People Can Be Like This

English, Polish, Czech and some Slovak
ENGLISHPOLISHCZECHSLOVAK

absent-minded, scatterbrained

roztargniony

roztržitý

roztržitý

adult, grown-up

dorosły

dospĕlý

dospelý, zrelý

ancient, aged

sędziwy

starý

veľmi, starý

angry

zły

zlý, špatný

zlý

barefoot

bosy

bosý

bosý

brave

dzielny

zdatný

smelý, chrabrý

broadminded, liberal

tolerancyjny

tolerantní

tolerantný

busy

zajęty

zaneprázdnĕný

obsadený, zaneprázdnený

careful, cautios

ostrożny

opatrný

opatrný

circumpect, wise, discriminating

roztropny

pozvážlivý

obozretný

coward

tchórz

tchoř, zbabĕlec

tchor, zbabelec

cowardly

tchórzliwy

zbabĕlý, bázlívý

 

crazy

szalony, zwariowany

bláznivý

 

dull, obtuse, witless

tępy

tupý

tupý

educated

wykształcony

vzdĕlaný

vzdelaný

faithful, loyal

wierny

vĕrný

verný

fascinated

zachwycony

okouzlený, nadšený

nadšený

friendly, fav(u)rable

przychylny

naklonĕný, příznivý

priaznivý

greedy

chciwy

lačný, žádostivý

chamtivý, chtivý

hard-working

pracowity

pracovitý

pracovný

honest, fair

uczciwy

poctivý

poctivý

hospitality

gościnność

pohostinnost

 

hunchbacked, uneven

garbaty

hrbatý

hrbatý

indulgeance, mercy

pobłażliwość

shovívavost

zhovievavosť

ingenious, clever

pomysłowy

vynalézavý

nápaditý

insured

 

pojištĕný

 

jealous, envious

zazdrosny

závistivý, žarlivý

ziarlivý

joyous, cheerful

radosny

radostný

radostný

leadership

przywództwo

vedení

velitel_stvo

moderation, restraint

powściágliwość

zdrženlivost

zdržanlivosť

old

stary

starý

starý

polite

grzeczny

zdvořilý

poslušný

satisfied

zadowolony

uspokojený

spokojný

shrewd, cunning

przebiegły

chytrý

prefikaný

sleepy, drowsy

senny

ospalý, spící

ospalý

stout, burly, hard

tęgi

tuhý

tučný

strong

silny

silný

silný

stubborn, obstinate

uparty

tvrdošíjný

tvrdohlavý

stupid

głupi

hloupý, blbý

hlúpy

thin, skinny

chudy

hubený

chudý

thoughtful, circumspect

rozważny

rozvážný, uvážlivý

rozvážný

tired

zmęczony

unavený

unavený

vain, conceited

zarozumiały

domýšlivý

namyslený

virtue

cnota

ctnost