Budget terminology

in English, Polish, Czech
www.langsites.com
account into arrears zaległy rachunek
account of expenses rachunek kosztów i nakładów
amount due, outstandings należność
assets wkłady kapitałowe
auditing rewizja ksieg
back interest zaległe odsetki
backlog, arrears zaległości
balance (budget) część pozostała bilance, zůstatek
balance (close) the books zamknąć księgi
balance brought (carried) forward bilans z przeniesienia
balance brought forward saldo do przeniesienia
balanced budget budżet różnowany
budget cuts cięcie budżetowe
budgetary burden obciazenia budzetowe
budgetary imbalance nierównowaga budzetowa
budgetary item pozycja budżetu
budgetary overshoots przekroczenie zalozen budzetowych
cash expenditures rozchody kasowe
cash income wpływ gotówkowy
cash-flow strumien pieniadza, samofinansowanie brutto
consolidated balance bilans zbiorczy
costs incurred by... Koszty poniesione przez
current account běžná platba
current assets, rolling, working capital kapitał obrotowy, środki obrotowy
earnings, receipts wpływy
entertainment expenses wydatki na reprezentację
expense, expenditure rozchód
frozen assets aktywa zamrożone zablokovaná aktiva
incidental costs koszty uboczne
incidental expenses wydatki uboczne
interim budget prowizorium budżetowe
liabilities pasywa pasiva
liabilities, indebtedness dług, zadłużenie dluh zadlženie
pass a budget uchwalić budżet
profit and loss account rachunek zysków i strat
receipt side of budget strona przychodowa budżetu
spending side of budget strona rozchodowa budżetu
tangible assets aktywa materialne
www.langsites.com