Jsem velmi spokojen. I'm very satisfied.
jseš you are
Jsme velice rádi, že vás zase vidíme. We're delighted to see you again.
Jsou dve (tří, čtyři) hodiny. It's two (three, four) o'clock.
Jsou dvě hodiny It's two o'clock
Jsou ta dve místa volná? Are these two seats free?
Jsou tři (hodiny) It's three (o'clock)
Jsou vaši rodiče ješte naživu? Are your parents still alive
Jste ohlášen? Do you have an appointment?
Jste vdaná? Are you married (to a woman)
jste velice laskav < FONT FACE="Tahoma"> that's very kind of you
Jste żenatý? Are you married (to a man)
Jutsko Jutland
k / ke + dat to, towards
k + dat towards, at
K čemu to je? What is it for
k čemu? What for?
K sobě / Od sebe Pull /push
kabát coat, overcoat
kabela bag, purse
kabinové zavazadlo hand baggage
kachna duck
kachna pečená roasted duck
kadeřnik ladies' hairdresser
kalhotkové punčochy tights, pantyhose
kalhotky panties
kalhoty panties, briefs, pants
kalhoty trousers
kalorie calorie
Kam chcete jít Where do you want to go
Kam dnes půjdeme Where shall we go today
Kam půjdeme? Where shall we go
Kam? where (go _)
kámen stone, rock
kámoš=kamarád mate, friend (coll)
Kanada (v Kanadě) Canada (in -)
Kanaďan -ka Canadian man, woman
kanadský Canadian adj
kánoe canoe
kapary capers
Kape mu na maják He has bats in his belfry
kapesní zloděj pickpocket
kapesnik handkerchief
Kapitola Chapter
kaple chapel
kapota hood (car)
kapr carp
kapr smažený breaded carp
kapsa pocket
Kapské Mesto Capetown
Kapverdy Cap Verde
karanténa quarantine
karburátor carburetor
kardiostimulátor pacemaker
Karlovy Vary Karlsbad
Karlův most Charles bridge
karosérie chassis
kartáč brush
kartáček na zuby toothbrush
kašlat cough
kastrol, rendlík saucepan, pan, skillet
Katalánie Cataluna
Katovice Katowice
Kaunas Kaunas
káva coffee
káva překapávaná filtered coffee
kaviár caviar
kávovar coffee machine
kawałek piece, stunt
každodenní daily
každý druhý den every other day
kazit, ničit spoil, damage, pollute
Kde budete večer? Where will you be tonight
Kde bydlíte Where do you live
Kde je toaleta? Where is the restroom (US), lavatory {UK)
kde jsme teď < FONT FACE="Tahoma"> where are we now
Kde jste byl? Where were you? (man)
Kde jste byla? Where were you (woman)
Kde jste to koupil (koupila)? Where did you buy it?
Kde mám na vás čekat Where shall I wait for you
Kde se dá koupit...? Where can I buy...
Kde se dají koupit lítky n a autobus? Where can I buy a bus ticket
Kde se sejdeme? Where shall we meet?
Kde vás bolí? Where does it hurt?
kde, kam where
kde? where?
Kde? Where?
kdepak! no way!
kdo who
Kdo volá? Who may I ask is speaking?
kdy when
Kdy ás zase uvidíme When will we see you again
Kdy budeme přistávat? When will we land?
Kdy otevírají (zavírají) obchody? When do the shops open (close)
Kdy přijdete? When will you arrive?
Kdy se sjdeme? When shall we meet?
Kdy se vas uvidíme? When will we meet again?
Kdy se zase uvidíme? When can we meet again?
kdysi back then, the other day
kdýž if (future)
to my place
ke všemu even
kecky gym shoes
kecy nonsense
kešu orech cashew nuts
Kiel Kiel
kilo* one hundred Czech crowns
kino, biograf cinema, movie theater
kladný positive
klávesnice keyboard
klavír piano
klečet kneel
klečet kneel
klementinky clementines
klenotník jewelry store
klíč key
klič zapalovaní ignition key
klid, ticho silence
klidně quietly, at ease
klidný calm, peaceful
klikva, brusinky cranberries
klinacké hodnocení léčiv clinical evaluation of medicines
klobouk hat
kloktadlo mouthwash
kloub joint
klouzat; klouže to slippery (It is -)
kmenové akcie, obyčejná akcie common stock
kněz priest
kniha book
knihkupectví bookshop
knihkupectví bookstore
knihovna bookcase
knihovna library
knihovník librarian
knír mustache
knoflík button
kočiči hlavy cobblestones (cats' heads)
kočka přede cat purrs
kočka*=hezká holka bird*, chick*
kočka, kocour cat
kocour tomcat
Kocour v botách Puss in Boots
Koho hledáte. Whom are you looking for
kohout rooster, cock
kohoutek tap, faucet
kohoutek kape the faucet is dripping
kokosové ořechy coconuts
koláč cake
kolega -ové colleage -s
kolej track (train)
koleno knee
kolik how much, many
Kolik je dnes stupňu What's the temperature t oday
Kolik je dnes stupnů? What is the temperature?
Kolik je hodin? What time is it?
Kolik je stupńů? How many degrees?
Kolik je vám let How old are you?
Kolik je vám let? How old are you
Kolik jste za to zaplatil How much did you pay for that
Kolik máte peňez How much money do you have
kolik platím how much does it cost
Kolik platím? How much?
Kolik to stojí? How much does it cost?
Kolik to stojí? How much does it cost?
kolik? how much, how many?
Kolikátého je dnes? What's the date today
Kolikokátého je dnes? What's the date today?
Kolikrát? How many times
Kolín nad Rýnem Köln am Rhein
kolísavý shaky, wobbly
Kolobřeh Kolobrzeg
komár mosquito
komfortní luxurious
komik comedian
komplikovaný complicated
komuniké, uvolnění pro tisk press release
Koncem června. Late June
končit se end, run out
konec end
konečně finally
konečně finally
konečne at last
Konečne jsme se sešli. Finally we meet.
Konečne přestalo pršet. It's finally stopped raining.
hobby
koňská síla (HP) horsepower
kontakní čočki contact lenses
konvice kettle
kopaná football (UK), soccer (US)
kopat / kopnout kick
Kopenhaga Copenhagen
kopírka photocopier
kopr dill
kořen root
koš na opadky wastepaper basket, dustbin
koš na papír wastepaper basket
košík basket
košiková basketball
košile shirt
kost bone, dice
kost holenní tibia
kostel church
kostkovaný checkered
kostým woman's suit
inclined, slanted
kotě kitten
kotva anchor
koumat investigate, research
Kouření zakázáno No smoking
Kouříte Do you smoke
kousat / kousnout bite
kousavý caustic, vitriolic
kousek piece, bit, morsel
kozačky boots
kožich fur coat
krabice f. box
krádež theft
krájet / nakrájet slice, cut with a knife
Krakov Cracow
král king
králik rabbit
království kingdom
krása beauty
krásný beautiful
krást steal
kratkozraký short-sighted
krátký short
kratší shorter
kráva cow
kravata, vázanka tie
křeč cramp
křeče cramps, convulsions
křehký fragile
křehký (křehčî), chabý frail, fragile
krém na boty shoe polish
krem na opalovaní tanning lotion
křen horseradish
kresba drawing
křeslo armchair
křesťan Christian
krev blood
krevetki shrimp
krevní oběh blood circulatiion
křik scream, cry
kříř cross
křivý crooked
křižovatka intersection
krk neck, throat
krocan, krůta turkey
kromě toho besides, apart from
kromě toho furthermore
groats
kroupy hail
kroupy, krupobití hail
kroužek ° the ° over a Czech ů
krvácet bleed
krzemik silicon
Kterou tramvají se dostanu do...? Which tram goes to…?
Který den vám vyhovuje? What day would suit you?
Kuba (na Kubě) Cuba (in -)
kuchyně kitchen
kufr (v kufru) suitcase
kufr na kolečkách suitcase on wheels
kufřík, kufr suitcase
kukuřice corn (US), maize (UK)
kula bullet
kůň horse
kupé compartment (train)
kupé pro (ne)kuřáky smoking (non-smoking) compartment
kupovat / koupit buy
kupować< /TD> buy
kůra bark, cork
kůra (mozková) cerebral cortex
kuřáci smoking
kuřák, topič smoker
kuře chicken
kuropatwa partidge
kurs exchange rate
Kurva! * Shit!, whore *
kus piece
kůže skin
kvas leaven
kvést / vykvést bloom
květ flower
květ, kvetina, kytka flower
květák cauliflower
kveten (v kvetnu) May
květinářství flower shop
kvůli + dat because of
kvůli + dat because of
kýchat sneeze
Kyjev Kiev (Kyiv)
kým whom (instr)
Kypr (na Kypru) Cyprus
kyselé zelí sauerkraut
kyselina acid
kyselý sour
kysličník
kyslik oxygen
kytara guitar
kytara (hrat na kytaru) guitar (play the -)
kytarista guitar-player
labuť swan
lačný, žádostivý greedy
láhev bottle
láhev bottle
Lamanšský průliv The English Channel
láska love
lavička bench
lavičko ( na lavičce) bench
łazienka bathroom
lebka skull
léčit se heal
led ice
ledaže unless
leden (v lednu) January (in -)
lední hokej ice hockey
lednička fridge
ledva, sotva barely, scarcely, hardly
ledvina kidney
legální legal
lehátko deck chair
lehátko ticket for a sleeping train
lehce / těžce lightly / hard
< FONT FACE="Tahoma"> lehce, snadno easily
lehký light
Leiden Leiden
Leje uż dva dny bez přestání. I'ts been pouring non-stop for two days.
lék medicine
lékař doctor
lékárna p harmacy
lékařna (v lékařne) pharmacy (at the _)
lékarna s noční sluzbou night pharmacy
lenivý, líný lazy
lenost laziness
lépe better adv
lepidlo glue
lepidlo glue n
lepit glue v
lepši better adj
les forest
lesní jahoda wild strawberry
let flight
letadlo airplane
letající talíř flying saucer
leták leaflet, flyer
létat / letět fly
létě (v -) summer (in the -)
letecká společnost airline
letecky airmail
letecky b y airmail
letenka plane ticket
letešní, letošní? this year's
letiště (na letišti) airport
letní čas summer time
léto summer
léto (v létě) summer (in the -time)
letos this year
letos v léte this summer
letovisko summer resort
letový řád flight schedule
letuška stewardess
levné (To je _) cheap (That's _)
levný cheap
levný inexpensive
levý left
lež f. lie
líbit se like
lidé people
lidé people
lidnatý populous
liják downpour
likvidní majetek liquid assets
lilek aubergines (eggplants)
Lipsko Leipzig
liška fox
list leaf
listopad (v listopadu)
lit / nalit pour
litewský Lithuanian
litr litre, liter
loď boat
loďka rowboat
Lodž Lodz
lok ál locative (case)
loni last year
loňský last year's
losos salmon
Lotrinsko Lorraine
Lotýšsko Latvia
louka meadow, field
loupež robbery
Lovaň Leuven\Louvain
ložnice bedroom
ložnice bedroom
Lublaň Ljubljana
lupič burglar
lupy dandruff
luštění křížovek do crosswords
luštit / vyluštit křížouku crossword puzzle (do a -)
Lutych Liege
Luxemburk Luxembourg
luxovat vacuum v
luxovat / vyluxovat vacuum, hoover v
lůžko< /FONT> bed
lůžkový vůz sleeper car
lýtko calf
lyžařský vlek ski tow
lyže ski
lyžovaní skiing
lze it is possible
lžice spoon
lžice tablespoon
lžička spoon (small)
lžička teaspoon
Má pršet (snežit) Its supposed to rain. (snow)
má rada / má ráda my advice /she loves
Má tohle smysl? What's the point of this?
Maďar -ka Hungarian man, woman
Maďarsko (v Maďarsku) Hungary (in -)
maďarský Hungarian adj
maďarština Hungarian language
magický magical
magnet magnet
estate, property
majitel owner
majitel, vlastník owner
majonéza mayonnaise
makaron pasta, noodles
makrela mackerel
Malá Asie Asi a Minor
malba painting
malba painting
maličkost trifle, detail
malina raspberry
malířství painting, housepainting
málo few, little
málo little
malovat / namalot obraz paint (picture)
malovat / vymalovat být paint an appartment
malý small
malý okamžik just a second
Mám dojem, že... It seems to me...
Mám dve deti: chlapce a holčičku. I have two children - a boy and a girl
Mám hlad. I'm hungry.
Mám k vám velkou prosbu. I have a big favo(u)r to ask of you.
Mám k vám velkou prosbu. I have a big favor to ask you.
Mám kašel. Kaszlę.
Mám naspech. I'm in a hurry.
Mám pocit, že I get the impression, that
Mám rýmu. I've got a runny nose.
Mam velice rád (ráda) české pivo. I like Czech beer.
Mám velkou žízen. I'd love a drink.
Mám z toho velkou radost. I'm very pleased.
Máme skvělý tým Weve got a great team.
maminka Mom, Mum
maminka Mon, Mum
mandle tonsils
manifestace rally
manželé married couple
marmolada jam, marmelade
marně in vain
Máš pravdu. You're right.
Máš už na zítrek něco v plánu? Do you have plans for tomorrow?
máslo butter
maso meat
Máte deti? Do you have children
Máte dnes čas? Do you have time today?
Máte plán mesta? Do you have a map of the city?
Máte zahraniční noviny a časopisy? Do you have foreign newspapers and magazines?
matka mother
matrace matress
maturovat take high school exam
mazadlo lubricant, grease
maželství marriage
me (acc)
med honey
měď copper
medvídel teddy bear
Mej (Mejte) se dobře! See you
Měj se hezky! Have a nice time!
měj se! take care!
Mějte se dobře! Best wishes! Happy birthday!
Mel byste to udelat? You should do it.
Mel jsem dopravní nehodu. I've had an accident.
Měl jsem píchnul jsem. Ive got a flat tire. (tyre UK)
mělbys you should
měna currency
méně less
menič mincí change machine
menší smaller
menšina minority
menšina minority
měření measure
meruňka apricot
měsíc month
mesíc month
mesic m2 moon
měsîček marigold
mesíčník m1 monthly publication
město city
městský radní alderman
Mety Metz
Mexičan, -ka Mexican man, woman
mexický Mexican adj
Mexiko (v Mexiku) Mexico
mezera gap
mezi + instr between, amon
mezi + instr between, among
mezi, postřed between
mezinárodní international
mezinárodní nástroje international institutions
mezipřistání stopover
mezistátní hovor long-distance call
míč ball
míchaná vejce scrambled eggs
míchat mix
mikina sweatshirt
miláčku dear!
Milán Milan
milenec lover< /TD>
miliarda billion
milión million
milovaný favo(u)rite
milovat love
Miluje tě. I love you
miminko baby
mimořádný exceptional
mimořádný exceptional, extraordinary
mince coin
miněň, soud, věta opinion
minerálka mineral water
mineralní voda mineral water
minulém čase (v -) past tense (in the -)
minulost past
minulost past n.
minulý past adj
minulý past, previous, last
Minulý mesíc Last month
minuta minute
mířit aim v
mírný mild, moderate
místenka reserved seat
místenkový vůz compartment with reserved seats
místní hovor local call
místní noviny local newspaper
místo instead of
místo place
místo narození place of birth
mít have
mít oprávněník authorised to (be -)
mladá paní! Waitress!
mládež youth
mladý young
mlčet be silent, keep quiet
mléčné výrobky dairy products
mléko milk
mletá kava ground coffee
mleté maso minced meat (UK), ground beef (US)
mlha fog
mlhavý
Mluv jak ti huba norostla. Speak your native tongue.
Mluv -te, prosím, pomalu. Please speak slowly
mluv trochu hlasitěji speak up
mluv trochu pomaleji speak more slowly
mluvčí spokesman
mluvčí m+f spokesperson
Mluví nekdo z vás polsky? Do any of you speak Polish?
Mluvím česky špatne, ale hodne rozumím. I don't speak Czech well, but I understand a lot.
mluvit talk
mluvit tiše/hlasitě talk softly, loudly
Mluvíte polsky? Do you speak Polish?
Mluvíte příluiš ry chle. You're speaking too fast.
Mluvte, prosím vás, pomalu (nahlas, zřetelne) Please speak slowly (loud, distinctly)
Mluvte, prosím vás, pomalu. Please speak slowly.
mnich monk
Mnichov Munich
mnoho, hodně many
množství< /TD> amount
mobilní telefony cell phone (US), mobile
moč urine
Moc vám dekuji za pomoc. Thank you very much for your help.
moc, vláda authority, power
močopudný diuretic
močový měchýř bl adder
modelka model
modlitba prayer
modřín larch
modřina bruise
modrý, siný blue
Mohl bych dostat ješte jednu skleničku piva? Could I have another beer, please?
mohu (můžu) I can
Mohu si připálit Do you have a light?
Mohu vám být nějak nápomocen? May I help you?
mohu, sním I can
Mohuč (v Mohuči) Mainz (Germany)
mokrý, vlhko wet
molekula molecule
moře sea
mořská nemoc sea sickness
moruše mulberries
most bridge
motor engine
motorový člun motorboat
motýl butterfly
moucha fly n
moučník dessert
moučník (dezert) dessert
mozeček, malż mozek cerebellum
mozek brain
Možná. Snad. Could be
možno, lze may, (it is) allowed
možný possible
mrak cloud
mrakodrap skyscraper
mravenec ant
mraveniště anthill
mrkev carrot
mrtvice stroke
mrtvice stroke, heart attack
mrtvý dead
mrznout (venku mrzne) freeze (it's freezing outside)
mučedník martyr
mučenky passion fruit
Můj manžel už nežije< /FONT> My husband passed away.
muka, mučení torture, torment
můra moth
můra moth
Musím dnes nakoupit. I have to get some shopping done today.
Musím jít k lekaři. I need to see a doctor.
Musím si to ješte promyslet. I still have to think about it.
Musíme si pospíšit. We have to hurry.
musiš you must
muž husband
Můžeme dostat neco k jídlu Can we get sth to eat?
Můžeme tady dostat neco k pití Can we getr sth to drink?
Můžete mi doporučit nejakou dobrou resta uraci? Can you recommand a good restaurant?
Můžete mi pomoct? Can you help me?
Můžete mi říci...? Can you tell me...
Můžete mi to přeložit? Can you translate that for me?_
Muži, Pani Men
mužský manly, virile, masculine
Můżu si to prohlédnout Is it o.k. if I try it on?
Můżu si to prohlédnout May I have a look
Můžu si to vzít jako příruční zavazadlo? Can I take this as hand luggage?
my we
myčka dishwasher
myju nádobi I do the dishes
Mýlite se. You're mistaken.
myš mouse
myšlenka thought, idea
myšlenka, nápad idea
Myslím, že ne. I don't think so.
myslit na něco think about sth
mýt / umýt wash, clean
mytí aut car wash
mzda wage
Mží. It's drizzling.
Na (vaše) zdraví! To your health, cheers
na Blízkém Východě in the Near East
na dobírku, dobírková zásilka advance payment
na dosah within reach
na dva dny for two days
na Floridu in Florida
Na koho se mám obrátit? Who do I need to ask?
na kole on bicycle
na konci ultimately, at the end of the day
na lačný žaludek on an empty stomach
na Maltu in Malta
na Moravu in Moravia
na nádraží at the station
na palubě on board
na policii at the police station
na pošte at the post office
Na Rýnu On the Rhine
Na shledanou! Good-bye
na silnici se pracuje road works
Na slyšenou! Good-bye (on the phone)
Na to nemám chuť I dont feel like it.
Na tom nezáleží. That doesn't matter
na týden for a week
na Ukrajině in Ukraine
Na vašem míste bych to nedelal. I wouldn't do that if I were you.
na závěr in conclusion
nabízet tender, bid
náboženství religion
nábytek furniture
nábytek furniture
nábytek furniture
Nač to je? What for
nachladit se catch a cold
nachlazení cold n
náchylny inclined
na d + instr above
nad + instr over, above
nad, mimo more than
nadaný talented
nadarmo in vain
nade všechno Above all
nádherný wonderful
nádraží station (train)
nadsázka, přepjalost exaggeration
nadváha excess body weight
nadváha overweight
nadýmání bloated feeling
nafta diesel
nafukovací člun rubber boat
nahlas out loud
náhle, najednou suddenly
náhoda coincidence, chance
náhodnou? by chance
nahoře upstairs
nahradit replace
nahrávka recording
najít find
nakažlivý contagious
náklaďak truck (US), lorry (UK)
nakladatel editor, publisher
nakládné okurky pickles
nakloněný, příznivý frien dly, fav(u)rable
naklonit induce, dispose
naklonit se stoop
nakoupit get the shopping done
nakrájet slice v
nákupní taška shopping bag
nakupovat go shopping
nakupovat shop v
náledí Glatteis
nalézat / nalézt find
nálož charge, explosion
nálož charge, explosion
námaha, úsilí effort
namáhavý strenuous
naopak on the contrary
napětí voltage
náplast bandaid
nápodobně likewise
napój beverage
naposled for the last time
napřesrok, příští rok next year
naproti across the street
naproti + dat opposite, across the street
náprsnítaska wallet
náramkové hodinky wristwatch
nárazník bumber
naříkat complain
národ nation
narodní national
národność nationality
nárok claim, grievance
narozeniny birthday
nás us (acc)
náš our
nás bude pět there will be five of us
násilí rape
násilí violence, force
následkem as a consequence
následky consequences
nastapit na místo take the place of
nast artovat motor start the engine
nástrój tool, instrument
nástupiště platform (train station)
nastupovat /nastoupit get on (train)
Nastydl jsem. I've caught a cold.
nastydnout se catch a cold
natěrač painter (house-)
natírat rub, demand
nátlak pressure
nátlaková skupina pressure group
nátržené vazivo torn ligament, tendon
náušnice earrings
návadna bait
návrh conclusion, proposal
návrh suggestion, proposal
návštěva visit
navždy forever
nazdar hi
Nazdar! Hi (also 'Bye)
naze naked
Ne kouřím I don't smoke
ne moc kratké not too short
ne teče (teplá) voda there's no (hot) water
ne, nikoli no
neb for (because)
Nebe je jasné (bez mraků) The sky is clear (cloudless)
nebezpečný dangerous
nebo or
Neboj se Don't be afraid.
neboť for
Nebude vám vadit, když otevřu (zavřu) okno? Do you mind if I open the window?
Nech mě! Leave me alone!
Nech, nechte toho! stop it!
nechci I don't want to
Nechte si to. Keep it (the change)
nechytá mi motor the engine won't start
něco something
Neco takového! You don't say!
nedávno recently
neděle (v neděli) Sunday (on -)
Nedělej si starosti Don't worry
nedoplatek arrears
nedostatek lack, deficiency
Nedotýkat se! Do not touch!
nedovedu I can't.
nehoda accident
nějak somehow
nejistý uncertain
nejspíš most likely
někde, kdesi, kamsi somewhere
někdo somebody
někdo jiný sb else
někdy once, the other day
nekdy sometime
nekolik several, a few
několik set several hundred
nekuřáci no smoking
nekuřácké kupé non-smoking compartment
nemám čas I don't have the time.
Nemám deti. I have no children.
Nemám námitki I have no reservations.
Nemám nazpátek I don't have change.
Nemám nic proti tomu I have no objection to that.
Nemáte pravdu. You are right
Němci Germans
Němci the Germans
němčina German language
Nemec German man
Němec Němka German
Němec, Němka German man, woman
Nemecko Germany
Něme cko (v Německu) Germany
německý German adj
německý German adj
Nemejte starosti. Don't worry.
Němka German woman
nemoc disease
nemocnice f. hospital
nemocný sick
nemohu I can't
Nemohu tomu uveřit. I can't believe it.
nemovitost property, estate
nemužeš you can't
Nemůžete to minout. You can't miss it.
Nemůžu si naříkat. I can't complain
nenápadný, nepatrný inconspicuous
nenávidět (nenávidím) hate
není zapotřebí No need
neotvírejte dveře, dokud vlak nezastaví don't open door while train is moving
neplatný unimportant,trivial
neplnoletý minor, juvenile, underage
nepohoda bad weather
nepokoje riot
nepopíratelný undeniable
neprávem wrongly
nepreferované akcie deferred shares
nepřímý indirect
nepřítel enemy
Nerozumím vám. I don't understand you.
Nerozumím, oč tady jde. I don't understand what it's about.
Neruš mě! Don't disturb me!
Neruším? I'm not disturbing you
neruším? I'm not imposing, I hope.
neruším? Is this a bad time?
nervozní nervous
neser mě * dont piss me off *
nesmím I can't (not allowed)
nesmíš you musn't
nesnaší (město) I can't stand (the city).
Nesouhlasím. I don't agree
nespavost, bezesnost insomnia
Nestačí mi peníze. I don't have enough money.
neštovice smallpox
neudržitelný untenable
Neumím česky I don't speak Czech.
neustálý constan t, uninterrupted
nevadí never mind
nevelnost nausea
Neveřím svým očím (uším) I can't believe my eyes (ears)
nevěrný (být - + dat unfaithful (be - to sb)
nevolnost nausea
nevrlý grumpy
nezamestnanost unemployment
nezaměstnaný unemployed
nezlob se dont get mad
něžný gentle, refined
nic nothing
Nic se nestalo. No bother at all. (Nothing happened)
niepalący
nikde nowhere
Nikde nowhere
nikde, nikam nowhere
nikdo nobody
nikdy never
Nizozemsko Netherlands (the _)
noc night
noční stolek bedside table
noha leg
Nor -ka Norwegain man, woman
Norsko (v Norsku) Norway
norský Norwegian adj
norština Norwegian language
nos nose
nouzový přistání emergency landing
nouzový východ /výstup emergency exit
novinový stánek newspaper stand
noviny newspaper
noviny, deník daily (newspaper)
nový new
nožní brzda footbrake
nudle noodles
nulovací tlačítko reset button
nutně necesssarily
nutný necessary
nutný urgent
nůž knife
nůžky scissors
nuzný, ubohý, chudý poor
o čem about what
o kom about whom
o mně about me
o nás about us
o půlnoci at midnight
o tobě about you
O tom nemůže byt ani řeči! No way
o Velikonocích at Easter
obálka envelope
obálka envelope
obava, strach fear
občas sometimes
občerstvení refreshment, snack
obchod shop, store
obchod trade, shop
obchod s lihovinami liquor store
obchodní dům department store
obchodník shopkeeper
obchodovat deal, trade
obec commune
obecný common, ordinary
oběd lunch
obed dinner
obět victim, casuality
obět victim, sacrifice
obevovat/objevit Ameriku reinvent the wheel
obézní obese
obhajoba defense, plea
objednat order
objednávka order
objev discovery
objížďka detour
oblek man's suit
oblek, kostým suit (man's)
oblékat se get dressed
obloha sky
obložený chlebíček sandwich
obnášet amount to
obočte do leva turn left
obrna paralysis
obroda renaissance, regeneration
obsah contents
obsazeno busy (phone)
obsazeno line busy, full< /FONT>
Obsazeno Occupied
obtížný laborious, inconvenient
obvaz bandage, dressing
obvinit accuse, suspect
obviňovat / obvinit blame
obývak (obývaci pokoj) living room
obžalovany accused
Oč jde? What's it about
oč se jedná? what's this about?
ocel steel
ocet vinegar
Ochladí se. it's getting cooler
ochromený crippled
oči eyes
očkovat innoculate
oční kapky eyedrops
očni víčko eyelid
od deseti do jedenácti from ten to eleven
Od kolika má ten obchod otevřeno? When is this shop open?
odbavit check in
odbíjená, volejbal, sítnice volleyball
odbočte doprava (doleva) turn right, (left)
odboj revolt
odborník expert, specialist
odborník professional
odborník specialist
odborník specialist
oddělení compartment (train)
oddělení section, compartment
odejít / odcházat z + gen leave
odesílatel sender
oděvy clothes
odjez vlaků train departures
odjezd departure (train)
odjinud from somewhere else
odjízdím dnes večer I'm leaving tonight.
odkazy references
Odkdy jsye v Praze? Since when have you been in Prague?
Odkud jste? Where are you from?
Odkud? from where
Odlož si. Take off your coat.
Odpal! Get lost!
odpočinek rest
odpoledne afternoon
odpoledne in the afternoon
odpolední afternoon adj.
odpor, vzdor resistance, defiance
odpůrce opponent, dissenter
odškodné compensation, damages, severance-pay
odsoudit condemn, disapprove
odsouzení condemnation
odstup distance, interval
odtáhnout tow (away)
odtud from now on, hence
odveta retaliation, reprisal
odvolat repeal
ohebný, pružný flexible
oheň fire
ohlášení, inzerát ad, advertisement
Ohlasím vas I'll tell him you're here
ohlásit announce
ohledně regarding, as to
ohýbat bend
okamžik a while
okamžite immediately
okdélnik rectangle
okno window
oko eye
okolo + gen around
okouzlený, nadšený fascinated
okraj edge, shore
okruh circle
okurka cucumber
okurky salátové cucumbers
olej oil (cooking)
oliva olive
Olomouc Olomouc
olovo lead
olše alder
omáčka sauce, gravy
omamný jed drugs
omezit restrict
Omlouvám se vám za velké zpoždení. Im sorry to be so late.
omluva apology
ona she