Banking terms

www.langsites.com
amortise umarzać
bad payer oporny płatnik
bad, irrecoverable debt dług nieściągalny
balance acco unts obrachować się
balance in hand saldo kasowe
balance to your credit saldo na waszą korzyść
bank account bankovní účet
bank clerk bankowiec
bank employee bankovní zaměstnamec
bank statement wyciąg z konta bankowago výpis z účtu
bank statement bankovní výpis
bank transfer převod (bankovní _)
banker bankéř
banker's acceptance akcept bankowy
bearer (of a check) okaziciel doručitel
bearer of a check wzstawca czeku
borrow on security pożyczać pod zabezpieczenie
cancel a check anulować czek
cash a check spieniężyć czek
cash in hand, balance in hand środki w kasie
cash surplus superata kasowa
cashier's check czek gotówkowy
certified accountant biegły księgowy
check account rachunek oszczędnościowo-rozniczowy
checkbook książeczka czekowa
clearing bank bank kliringowy
clearing house izba rozrachunkowa
collateral, security dodatkowe zabezpieczenie
commission prowizja
compound interest odsetki składanie, procent składalny úrok z úroku
compulsory loan, (capital) levy danina
credit úvěr
creditor wierzyciel věřitel
crossed check czek (nie)określony, krosowany
due, outstanding należny
fall into arrears, be behind zalegać z czymś)
fixed capital kapitał trwały
fixed capital majątek trwały
fixed deposit lokata o stałym oprocentowaniu
fixed interest odsetki stale
fixed yield investment inwestycja o stałym oprocentowaniu
forfeit of security przepadek kaucji přijít o zálohu
frozen account zmrazený účet
in arrears, outstanding zaległy
insufficient funds brak pokrycia
interest (yield - ) úrok (přinášet -y)
interest-free bezúročný
issue of a check wystawienie czeku
issue to a bearer wystawić na okaziciele
loan půjčka
low-interest loan pożyczka nisko oprocentowana
mortgage obciążać hipoteka
mortgage debenture obligacja hipoteczna
mortgage sth obciążać coś hipoteką
outstanding debt, receivables wierzytelność -ści
outstanding debts należności zaległe
overdraft debet
overdraft przekroczenie konta
overdrawn credit przekroczony (kredyt _)
payable on sight awista (płatny _)
principal and interest kapitał z odsetkami
rate of interest úroková míra
savings deposit wkład oszczędności
security (against) kaucja (za -ą)
security, gage zabezpieczenie
service of a loan obsługa kredytu
settle accounts rozrachować
settlement rozrachunek
settling, settlement rozliczenie
stop a check wstrzymać (wypłatę) czeku
uncovered check czek bez pokrycia
unrecoverable debt nieściągalny (dług _)
usurer lichwiarz
usury lichwa
withdraw money from the account podjąć pieniądze z kontu
withdrawal podjęcie pienidzyę
www.langsites.com